Kuolema ja kuolemanpelon kohtaaminen tutkimuksellisesti


 Muistan joskus vuosia lukeneeni jostakin ei niin tieteellisestä lehdestä, että kuolemanpelkoon liittyy kyvyttömyys tehdä sitovia sopimuksia tai paremminkin, pitää niistä kiinni. Jotenkin se asia liittyi artikkelissa täsmällisyyteenkin. Siitä jutusta innstuneena kopioin tähän blogiin  Salme Korhosen eritysen ansiokkaan Kuolema-bibliografian, joka löytyy Suomalaisen kirjallisuusseuran sivustolta.

Olen pohtinut kuolemanpelkoon liittyvää tematiikkaa perheyrittäjyydessä liittyen sukupolvenvaihdokseen. Sukupolvenvaihdosta, luopumista yrityksestä, voi mielestäni analogisesti tarkastella kuolemana. Kuolemaan liittyy aina luopuminen vanhasta.  Kuolemaan sinänsä liittyy aina jollakin tavalla vapaaehtoista pakkoa. Sillä jo ihmisen (tai minkä tahansa elämän ) syntyminen sisältää varmuuden ennen pitkään eteen tulevasta kuolemasta. 

Aihepiirinä kuolema kuuluu siihen kategoriaan, josta ei kovin äänekkäästi puhuta.


Muutamia linkkejä

Goffman, Erving (1986) Frame analysis: an essay on the organization of experience. Wirh foreword by Bennet M. Berger. Northeastern University Press, Boston.

Kilpeläinen, Irja (1978): Samalle portille. Porvoo : WSOY. Se on systematisoitu ja kommentoitu kooste sairaalasielunhoitajan käymistä keskusteluista ao. aiheesta.

Kuolemaan liittyvät eettiset kysymykset terveydenhuollossa. (2004). ETENE-julkaisuja.

Kübler-Ross, Elisabeth. (1970): Raportti kuolemisesta : mitä kuolevat voivat opettaa lääkäreille, hoitajille, papeille ja omaisilleen / suomentanut Annukka Aikio. Helsingissä : Otava


Luhtakallio, Eeva (2005) Kehysanalyysi mediakuvien sukupuolirepresentaatioiden tutkimuksessa. Sosiologia 42: 3, 189-206.

Manning, Philip (1992) Erving Goffman and Modern Sociology. Polity Press, Cambridge.

Peräkylä, Anssi (1990) Kuoleman monet kasvot: identiteettien tuottaminen kuolevan potilaan hoidossa. Vastapaino, Tampere.

Puroila, Anna-Maija ( 2002) Erwing Goffmanin kehysanalyysi sosiaalisen todellisuuden jäsentäjänä. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 41. Lapin yliopistopaino, Rovaniemi.

Scheff, Thomas J. (2005) The Structure of Context: Deciphering Frame Analysis. Sociological Theory 23: 4 (December), 368-385.

(Edit: 8.8.2012)

Comments