Työoikeus

Työoikeus kuuluu yksityisoikeuden alaan. Sen valmistelusta vastaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Työsopimuslaki (TSL, 55/2001) on työoikeuden yleislaki. Työlainsäädännön sanotaan olevamn ns. sosiaalista lainsäädäntöä. Tällä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on lähtökohtaisesti työsuhteessa työnantajaansa heikommassa asemassa ja heikompaa osapuolta pitää suojella lainsäädännössä. Hyvin monet normit työikeudessa ovat tästä syystä pakottavia. Keskeiset työoikeuden osa-alueet ovat työsopimusoikeus, työehtosopimusoikeus, työsuojeluoikeus sekä säännökset yhteistoiminnasta yrityksistä. (Lähteet: Wikipedia & Suojanen, Savolainen & Vanhanen 2008.)

Ks. myös Helsingin yliopiston oikeustieteiden sivustolta työoikeuden esittelyä.

Tästä postaukseen olen koonnut linkkejä  lakeihin, joilla on kosketus työoikeuteen.

Lainsäädäntö

Ammattitautilaki El 202 (1343/1988)
 
Henkilöstörahastolaki Ty 216 (814/1989)
Laki henkilöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) Ty 215a (758/2004) (PDF)


Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä Ty  315 (388/1937) -muutos

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä Si 234a (504/2002)

Laki miesten ja naisten tasa-arvosta (Tasa-arvolaki) Si 109 (609/1986)

Laki nuorista työntekijöistä Ty  407 (998/1993)

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi So 610 (693/1976)

Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista Ty 416 (400/2004)

Laki työsuojeluhallinnosta (16/1993)
Työsuojeluhallinto


Laki työriitojen sovittelusta Ty 212 (420/1962)

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44
 Ty 411 (44/2006)

Laki työtuomioistuimesta Pr 416 (646/1974)

Laki työvoima- ja elinkeinokeskuksista Ty 615 (832/2008)

Laki vapunpäivän järjestämisestä työntekijäin vapaapäiväksi eräissä tapauksissa Ty 316 (162/1944)

Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista Ty 302 (1297/2000)

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä Ty 214 (30.03.2007/334)

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa Ty 217 (651/1988)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Ty 111 (759/2004)

 Opintovapaalaki Ty 109 (273/1979)

Oppisopimus: Laki ammatillisesta koulutuksesta Op 301 (630/1998)

Palkkaturvalaki Ty 134 (866/1998)

Rikoslaki (RL) Ri 101 (39A/1889)

Sairausvakuutuslaki So 111 (1224/2004)

Tapaturmavakuutuslaki El 201 (608/1948)

Työaikalaki Ty 301 (605/1996)

Työsopimuslaki 26.1.2001/55

Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383

Työttömyysturvalaki Ty 601 (1290/2002)


Valtionvirkaehtosopimuslaki Ty 202 (664/1970)

Valtion virkamieslaki 19.8.1994/750

Vuorotteluvapaalaki Ty 138 (1305/2002)

Vuosilomalaki Ty 317 (162/2005)

Yhdenvertaisuuslaki Ty 111a (21/2004)

Lähteitä

Työoikeus (kirjallisuutta)

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet (PDF)Comments