Työoikeus

Työlainsäädäntö (TEM) Helsingin yliopiston sivustolla sanotaan, että lainsäädännön lisäksi työoikeuden normiperustana ovat työ- ja virkaehtosopimukset sekä yksittäisiä työsuhteita koskevat sopimukset. Työ- ja virkaehtosopimusten perusteista päätetään yleensä kolmikantaisin tulopoliittisin sopimuksin, jolloin niiden yhteydessä sovitaan usein myös kansalaisten toimeentuloturvan ja yhteiskunnallisten palvelujen kehittämisestä. Työoikeuteen kuuluu myös sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yleisiä syrjintäkieltoja koskeva lainsäädäntö. 


Tavoitteet työoikeuden kurssilla on antaa perustiedot palkkatyövoiman käyttötavoista, työoikeuden normijärjestelmästä ja kansallisesta työmarkkinamekanismista. Lisäksi käymme läpi yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden pääsisältöä.  Oppikirjana on Niklas Bruun & Anders von Koskull. Työoikeuden perusteet. Talentum.

Tässä blogissa on lyhyt postaus työsopimuksesta ja työsopimuksen irtisanomisesta (9/2011) K.s.. myös aiempi postaukseni työoikeudesta.
Kurssin sisältö:
Työoikeuden peruskäsitteet, periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
Työoikeuden normijärjestelmä & työoikeuden normien soveltamisala
Lyhyt katsaus  työoikeuden ja työelämän historiaa
Mitä indivisuaalinen työoikeus sisältää?
Mitä kollektiivinen työoikeus sisältää?

Suoritustapa: Luennot, tehtävät ja loppukuulustelu


Henkilöstörahastolaki
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE)
Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta
Laki laivaväen luetteloinnista
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Laki lähetetyistä työntekijöistä
Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta
Laki nuorista työntekijöistä
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa
Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista
Laki työriitojen sovittelusta
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
Laki yhteistoiminta-asiamiehestä
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
Merityösopimuslaki
Merimiespalvelulaki
Merimiesten vuosilomalaki
Merityöaikalaki
Opintovapaalaki
Työaikalaki
Työehtosopimuslaki
Työsopimuslaki
Vuorotteluvapaalaki
Vuosilomalaki
Yhdenvertaisuuslaki 
 Työlainsäädäntö (TEM)

Työoikeus 

Työoikeus

Työoikeus, Edilex, Lakikirjasto

Työoikeus, työoikeuden luonne, työsuojelu Työoikeuden perusteet SEFE

Itä-Suomen yliopisto (PDF)


SÄÄDÖSLUETTELO:
Keskeiset säädökset:
TyösopimusL 26.1.2001/55. Ty 101.
L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609. Si 109.
YhdenvertaisuusL 20.1.2004/21. Ty 111a. (Yhdenvertaisuus)
L työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamisesta 26.1.2001/56.
TyöehtosopimusL 7.6.1946/436. Ty 201.
Valtion virkaehtosopimusL 6.11.1970/664. Ty 202.
Kunnallinen virkaehtosopimusL 6.11.1970/669. Ty 206.
L kunnallisista työehtosopimuksista 6.11.1970/670. Ty 205.
L työtuomioistuimesta 31.7.1974/646. Ty 210.
L työriitojen sovittelusta 27.7.1962/420. Ty 212.
L yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334. Ty 214.
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24.8.1990/725. Ty 215.
HenkilöstörahastoL 15.9.1989/814. Ty 216.
Palkkaturvalaki 866/1998. Ty 134.
TyöaikaL 9.8.1996/605. Ty 301.
VuosilomaL 18.3.2005/162. Ty 317.
Opintovapaalaki 9.3.1979/273. Ty 109.
TyöturvallisuusL 23.8.2002/738. Ty 401.
Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998.Ty 407.
L työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä 21.1.2006/44
L yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759. Ty 111.
L työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19.5.2004/400. Ty 416.
VahingonkorvausL 31.5.1974/412: 3 luvun 1. 4 luku sekä 7 luvun 1. Si 310.
Työntekijän eläkeL 19.5.2006/395. El 101.
TapaturmavakuutusL 20.8.1948/608. El 201.
TyöttömyysturvaL 30.12.2002/1290. Ty 601.
L julkisesta työvoimapalvelusta 30.12.2002/1295. Ty 605.

Oheissäädökset:
MerimiesL 7.6.1978/423. Ty 121.
Laki lähetetyistä työntekijöistä 9.12.1999/1146. Ty 107.
Valtion virkamiesL 19.8.1994/750. Ty 103.
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 11.4.2003/304. Ty 106a.
L kotitaloustyöntekijäin työsuhteesta 16.12.1977/951. Ty 102.
Laki oppisopimuskoulutuksesta 30.12.1992/1605. Ty 107.
Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä 8.5.1992/417; 1 ja 4 luvut. Si 405.
Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus 21.12.1993. Ty 202.
Kunnallinen pääsopimus 13.1.1993. Ty 206.
L yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 1.7.1988/651. Ty 217.
L yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 30.3.2007/335.
Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383. So 406.
L oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656: 1-8 §. Yr 410.
Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 
TyöttömyyskassaL 24.8.1984/603. Ra 219.
Laki työmarkkinatuesta 1542/1992. Ty 129.
Vuorotteluvapaalaki 30.12.2002/1305. Ty 138.
Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella. TyEU 201
EU-Lex
Comments