Yrityssanastoa

Agentti Myyntiä hoitava itsenäinen taho, joka ei ole yrityksen palkkalistoilla. Agentti markkinoi tavallisesti myös useiden muiden yritysten tuotteita ja palveluja.

IPR-oikeuksien kaupallistaminen

Myyntityö

Ulkomaankaupan agenttiliitto 

Ainutlaatuinen myyntiväittämä (Unique Selling Proposition, USP)
Markkinointikäsite, joka tarkoittaa tuotteen tai palvelun erityisominaisuuksia, jotka tarjoavat asiakkaiden mielestä enemmän hyötyä kuin kilpailijoiden tuotteet tai palvelut.

Arvolupaus on markkinoinnin kivijalka

Karovnen, Erkki (2003.) Outo, mutta hauska mainos.

Mäkinen Marco Myynti on tapissa vaikka markkinointi on säästöliekillä  (Kauppalehti-blogit)

Onko yritysidealle kysyntää?


Taikakaava uudistuu, laittaako se busineksesi lentoon?

Uuden yrityksen arvonmääritys ja pääoman hankinta (PDF)

Irtautuminen osat:
Liiketoimintasuunnitelman jättäminen
Alustava päätös
Yrityskäynnit, neuvottelut
Aiesopimus
Osakassopimus, rahoitus
Tuki ja seuranta
Neuvottelut, analyysit
Alustava sopimus
Due diligence -selvitys
Varsinaiset sopimusneuvottelut
Luettelo lähteestä Scheidegger et al.: Swiss Venture Capital Guide 1998/99.

Unique Selling Proposition, USP

Unique Selling Proposition, USP (Google)

Kuvan lähde: http://4.bp.blogspot.com/-U8R4LVyeYe8/TlA80AC2vVI/AAAAAAAABeI/4l8If8QoykY/s1600/promote+yourself+1.JPG
http://www.allaboutlivingwithlife.com/2011/08/3-business-concepts-to-promote-yourself.htmlKuvan lähde: http://www.tannuzzo.com/wp-content/uploads/2010/06/unique-selling-proposition.jpgAsemointi
Markkinointikäsite, jolla kuvataan, miltä tuote tai yritys näyttää asiakkaiden silmissä. Asemointi voidaan määrittää esimerkiksi asiakassegmenttien tai kilpailevien tuotteiden suhteen.

Komppula Raija (2008). Markkinointi strategiat. (PDF) 

Markkinoinnin johtaminen ja suunnittelu

  • Markkinat muodostuvat ostajista, jotka poikkeavat toisistaan monin tavoin
  • Segmentointi tarkoittaa markkinoiden jakamista ryhmiin siten, että niille voidaan kehittää omia tuotteita/palveluita ja markkinointitapoja
  • Koska yritys ei aina voi palvella kaikkia kuluttajia, on sen valittava segmentti tai segmentit, joita se voi palvella mahdollisimman tehokkaasti (Vaasan yliopisto, luentokalvot) 
Tuunanen Jukka  Markkinoinnin rautalankamalli (Avaa esitys)
 Syysmäki Heidi. (2008.) Strateginen markkinointisuunnitelma: Case Läsi-Uudemmaan Vesi ja Ympäristö ry. (PDF)  Laurea. AMK. Opinnäytetyö.


Postitioning in marketingAsiakashyöty
Asiakkaan saama hyöty tietyn tuotteen tai palvelun käyttämisestä.
Kuusela Hannu (2008). Internetin mahdollistamat asiakashyödyt kiinteistövälityksessä. (Pro Gradu) Tampereen yliopisto. (PDF)

Asiakassegmentti
Esimerkiksi maantieteellisten, demografisten, sosiaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden perusteella määritetty kokonaismarkkinoiden osa.

Segmentointi (Joensuun yliopisto)

Asiakassuhdemarkkinointi
Toimenpiteet, joilla varmistetaan sekä yritykselle että asiakkaalle kannattavan ja molempia hyödyttävän suhteen syntyminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Asikassuhdemarkkinointi

1.1 Asiakassuhteen vaiheet
  1. Suspekti => kohderyhmään kuuluva mahdollinen asiakas
  2. Prospekti => asiakas, johon on saatu jonkinlainen yhteys
  3. Asiakas => joko satunnais- tai tuleva kanta-asiakas
  4. Kanta-asiakas => käyttää yrityksen palveluja säännöllisesti
  5. Avainasiakas => hyvin tuottava asiakas
  6. Suosittelija => asiakas joka suosittelee yritystä ("asiakasyrittäjä")
Lähde: Asiakassuhdemarkkinointi Businessenkeli
Varakas yksityishenkilö, joka sijoittaa pääomaa uusiin yrityksiin, mutta joka ei ole ammattimainen pääomasijoittaja.

Esimerkki pääomasijoittajasta:
MidInvestBudjetti
Tietyn ajanjakson kattava arvio yrityksen tuloista ja menoista.

Budjettilaskuri (TalousSanomat)

MS budejttipohjia

Vähäkylä. O. (2007). Budjetointi suunnitteluvälineenä. Tampereen teknillinen  yliopisto. (PDF)

Burn rate
Yrityksen pääoman käyttönopeus aikayksikköä kohden, esimerkiksi euroa/kk.
About burn date (Investopedia)
How to calculate

Call center
Puhelinpalvelukeskus, joka kykenee hoitamaan suuren määrän asiakkaiden kysymyksiä ja tilauksia tehokkaasti.

Call Center (Wikipedia) 

CRM (Continuous Relationship Marketing)
Katso asiakassuhdemarkkinointi.

Differointi
Markkinoinnin käsite, jolla viitataan piirteisiin, jotka erottavat kilpailevat tuotteet ja palvelut toisistaan.
Liiketoiminta ja kilpailuisatrategiat,  Turun kauppakorkeakoulu

Diskonttokorkokanta
Rahan nykyarvon laskennassa käytettävä korkokanta.
Diskonttaus (Wikipedia)


Franchising
Yrittäjä ostaa oikeuden valmistaa, myydä ja markkinoida tavaramerkkiä toimiluvan myöntäjän määrittämien liiketoiminnallisten periaatteiden mukaan. Yrittäjä maksaa toimiluvan myöntäjälle käyttöoikeusmaksua.
Suomen Franchisingyhdistys


Gantt-kaavio
Projektia esittävä kaavio, joka näyttää projektin eri aktiviteetit, niiden järjestyksen sekä keston graafisesti.
Gattin-kaavio

Source:http://www.cs.helsinki.fi/u/hjraisan/ohtu/gantt.gif
http://www.cs.helsinki.fi/u/hjraisan/ohtu/harj2.html

Hallitus
Yhtiökokouksen nimittämä elin osakeyhtiössä. Edustaa omistajien intressejä.

Hallitus (Wikipedia) 

Herkkyysanalyysi
Analyysi, jossa selvitetään, miten mahdolliset yksittäiset riskit vaikuttavat projektin tai yrityksen kannattavuuteen.
sensitivity analysis
Laskentamenetelmä, jolla selvitetään, kuinka suuria muutoksia tietyn tai tiettyjen tekijöiden, esim. hintojen, muutokset saavat aikaan tulosennusteissa, investointiennusteissa jne. (TalousSanomat.fi)
Hyödyllisyysmalli
Niin sanottu pikku patentti, joka tarjoaa varsinaista patenttia heikomman suojan, mutta on hakuprosessiltaan kevyempi.

Mikä on hyödyllisyysmalli (PHR) 

IPO
Katso listautuminen.
Initial public offering (Wikipedia)

Irtautuminen (exit)
Sijoituksen realisointi eli ajankohta, jolloin sijoittajat myyvät hankkimansa yrityksen osakkeet.
Pääomasijoitusopas PK-yrityksille


Irtautumisstrategia
Sijoittajan voiton realisoimiseksi käyttämä strategia.

Irtautumisstrategia (Venture Capital)

Jakelu
Tuotteiden toimittaminen yritykseltä loppuasiakkaalle.
Markkinointisuunnitelma/Jakelu

Jakelukanava
Välittää tuotteen tai palvelun yrityksestä loppuasiakkaalle. Voi koostua useista eri yrityksistä.
Markkinointisuunnitelma/Jakelu


Johtoryhmä
Yleensä yrityksen toimitusjohtajasta ja hänen välittömässä alaisuudessaan työskentelevistä johtajista muodostuva ryhmä.
Talouselämän  artikkelissa Taitava johtoryhmä hallitsee ajan on seuraava listaus:
Hyvin kannattavien yritysten johtoryhmille löytyi muitakin yhteisiä piirteitä:
* Johtoryhmän tunnelma oli hyvä ja johtoryhmä tunsi yhteenkuuluvuutta
* Innovatiivisuus ja avoimuus saivat korkeat arvosanat
* Jäsenillä oli suuri oppimishalu
* Jäsenillä oli kansainvälistä kokemusta
* Johtoryhmän kokoonpano oli monipuolinen
* Ryhmän jäsenet eivät olleet samaa mieltä kaikesta
* Jäsenet eivät ihannoineet vetäjää liikaa
* Jäsenet panostivat ihmisten johtamiseen

Taitava johtoryhmä hallitsee ajan (Talouselämä) 
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä (Stockmann)

Kannattavuus
Yrityksen tuloksen suhde liikevaihtoon tai pääomaan.
TalousSanomat, Taloussanakirja:
Kannattavuus
profitability
Liiketoiminnan taloudellinen tulos. Absoluuttista kannattavuutta selvitetään tuottojen ja kulujen erotuksen eli voiton avulla. Suhteellinen kannattavuus on tuottojen ja kulujen erotuksen suhde esim. pääomaan.
Kannattavuus


Kassavirta
Kaikki yrityksen kassassa tietyn ajanjakson aikana tapahtuvat muutokset. Tähän sisältyvät kaikki yrityksen toiminnasta ja ulkoisesta rahoituksesta johtuvat kassan muutokset.

Tuloslaskelman, taseen ja kassavirran välinen yhteys (Talousapu)


Kasvuvaihe
Yrityksen käynnistysvaihetta seuraava voimakkaan kasvun kausi, joka alkaa ensimmäisistä markkinoilla saavutetuista menestyksistä.

Fortuna Partners


Kiinnitys
Kiinteistön tai muun kiinnityskelpoisen  omaisuuden panttaaminen esimerkiksi lainan vakuudeksi.

Kiinnitys kohdistuu yleensä kiinteään omaisuuteen.
Se on siis lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävää merkintää kiinteän omaisuuden käyttämiseksi velan tai muun saamisen vakuutena.

Etuoikeusjärjestys
preference system
Voi olla

taloudellinen: kustannusten kattamisjärjestys myyntituloista lähtien (tuloslaskelma)

rahoituksellinen: lyhytvaikutteisten kassamaksujen ja voitonjaon kattaminen ensisijaisesti myynnin kassaanmaksuista (kassavirta) tai

juridinen: sovelletaan konkurssissa pääpiirtein seuraavassa järjestyksessä:
1. kiinteistökiinnitys ja irtain pantti,
2. palkkasaatavat,
3. pidättämättä jätetyt veroennakot ja sosiaaliturvamaksut,
4. huoneenvuokra,
5. maanvuokra,
6. yrityskiinnitys, 7. verot, 8. ulosmittaus, 9. muut velkojat. (TalousSanakirja)


Kilpailija-analyysi
Analyysi samoilla markkinoilla toimivista kilpailijoista. Tarkoituksena on selvittää kilpailijoiden asema, vahvuudet ja heikkoudet.

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi


Kirjanpito
Toiminto, jolla seurataan yrityksen taloudellista tilannetta ja tulosta.
Kirjanpidon ABC, Taloushallintoliitto


Kova raha
Pääoma, jonka tuotolle asetetaan tavoitteita.

Kriittinen piste (break-even)
Kassavirran kriittinen piste vastaa ajankohtaa, jolloin kassavirta kääntyy positiiviseksi. Yleensä kriittisen pisteen käsitettä käytetään kannattavuuden yhteydessä, jolloin sillä tarkoitetaan sitä liikevaihdon tasoa, jolla voitto on nolla.

Kriittinen piste (e-conomic) 

Kermankuorintahinnoittelu
Hinnoittelustrategia, jossa hinta asetetaan niin korkeaksi, että voitto myytyä yksikköä kohden on suuri. Tällöin markkinoilta pyritään houkuttelemaan ne asiakkaat, jotka ovat valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän. Vastakohtana penetraatiohinnoittelu.

Tuotelanseerauksen yhteydessä lanseerattu korkea hinta
Ks. Esim. Joensuun yliopisto 

Käyttökate
Liikevaihto vähennettynä tuotteiden tai palveluiden tuottamisesta aiheutuvilla välittömillä muuttuvilla ja kiinteillä kuluilla.
Käyttökate ja käyttökate % (BalanceConsulting)

Käyttöomaisuus
Pysyvät hyödykkeet, joita käytetään toistuvasti tai jatkuvasti. Esimerkiksi rakennukset ja koneet.
Käyttöomaisuus (VERO)


Leasing
Laitteiden, työkalujen ja kiinteistöjen vuokraus, jossa vuokranantaja säilyy omistajana, mutta vuokralainen saa käyttöoikeuden leasingmaksuja vastaan.
Leasing (OP-Pohjola) 

Liiketoimintamalli
Kuvaus yrityksen yksittäisistä toiminnoista ja niiden keskinäisistä riippuvuuksista. Liiketoimintamalli osoittaa, mitä yrityksessä tapahtuu tuotteen tai palvelun tuottamiseksi.
Ks. esim. tässä  blogissa ollut postaus: Business Model Generation, jossa esitellään business model cannavas-liietoimintamallin työstämispohja

Liiketoimintasuunnitelma (business plan)
Dokumentti, joka kertoo selvästi ja tiiviisti kaikista yrityksen piirteistä ja toiminnoista, jotka ovat tärkeitä sijoittajille.
Liiketoimintasuunnielman työkaluja löydät esim. uusyrityskeskuksen sivustolta
liiketoimintasuunnitelma.com
tai
YritysSuomi.fi-sivustolta

Liikevaihto
Valmistettujen tuotteiden tai tuotettujen palvelujen myynnistä saadut kokonaistuotot ilman arvonlisäveroja.
Liikevaihdosta asiaa mm. TalousSanomien taloussanakirjasta  tai economic-taloussanakirjasta

Likvidaatio
Yrityksen omaisuuden myynti, velkojen maksu ja yrityksen lakkauttaminen.
Likviditaatiosta TalousSanakirjasta

Lisenssi
Sopimukseen pohjautuva oikeus valmistaa jotain patentoitua tai muuten suojattua tuotetta taikka tuottaa jotain palvelua käyttöoikeusmaksua vastaan.
Lisenssi esim. creative commons


Listautuminen (Initial Public Offering, IPO)
Yrityksen osakkeet ovat ensimmäistä kertaa julkisen kaupankäynnin kohteena, jolloin kuka tahansa voi niitä ostaa. Alkaa yleensä osakemyynnillä ja/tai osakeannilla, jonka jälkeen aloitetaan noteeraus
pörssissä.
Listautuminen (Finanssivalvonta) 
Yhtiön listautuminen Suomessa (PWC, PDF)

Luottoraja
Enimmäismäärä, jonka yritys voi halutessaan lainata pankilta.
Luottorajasta esim. tässä linkissä.

Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat, jotka lankeavat maksettaviksi yhden vuoden aikana.
Vieras pääoma TalousSanakirja

Make or buy -päätös
Päätös tehdä tuote tai palvelu joko itse tai ostaa se muualta.
Make or by-päätöksenteko


Maksuvalmius
Yrityksen kyky selviytyä lyhytaikaisista sitoumuksista.
Maksuvalmius


Mallisuoja
Aineettoman omaisuuden suojausmuoto, jolla voidaan suojata tuotteen ulkonäköä tai ulkoista olemusta.
Mallisuoja (PRH)
Mikä on mallioikeus? (PRH)

Markkina-analyysi
Markkinoita koskeva analyysi, jossa pyritään selvittämään esimerkiksi markkinoiden koko, asiakassegmentit ja kilpailijat.
Markkina-analyysi (FinSve)

Markkinapenetraatio
Prosenttiosuus, joka yrityksellä on tarkasti määritettyjen markkinoiden myyntimäärästä tai arvosta.

Markkinointi
Markkinoihin vaikuttaminen, jonka tarkoituksena on saada aikaan asiakkaiden tarpeita täyttäviä liiketapahtumia.

Markkinointi (Wikipedia) 

Mielityinen Anni (2011). Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Cace Valio Facebook. AaltoYliopisto. ProGradu (PDF)

Mezzanine
Uuden yrityksen myöhemmän vaiheen rahoituskierros, joka on tavallisesti viimeinen kierros ennen listautumista.

Mezzanine (Wikipedia) 

Myynninedistäminen
Viestintäkeinot ja toimenpiteet, joilla pyritään kertomaan tietyn tuotteen tai palvelun eduista mahdollisille asiakkaille.
Myynninedistäminen osana markkinointiveistintää (Kuluttajavirasto) 

Myyntikanava
Tuotteen tai palvelun asiakkaalle välittämisen keinot, kuten suoramyynti, postimyynti, vähittäiskauppa, tukkukauppa ja agentit.

Myyntikanava innovaatioille

Sosiaalisesta mediasta uusi myyntikanava


Nykyarvo
Tulevaisuudessa saatavien rahavirtojen tämänhetkinen arvo, joka saadaan diskonttaamalla.
Nykyarvo TalousSanakirja 

Oma pääoma
Taseen erä, joka koostuu osakepääomasta, rahastoista, edellisten tilikausien aikana kertyneistä voitoista sekä tilikauden tuloksesta.
Oma pääoma yrittäjät.fi

Pahin tapaus (worst case)
Liiketoiminnan skenaario, joka perustuu kauttaaltaan kielteisiin tapahtumiin.

Paras tapaus (best case)
Liiketoimintaa koskeva skenaario, jonka perustana on oletus, että kaikki tulokseen vaikuttavat tapahtumat ovat positiivisia.

Paras tapaus ja pahin tapaus... kysymys on ennusteista.

Patentti
Aineettoman omaisuuden oikeudellinen suoja. Patenttia voidaan hyödyntää itse tai se voidaan lisensioida kolmannelle osapuolelle.
Patentti (PRH)


P/E-luku
Yrityksen markkina-arvon ja tuloksen välinen suhdeluku. Voidaan laskea vain, jos yrityksen tulos on positiivinen.
P/E-luku pörssisäätiö 
Perusteellisempi selvitys Balance Consulting-sivustolta

P/S-luku
Yrityksen markkina-arvon ja liikevaihdon välinen suhdeluku.
P/S-luku Balance Consulting -sivusto 

Penetraatiohinnoittelu
Strategia, jolla pyritään saavuttamaan tietty markkinaosuus esimerkiksi lanseeraamalla tuote hyvin edullisella hinnalla. Vastakohta kermankuorintahinnoittelu.

Perustapaus (base case)
Todennäköisimmäksi arvioitu liiketoiminnan skenaario.

Pikku patentti
Katso hyödyllisyysmalli. (PRH)

Pitkäaikainen vieras pääoma
Velat, joita ei makseta takaisin vielä seuraavan vuoden aikana.

Vieras pääoma TalousSanomat 

Poisto
Omaisuuden kirjanpitoarvon vuotuinen alentaminen, joka heijastaa sen käytöstä tai ikääntymisestä johtuvaa arvon laskua.
Poistot (TalousSanomat)

Rahoituskierros (financing round)
Pääoman hankinta yritykselle.
"Kasvuyrityksen hakiessa rahoitusta esimerkiksi pääomasijoittajilta edessä on monimutkainen ja aikaavievä rahoituskierros. Kyseessä on paitsi kaupallinen, myös juridinen kokonaisuus." Techonopolis
Rahoituskierros (Konsulttiyritys) 

Satunnaiset tuotot
Tuotot, jotka eivät liity yrityksen normaaliin liiketoimintaan.
Satunnaiset tuotot ja satunnaiset kulut Leppiniemi/TalousSanomat

Siemenrahoitus (seed financing)
Yrityksen siemenvaiheen rahoitukseen käytettävät varat.

Seed money (Wikipedia)

Siemenvaihe
Yrityksen ensimmäinen, perustamista edeltävä kehitysvaihe, jonka aikana liikeidea kehitetään.

Simenvaihe FVCA 

Sijoitusta edeltävä arvo (pre-money value)
Yrityksen arvo ennen uutta rahoituskierrosta.


Pre-money valutation (Wikipedia) 

Sijoituksen jälkeinen arvo (post-money value)
Yrityksen arvo uuden rahoituskierroksen jälkeen.
Post-money valutation (Wikipedia) 

Sisäinen korkokanta (Internal Rate of Return, IRR)

Sisäinen korkokanta Taloussanomat

Diskonttokorkokanta, jolla kaikkien negatiivisten ja positiivisten kassavirtojen summa on nolla.

Diskonttaus


Soft money
Pääoma, jolle ei ole asetettu varsinaisia tuottotavoitteita. Yleensä lähipiiriltä, valtiolta tai säätiöiltä saatavia varoja.

Soft money (Investopedia)

Substituutti
Korvaava tuote, joka täyttää saman asiakastarpeen.

Substituutti -hyödyke (Wikipedia)

Suoramainonta
Tiettyyn asiakassegmenttiin kuuluvien mahdollisten asiakkaiden lähestyminen henkilökohtaisen kirjeen avulla. Vastaanottajat valitaan tavallisesti tiettyjen demografisten kriteerien mukaan.

Suoramainonta (Mediaopas)
Takaus
Takaajan sitoumus vastata velallisen veloista luotonantajalle, ellei velallinen itse kykene niistä vastaamaan.
Finanssivalvonta

Finnvera-takaus 

Takaus (Wikipedia)

Taloussuunnittelu
Yrityksen nykyisen taloudellisen tilanteen analysointi sekä tulevan taloudellisen kehityksen ennakointi. Kattaa esimerkiksi yrityksen eri kehitysvaiheiden pääomantarpeet ja niiden muutokset.

Tase
Tilinpäätösasiakirja, joka osoittaa yrityksen vastaavien ja vastattavien määrän tiettynä ajankohtana.

Tuloslaskelman, taseen ja kassaviraan välinen yhteys


Tavaramerkki
Nimi, symboli tai niiden yhdistelmä, joka suojaa tuotetta, palvelua tai yritystä.

Tavaramerkki (PRH)

Tavaramerkki pähkinänkuoressa (PRH)

Tilintarkastaja
Valvoo, että tuloslaskelma ja tase vastaavat kirjanpitoa, että kirjanpito on tehty oikein ja että tuloslaskelman ja taseen laadinnassa on noudatettu voimassa olevia lakeja ja asetuksia.

Tilintarkastaja (Wikipedia) 

Mitä tarkoittaa hyväksytty tilintarkastaja
Hyväksytyllä tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkastuslain 1 luvun 2 §:ssä määriteltyjä KHT-tilintarkastajia tai -yhteisöjä sekä HTM- tilintarkastajia tai -yhteisöjä. Lisää tietoa hyväksytyistä tilintarkastajista sekä lista rekisteröidyistä kelpoisuusehdot täyttävistä tilintarkastajista löytyy täältä: http://www.keskuskauppakamari.fi/kkk/palvelut/Tilintarkastus/fi_FI/Tilintarkastus/

Tuloslaskelma
Laskelma, joka osoittaa yrityksen tietyn ajanjakson, tavallisesti vuoden, aikaiset tuotot ja kulut.

Tuloslaskelma (Wikipedia)

Tuloslaskelma-laaja tilikartta

Tuottovaatimus
Kannattavuustaso, joka on saavutettava, jotta sijoitus olisi kiinnostava. Riskialttiissa pääomasijoituksissa tuottovaatimus on tavallisesti 30–40 prosenttia.

Capital Asset Pricing-malli 

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan sellaisinaan tai edelleen jalostettuina luovutettaviksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Omaisuus, jonka yritys voi muuttaa nopeasti rahaksi.
Vaihto-omaisuus 

Velkaantumisaste
Yrityksen velkojen suhde omaan pääomaan. Velaantumisaste lasketaan siten, että jaetaan kaikkien kotitalouksien yhteenlaskettu velkamäärä kaikkien kotitalouksien vuoden nettotuloilla.
eli velkakanta/vuoden nettotulot = velkaantumisaste.

Velkaantumisaste (e-conomist)

Vieras pääoma
Pääoma, jonka yritys saa käyttöönsä tietyin ehdoin, kuten maksamalla korkoja. Vieras pääoma jaotellaan laina-ajan mukaan lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan.

Vieras pääoma (Yrittäjät.fi)

Yhtiökokous
Osakeyhtiön ylin päättävä elin. Tavallisesti kerran vuodessa pidettävä kokous, jossa omistajat saavat käyttää äänioikeuttaan omistamiensa osakkeiden äänivallan perusteella. Yhtiökokous muun muassa nimittää hallituksen ja päättää vastuuvapauden antamisesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous (Wikipedia)

Comments