Ratkaisukeskeinen pedagogiikka


Ratkaisukeskeisen pedagogiikan prosessit Kallin (2003) mukaan

Vaiheet ja opiskelioiden ja opettajan toiminta                              
1. Diagnostinen vaihe 
Opiskelijan toiminta                                            
Lähtökohtien määrittäminen ja  yksilöllisen tavoitteen asettaminen.                           
Opettajan toiminta
Selkeä ja perusteellinen ohjeistus ja tuki yksilöllisen oppimistarpeen määrittämisessä ja ryhmän työskentelyn aloittamisessa.

2. Suoran tuen vaihe
Opiskelijan toiminta
Lähiopetus. Ryhmätyöskentely. Ryhmän yhteisen tavoitteen asettaminen ja arviointikriteerien määrittäminen.
Opettajan toiminta
Tuki tavoitteiden asettamisessa ja asrioinnin etukäteismäärittämisessä. (Arviointikriteerien määrittäminen numeerista arviontia varten suhteutettuna oppimistavoitteisiin.)

3. Epäsuoran tuen vaihe
Opiskelijan toiminta
Tarkastelun kohteena olevan aiheen sisältöön tutustuminen ja tuotoksen kokoaminen. Tukena voi käyttää esim. haastatteluja.
Opettajan toiminta
Ryhmälle taustatuki, neuvonanto, apu tiedon hankinnassa ja prosessoinnissa. (Esim. verkko-ohjaus, keskustelu opiskelijoiden kanssa, eri vaihtoehtojen hakeminen ongelman ratkaisuun tai tavoitteiden pääsyyn.)

4.Ryhmälle tuotosten esitystilanne
Opiskelijan toiminta
Tuotosten purku sovitulla menetelmällä, esim. portfolion esittäminen tai ryhmäoppimistilanne. Ryhmät esittelevät koko tuotoksensa toisten ryhmien jäsenille.
Opettajan toiminta
Jokaisen ryhmän tuotosten esittämisestä oppimiskokemuksesta huolehtiminen ja jokaiselle mahdollistettava kokonaisvaltainen oppimisprosessi opintojakson tavoitteiden mukaan.

5. Kriittisen reflektion vaihe
Opiskelijan toiminta
Opiskelijat antavat itselleen numeerisen arvosanan perusteluineen, joissa käydään läpi alunperin asetetut tavoitteet ja etukäteen annetut arviointikriteerit. Reflektointi oppimisprosessista ja oppimisesta sekä ryhmänä että yksittäisenä opiskelijana.
Opettajan toiminta
Opiskelijoiden oppimisen arviointi (kirjallinen palaute, joka voi numeerisen arvosanan ohella olla jossakin tapauksessa myös hyväksytty tai hylätty, lisäksi on mahdollista antaa myös suullinen tai kirjallinen palaute) ja palautteen anto sekä opiskelijoiden palautteen vastaanottaminen.
Arviointikriteerit on asetettu etukäteen suhteutettuina opintojaksoon, jotka tarkastellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. (Maaninka & Rossi 2006, 90. Teoksessa Hannu Kotila (toim.) Opettajana ammattikorkeakoulussa.)

Comments