Tavaran luovuttaminen


Tavaran luovuttaminen on olennainen osa kaupankäyntiä. Myyjän tehtävä on irtaimen tavaran kaupassa sovitunlaisen tavaran luvouttaminen ostajalle sovittuna aikana soivuttuna paikassa. Myyjän tehtävänä on myös tehdä ostajan pääsuoritus, kauppahinnan maksaminen, mahdolliseksi. (Villa ym. 2014, 1109)

Sopimusrikkomustilanteessa myyjän saattaa joutua korjaamaan tarvaran, suorittamaan vahintgonkorvausta tai vastaamaan muusta virheen seuraamuksesta. Kuluttajankaupassa myyjän velvoitteisiin kuuluu esineen luovuttamisen ohella myös informaation antaminen ostajakuluttajelle (käyttöohjeiden luovutus) tai esineen käyttöön liittyvä palvelusuoritus (kodinkoneen asentaminen). Tavara luovuteaan yleensä kaupanteon yhteydessä ellei näin tehdä, määrää tehty sopimus luovutuksen paikan. Jos asiasta ei ole sovittu, paikka määräytyy kuluttajansuojan mukaan ja tavara pitää luovuttaa myyjän liikepaikalla. Jos myyjällä ei ole kiinteää liikepaikkaa, on tarvara lähetettävä tai kuljetettava tavaran ostajalle. (Villa ym. 2014, 1109.)

Myyjä on vastuussa kuljetus- ja muista tavarasta aiheutuneista kustannuksista (esimerkiksi varastointikuluista), jotka ovat syntyneet ennen luovutusta, jos ei ole sovittu muulla tavoin. Ostaja on vastuussa kuitenkin kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että luovutus on viivästynyt hänen syystään – esimerkiksi hän noutaa tavaran myöhässä, tällöin hän voi joutua vastuuseen varastoinnin aiheuttamista kustannuksista.  (Kuluttajaliitto

Villan ym. mukaan (2014, 1109) luovutuksen katsotaan tapahtuneen, kun ostaja on saanut esineen hallintaansa.
 
Kun tavara toimitetaan ensin ja asentaja saapuu vasta myöhemmin, siirtyy riski tavaran tapaturmaisesta vahingoittumisesta ostajalle jo siloin, kun hän saa tavaran hallintaansa. Irtaimen tavaran kaupassa noudatetaan suoritusten samanaikaisuuden periaatetta. Jollei myyjä ole myöntänyt ostajalle luottoa, hänen ei tarvitse luovuttaa tavaraa ennen kuin ostaja maksaa kauppahinnan. (Villa ym. 2014, 1110.)

Vastuu tavaran vahingoittumisesta

Myyjä on vastuussa tavaran tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai katoamisesta ostajasta riippumattomasta syystä ennen sen luovutusta, esimerkiksi jos tavara varastetaan tai tuhoutuu tulipalossa. Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa sovittuun aikaan hän on kuitenkin itse vastuussa tavaran huonontumisesta luontaisten ominaisuuksiensa vuoksi (esimerkiksi elintarvikkeet pilaantuvat).

Ostajan tehdessä virheilmoituksen ja tavara palautuessa myyjälle tarkastamista tai korjausta varten, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta on myyjällä. Jos on sovittu avokaupasta, vastuu tavaran vahingoittumisesta on ostajalla, kunnes tavara on palautettu myyjälle.

Ostajan ollessa vastuussa tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta, hänen on maksettava kauppahinta, jos tavara vahingoittuu tai katoaa myyjästä riippumattomasta syystä. (Kuluttajaliitto)

Vaaranvastuu

Kaupan kohteena olevaa tavaraa saattaa kohdata tapaturmainen vaurio, tuhoutuminen taikka sivullisen vahinkoteko tai anastus. Tällaiset tapahtumat käsitellään sopimuslaissa vaaranvastuu -käsitettä käyttämällä (Villa ym. 2014, 1110).
Jos vaaranvastuu on  myyjällä, hän joutuu viivästykseen tai virhevastuuseen, jollei hän kykene korjaamaan vahinkotilannetta ja toimittamaan tavaraa ajoissa ja virheettömänä. Jos vaaranvastuu on siirtynyt ostajalle, hän joutuu suorittamaan täyden kauppahinnan myyjälle, vaikka ei saisi tavaraa tai saa viallisen tavaran. Vaaranvastuu on lain yleissäännön (KSL 5:6) mukaan tavaran luovutukseen saakka myyjällä ja siitä lähtien ostajalla. Tausta-ajatuksena on, että tavaraa voi parhaiten suojata sivullisvahingolta se, jolla on tavara hallinnassaan. Tämä koskee myös ns. kaukokauppaa silloin, kun kuljetustehtävä kuuluu myyjälle. Vaaranvastuusta poikkeuksena on mm. pilantuuva tavara.  Avoimessa kaupassa vaaranvastuu on ostajalla, kunnes tavara on palautettu myyjän hallintaan. (Villa ym. 1110-1111.)

Lähteitä

Arvonlisäverovelvollisen opas. Verohallinto.


Kilpailu- ja kuluttajavirasto Tavaran viivästyminen

Kuluttajaliitto  Tavaran luovutus ja viivästys. 

Kuluttajansuojalaki 38/1978 Kuluttajansuojalakiin on tullut sen säätämisen jälkeen useita muutoksia vuosien saatossa. Viimeisin muutos on tullut voimaan  13.6.2014: "Tavara katsotaan luovutetuksi silloin, kun joko ostaja itse tai joku hänen puolestaan toimiva (esimerkiksi ostajan muulta kuin myyjältä tilaaman kuljetuksen suorittaja) saa tavaran haltuunsa – jos ostaja itse tilaa kuljetuksen myyjän ehdottamalta kuljettajalta, tavara katsotaan luovutetuksi, kun ostaja on saanut tavaran haltuunsa*. Itsepalvelumyymälästä ostettaessa tavaran katsotaan siirtyneen ostajan hallintaan sen jälkeen, kun hän on maksanut tavaran kassalla.

* asiaa koskeva lainmuutos tuli voimaan 13.6.2014 ja sitä sovelletaan tämän jälkeen tehtyihin kauppoihin."

Kuluttajan oikeudet: Tavaran luovutus ja viivästys 

Maanmittauslaitos Vaaranvastuu  on tärkeä asia kiinteistönkaupassa
Toimitusehdot (esimerkkinä Ilona IT Oy)

Seppo Villa ym. (2014) toim. Yritysoikeus. Talentum.

Comments