Lyhyt katsaus AMK opinnäytetöihin


 Kuva Margit Mannila

Tässä listaan  opinnäytetöitä eri ammattikorkeakouluista. Työt on poimittu (3.2.2015) siten, että ne on otettu Theseus-julkaisuarkistosta ensimmäiseltä sivulta kunkin AMK:n liiketalouden koulutusohjelman alta, jossa sellainen on. (Huomaa, että  ns. ensimmäisen sivun sisältö vaihtuu jatkuvasti, sitä mukaa kun töitä tulee lisää. Tämä huomautuksena lukijalle, joka ei ole perehtynyt tämän tyyppisiin sivustoihin.) Tämä otos ei siis välttämättä anna todellisuudessa minkäänlaista kuvaa siitä, millaisia oppareita kyseisessä ammattikorkeakoulussa on.

Jos katsoo näitä opinnäytetöitä, jotka avasin Theseus-julkaisuarkistosta 3.2.2015 näyttäytyy siltä, että ammattikorkeakoulututkinnon saa parhaimmillaan 29 sivun opinnäytetyöllä vs. 105 sivuisella opinnäytetyöllä. Hajonta on siis todella huima.

Käytännössä on kysymys 15 op:n  laajuisesta työstä, jonka laskennallinen kokonaistyöaika on  405 tuntia. (15*27 h). Karkeasti arvioiden  tuo 29 sivua on oikeassa suhteessa työmäärään nähden kuin työ, jossa on yli 100 sivua (liitteineen lähes 140 sivua). Lähteitä lyhyimmässä työssä oli  ainoastaan 8 kpl ja pisimmässä 131 kpl. Kun ottaa huomioon se kaiken ajan kirjoittamisen ja lukemisen ja tiedonhaun, opponoinnit ja kaiken muun, joka opinnäytetyöhön liittyy, tulisi sen sisältyä tuohon 405 tuntiin (15 viikkoa opiskelijan täysipainoista työtä).

Pohdin opinnäytetyön pituutta postauksessa: Opinnäytetyön pituus ja rakenne.  Jos lähtee ajattelemaan opinnäytetyötä hierakisesti, niin me ammattikorkeakoulussa asemoidumme ammattikoulun ja yliopiston välimaastoon.

Henkilökohtaisen näkemykseni mukaan meidän opinnäytetyömme on vaativuustasoltaan yliopiston kandinaatin työn tasolla. Kysymys on opiskelijan ensimmäisestä tutkimuksesta: harjoitustutkimuksesta ei pro Gradusta. Meidän pro Gradumme on ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittavien opinnäytetyö.

Päätin palauttaa samalla mieleeni mikä on lain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävä. Asia on sanottu Ammattikrokeakoululaissa (351/2003).

Ammattikorkeakoulun tehtävä
Palautetaan mieleen mikä on lain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävä Ammattikorkeakoululain (351/2003) 1 luvun  4 § mukaan:  "Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä._/ Ammattikorkeakoulut antavat ja kehittävät aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.-/
Ammattikorkeakoulu voi antaa ammatillista opettajankoulutusta sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään."

EQF-tasot
HE 38/2012 1 luku kohta  2.2. sanotaan EQF -tasosta mm. seuraavaa. "EQF:ssä on kahdeksan vaativuustasoa, jotka kattavat kaikki tutkinnot perustasosta edistyneeseen tasoon. EQF sisältää siis kaikki yleissivistävän, ammatillisen ja akateemisen koulutuksen tutkintotasot. Lisäksi viitekehykseen sisältyvät perus- ja jatkokoulutuksessa hankitut tutkinnot. Kunkin tason pitäisi periaatteessa olla saavutettavissa erilaisten koulutus- ja uravalintojen kautta.
EQF:n viitetasot perustuvat oppimistuloksiin, jotka kuvataan tietoina, taitoina ja pätevyytenä. Kukin kahdeksasta tasosta on määritelty kuvailemalla oppimistulokset, jotka olennaisesti liittyvät kyseisen tason tutkintoihin missä tahansa tutkintojärjestelmässä. EQF:ssä keskitytään siihen, mitä tietyn tutkinnon suorittanut henkilö tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin päätteeksi. Suosituksen mukaan painopisteen siirtäminen oppimistuloksiin mahdollistaa Euroopan koulutusjärjestelmien erojen huomioimisen, koska ainoastaan panostuksiin (esimerkiksi opiskelun kesto) perustuva vertailu on vaikeaa.

EQF on yhdenmukainen Bolognan prosessin yhteydessä kehitetyn korkeakoulututkintojen viitekehyksen kanssa. EQF:n tasojen 5–8 kuvauksissa viitataan Bolognan prosessin osana sovittuihin korkeakoulutustasojen kuvauksiin. EQF:n tasokuvaukset eroavat kuitenkin sanamuodoltaan Bolognan tasokuvauksista. Tämä johtuu siitä, että elinikäisen oppimisen viitekehyksenä EQF käsittää myös ammatillisen koulutuksen ja työympäristöt korkeinta tasoa myöten.

EQF ei korvaa eikä siinä määritellä kansallisia tutkintojärjestelmiä ja/tai tutkintoja. Siinä ei kuvata yksittäisiä tutkintoja tai yksittäisen henkilön pätevyyksiä.  (Lihavointi tämän blogin kirjoittajan.) Yksittäiset tutkinnot tulisi sijoittaa soveltuvalle eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen tasolle kansallisten tutkintojärjestelmien tai kansallisten viitekehysten kautta.

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta suosituksena on, että jäsenmaat kuvailevat vuoteen 2010 mennessä vastaavuudet kansallisten tutkintojärjestelmiensä ja EQF:n välillä joko viittaamalla kansallisissa tutkintotasoissa EQF:n tasoihin tai kehittämällä tarvittaessa kansallisia tutkintojen viitekehyksiä kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. Jäsenmaiden on tarkoitus vuoteen 2012 mennessä varmistaa, että jokainen uusi tutkintotodistus, todistus ja Europass-asiakirja sisältää maininnan kyseisen tutkinnon EQF-tasosta.

EQF-suosituksessa suositellaan, että jäsenvaltiot noudattavat osaamiseen perustuvaa lähestymistapaa tutkintojen määrittelyssä ja kuvauksessa sekä edistävät epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista. Tutkintoja ja koulutusta koskevan luottamuksen lisäämiseksi suosituksessa suositellaan, että EQF:n mukaisten kansallisten tutkintojen kuvauksissa jäsenmaat edistävät ja soveltavat suosituksen liitteessä selostettuja koulutuksen laadunvarmistuksen periaatteita. Jäsenmaita kehotetaan myös nimeämään kansallinen koordinaatiopiste tukemaan ja yhdessä muiden kansallisten viranomaisten kanssa ohjaamaan kansallisen tutkintojärjestelmän ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen välisiä suhteita."

NQF, Taso 6
Ammattikorkeakoulututkinto ja alempi korkeakoulututkinto

Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat. Hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi.

Kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä. Kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä. Kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä.
Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. (Arene ry Soveltamisohjeesta, 5.)

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolla oleva Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys julkaisu 2009:24. Sivulla 26 sanotaan opinnäytetyöstä seuraavasti: "Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä."

Theseus-julkaisuarkistosta katsotut työt  3.2.2015


1.
Centiria
Suvanto Sini 2014: Visuaalisen markkinoinnin suunnittelu ja toteutus : Case Halpa-Halli,
https://www.theseus.fi/handle/10024/85622
Sivuja 57+1 sivu lähteitä, 14 lähdettä. (Viitattu 3.2.2015)

2. Diakonia-ammattikorkeakoulu

Yli-Krekola, Marjaana (2014)  IHMISKAUPAN UHRIEN PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEET SUOMESSA : Suunnitelma seksuaalisen ihmiskaupan uhrien palveluista Samaria rf:lle. Sosiaalialan koulutusohjelma. https://www.theseus.fi/handle/10024/85366
Sivuja 105, Lähteitä 131 kpl, Liitteet 31 sivua. (Viitattu 3.2.2015)


3. HaagaHelia ammattikorkeakoulu

Arminen, Kristi (2015) Maksuhäiriömerkintöjen ja kuluttajaluottojen tietämys lukiolaisten keskuudessa. https://www.theseus.fi/handle/10024/86843 
Sivuja 45, Lähteitä 54 kpl, Liitteet 2 sivua. (Viitattu 3.2.2015)


4. Humanistinen ammattikorkeakoulu
Satu Korkeamäki Hiljaisen tiedon jakaminen -merkittävä seikka strategiassa (2015)
https://www.theseus.fi/handle/10024/86922 
Sivuja 47, Lähteitä 47 kpl, Liitteet 1 sivu. (Viitattu 3.2.2015)

5. Hämeen ammattikorkeakoulu
Huusela, Eveliina (2015) S-bonus-yhteistyön vaikutus toimiston asiakasmäärään, LähiTapiola Hämeenlinna. https://www.theseus.fi/handle/10024/86874
Sivuja 48  kpl, Lähteitä 57 kpl,  Liitteet 3 sivua.
(Viitattu 3.2.2015)


6. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hirvonen, Mikko (2015) Motivational factors for sport spectator attendance : Case: Ice hockey. https://www.theseus.fi/handle/10024/86335
Sivuja 50 kpl, Lähteitä 23 kpl, Liitteet 8 sivua.
(Viitattu 3.2.2015)


7. Kajaanin ammattikorkeakoulu
Tiikkainen, Paula (2015) Muutokset työyhteisössä : Opintosihteeri näkökulmasta.
https://www.theseus.fi/handle/10024/86863

Sivuja 45 kpl , Lähteitä 25 kpl, Liitteet
13 sivua. (Viitattu 3.2.2015)


8. Karelia ammattikorkakoulu
Vinni, Katariina (2015)Virkamiehen rikosoikeudellinen vastuu.

https://www.theseus.fi/handle/10024/86656 
Sivuja 31 kpl, Lähteitä 38 kpl, Liitteet 0 sivua. (Viitattu 3.2.2015)

9. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lavonsalo, Ilona (2015) Kunnianloukkaussääntelyn soveltaminen Espoon käräjäoikeuden näkökulmasta.
https://www.theseus.fi/handle/10024/86893   
Sivuja 54 kpl, Lähteitä 60 kpl, Liitteitä 0 sivua.
(Viitattu 3.2.2015)

10. Lahden ammattikorkeakoulu
Grazhdankina, Irina (2014)Konsultointialan yrityksen perustaminen Etelä-Karjalaan.

https://www.theseus.fi/handle/10024/84707
Sivuja 48 kpl, Lähteitä 47 kpl, Liitteitä 7 sivua. (Viitattu 3.2.2015)

11.  Lapin ammattikorkeakoulu
Hyvärinen, Riikka (2014) LISÄÄ TARJONTAA WEBINAAREILLA – SMKJ:N KOULUTUSTARJONNAN KEHITTÄMINEN.
https://www.theseus.fi/handle/10024/86627 

Sivuja 59 kpl, Lähteitä 31 kpl, Liitteitä 18 sivua. (Viitattu 3.2.2015)

12. Laurea ammattikorkeakoulu   
Louko, Esa (2014) Etle-kaavio : Työkalu tapahtumien suunnitteluun.  
https://www.theseus.fi/handle/10024/86905  
Sivuja 105 kpl, Lähteitä 57 kpl, Liitteitä 12 sivua. (Viitattu 3.2.2015)

13. Metropolia ammattikorkeakoulu  Gurko, Pauli (2015) Opas aloittavalle mobiilipelialan yrittäjälle.
https://www.theseus.fi/handle/10024/86851Sivuja 29 kpl, Lähteitä 47 kpl, Liitteitä 1 sivu.
(Viitattu 3.2.2015)

14. Mikkelin ammattikorkeakoulu
Huhta, Harri (2014) Tilitoimistoketjun kilpailustrategian luominen.
https://www.theseus.fi/handle/10024/86319

Sivuja 72 kpl, Lähteitä 66 kpl, Liitteitä 14 sivua. (Viitattu 3.2.2015)

15. Oulun ammattikorkeakoulu
Rahikainen, Charlotta (2015) Mystery shopping - Nainen autokaupassa.
https://www.theseus.fi/handle/10024/86802
Sivuja 38 kpl, Lähteitiä 14 kpl, Liitteitä 1 sivu.
(Viitattu 3.2.2015)

16. Poliisiammattikorkeakoulu
Kankaanranta, Terhi (2013) Talousrikostutkinta poliisissa vuonna 2011 : tutkintahenkilöstölle osoitetun kyselyn tuloksia.
https://www.theseus.fi/handle/10024/86831  
Sivuja 60 kpl, Lähteitä 60 kpl, Liitteitä 44 sivua.
(Viitattu 3.2.2015)

17. Saimaan ammattikorkeakoulu
Lumme, Mirka (2015) Aistimarkkinoinnin hyödyntäminen kahvilaympäristössä, Case: My Bakery Cafe Oy.

https://www.theseus.fi/handle/10024/86564
Sivuja 37 kpl, Kuvaluettelo 1 sivu, Lähteitä 30 kpl, Liitteitä 1 sivu. (Viitattu 3.2.2015)

18. Satakunnan ammattikorkeakoulu
Väkiparta, Tiia-Maria (2015) Markkinointi sosiaalisessa mediassa.
https://www.theseus.fi/handle/10024/86889

Sivuja 45, Lähteitä 23 kpl, Liitteitä 1 sivu.
(Viitattu 3.2.2015)


19. Savonia ammattikorkeakoulu
Hartikainen, Markus (2015) Tarjouspyyntökonemalli verkkokauppamallia soveltaen.
https://www.theseus.fi/handle/10024/86808  
Sivuja 43 kpl, Lähteitä 30 kpl, Liitteitä 0 sivua.
(Viitattu 3.2.2015)

20. Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Santala, Noora (2014) Investointisuunnitelma pk-yrityksen tarpeisiin : Telttavuokraus Santala Oy.  
https://www.theseus.fi/handle/10024/86020  
Sivuja 44 kpl, Lähteitä 20 kpl, Liitteitä 6 sivua. (Viitattu 3.2.2015)

21. Tampereen ammattikorkeakoulu
Laine, Juuso (2015) Lähtökohta-analyysi Ruotsin markkinoista : Hyvinvointialan yritykselle.
https://www.theseus.fi/handle/10024/86786  
Sivuja  39 kpl, Lähteitä 42 kpl, Liitteitä 1 sivu.
(Viitattu 3.2.2015)

22. Turun ammattikorkeakoulu  
Leino, Kristiina (2015) Raaka-ainehävikin hallinta yritys X Oy:n alihankkijayrityksessä.  
https://www.theseus.fi/handle/10024/86533    
Sivuja 29 kpl, Lähteitä 8 kpl, Liitteitä 0 sivua.
(Viitattu 3.2.2015)


23.Vaasan ammattikorkeakoulu  
Heikkilä, Sami (2015) Asuntosijoituksen hankinta Espanjasta.

https://www.theseus.fi/handle/10024/86811  
Sivuja 47 kpl, Lähteitä 27 kpl, Liitteitä 1 kpl.
(Viitattu 3.2.2015)


24. Yrkeshögskolan Novia  
Ruhanen, Kia (2014) Hur påverkar reklam konsumenten? : - Hur reklam påverkar unga kvinnor.
https://www.theseus.fi/handle/10024/86884  
Sivuja 32 kpl, Lähteitä 25 kpl, Liitteitä 4 sivua (Viitattu 3.2.2015)Ja yksi satunnainen opinnäytetyö: Putkonen, Heta, (2010), Voimaannuttavan opetustilan suunnitelma aktiivisenioreille
(työssä käsitelty käsitelty opetustilojen värienkäyttöä, Laurea Leppävaara Palvelun tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toimitilapalvelut)

Laurea:
Opinnäytetyö, jossa 33 sivua, ei eroteltu akateemisia lähteitä 30 kpl.

Comments