Pienen yrityksen perustaminen (laskelmat)

Kuva Margit Mannila

Funding and Profitability
Rahoitus ja kannattavuus

Ensin kun yritys perustetaan mietitään mitä myydään, kenelle myydään ja miten myydään.
Tehdään laskelmia, paljonko rahaa tarvitaan, jos yritys perustetaan, paljonko pitää olla asiakkaita, että saadaan riittävästi tuloja, jotta kulut saadaan katettua (palkat, materiaali, tilavuokra ym. liiketoimintaan liittyvä makseuttua). Tässä lyhyt ja karkea pohja aiheeseen liittyen. Lähteenä liiketoimintasuunnitelma. com -sivuston suunnitelmaa ja sielä olevaa rahoitus- ja kannattavuuslaskelmaa.

Rahan tarve (Capital requirements)

Investoinnit (Investments)
Aineettomat hyödykkeet (Immaterial goods)
- perustamismenot (registration costs)
- muut (other)

Koneet ja kalusto (Machinery and equipment)
- ATK (IT)
- hankittavat tuotantovälineet (production equipment acuirements)
- apporttiomaisuus (assets, in kind)
- auto (vehicle)
- kalusteet (furniture)
- puhelin/fax/internet asennuksineen (phone/fax/internet including installation)
- kone- ja laiteasennukset (installation of machinery and equipment)
- toimitilan kunnostus (renovation of premises)

Liikeirtaimisto (Movables of the company)
- toimistotarvikkeet (office supplies)
- muut laitteet  (other devices)

Käyttöpääoma kk (working captal  month)
- alkumainonta/esitteet (initial advertising /brochures)
- toimitilakulut vuokra+takuuvuokra (equipment cost equipment rental/leasing costs)
- palkat henkilöstökulut (salaries personnel costs)
- yrittäjän oma toimeentulo (entrepreneur's personal living costs)

Vaihto- ja rahoitusomaisuus (Sales and Financial assets)
- alkuvarasto (initial inventory)
- Käyttöpääomavaraus/kassa (cash reserve)

RAHAN TARVE YHTEENSÄ (CAPITAL REQUIREMENTS IN TOTAL)

Seuraavaksi (Next)

RAHAN LÄHTEET (CAPITAL SOURCES) 
Oma pääoma (Equity)
- osakepääoma, jos Oy (Share capital if Ltd.)
- omat rahasijoitukset (personal funds invested)
- omat tuotantovälineet ja tarvikkeet (personal production tools and equipment)
- muut (other)
Lainapääoma (Equity loan)
- osakaslaina (shareholder loan)
- pankkilaina (bank loan)
- Finnveran laina (Finnvera loan)
- muut esim. naisyrittäjälaina (other e.g. female entrepreneur loan)
- lainat tavarantoimittajilta (supplier loan)
Muu rahoitus (Other sources of financing)
Erotus (Difference)
RAHAN LÄHTEET YHTEENSÄ (SOURCES OF CAPITAL IN TOTAL)Kannattavuus
Valitse yritysmuoto (Choose company form)
Yrittäjien määrä (Num. of Entrepreneurs)

= TAVOITETULOS (NETTO) (= TARGET NET RESULT)
+ lainojen lyhennys  laina-aika ja määrä (Loan amortisements, years & ammount of loan)
= TULOT VEROJEN JÄLKEEN (INCOME AFTER TAXES)
+ verotus yhteisövero % (+ taxation community tax  %)
=RAHOITUSTARVE (=CAPITAL REQUIREMENTS)
+yrityslainojen korot  % (+ company loan interests %)
A = KÄYTTÖKATE (A = OPERATING MARGIN)
+Kiinteät kulut (ilman alv:ia) (+ Fixed costs, excl. VAT)
+ YEL % 22,5 % YEL työtulo 60 000 Sale % 22 Compare Income levels, Income level 60 000 Sale %22
+ muut vakuutukset (+other insurances)
+ palkat (salaries)
+ palkkojen sivukustannukset %  (salary related %)
+ yrittäjän oma palkka (+ entrepreneurs salay)
+ yrittäjän palkan sivukustannukset % (+enrepreneurs salary related %)
+ toimitilakulut (+company premises)
+ leasing,aksut (+leasing payments)
+ viestintäkulut (puhelin, internet) (+ communication)
+ kirjanpito, tilintarkastus, veroilmoitus jne. (+ accounting, tax declaration etc.)
+ toimistokulut (+office expenses)
+ matka- ja autokulut, päivärahat (+ matkat, vehicle, etc.)
+ markkinointi (marketing)
+ koulutus, kirjat, lehdet (+education, books, magazines)
+ korjaukset ja ylläpito (fixing and maitenance)
+ työttömyyskassamaksu (unemployment fund)
+ muut kulut (+ other expences)

B = KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ (=TOTAL FIXED COSTS)

A+B= MYYNTIKATETARVE (= A+B= SALES MARGIN REQUIREMENT)
+ ostot, ilman ALV:tä Kate % (+ purchases, excluding VAT Margin % or EUR)
= LIIKEVAIHTOTARVE (= NET REVENUE REQUIREMENT)
- muut nettotulot (- other net income)
+ ALV (+VAT)
= KOKONAISMYYNTI/-LASKUTUSTARVE (=TOTAL SALES/INVOICING REQUIREMENT)Kun tiedetään kustannukset, mietitään montako asiakasta pitäisi saada, että voidaan päästä ns. plussan puolelle. Mietitään, onko ko. asiakasmäärä realistista saavuttaa.
Comments