Kansallisen DRG-keskuksen tehtävä ja joitakin käsitteitä

Kansallinen DRG-keskus on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmään keskittyvä taho, joka tuottaa palveluja sairaanhoitopiireille laskemalkla painokertoimia sairaanhoitopiirien lähettämistä aineistoista. Laskennan lähtökohtana ovat määritellyt rekisteritiedot potilaan hoidosta sekä tietoihin  liitetty kustannustieto. Aineiston määrittely löytyy DRG-keskuksen sivuilta. (Lähde DRG Kansalliset painokertoimet. Kansallinen DRG-keskus.
 

Tässä postauksessa on joitakin käsitteitä, jotka löytyvät Kansallisen DRG-keskuksen sivustolta.

 Käsitteitä 
DRG-ryhmä: potilasryhmä joka on kliinisesti mielekäs ja resurssitarpeeltaan homogeeninen

NordDRG: yhteispohjoismainen versio DRG-järjestelmästä

Classic ja Full DRG-ryhmittelyt: perinteisen vuodeosastotoiminnan analysointiin käytetään ns. ”classic” ryhmittelijää. Classic-aineistoon otetaan mukaan vuodeosastohoitojaksot ja päiväkirurgiset kontaktit. Full-ryhmittely käsittää myös avohoidon: full-aineisto sisältää classic-aineiston ja periaatteessa kaikki ulkoiseen laskutukseen menevät avohoidon kontaktit.

Outlier / Kustannuspoikkeama: DRG-järjestelmässä outlier’iksi kutsutaan tapauksia, jotka kustannuksiltaan selvästi poikkeavat muista samaan ryhmään kuuluvista tapauksista. Kustannustietojen puuttuessa outlier-tilanteen määrittely on tapahtunut ja joissakin maissa tapahtuu edelleen poikkeavan hoidonkeston perusteella vaikka menettely johtaa monin osin täysin virheelliseen lopputulokseen. Tätä menettelyä ei ole käytetty miissään NordDRG:tä käyttävässä maassa eikä sitä voi hyväksyä Suomessa.

Outlier suositukset:
o Painokertoimia laskettaessa määritellään ns. outlier-pisteet, joiden ulkopuolella jääviä tapauksia ei laskuteta DRG-perusteisesti.
o Outlier-menettelyä ei ole välttämätöntä käyttää aluesairaaloissa eikä tavallisissa keskussairaaloissa. Näissä yksiköissä kustannusvaihtelu on vähäisempää ja lähes kaikki potilaat ovat jäsenkuntien asiakkaita. Näissä olosuhteissa DRG-perusteinen laskutus tasaa kustannuksia jäsenkuntien kesken ja vähentää yksittäisin kunnan riskiä.
o Outlier-menettelyä on välttämättä käytettävä yliopistosairaaloissa, joissa merkittävä osa poikkeavan kalliista potilaista on muiden kuin oman piirin jäsenkuntien asukkaita ja valtaosa tavanomaisista (halvemmista) potilaista on jäsenkuntien asukkaita.

Ilmaan Outlier-menettelyä jäsenkunnat maksaisivat kalliimman keskihinnan kautta ulkokuntien kustannuksia, mikä ei ole hyväksyttävissä.

Vertailuaineistot
Vertailuaineistona on perinteisesti käytetty HUSin aineistosta laskettuja painokertoimia. Perusteluna on ollut HUSin kustannuslaskennan edistyksellisyys sekä DRG-laskutuksen käyttöönotto myös avohoidossa. Vuosina 2010 ja 2011 on laskettu myös yliopistosairaaloiden yhdistetyt painokertoimet classic-aineistojen osalta.

Full-aineiston osalta julkaistaan edelleen HUS:n painot, koska avohoidon DRG-laskutus on HUSia lukuunottamatta vasta kehitysasteella. Vuonna 2011 on ensimmäistä kertaa laskettu keskussairaaloiden yhdistettyjä painokerroinsarjoja. Tämä vertailuaineisto on muodostettu Keski-Suomen, Lapin ja Hyvinkään sairaaloiden aineistoistaDRG
Diagnosis Related Groups
Erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä

· DRG–ryhmittely
Perustuu potilaasta rutiinisti kirjattuun ja tallennettuun tietoon ja tavoitteena on
lääketieteellisesti ja kustannuksiltaan samankaltaisten ryhmien muodostaminen.

· DRG–ryhmittelijä
Sovellus, joka ryhmittelee potilaan hoitojaksot ja käynnit käyttäen hyväkseen
potilaasta kirjattua tietoa

· DRG–tuote
DRG–ryhmitelty käynti tai hoitojakso.

· DRG–tuotteistus
Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistusjärjestelmä, joka perustuu DRG–
ryhmittelyyn ja hinnoiteltuihin DRG–tuotteisiin

· DRG–paino
DRG-ryhmän hoitojaksojen keskimääräisen kustannuksen ja kaikkien hoitojaksojen
keskimääräisen kustannuksen suhde.

· DRG–piste (= painotettu hoitojakso)
Kuvaa sairaalan tuotantovolyymin kustannuspainotettuina hoitojaksoina eli DRGpisteinä.
Painotetut hoitojaksot eli DRG–pisteet kuvastavat hoidon vaikeusastetta ja
ne saadaan kertomalla hoitojaksot (avo- ja laitoshoito) DRG–painoilla.

· MDC
Major Diagnostic Category, on muodostettu jakamalla päädiagnoosit yhden
elinjärjestelmän tai etiologian mukaan MDC-luokkiin. MDC ryhmittyy pääasiassa
diagnoosien perusteella.
· Komplisoitunut / ei komplisoitunut

DRG:n yhteydessä komplisoituneella tarkoitetaan hoitojaksoa, jolla on enemmän
resursseja vaativia osa-alueita. Hoitojakson voi komplisoida sivudiagnoosit, Z -koodit
tai sydämen hätätilanteiden hoidot, jotka ilmaistaan lisätoimenpidekoodeilla.
· Casemix
Casemix kuvaa DRG-ryhmien kirjoa ja potilasrakennetta.
· Casemix indeksi (CMI) kuvaa sairaalassa hoidettujen potilaiden keskimääräistä hoidon vaikeusastetta. Mitä suurempi casemix indeksi on, sitä vaikeampihoitoisia potilaita sairaalassa hoidetaan

Comments