Kunnan tilinpäätös


Kuva Margit Mannila

Kunnan tilinpäätöksen sisältö määrätään kuntalaissa (KuntaL 410/2015 113 §). Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.  (Työ- ja elinkeinoministeriö 2009.)

Huomaa, että Kuntalaki on muuttunut kuluvana vuonna (Kuntalaki  410/2015) ja lähdemateriaalin viittaukset ovat vanhan kultalain mukaisia. Kannattaa ottaa esille uusi laki ja tarkastaa asiat sieltä.

Tilinpäätöksen laadinta ja allekirjoittaminen
Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä (KuntaL ).
Vastaavasti osakeyhtiön, jonka tilikausi on kalenterivuosi, tulee pitää yhtiökokous puolen vuoden sisällä tilikauden päättymisestä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallitus tai vastaava toimielin sekä kuntayhtymän johtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva viranhaltija (KuntaL ). Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittaa allekirjoituspäivänä päätös- ja toimivaltainen hallitus. Kunnan liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja (KuntaL .) Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoskuntayhtymän
johtaja (KuntaL.).

Jos tilinpäätöksen allekirjoittaja on esittänyt eriävän mielipiteen tilinpäätöksestä, on tätä koskeva lausuma sisällytettävä siihen hänen vaatimuksestaan (KPL 3:7.2 §). Tilinpäätös sekä luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava (KPL 3:8.1 §). (Lähde Työ- ja elinkeinoministeriö 2009.)

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä liitteenä olevat tiedot että talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tase

balance sheet
Yrityksen tilinpäätökseen kuuluva osa, joka yleensä osoittaa yrityksen rahoitusaseman tilinpäätöshetkellä. Taseen vastaavaa- (aktiivat) eli debetpuolesta ilmenee, mihin omaisuuseriin yrityksen varat ovat sitoutuneet. Taseen vastattavaa- (passiivat) eli kreditpuoli osoittaa, mistä lähteistä yrityksen varat on hankittu.

Tase on yksi osa yrityksen ja yhteisön vuosikertomusta. Muut osat ovat tuloslaskelma, toimintakertomus ja liitetiedot.

Tuloslaskelma

profit and loss account, income statement, statement of earnings
Tilinpäätöksessä tilikauden tuottojen ja kulujen yhteenveto vähennyslaskuasetelman muodossa. Liiketoiminnan harjoittajalla, yhdistyksellä, ammatinharjoittajalla ja kiinteistön hallintaan perustuvan toiminnan harjoittajalla on omat tuloslaskelmakaavat.

Tuloslaskelma on osa yrityksen / yhteisön vuosikertomusta. Muut osat ovat tase, toimintakertomus ja liitetiedot.

Rahoituslaskelma

statement of changes in financial positionfunds statementstatement of source and application of funds
Erittely yhtiön käyttöön hankituista varoista sekä varojen käytöstä tilikauden aikana.
Rahoituslaskelma voidaan esittää usealla tavalla. Esitystavat voidaan jakaa kahteen pääryhmään: tiliasetelman (esim. liikepääomavirtalaskelma) ja vähennyslaskuasetelman muotoisiin (esim. kassavirtalaskelma) laskelmiin.

Taloussanakirja: tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetiedot

notes to the accounts
Uudistetun kirjanpitoasetuksen (1339/97) mukaan tilinpäätöksen liitetietona on esitettävä:

1. tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät,

2. perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esitystapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset,

3. edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin tehdyt oikaisut,

4. selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa,

5. aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, elleivät ne ole merkitykseltään vähäisiä,

6. yksittäiseen tase-erään sisältyvät useaa tase-erää koskevat osat, jos tieto on olennainen,

7. peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset euroiksi, ellei ole käytetty EKP:n tilinpäätöspäivänä noteeraamaa kurssia.

Toimintakertomus

annual report
Osakeyhtiön hallituksen selostus yhtiön toiminnasta tilikauden aikana. Toimintakertomuksessa pyritään toisaalta antamaan sellaisia tietoja yhtiöstä, jotka eivät ilmene tuloslaskelmasta ja taseesta ja esim. yhtiön tilan ja toiminnan tuloksen arvostelemisen kannalta tärkeistä seikoista, vaikka ne olisivat tapahtuneet tilikauden päättymisen jälkeen. Tällainen on mm. määräämisvallan hankkiminen toisessa yhtiössä.

Toimintakertomukseen on myös sisällyttävä arvio liiketoimintojen kehittymisestä alkaneen tilikauden aikana. Toimintakertomuksen tulee lisäksi sisältää selvitys yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden keskimääräinen luku tilikauden aikana ja tilikauden aikana maksettujen palkkojen määrä toisaalta hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan osalta ja toisaalta muiden yhtiön palveluksessa olevien osalta. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut osapalkkiot on ilmoitettava erikseen. Hallituksen on toimintakertomukseen tehtävä esitys yhtiön voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi.

Ns. suurten yhtiöiden on liitettävä toimintakertomukseensa rahoituslaskelma.

Toimintakertomus on yksi osa yrityksen / yhteisön vuosikertomusta. Muut osat ovat tuloslaskelma, tase ja liitetiedot. (Lähde Taloussanakirja) Katso myös Yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta.

Vuosikate on kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juokse-vien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuosikatteen tavoitearvo riippuu mm. kunnan koosta, taajama-asteesta, teknisistä verkoista ja toimintojen organisoinnista. (Kunnat.net)


Investointien tulorahoitusprosentti.  Investointien tulorahoitusprosentti mittaa sitä, kuinka suuri osa yrityksen investoinneista on pystytty rahoittamaan kokonaistulorahoituksella (sisältäen kertaluonteiset erät). Loppuosa tilikauden investoinneista katetaan joko omalla tai vieraalla pääomalla. (Lähde Balance Consulting)

Laskusääntö

Investointien tulorahoitus-% = 100 x ( kokonaistulos + poistot ) / ( investointimenot + investoinnit muihin sijoituksiin ja saamisiin )
YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN
LAATIMISESTA (PDF)
Lähteet 

Balance Consulting. Investointien tulorahoitusprosentti. (17.9.2015)

Kirjanpitolaki (1336/1997) (16.9.2015)

Kuntalaki (410/2015) (16.9.2015)

Kuntatalous-monen muuttujan summa. (2012). Kuntaliitto. 3. painos. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

Kuntien tilinpäätökset. Kuntaliitto. (16.9.2015)

Mitä tuloslaskelman tunnusluvut kertovat (17.9.2015)

Taloussanakirja. TalousSanomat.  (16.9.2015)

Talousarvion toteutumisvertailu (17.9.2015)

Tilastokeskus. Vuosikate.  (17.9.2015)

Tilastot. Indikaattorit. Kunnat.net (17.9.2015)

Tiliextra Oy. Ohjeet ja mallit. (17.9.2015)

Tilinpäätösanalyysi. Wikipedia. (17.9.2015)

Tilinpäätösmalli (PDF) (17.9.2015)

Työ- ja elinkeinoministeriö.  (2009). Kirjanpitojaosto.  YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN
TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN LAATIMISESTA. (PDF) (17.9.2015)

Yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta. Edilex. 

Comments