Opinnäytetöiden julkisuusAmmattikorkeakoulujen Open Access –hankkeen suositus opinnäytetöiden
julkisuudesta

1) Opinnäytetyöt ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja (Laki viranomaisten toiminnan
julkisuudesta 621/1999). Rehtorien yhteisellä päätöksellä Ammattikorkeakoulujen
rehtorineuvosto Arenessa päätettiin, että kaikissa ammattikorkeakouluissa siirrytään
opinnäytetöiden open access –julkaisemiseen Theseus -verkkokirjastossa.

2) Erityistilanteissa osa opinnäytetyöstä voidaan julistaa salaiseksi.
• Salassa pidettävien osioiden tulee pääsääntöisesti olla lain 621/99 (§24) määrittelyn
mukaisia.
• Salassa pidettävät osiot/asiat kirjataan toimeksiantosopimukseen (OPM 28/1 2004,
Dnro 3/500/2004).
• Liikesalaisuudet:
o eivät välttämättä täytä sain mukaisia salaamiskriteereitä
o julkiseen opinnäytetyöhön tuleva aineisto valikoidaan
• Keksinnöt; uudet laitteet, menetelmät tai parannukset, joilla voi olla kaupallista
merkitystä:
o osapuolet sopivat asiasta ja käynnistävät suojauksen (esim. patentti) ennen
opinnäytetyön julkistamista
o keksinnön patentoimisessa ja oikeuksien siirtymisessä noudatetaan Suomen
patenttilakia ja tekijänoikeuksien osalta tekijänoikeuslakia, mikäli opinnäytetyön
osapuolet eivät ole muuten sopineet
o mikäli opinnäytetyössä syntynyt keksintö on tehty työsuhteessa yritykseen,
noudatetaan työsuhdekeksintölakia (656/1967)
o mikäli keksintö on syntynyt työsuhteessa ammattikorkeakouluun, noudatetaan
korkeakoulukeksintölakia (369/2006)
3) Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt tallennetaan verkkokirjasto Theseukseen.
Salassapitoa edellyttävät osiot tallennetaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti.
Helsingissä 20.5.2009
Lähde Ammattikorkeakoulujen Open Access –hankkeen suositus opinnäytetöidenjulkisuudesta


Kaikissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa eli julkisissa oppilaitoksissa opiskelijoiden laatimat
ja tutkintotodistuksen saamiseen johtaneet opinnäytetyöt ovat julkisuuslain nojalla viranomaisen
asiakirjoja, jotka ovat julkisia ellei muutoin ole erikseen säädetty (Suomen perustuslaki
12.2 §; julkisuuslaki 1 §).
Julkisia ovat pääsääntöisesti myös opinnäytetöistä annetut numeeriset sekä sanalliset arvioinnit
ellei nimenomaisesta lainsäädöksestä muuta johdu. Sen sijaan ehdottomasti salassa pidettäviä
ovat julkisuuslain mukaan mm. sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja muut asiakirjat, jotka
sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja
(julkisuuslaki 24.1 § 30 k).
Asiakirjan julkisuus tarkoittaa sitä, että kenellä tahansa on oikeus saada asiakirja eli tässä tapauksessa
opinnäytetyö nähtäväkseen esittämällä asianomaiselle viranomaiselle tätä koskevan
pyynnön ja viranomaisen annettua tähän harkintansa perusteella myöntävän vastauksensa siten
kuin julkisuuslain 3 ja 4 luvuissa on säädetty. Lähde: Opinnäytetyöt ja tietosuoja

Ammattikorkeakoulua koskevaa lainsäädäntöä löytyy tästä linkistä.
 

Comments