Tuloslaskelma ja tase Kuva Margit Mannila


Tuloslaskelma ja tase

Tässä postauksessa linkkejä tuloslaskelmaan ja taseeseen liittyen.

Tilinpäätöksessä, joka siis laaditaan tilikauden päätteeksi, esitetään yrityksen tuloslaskelma ja tase.
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja vuosikertomuksen. Näistä  selviää, mitä tilikauden aikana on yrityksessä tapahtunut. Osakeyhtiön tilinpäätös on julkinen.

Tuloslaskelma listaa tilikauden (tai muun ajanjakson esimerkiksi osavuosikatsauksessa vaikkapa ½ vuoden ajalta) tuotot ja kulut, ja tästä paperista siis näkee onko yrityksen toiminnasta tullut voittoa vai tappiota. Tuloslaskelma ei kuitenkaan kerro sitä, mikä on yrityksen varallisuustilanne. Tilikauden tulos voi olla hyvä, mutta yrityksellä voi olla huomaattava määrä velkaa. Jos keskitytään pelkästään tuloslaskelmaan, voidaan yrityksen tilanteesta saada vääristyneen optimistinen kuva. Tuloslaskelman sisarpaperi onkin tase, jonka sisältöön pitää myös tutustua, jos haluaa saada kokonaiskuvan yrityksen tilasta. 

Tase kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä (tai muuna valittuna päivänä). Kuten Sami Siipola (2014) kirjoittaa, taseessa yrityksen raha- ja hyödykevirrat on "jähmetetty" tiettyyn yksittäiseen päivään. Käytännössä yrityksen varat ja velat muuttuvat jatkuvasti, kun hyödykkeitä ostetaan ja myydään. Taseessa tämä liike on pysäytetty.

Tuloslaskelma  listaa tuotot ja kulut tietyltä aikaväliltä, vastaavasti taseessa yrityksen raha- ja hyödykevirrat on esitetään tiettynä päivänä. Käytännössähän yrityksen varat ja velat muuttuvat jatkuvasti, koska yritykseen ostetaan erilaisia hyödykkeitä ja vastaavasti toisia hyödykkeitä myydään.

Siipola (2014) pohtii, että taseen ilmaukset tekevät siitä ehkä vaikeasti hahmotettavan. Esimerkiksi sellaiset sanat kuin pysyvät vastaavat, vaihtuvat vastaavat, oma pääoma, tilinpäätössiirtojen kertymä ja vieras pääoma alkavat ahdistaa, jos ei asioista kostaan kuullutkaan.

Taseessa siis kuvataan jonkun tietyn päivän (tilikauden päätöspäivän) tilannetta.

Taseeseen ei yrityksessä voida laittaa mitä sattuu ja mukavalta tuntuu, vaan sen, kuten myös tuloslaskelman sisältöä, ohjaa kirjanpitolaki ja  -asetus.

Tasekaava

  Taseen kaava

  Taseen rakenne. Kyseessä on Kirjanpitoasetuksen mukainen lyhennetty tase, joka koskee pieniä kirjanpitovelvollisia.

  Vastaavaa (Yrityksen hallussa oleva varallisuus)

  • Pysyvät vastaavat
   • Aineettomat hyödykkeet
   • Aineelliset hyödykkeet
   • Sijoitukset
  • Vaihtuvat vastaavat
   • Vaihto-omaisuus
   • Saamiset; lyhyt- ja pitkäaikaiset erikseen
   • Rahoitusarvopaperit
   • Rahat ja pankkisaamiset

  Vastattavaa (Velat eri sidosryhmille)

 • Oma pääoma
  • Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
  • Ylikurssirahasto
  • Arvonkorotusrahasto
  • Käyvän arvon rahasto
  • Muut rahastot
  • Edellisten tilikausien voitto (tappio)
  • Tilikauden voitto (tappio)
 • Tilinpäätössiirtojen kertymä
 • Pakolliset varaukset
Vieras pääoma; lyhyt- ja pitkäaikainen erikseen.

Taseen kaavan lähde KIRJANPITOLAUTAKUNTA,     Kauppa- ja teollisuusministeriö 21.11.2006. (13.9.2016).                                   
Katso myös Finanssivalvonnan ohje Tuloslaskelman ja taseen kaava ja täyttöohjeet . (13.9.2016).

Kassavirtalaskelma
 • kassavirtalaskelma kertoo yrityksen kassavirran
 • kassavirta jakautuu kolmeen osaan
  - operatiivinen / liiketoiminnan kassavirta
  - investointien kassavirta
  - rahoituksen kassavirta (Tuokko Tilintarkastus Oy/YritysSuomi)


Vuosikertomus
Vuosikertomus on vastaavasti kuvaus yrityksen toiminnasta kuluneen tilikauden aikana. Hyvässä vuosikertomuksessa on yleensä kerrottu, mitä yrityksessä on tehty ja mitä siellä on opittu. Siihen on tapana kirjoittaa vuoden pääkohdat. Ehkä sitä voi verrata tutkimuksen diskurssiin, jossa kirjoittaja pohtii, mitä on tehnyt ja mitä tekisi nyt toisin, jos olisi se tieto käytössä jo päätöksentekohetkellä, joka on nyt.

Samalla kerrotaan myös yrityksen tarinaa. Vuosikertomuksessa yrityksen menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus yhdistyvät toisiinsa. Kannattaa katsoa, mitä suuremmissa yrityksissä kerrotaan vuosikertomuksissa ja ottaa niistä mallia sopivassa suhteessa.
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/puutuoteteollisuus/yrittaminen/liiketoimintaprosessi/tuloslaskelman_kulujen_ryhmittely.gif 

Kuva Kulut ja kustannukset (11.12.2015).
Katso myös kirjoitus Kannattava yritys. (11.12.2015).
Kuva Lippukunnan talous (2006) (11.12.2015)

Lähteet
Esimerkki tilinpäätöksestä. OAMK. Selkeä ja auttaa pääsemään ns. jyvälle tilinpäätöksen saloihin. (11.12.2015).

EY. (2013). Tilinpäätöksen muistilista. Tämä on erittäin hyvä peruspaperi. Nyt vain on otettava huomioon, että kirjanpitolaki muuttui 30.12.2015 alkaen joiltakin osin, joten esimerkiksi muutamat muuttuneet raja-arvot kannattaa tarkistaa suoraan laista (KPL 1336/1997). (19.1.2016).

Finanssivalvonta. (19.1.2016).

Finanssivalvonta. Tuloslaskelman kaava ja täyttöohjeet. (19.1.2016).


Kannattava yritys. (11.12.2015).

Kirjanpitoasetus 1339/1997. Finlex.  (8.1.2016). Laissa

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet. OAMK. (8.1.2016).

Kirjanpitolautakunta. TEM. (19.1.2016).

Kirjanpilolautakunnan yleisohjeet. (19.1.2016).

Kokkonen, Anni. Tili- ja vastuuvapaus. Aatteellisen yhdistyksen kirjanpito. (11.12.2015).

Mannila, Margit. (2013). Kirjanpito. (19.1.2016).

Mannila, Magit. (2015). Kirjanpito II. (19.1.2016).

Osakeyhtiön tilinpäätösilmoitus. PRH. (19.1.2016).

Siipola, Sami. (2014) Mikä on tase ja mitä se kertoo? Talousverkko. (13.9.2016).

Taloushallintoliitto. Tilinpäätös. Ainakin vielä tänään myös tällä sivustolla on vanhat raja-arvot. Katso KPL 1336/1997  (19.1.2016).

Tiliextra. Osakeyhtiön tilinpäätösmalli.  (13.9.2016). Tämä tilinpäätösmalli on myös hieman vanhempaa tekoa, mutta perusasiat selviävät hyvin.

Tilinpäätöksen muistilista. (13.9.2016). Tämä paperi on vanhentunut kirjanpitolain ja asetuksen osalta, jotka  muuttuivat vuoden 2016 alusta.  Kuitenkin hyvä peruspaperi, joka auttaa kokonaisuuden hahmottamiseen.

Tikkanen, Ensio. (2007) Tilinpäätös ja sen lukeminen. (11.12.2015).

Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen, usein kysyttyä. Vero.fi. (19.1.2016).

Tilinpäätöksen ilmoittajalle. PRH. (19.1.2016).

Tilinpäätöslomakkeet. PRH. (19.1.2016).

Tuloslaskelman, taseen ja kassavirran välinen yhteys. YritysSuomi/Tuokko Tilintarkastus Oy. (13.9.2016).  Selkeästi kirjoitettu paperi.

Veroilmoituksen 6B sisältö-osakeyhtiö ja osuuskunta. Vero.fi. (19.1.2016).
(Edit 13.9.2016)

Comments