Opinnäytetyöprosessi

Kuva Margit Mannila, osa teoksesta Timpurin tyttäret.


Opinnäytetyöprosessi

Työvaihe
Aloitus
Aloitus sisältää seuraavat asiat:
Aloituskeskustelu
Itsenäinen työ
Ohjausistunnot

Aloitusvaiheen sisältö koostuu seuraavista asioista:
Aiheen valinta ja alustava työn rajaus
Aiheanalyysi ja aiheen hyväksyminen
Ohjaajan/ohjaajien nimeäminen
Sopimuksen tekeminen ja mahdollisesti tutkimusluvan anominen

Tuotoksena aloitusvaiheesta on:
Aiheanalyysi 
Toimeksiantosopimus 
Tutkimuslupa


Seuraavana on vuorossa opinnäytetyön sunnittelu.
Se on itsenäisen työn vaihe. Tähän voi liittyä myös ns. aloitusseminaari.
Tämä vaihe sisältää opinnäytetyön työsuunnitalman laadinnan, 
sen esittämisen ja hyväksymisen.

Tuotoksena opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa on  tutkimuksen työsuunnitelma.


Totetusvaiheella tarkoitetaan   käytännössä työn tekemistä itsenäisesti.
Se on opiskelijan itsenäistä työtä ja se sisältää ohajusistuntoja, jotka voivat olla vertaisten kanssa tai ohjaajan kanssa.

Toteutusvaihe sisältää:
Tiedonhankintaa ja aineiston keräämistä
Aineiston jäsentelyn
Opinnäytetyön tarkoituksen ja rajauksen tarkentamisen 
sekä
Opinnäytetyön edistymisen seurannan.

Edistymistä seurataan opiskelijan ohjaajalle toimittamien raporttien avulla (= tutkimuksen käsikirjoitus).

Päätösvaihe
Kun opinäytetyö alkaa valmistua puhutaan päätösvaiheesta.  Päätösvaihe huipentuu loppuseminaariin/ kun valmis työ toimitetaan ohjaajalle.

Opinnäytetyön loppuunsaattaminen
Urkund-tarkistus (tehdään aina)
Loppuseminaari /päättämiskokous

Loppuunsaattamisessa on yleensä seuraavat osa-alueet
Opinnäytetyön suullinen esitys 
Urkund-raportti
Valmis opinnäytetyö

Arviointi ja valmistuminen
Ohjaajan ja toimeksiantajan edustajan arviointi => Arvosana
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen => Kypsyysnäyte
Theseus-tallennus  => Opinnäytetyön julkaiseminen

Kuva Margit Mannila Opinnäytetyön lähestymisnäkökulman hahmotteleminen.

Lähteet ja lukemisto

Theseus. AMK-opinnäytetöiden kirjasto. (13.5.2016). 

VAMK ylempi. (13.5.2016).

(Edit 13.5.2016.)
Lähetetty Windows Phonesta

Comments