Tutkimus ja haastattelun analyysiOlen koonnut muutamia tutkimukseen ja sen tekemiseen liittyviä kirjoituksiani  otsikon Opinnäytetyön tekeminen alle. Tähän kirjoitukseen olen kerännyt hieman materiaalia haastattelun analyysiin liittyen. Toivon näiden linkkien helpottavan sinua opinnäytetyöprosessissasi. 

Tutkimusprosessissa haastattelun analyysi on tärkeä vaihe. Valitettavan usein tämä osa tutkimuksessa jää jotenkin vajaaksi. Ehkä aloittelevalle tutkijalle iskee matkaväsymys. Vaiheen työläys yleensä yllättää ja on paljon helpompi heittää pyyhe kehään kuin oikeasti paneutua asiaan. Ainut tapa ottaa tutkimusprosessi haltuun on tehdä jokainen osa huolella ja perehtyä aiempaan tutkimukseen ja opaskirjallisuuteen. 

Tämä on muuten juuri se vaihe, kun luumuilu kirjallisissa töissä kostautuu. Jos opintojen tässä vaiheessa  joutuu ottamaan haltuun tieteellisen kirjoittamisen kaikkine osa-alueineen, on luultavasti pulassa. Hommasta selviää, mutta selviäisi helpommalla, jos olisi viitsinyt tehdä työtä vähän aikaisemmin.
 
Kajaanin ammattikorkeakoulun sivustolla todetaan laadullisen aineiston analyysin yleisestä etenemisestä seuraavasti:
  1. Aineiston huolellinen lukeminen ja/tai oma havainnointi kuvista tai muista näytteistä.
  2. Aineiston jakaminen osiin jonkin periaatteen mukaan: analyysitekniikat, teemoittelu, tyypittely, luokittelu
  3. Oman näkemyksen kirjoittaminen asiasta
  4. Omien havaintojen liittäminen teoriataustaan ja aikaisempiin tutkimuksiin. Hyvä tutkimusteksti on omien oivallusten ja teoriakirjallisuuden vuoropuhelua. Sanallinen kuvaus on oleellinen osa laadullista analyysiä
  5. Kaikkien valintojen perustelu

Kun pohtii, millaista tutkimuskirjallisuutta lähtee lueskelemaan, niin äkkipäältään voi todeta, että  Aaltolan ja Vallin teokset ovat helppolukuisia.  Ne on suunnattu aloittelevalle tutkijalle. Myös teosta, Ruusuvuori, Johanna,  Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti. (toim.) 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino. 469 s., on kehuttu. Itse en ole siihen tutustunut. 

Tutkimuksen yleisen rakenteen hahmottamisessa auttaa Hirsjärvi, Remes & Sajavaaran kirjoittama Tutki ja kirjoita. (20.9.2019).

Lähteitä ja lukemistoa

Alasuutari, P. 1994. Laadullinen tutkimus. Jyväskylä. Vastapaino.

Anttila, P. 1996. Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Akatiimi Oy.

Anttila, P. 1992. Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. WSOY. Helsinki.

Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä. PS-kustannus.

Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä. PS-kustannus.

Eskola, J. & Suoranta, J. 1996. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Rovaniemi. Lapin yliopisto. 

Haastatteluun perustuvan tutkimuksen suorittaminen. Ylemmän AMK -tutkinnon metodifoorumi. (20.9.2016).

KvaliMOTV. 6.3.2. Teemahaastattelu. Tampereen yliopisto. (20.9.2016). 

KvaliMOTV. Lukemisto. Tampereen yliopisto. (20.9.2016). Tämä sisältää erittäin hyvän listan tutkimuskirjallisuutta. Lukemiston ovat sivuston mukaan laatineet Merja Kinnunen, Jaana Vuori ja Marja Alastalo menetelmäkursseilleen yhteistyössä useiden opettajien ja tutkijoiden kanssa. Muiden MOTV-dokumenttien tapaan lukemisto on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Laadullisen aineiston analyysi ja tulkinta. Kajaanin ammattikorkeakoulu.  (20.9.2016).  

Mannila, Margit. (2016). Opinnäytetyön tekeminen. Perheyrittäjyys. (20.9.2016). 

Metsämuuronen, J. 2003. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä. Gummerus. 

Ruusuvuori, Johanna,  Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti. (toim.) 2010. Haastattelun
analyysi. Tampere: Vastapaino. 469 s.  

Suoranta, J. 1995. Tekstit, murrokset ja muutos. Acta Universitatis Lapponiensis 10. Rovaniemi. Lapin yliopisto.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki. Tammi. 

Yleisohje rahoituslaskelman laatimiseen. (1999). Kirjanpitolautakunta. (20.9.2016).  

Yritystutkimus. Rahoituslaskelman laatiminen (KILA 30.1.2007), kirjanpitolautakunnan ohjeen perusteella. (2015). (20.9.2016).

Comments