Projekti

Kuvat Margit Mannila

Projekti alkaa sopimuksesta ja päättyy luovutukseen, toisin sanoen projektilla on aina selkeä alku ja loppu. Projekti on työkokonaisuus, joka tehdään määritellyn kertaluontoisen tuotoksen aikaansaamiseksi.  (Pelin 2011, 20-21, 23.) Esimerkiksi opiskelu on projekti. Se on ainutkertainen prosessi. Tutkinnon suorittamiseen on varattu tietty aika. Opinnot etenevät opintosuunnitelman mukaan ja se on valmiiksi aikataulutettu. Opiskelijan velvollisuus on aikatauluttaa kurinalaisesti muu arkensa sopimaan opiskelun rytmiin eikä toivottavasti kuvittele, että hän voi sooloilla opiskeluprojektinsa aikana miten tahtoo.

Projekteissa opitaan aina, toteaa kauppatieteiden tohtori Riku Oksman (2014) kirjoituksessaan Ongelmallinen oppiminen. Pelin (2011, 23) huomauttaa, että projekti ei synny siten että jotakin työtä aletaan vain kutsua projektiksi. Projektiin liittyy suunnitelmallisuus ja suunnittelun ja ohjauksen avuksi kehitetyt tehokkaat menetelmät ja juuri näiden työtapojen ja menetelmien käyttö tekee työstä projektin (Pelin 2011, 24). Valitettavan usein käytännössä kuitenkin toimitaan juuri Pelinin kuvaamalla tavalla: projektiksi kutsutaan työtä, joka ei täytä projektin kriteerejä.

Projektieilla on maine, että ne epäonnistuvat varsin usein. Pelin (2011, 392-394) listaa 101 syytä projektin epäonnistumiseen ja vastaavasti Helsingin yliopiston sivustolla (2006) kirjoitetaan projektin epäonnistumisesta ja kirjoituksessa on listattu epäonnistumisen syitä.

Projektinhallinta, projektinläpivienti, -viestintä ja -johtaminen
Projektin taloushallinto ja raportointi

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0GNvEFsGPQMbrp_jY_u9_bDnrWESpyBrvV10sYiajmHLC5YYM3Q

Kuvan lähde tästä linkistä.

Tämä vanha pilakuva kertoo projektista enemmän kuin tuhat sanaa. Projekteissa työskennelleet tämän tietävät.

http://technology.infomine.com/ProjectManagement/ProjectManagement_files/image004.jpg
Kuvan lähde tästä linkistä. (2.6.2016)


Projektisuunnitelma sisältää  seuraavia asioita

 • Projektin määrittely 
 • Työn ja tavoitteiden suunnittelu 
 • Tavoitteiden analysointi
 • Riskien hallinta (analysointi ja seuranta)
 • Projektin laajuuden hallinta 
 • Resurssien arviointi 
 • Resurssien jako
 • Projektiorganisaation muodostus 
 • Työn organisointi 
 • Resurssien hankinta
 • Tehtävien jako
 • Projektin etenemisen seuranta ja hallinta 
 • Tulosten analysointi
 • Laadun hallinta 
 • Virheiden ehkäiseminen (hallitseminen)
 • Projektin päättäminen 
 • Sidosryhmien tarpeiden analysointi 
 • Sidosryhmien kanssa kommunikointi (Jokitulppo. 1.6.2016)

Risto Pelinin (2011) kirjan Projektinhallinnan käsikirja sisällysluettelo

Projektisanasto (23.3.2017)

Muutosten johtaminen
- Muutoksen pysyvyys
- Projektin johtamisen kehittyminen
- Prosessien kehittäminen


Projektijohtaminen
- Projekti johtamismuotona
- Projektityypit (8.2.2017)
- Projektijohtamisen sudenkuoppia


Ideasta projektiksi
- Liiketoimintastrategiasta projektiksi
- Tuotekehitysprojektien valinta
- Rinnakkainen tuotekehitys
- Projektisopimukset


- Projektiorganisaation muodostaminen
- Projektiorgansiaation tehtävät
- Matriisiorganisaatio
- Suunnitelmallisuudella tavoitteisiin
- Ohjaus- ja toteutusprosessi
- Projektisuunnitelman sisältö

- Projektiosituksen tavoite
- Osituksen menetelmät
- Projektin vaiheistus
- Projektiositus ja aikataulut
- Projektiositus ja kustannusohjaus
- Projektiositus ja organisaatio

- Ajallisen ohjauksen merkitys
- Tehtäväluettelon laatiminen
- Tehtävien työmäärä ja arviointi
- Tehtävien riippuvuuksien selvittäminen
- Aikataulutekniikat
- Paikka-aikakaaviot
- Aikataulun valvonta

- Resurssisuunnittelun merkitys
- Resurssilaskenta
- Resurssitasaus
- Henkilöstön kuormitussuunnittelu
- Moniprojektihallinta

- Kustannusohjauksen sisältö
- Kustannusarviointi
- Projektibudjetti
- Kustannusvalvonta
- Ajan ja kustannusten optimointi
- Ajallisen ja taloudellisen edistymisen arviointi

- Sisällön hallinnan tehtävä
- Sisällön ja vaatimusten määrittely
- Muutosten hallinta
- Konfiguraation hallinta

- Projektisuunnitelman varmistaminen
- Riskien tunnistaminen
- Riskien luokittelu
- Riskien torjunta
- Riskien valvonta
- PERT-menetelmä

- Alihankintojen kehittyminen
- Hankintatoimen tehtävät
- Alihankkijan valinta ja sopimukset
- Hankintojen aikataulutus
- Toimittajien valvonta ja raportointi
- Yhteistoiminnan logistiikka ja tietotekniikka (11.1.2017)


- Projektipäällikön roolit
- Toimintaedellytysten luonti: Toivomuksia projektipäällikölle. (16.1.2016)
- Projektitiimi
- Projektipäällikön urakehitys
- Projektipäälliköiden sertifiointi (12.1.2017)
- Projektipäällikön  tehtävänkuvauksia.(20.3.2017)

Viestintä ja tiedottaminen (19.1.2017)
- Tiedottamisen merkitys
- Viestintä projektissa

- Ohjausjärjestelmä
- Projektin raportointi
- Projektikokoukset
- Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko (23.1.2017)
- Tietojärjestelmien kehittyminen
- Projektin tietojärjestelmä
- Dokumenttien hallinta
- Yhteistyöprojektit ja tietoverkot


- Päättämisen ongelmia
- Päättämisen toimenpiteet
- Vastaanotto ja tarkastukset
- Dokumentointi ja arkistointi
- Projektin loppuraportti ja päätöskokous


- Kehittäminen prosessina
- Project Office
- Projektisalkun hallinta
- Projektihallintaohjelman käyttöönotto
- Yhteenveto
Lähteet ja lukemisto

A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition (2009), Project Management Institute. (PDF). (PDF II) (2.6.2016).

Artto, Karlos & Martinsuo, Miia & Kuja, Jaakko 2006. Projektiliiketoiminta. WSOY. (31.1.2017).

Hakukka, Mika & Petäinen, Mia. Projektit onnistuvat, jos omistajuus toimii. PRY. (2.6.2016).

Jokitulppo, Tomi. Projektinhallinta. Metropolia. PDF. (1.6.2016).

Kaipainen, Tommi. (2012). Menestyksekkään projektijohtamisen edellytykset ICT-projektissa. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Haaga-Helia.  Opinnäytetyö. (PDF). (1.6.2016).

Lehtimäki, Jonna. (2010). Projektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Hypermedia opetus. (2.6.2016). 

Lehtonen, Päivi & Lindblom, Lassi & Korpinen, Santeri & Simonen, Jouni 2006. Projektisalkun hallinta - kehitystoiminnan strateginen johtaminen. Edita.

 

Luuppla, Harri. (2009). Lean - projektinhallinta johdon näkökulmasta. Projektihallintapäivä TTY:llä. (2.6.2016).

Mannila, Margit. (2011). Mikä on projekti? Perheyrittäjyys. (9.6.2016).

Mannila, margit. (2016). Projektijohtajan seitsemän kuolemansyntiä. Perheyrittäjyys. (31.1.2017).

Mannila, Margit. (2016). Projektin organisointi ja käynnistys. (2.11.2016).

Mannila, Margit. (2011). Projekti- Projektisuunnitelma. (2.11.2016). Tästä postauksesta löytyy hyvä projektisuunnitelma esimerkki. 

Mannila, Margit. (2016). Projektisuunnitelma. Perheyrittäjyys. (2.11.2016).


Mannila, Margit. (2016). Projektiyön kehittäminen. Perheyrittäjyys. (10.10.2016)

Oksman, Riku. (2014). Ongelmallinen oppiminen. Projektipeliä-blogi. (2.6.2016).

Oksman, Riku. (2014). Projektijohtaminen ei ole yksilösuoritus. Projektipeliä-blogi. (2.6.2016).

Pelin, Risto. (2011). Projektihallinnan käsikirja. 400 s. 7. uudistettu painos. Projektijohtaminen Oy Risto Pelin.

Projekti-instituutti. (1.6.2016).

Projektin epäonnistuminen. CH310 pro: Projektinhallinta, kevät 2006. Helsingin yliopisto. (2.6.2016).


Projektiyhdistys. (1.6.2016).

Rissanen, Tapio 2002. Projektilla tulokseen.


Virkki, Pekka & Somermeri, Arvo 1998. Projektityö kehittämisen moottori. Edita.
Stenberg, Martin 2006. Tietoarkkitehtuurien johtaminen. Otava, sivut 23-47, 93-111.
(Edit 23.3.2017)

Lähetetty Windows Phonesta

Comments