Projektin vaiheistus ja ositus


 Kuvat Margit Mannila

Projektiosituksella tarkoitetaan projektin jakamista itsenäisesti suunniteltaviin ja toteutettaviin tehtäväkokonaisuuksiin.  (WBS Work Breakdown Structure). (Pelin 2011, 91.)

Projektin osoittamisen tavoitteita ovat
  • Projektiositus vaiheistaa projektin. Kussakin projektin vaiheessa ositus voi olla erilainen.
  • Projektiositus jakaa projektin organisatorisesti selviin vastuukokonaisuuksiin ja osaprojekteihin.
  • Projektiositus jakaa projektin aikataulut erillisiksi osa-aikatauluiksi, joihjin on merkitty niiden keskinäiset riippuvuussuhteet. 
  • Projektiositus luo puitteet kustannusohjaukselle määrittämällä seurattavat kustannuskohteet (ns. työpaketit).
  • Projektiositus antaa projektin työlle hierarkkisen jäsentelyn ja koodauksen (WBS-no).
  • Projektiosituksen avulla voidaan integroida ajallinen ja taloudellinen ohjaus. (Pelin 2011, 91-92.)

Osituksen menetelmät
  • vaiheittainen ositus
  • järjestelmin osittaminen
  • rakenteellinen ositus
  • työlajin mukainen ositus
 Vaiheittaisella osituksella tarkoitetaan projektin jakamista peräkkäisiin vaiheisiin. Tavallisia vaiheita ovat  mm.  esitutkimus, suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto. 

Järjestelmiin osittaminen tarkoittaa sitä, että projekti eritellään systeemeittän. Systeemi on toiminnallisesti itsenäinen kokonaisuus, joka tyypillisesti liittyy poikittaisesti projektin eri rakenteisiin. Esimerkiksi tiedonsiirtojärjestelmä, jäähdytysjärjestelmä jne.

Rekenteellisessa osituksessa projekti pilkotaan fyysisiin osiinsa. Tämä muistuttaa osaluettelon laatimista.

Työlajin mukaisessa osittamisessa projekti eritellään siinä esiintyvien työlajien mukaisesti. Työlajeja ovat mm. projektihallinto, sähkösuunnittelu, rakennustyöt, tarkastukset jne.  (Pelin 2011, 93.)


Projektin vaiheistus
Projekti jaksotetaan ajallisesti peräkkäisiin vaiheisiin. Vaiheistus helpottaa päätöksentekoa. Kunkin vaiheen sisällä projekti jaetaan vielä osaprojekteihin jne. projektin koosta riippuen.  Kunkin vaiheen lopussa syntyy selvä mitattava tulos. (Pelin 2011, 97.)

Projektiositus ja aikataulut
Projektiositus paloittelee projektissa laadittavat aikataulut hierkkiseksi aikataulujärjestelmäksi. Projektin aikatauluhierarkia tulisi määritellä projektin alussa ja kuvat kaaviona. Myös voidaan standardisoida kaaviopohjat, erittelytarkkuus, riippuvuusmerkinnät, ylläpitotavat jne. (Pelin 2011, 98-100.)

Projektiositus ja kustannusohjaus
Projektiosituksen avulla projektista saadaan  eri tasolla erilaisia kustannusyhteenvetoja. Projektiosituksen pienin elementti, työpaketti, on myös pienin seurattava kustannuskohde. Työpaketti on  yleensä joukko tehtäviä, joskus yksi tärkeä tehtävä. Työpaketti tekee kytkennän aikataulu-ja kustannusseurannan välille. (Pelin 2011, 101.)

Projektiositus ja organisaatio
Projektiosiuts muistuttaa organisaatiokaaviota. Ositus tulee liittää organisaatioon siten että kullekin elementille on yksiselitteinen vastuuorganisaatio tai vastuuhenkilö.   (Pelin 2011, 102-103.)


http://www.projectmanagementdocs.com/images/work-breakdown-structure-tree-view.gif

 Kuvan lähde http://www.projectmanagementdocs.com/images/work-breakdown-structure-tree-view.gif (8.12.2016). Katso myös tämä Work Breakdown Structure (8.12.2016).

Lähteet
Pelin, Risto. (2011). Projektihallinnan käsikirja. 400 s. 7. uudistettu painos. Projektijohtaminen Oy Risto Pelin.

Comments