Hyödyllisiä toimintamalleja tiimien rakentamisessa


Kuvat Margit Mannila

Hyödyllisiä toimintamalleja tiimien rakentamisessa

Pelin (2011, 270-273) listaa teoksessaan tiimien rakentamiseen liittyviä hyödyllisiä toimintamalleja. 
 1. Selkeä visio ja haasteelliset tavoitteet
  • tiimihengen aikaansaamista helpottaa kun tavoitteet ja tehtävät on määritelty selvästi
  • projekti on itsenäinen kokonaisuus!
 2. Yhteentoimivan ryhmän valinta
  • henkilövalinnat ovat keskeinen asia hyvin toimivalle tiimille
  • matriisiorganisaatiossa projektipäälliköllä on usein vähän valtaa tiimin nimeämiselle: valintoihin vaikuttaa se, ketä on "vapaana"
 3. Kic off-käynnistysseminaari
  • käynnistysseminaari, jossa otetaan projekti haltuun.
  • vapaamuotoinen illanvietto yleensä edistää tiimiytymistä
  • kannattaa kuitenkin muistaa erilaiset taustakulttuurit nykypäivän työelämässä
 4. Hyvä tiedottaminen ja kommunikaatio
  Projektin alussa luodaan suotuisa yhteistyöilmasto. Tulisi miettiä mm. seuraavia asioita
  • avoimen ilmapiirin luominen ryhmän jäsenten välille
  • kommunikoinnin esteiden poistaminen ja sopivien tiedottamistapojen suunnittelu
  • ryhmän jäsenten onnistumisen ja turvallisuuden tunteiden tukeminen
  • päätöksentekotavat
 5. Ryhmän kehittäminen ja kouluttaminen
  • tarvitaanko työhön liittyvää koulutusta?
  • miten oppi siirretään projektiryhmän sisällä?
  • miten projektitoiminnan koulutus?
  • miten uusia työkaluja käytetään?
  • kuinka huolehditaan mielipiteiden vaihdosta, se on tärkeä osa koulutusta
 6. Palkitsemisjärjestelmä
  • tulospalkkion kytkeminen avainkohtiin
 7. Jatkuva tiimin ylläpito ja kehittäminen
  • tiimin rakentuminen on hidasta, siksi on tärkeää tavata säännöllisesti ja tehdä töitä sen eteen että tiimi syntyy
 8. Ristiriitojen sovittamisen käytännöt
  • ristiriidat tulee ottaa esiin ja toimenpiteet keskittää siihen perimmäiseen syyhyn
  • ristiriidat ovat haastavia ja vaativat joskus puolueettoman analyysin, jotta ne voidaan ratkaista
 9. Palautteen antaminen
  • palautteen antamisella on merkitystä! Jos palautetta ei tule, motivaatio heikentyy!
  • palaute tulee kohdistaa työsuoritukseen ei henkilöön.
  • positiivinen palaute annetaan julkisesti negatiivinen aina kahden kesken
 10. Ryhmän muodostumisen vaiheet
  a) Muotoutuva ryhmä
  b) Joukkue vaihe
  c) Itsenäistyvä ryhmä
  d) Luopuva ryhmäLähteet ja lukemisto

Mannila, Margit. (2016). Hallitsemisen tekniikat eli sortajan strategiat. Perheyirttäjyys. (11.1.2017).

Mannila, Margit (2016). Ryhmäohjauksen työkaluja. Perheyrittäjyys. (11.1.2017).

Mannila, Margit. (2014). Tiimityö asiantuntijaorganisaatiossa. Perheyrittäjyys. (11.1.2017).
 
Pelin, Risto. (2011). Projektihallinnan käsikirja. 400 s. 7. uudistettu painos. Projektijohtaminen Oy Risto Pelin. 

Comments