Projektin tuloskolmio


 Kuvat Margit Mannilahttp://images.slideplayer.biz/7/1995320/slides/slide_4.jpg


Pelin (2011, 35) huomauttaa että projektijohtaminen on tulosjohtamista selkeimmillään. Projektille asetataan ajalliset, sisällölliset ja taloudelliset tavoitteet ja näiden tavoitteiden toteuttaminen ja mittaaminen projektin lopussa on yksiselitteistä.

Voidaan sanoa, että projekti on onnistunut, kun se saavuttaa sille asetetut sisällöilliset ja laadulliset tavoittee ja valmistuu asetetun projektibudjetin ja aikataulun mukaisesti. Lisäksi projektiryhmän palaute henkilöjohtamisesta ja työviihtyvyydestä tulee ottaa huomioon. (Pelin 2011, 53.)


http://images.slideplayer.biz/17/5596024/slides/slide_62.jpg
Lähde http://slideplayer.biz/slide/5596024/ (14.2.2017)

Ja projektin lopputulokseen vaikuttaa luonnollisesti myös projektipäällikön kokemus projektipäällikkönä ja sisällöllinen osaaminen. 

Kuinka projektin epäonnistumisen syihin voidaan puuttua ja minkälaisia korjaustoimia voidaan tehdä?  Pelin (2011, 39) neuvoo kuinka voidaan puuttua laatuun, aikataulun venymiseen ja budjetin ylitystä aiheutuviin virhearvioihin.
 • Johto tai asikas määrittelee selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti tavoitteet ennen projektin aloittamista.
 • Kehitetään projektin suunnittelun työkalut ja määritellään seurannassa käytettävä raportointi.
 • Koko henkilöstölle annetaan riittävä projektitoiminnan koulutus.
 • Kehitetään yrityksen projektitoiminnan ohjeisto (kehittäminenkin on projekti). Jaetaan ohjeisto organisaatiolle. Opastetaan sen käytössä ja annetaan ohjeiston tueksi esimerkkejä.
 • Johto vaatii projekteista määräaikaisen raportoinnin ja aikatalujen ylläpidon.
 • Kehitetään projektin päättämiseen selvät pelisäännöt, projektin valvontaryhymä tekee lopettamispäätöksen.
Vaikeimmin korjattavia johtamisen ongelmia ovat asenteelliset seikat. Asenteellisia tekijöitä ovat mm.
 • On totuttu siihen, että suunnitelman ei tarvitse toteutua.
 • Liian raskas projektiraportointi on aiheuttanut negatiivisen suhtautumisen projektin ohjausta kohtaan. 
 • Osastolla vallitse lepsu johtaminen: sunnitellaan jos huvittaa, johdon ote puuttuu.
 • Hekilöstössä esiintyy potentiaalista muutosvastarintaa siirryttäessä määrämuotoiseen projektin suunnitteluun ja ohjaukseen tilanteesta, jossa ei aikaisemmin ole laadittu projektisuunnitelmia.
 • Suunnitelmat laaditaan huolimattomasti ("ei ne kuitenkaan toteudu"-mentalileetilla.) (Pelin 2011, 39.)
Projektin laatujärjestelmä on osa yrityksen laatujärjestelmää. Microsoftin sisuvtolla otdetaan, että
projektin laatuvaatimuksia voivat olla esimerkiksi seuraavat:
 • Organisaation laatukäytännöt    Laatukäytännöt ilmaisevat organisaation panostuksen laatuseikkoihin. Niissä kuvataan vaatimukset, joita organisaatio työntekijöiltään laadun osalta edellyttää. Jos organisaatiossa ei ole laatukäytäntöjä, voit luoda sellaiset projektia varten.
 • Yksityiskohtainen kuvaus projektin tuloksena syntyvästä tuotteesta tai palvelusta    Jäsennelty ja tarkka kuvaus tuotteesta toimii projektissa ohjeasiakirjana, johon projektin eri vaiheissa tuloksia voidaan verrata.
 • Projektin tuloksena syntyvää tuotetta tai palvelua koskevat standardit    Useita tuotteita ja palveluja koskevat erilaiset alan standardit. Esimerkiksi jos valmistat autoja, valmistuksessa on noudatettava alan ja hallitusten määrittämiä säädöksiä. Selvitä projektiasi koskevat standardit ja varmista, että projektiryhmä noudattaa niitä.
 • Luettelo toimitettavista tuotteista    Projektin toimitettava tuote ovat projektin tuloksena syntyvät, asiakkaille toimitettavat tuotteet, joiden on vastattava asiakkaiden tarpeita. Luettelosta on käytävä ilmi toimitettavien tuotteiden laji, määrä ja laatu. (Laatusuunnitelman laatiminen. 14.2.2017)

Projektissa laatuvaatimus ulottuu myös alihankkijoihin, toteaa Pelin (2011, 40). 

Lähteet ja lukemisto

Ikkelä, Kalle http://slideplayer.biz/slide/1995320/ (9.2.2017).

Laatusuunnitelman laatiminen. Microsoft.  (14.2.2017).
Pelin, Risto. (2011). Projektihallinnan käsikirja. 400 s. 7. uudistettu painos. Projektijohtaminen Oy Risto Pelin.

Projektikolmio. Microsoft. (14.2.2017).

Projektin laadun ohjaus ja varmistus. MW-tiedosto. Mikkelin AMK.  Anonyymi. (14.2.2017).

Comments