Opiskelukyky


Kuva Margit Mannila

 http://www.verkkovaria.fi/opiskelijantuki/oppimisentuki/files/2016/03/opiskelukyky3.png
 Kuvan lähde Verkko Varia.(10.3.2017).  Kuvan saat suurennettua klikkaamalla sitä.

Ekonomi-lehdessä 5/2015 julkaistiin Linda Pynnösen kirjoittama artikkeli, joka oli otsikoitu Opiskelukyky on yhteinen asia. 

Lääkäri Kristiina Kunttu (2009) kirjoittaa opiskelukyvystä verraten sitä työkykyyn

Opiskelukyky koostuu omista voimavaroista, opiskelutaidoista, opetustoiminnasta ja opiskeluympäristöstä. Linda Pynnönen (2015)  on selittänyt kirjoituksessaan termit omat voimavarat, opiskelutaidot, opetustoiminta ja opiskeluympäristö. 
Omat voimavarat: persoonallisuus, identiteetti, elämänhallinta, elämäntilanne ja -olosuhteet, sosiaaliset suhteet, fyysinen ja psyykkinen terveys, käyttäytyminen.

Opiskelutaidot: opiskelutekniikka, oritentaatio, oppimistyylit ja -tavat, kriittinen ajattelu, pngelmanratkaisukyvyt, sosiaaliset taidot, opintosuunnitelman teko, ajankäytön suunnittelu.

Opetustoiminta: opetus, ohjaus pedagoginen osaaminen, tuutorointi.

Opiskeluympäristö: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö, oppilaitosten yhteisöt, opiskelijoiden omat yhteisöt. (Pynnönen 2015, 39.)

Kaikkia taitoja voi oppia. Opiskelukin on taito ja siksi myös oppimista voi oppia, toteaa Pynnönen (2015, 39) ja nostaa esiin neljä kohtaa, jotka saattavat auttaa sinua omassa opiskeluprosessissasi: 
  • Mikä on sinulle juuri sopivin oppimisympäristö ja tapa oppia?
  • Mikä auttaa sinua keskittymään?
  • Mikä auttaa sinua palautumaan?
  • Keskittymistä ja palautumista voi opetella.


Lähteet ja lukemisto
Kristina Kunttu (2009. Opiskeluterveys koostuu monen toimijan yhteistyöstä. Työterveyslääkäri 2009, 27(1), 21-24. 

Ala-Nikkola, Riikka. (2008).Masentuneen opiskelijan opiskelukyky ja ohjauksen tarve. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen laitos. (PDF). (10.3.2017).

Opiskelijoiden hyvinvointi, terveys sekä opiskelukyky. Työterveyslaitos. (10.3.2017).

Opiskelukyky rakentuu monesta. Nyyti.ry. (10.3.2017).
Pynnönen, Linda. (2015). Opiskelukyky on yhteinen asia. Ekonomi 5, 38-39. (10.3.2017).

Suomen ylioppilaskuntien liitto. Opiskelukyky. (10.3.2017).

Comments