Keskiössä ihminen
 Kuva Margit Mannila

Johtaminen kansainvälisessä ympäristössä (TLS2301 3 op) kurssi. Luentomateriaalia.

Keskiössä ihminen


Kuvahaun tulos haulle johtaminen kansainvälisessä yrityksessäKansainvälinen henkilöstöjohtaminen. Kuvan lähde UVA. (17.2.2018)

 Vaasan yliopistossa on menossa tutkimushanke, jossa

Kansainvälisen henkilöstöjohtamisen teema-alueella tarkastellaan:
 • Henkilöstöjohtamista monikansallisissa yrityksissä
 • Kansainvälistä työskentelyä, liikkuvuutta ja globalisoituvia työuria
 • Monimuotoisten työyhteisöjen johtamista

Strategisen henkilöstöjohtamisen teema-alueella tarkastellaan:

 • Henkilöstöjohtamisen ja tuloksen yhteyttä
 • HR:n muuttunutta roolia
 • Työhyvinvointia
 • Organisaation oppimista ja osaamisen johtamista


Johtajuuden tutkimusalue tarkastelee:

 • Kompleksisten organisaatioiden johtamista
 • Johdon kehittämistä Kuvahaun tulos haulle johtaminen kansainvälisessä yrityksessä

Kuvan lähde Tuottava esimies -peli. (17.2.2018)


Tutustu ensin DISC-analyysiin. (17.2.2018).  William Marston DISC Personality (17.2.2018)   DISC-analyysissä erotellaan neljä erilaista persoonallisuustyyppiä: Hallitseva, Vaikuttava, Vakaa ja Tunnontarkka. Tässä William Marstonin mallissa näitä tekijöitä kuvataan  värien avulla : Punainen (Dominant hallitseva), Keltainen (Influential vaikuttava), Vihreä (Steady vakaa)  ja Sininen (Compliant analyyttinen).


 Kuvahaun tulos haulle johtaminen kansainvälisessä yrityksessä
Hakanen, P. (2017) Esimiestyö ja henkilöstöjohtaminen. (17.2.2018).

Lähteitä Hakasen esseestä:

Davenport, T. H. Forewords in the book: Marr, B. 2010. The intelligent company : five steps to success with evidence-based management. John Wiley & Sons Ltd, Great Britain.
Hiltunen, A. 2011. Johtamisen taito, elämänmittainen matka. WSOYpro Oy.
Järvinen, P. 2004. Esimiestyö ongelmatilanteissa – konfliktien luomat haasteet työyhteisössä. WS Bookwell Oy, Porvoo.
Lindroos J-E. & Lohivesi, K. 2010. Onnistu strategiassa. WSOYpro Oy. WS Bookwell Oy, Juva.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. 1996. The balanced scorecard : translating strategy into action. Library of Conress Catalog-in-Publication Data. USA.
Malik, F. 2002. Toimiva johtaminen käytännössä. Multiprint Oy, Helsinki.
Marr, B. 2010. The intelligent company : five steps to success with evidence-based management. John Wiley & Sons Ltd, Great Britain.
Marr, B. 2012. Key performance indicators : the 75 indicators every manager needs to know. Pearson education limited, Great Britain.

Lain mukaan yrityksiin täytyy laatia joitakin henkilöstösuunnitelmia
 •  henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 •  työsuojelun toimintaohjema
 • työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 •  päihdeohjelma ja
 •  henkilörekisteriseloste
 • sähköpostiohjesääntö
 • yhteistoiminta suunnitelmien laatimisessa -  Laki yhteistoiminnasta yritykissä 334/2007. Finlex. (17.2.2018).
Yrityksiin tulee laatia henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. (17.2.2018).
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tavoitteena on työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja edistäminen. Yhteistoimintalain lisäksi henkilöstön kouluttamisesta säädetään ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevassa laissa (1136/2013). Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitel-mallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita, todetaan PRO SAK:n laatimassa oppaassa. (17.2.2018).

Työmarkkinajärjestöiden malli Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. (17.2.2018). 

Henkilöstörekisteri. (17.2.2018).  

 Lähteet ja lukemisto


Mannila, Margit. (2011). Esimiehen viestintätaidot ja johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2015). Hyvä elämä ja työ johtajan haasteina. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2015). Itsensä johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2013). Johtajuus. Perheyrittäjyys. (29.11.2017). 

Mannila, Margit. (2011). Johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). Johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). Knowledge management. Perheyrittäjyys. (29.1.2017). 

Mannila, Margit. (2013). Kuinka johtaa johtajaa. Aloittelevan esimeihen haasteita. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2015). Käsitteet ja käsitteiden määrittely. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

 Mannila, Margit. (2011). Leadership videos. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2013). Muutosjohtaminen, muutoksen johtaminen, muutoksessa johtaminen vai johtamisen muutos?  Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2014). Palautteen antamisen taito. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). Projektinjohtajan seitsemän kuolemansyntiä. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). Projektiryhmän johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). Strategian johtaminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2010). Sukupolvenvaihdos naisten omistamissa ja/tai johtamissa perheyrityksissä. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).


Mannila, Margit. (2015). Terveysjohtamisen historia ja nykytila. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2015). Terveydenhuollon organisaatiokulttuurit. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).
Mannila, Margit. (2014). Tiimityö asiantuntijaorganisaatiossa. Perheyrittäjyys. (29.11.2017). 

Mannila, Margit. (2009).  Töissä perheyrityksessä-omistaja-johtajien vaiettu pimeä puoli - Kirjoita tarinasi . Perheyrittäjyys. (29.11.2017).
Mannila, Margit. (2015). Voimavarana talous, informaatioteknologia ja henkilöstön tulevaisuus. Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2016). Valmentava johtaminen (business coaching). Perheyrittäjyys. (29.11.2017).

Mannila, Margit. (2017). Yrityksen projektijohtamisen kehittäminen. Perheyrittäjyys. (29.11.2017). 

TeamFinland. Kansainvälistymispalvelut. (17.2.2018).


Comments