Menettely turvaamistoimiasiassa Kuva Margit Mannila

Prosessioikeus TLS 4604 (13.2.2018)
Tuula Linna (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki.

III MENETTELY TURVAAMISTOIMIASIASSA ................................... 99 (13.2.2018.)
1 Yleistä .............................................................................................................101
2 Turvaamistoimen edellytykset, menettely ja
hakijan korvausvastuu ..........................................................................103
3 Turvaamistoimien lajit ja täytäntöönpano .................................106

1 Yleistä 

 Hukkaamiskieltoa ja vakuustakavarikkoa kutsutaan arvokonfiskaatioksi.
Ulosottovakuus. Tieteen termipankki. (14.2.2018).


Turvaamistoimiasiassa (OK 4/1734: 7) on kysymyksessä ennakkoturvaava toimi. Suorituksen vaalimen kuuluu turaamistoimen jälkeiseen pääoikeudenkäyntiin, joka on patava vireille kuukauden määräajassa turvaamistoimipäätöksen jälkeen. Käytännössä turvaamistoimen määrääminen ja täytäntöönpano merkitsevät tilanteen "jäädyttämistä". Turvaamistoimen tavoitteena on turvata, että pääasiaa koskeva oikeudenkäynnin lopputulos voidaan panna täytäntöön, eikä vastaaja pääse tekemään kantajan oikeutta tyhjäksi esimerkiksi piilottamalla omaisuutta. (= varmistaa, että pääasian voittaneella kantajalla on pääsy reaalisesti oikeuksiinsa, jos hän voittaa pääasian).  (Linna 2012, 103.) 

Turvaamistoimen hakemisesta ja määräämisestä säädetään oikeudenkäymiskaaressa  (OK 7 luku 15.2.2018)  ja turvaamispäätöksen täytäntöönpanoon liittyvät säädökset ovat ulosottokaaressa (UK 705/2007 8 luku).

Esimerkkejä
Oikeustapaus


 KKO:2016:14 (14.2.2018).

KKO:2001:123 
Ulosottolaki - Turvaamistoimi - Takavarikko 
Diaarinumero: S2001/305
Esittelypäivä: 2.10.2001 
Taltio: 2506 Antopäivä: 28.11.2001 (14.2.2018).

2 Turvaamistoimen edellytykset, menettely ja hakijan korvausvastuu 
 Turvaamistoimiasiassa hakijan tulee saattaa oikeutensa todennäköiseksi.
Lisäksi vaaditaan vaaranedellytysten täyttymistä = hakijan tulee osoittaa olevansa oikeussuojan tarpeessa, koska vaara, että vastapuoli esimerkiksi kätkee tai luovuttaa omaisuuttaan. Hakijan asiana on näyttää näiden kahden edellytyksen olemassa olo. Turvaamistoimi määrätään tämän jälkeen. 

Hakijan asiana on näyttää näiden edellytysten olemassa olo, jonka jälkeen turvaamistoimi määrätään. 
Koska näyttöä ei vaadita, kompensoidaan tätä hakijan ankaralla korvausvastuulla. (Linna 2012, 103.) 

Oikeudenkäymiskaaren mukaan on velvollisuus kuulla vastapuolta. Turvaamistoimi on useimmissa tapauksissa aluksi yksipuolinen prosessi, jossa ei kuulla vastapuolta alussa, vaan tuomioistuin saa vastapuolta kuulematta myöntää ensi vaiheessa turvaamistoimen väliaikaisena, jos turvaamistoimen tarkoitus vaarantuisi kuulemissta. (Linna 2012, 103-104.)

Jos hakija hävijää pääasian oikeudenkäynnin, häntä kohtaa ankara korvausvastuu. Ankara vastuu tarkotitaa tuottamuksesta riippumatonta korvausvastuuta. Hakija ei välty vastuulta, vaikka osoittaisi toimineensa asiassa huolellisesti. Korvausvastuun toteutuminen varmistetaan sillä, että hakijan tulee asettaa ulosottomiehelle vakuus mahdollisesta korvauksesta ennen väliaikaisen turvaamistoimen täytäntöönpanoa. (Linna 2012, 104.)

3 Turvaamistoimien lajit ja täytäntöönpano


Linna, Tuula (2012). Saamistakavarikon käsittely käräjäoikeudessa - oikeudenmukainen oikeudenkäyntikö? Oikeus 2012/3 s. 336. 1.10.2012. Referee-artikkeli. (15.2.2018).


Lähteet ja lukemisto

 Ankara vastuu. EdiLex. (15.2.2018).

 EU Välitoimet ja turvaamistoimet Suomi. (14.2.2018).

Juutilainen G. (2011). Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko. Lakimies 2011/7-8 s. 1470 12.12.2011. Referee-artikkeli. (13.2.2018.)

Kauppalehti. (2016).  Asianajaja: Takavarikko on tehokas keino eliminoida toinen yritys. (14.2.2018).

Linna. T.  (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki. 

Nikula, J. (2015). Turvaamistoimiet Markkinaoikeudessa. Kloster.  (5.3.2018).

OK 7 luku (13.2.2018). 

Palonen, M. (2012). Turvaamistoimen täytäntöönpano ulosotossa. Turun ammattikorkeakoulu. Thesius. (14.2.2018). 

Ulosottokaari 705/2007. Finlex. (15.2.2018).

Edit 

5.3.2018   0 h 10 min (3.40)
15.2.2018 1 h 30 min. (3.30)
14.2.2018 1 h
13.2.2018 1 h

Comments