Hyvän hallinnon periaatteet


Kuva Margit MannilaHyvän halinnon periaatteisiin kuuluvat: hallinnon oikeusperiaatteet, palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus, neuvonta, hyvän kielenkäytön vaatimus ja viranomaisten yhteistyö.


Hallinnon oikeusperiaatteilla tarkoitetaan sitä, että viranomaisten on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisten toimien on lisäksi olvata puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen 1) perusteella oikeutettuja odotuksia. 


Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus on sitä että asiointi ja asian käsittey on viranoimaisessa pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palluja ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.  


Neuvonta
Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa anettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen.


Hyvän kielenkäytön vaatimus
Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Asiakkaan oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisessa asioidessaan on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tai mitä johtuu Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista.

Viranomaisten yhteistyö
Viranomaisten on toimivaltansa rajoissa ja asian vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä. Viranoimaisten väisestä virka-avusta säädetään erikseen lailla tai asetuksella. (Ks. Edilex 9.3.2018).1) Oikeusjärjestys on  ne säännöt ja määräykset, joiden mukaan yhteiskunnassa tulee elää eli niihin kuuluvat lait ja asetukset: perustuslaki, laki ja asetus. Lisäksi lainsäädännön nojalla annetut alemman asteiset normit, kuten määrykset, ohje-, johto- ym. säännöt sekä käskyt ja kiellot. (Lainsäädäntö 9.3.2018.)


Lähteet ja lukemisto

Lainsäädäntö. Eduskunta. (9.3.2018).

Mannila, Margit. (2018). Hallinto-oikeus. Perheyrittäjyys. (12.1.2018).

Virka-apu
- Edilex, hakutulokset. (9.3.2018).
- Virka-apu. Wikipedia (9.3.2018). 

Edit
9.3.2013 0.25

Comments