Liiketoimintaosaaminen


Kuvat Margit Mannila 

Liiketoimintaosaaminen tarkoittaa opetusministeriön (2001) asettaman työryhmän mukaan   kykyä luoda, tutkija ja kehittää liiketaloudellista toimintaa (Lehtinen).

Lehtisen mukaan liiketoimintaosaaminen sisältää kaikki ne tiedot ja taidot, joita tarvitaan liiketaloudellisesti toimivien organisaatioiden kannattavaan ja kestävään johtamiseen. Liiketoimintaosaamisen tarvetta perusfunkitoiden osalta tarvitaan kaikilla työaloilla ja johtopaikoilla. Näitä ovat johtaminen, markkinointi ja taloushallinto. Lehtinen viittaa tekstissään Mittilään (2003), joka on määritellyt liiketoimintaosaamisen laaja-alaiseksi, kokonaisvaltaiseen talouden ja taloudellisen käyttäytymisen ja sen ehtojen ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen pyrkiväksi tavoitteelliseksi toiminnaksi. "Liiketoimintaosaaminen on toimintaympäristön mahdollisuuksien ja rajoitteiden tunnistamista, innovointia ja toimintojen organisointia ja koordinointia siten, että saavutettu tulos on taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti optimaalinen."

Liiketoimintaosaaminen sisältää kilpailun kansainvälisillä markkinoilla, toimintamallit ja ansaintalogiikat tässä ympäristössä sekä yritysten kasvun, muutosten ja osaamisen hallinnan eri elinkaaren vaiheissa. Yhden näkemyksen mukaan liiketoimintaosaamisessa on kysymys nopean ja innovatiivisen muutoksen johtamisesta, dynaamisen yrityskokonaisuuden hallinnasta. Vastaavasti on todettu, että todellista liiketoimintaosaamista on prosessilähestymistapa ja kokonaisvaltainen näkemys yritystoiminnasta.  (Lehtinen.)

Perinteisesti liiketoimintaprosesseilla on ymmärretty tuotannollisen toiminnan kuvaamista. Lehtinen ottaa esiin Järnstedtin (2005) tekemän jaon, jossa liiketoimintaprosessit on jaettu viiteen osa-alueeseen: hallinto, asiakkuudenhallinta, toimitusketjun hallinta, tutkimus & tuotekehitys ja infrastruktuuri. (Lehtinen.)

Lehtinen toteaa, että liiketoimintaosaamisen sisältö muuttuu, kehittyy ja kansainvälistyy koko ajan ja siksi on tarpeen tarkastella mitä asioita pitäisi nostaa esiin tällä saralla. Tällaisia painopisteitä ovat olleet mm. verkosto- ja kumppanuusosaaminen, yrityksen yhteiskunnallisen vastuun hallinta ja muut eettiset kysymykset. Innovaatioihin liittyvä osaaminen liittyy myös tähän. Lisäksi nykyisin pitäisi olla itsenstään selvää, että kaiken liiketoimintaosaamisen on oltava asiakaslähtöistä ja -keskeistä. (Lehtinen.)

Viitalan ja Jylhän (2006) teoksen Liiketoimintaosaaminen. menestyvän yritystoiminnan perusta, sisällysluettelo nostaa esiin liiketoimintaosaamisen osa-alueita:

  • asiakkaat ja heidän tarpeensa sekä se mitä heille myydään (mitä myyn?, kenelle myyn?) 
  • arvoketju, tilaus-toimitusketju ja asiakaspalveluprosessit, arvoverkot
  • tuotanto ja logistiikka
  • markkinointi
  • taloushallinto
  • rahoitus
  • riskienhallinta
  • henkilöstöjohtaminen
  • uuden liiketoiminnan luominen
  • verkottuneen liiketoiminnan johtaminen (Viitala & Jylhä 2006, 8).

I Yritystoiminta ja yrittäjyys
1 Yritystoiminnan merkitys ja muodot 
- Yritysoikeus
- Liiketoimintasuunnitelma ja yhtiöoikeus. (3.4.2018).

2 Yrittäjyys yritystoiminnan perustana
3 Yritysideasta liikeideaksi (Mitä, kenelle, miten?)

4 Yrityksen strategiset valinnat (Mihin perustat päätöksen)

II Yritys markkinoilla
6 Asiakasmarkkkinointi ()

III Yritystoiminnan organisointi ja resurssointi
7 Toimitusketjun hallinta (logistiikka on tärkeää!)
8 Toiminnan organisointi
9 Henkilöstö (on voimavara)
- Riskienhallinta (3.4.2018).

IV Liiketoiminnan johtaminen
10 Johtaminen (johtaja voi helposti upottaa laivan)
11 Yrityksen johtamisjärjestelmä
12 Osaaminen ja tiedon johtaminen (Kuinka johtaa osaamista ja tietoa?)
- Keskiössä ihminen (3.4.2018).

V Yrityksen kestävä tulevaisuus
14 Yrityksen kestävä kasvu
15 Riskienhallinta  (3.4.2018). 
16 Vastuullinen liiketoiminta (Mitä vastuullisuus on?)
17 Monimuotoisuuden johtaminen (Erilaisuus on voimavara)
18 Tulevaisuuden ennakointi (Kuinka katsoa tulevaisuuteen?)


Lähteet ja lukemisto

Kasikinen, Tuuli. (2013). Kolme kestävän kehityksen polkua yrityksen menestykseen. Sitra. (7.10.2016).

Lehtinen, Uolevi. Ilmiö nimeltä liiketoimintaosaaminen.  (Luettu 29.9.2016).

Mannila, Margit. (2014). Kenelle myyn? Perheyrittäjyys. (29.9.2016). 

Mannila, Margit. (2018). Keskiössä ihminen. Perheyrittäjyys. (3.4.2018).

Mannila, Margit. (2017). Liiketoimintasuunnitelma ja yhtiöoikeus. (3.4.2018). 

Mannila, Margit. (2015). Riskienhallinta. Perheyrittäjyys. (29.9.2016). 

Mannila, Margit. (2015). Talous ja yrittäminen. Perheyrittäjyys. (29.9.2016).

Mannila, Margit. (2009). Tulevaisuus ja sen tutkiminen prof. Sirkka Heinosen luennot. Perheyrittäjyys. (24.10.2016). Ks. myös. Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus, osa I (3.4.2018).

Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus, osa II. (3.4.2018).

Mannila, Margit. (2015). Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen. Perheyrittäjyys. (29.9.2016).

Pietiläinen, Tarja, Lehtimäki, Hanna & Keso, Heidi (2005). Liiketoimintaosaamisen lähtökohdat - innovatiivinen ja verkostomainen yrittäjyys . 175/2005. TEKES.

Viitala, Riitta & Jylhä, Eila (2006).  Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita. Helsinki. 

Edit

3.4.2018
29.9.2016

Comments