Hallintoasian vireilletulo, käsittely ja ratkaiseminen


Kuva Margit Mannila

Hallintoasian vireilletulo, käsittely ja ratkaiseminenHallintoasian vireilletulossa on huomattava, että viranomaisen on viipymättä siirrettä sen toimivaltaan kuulumaton asia toimivaltaiselle viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle. Asiakirjaa voi täydentää kahdella tapaa, ensinnäkin viranomainen voi kehoittaa lähettäjään täydentämään asiakirjaa määräajassa tai asianosainen voi täydentää sitä omasta aloitteestaan.

Hallintoasian käsittely
Vireilleltulo
- Toimivalta tehdä kirjallinen päätös

Selvittäminen
- Selvitykset, mahdollisesti kuuleminen
- Lainsäädäntö, kunnan omat määräykset ja ohjeet

Asian ratkaiseminen
- Valmistelija & päättäjä

Muutoksenhaku
- Valitusoikeus

Tiedoksianto
- Myös kunnalle 
Asian ratkaiseminen
Päätöksen muoto
- Aina kirjallisesti. Asioista piää jäädä aina dokumentti.
- Kiirellisyyden vuoksi voidaan antaa ensin suullisesti.

Päätöksen sisältö
- Päätäksen tehnyt viranomainen ja täätöksen tekemisen ajankohta.
- Asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu.
- Päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianoisainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muuten ratkaistu,
- Sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä.

Päätöksen perusteleminen
- Mainittava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja seovelletut säännökset.

Päätökset perustellaan yleensä aika huonosti, vaikka päätöksen perustelemisesta mainitaan Suomen perustuslaissa 731/1999 2:21 §. Päätöksen epäselvyys ja perusteiden puuttuminen ovatkin suuri valitusten aihe. Virkamies ymmärtääkseni säästää käytännössä omaa työaikaansa, kun hän tekee päätökset huolellisesti. Viittaukset lakeihin, kunnan johtosääntöön, aiempiin tapauksiin ym. on oltava. Ja asia vielä avataan, miksi päätös on tehty juuri näin. 

Päätöksen voi tehdä vain toimivaltaan liittyvissä asioissa eikä päätöstä voi olla tekemässä sellainen henkilö, joka on jäävi. Jääviyden lajit kannattaa tiedostaa, sillä päätöksessä on menettelyvirhe,  jos päätöksentekijän jääviys on kyseenalainen. KS. KHO: 2016:190. (3.5.2018).


Lähteet ja lukemisto

Virallisaineisto

Suomen perustuslaki 731/1999. (PL) Finlex. (3.5.2018).

Muut lähteet ja lukemistot

Mannila, M. (2018).  Hyvän hallinnon laatuvaatimukset. Perheyrittäjyys. (3.5.2018). Tämä postaus perustuu Olli Mäenpään (2008).  teokseen Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet.

Mannila, M. (2012). Jääviys tai esteellisyys. Perheyrittäjyys. (3.5.2018.)Tuomela, Anni (2012). Hallintoasian käsittely. Julkisoikeus. Valtiotieteellinen tiedekunta. (2.5.2016). 

Comments