Yrittäjyys, yleispalaute

 

 Kuvat Margit Mannila

Yleisesti palautteesta ja arvioinnista

Kiitos aktiivisesta osallistumisesta yrittäjyyden kurssille. Toivottavasti kokemus on ollut
opettavainen ja olette saaneet rohkeutta ilmaista omia mielipiteitänne. Jotkut ehkä vähän lievällä
pakolla, mutta toivottavasti olette huomanneet, että kykenette siihen.  


Hissipuheen pitäminen lennossa, aivan kurssin alkumetreillä suurelle tuntemattomalle joukolle, 
ei välttämättä ole se maailman helpoin asia, mutta hyvin selvisitte siitä.

Jos pohdit omaa kurssiarvosanaasi, miksi se on huonompi, mitä kuvittelit, 
 lue oheinen palaute huolella, tee korjaukset ja palauta tehtävä(t) kurssikohtaiseen 
uusinta-linkkiin. Ajankohdat löydät sekä tästä paperista että kurssin Moodle -sivulta.
Kurssisi arvioidaan palautuspäivän jälkeen ja muistathan että opettajalla on aikaa 
4 viikkoa tehdä tämä työ.


Ota huomioon, että arviointi on tiukkaa tällaisten tehtävien kohdalla, sillä sinulla on
käytössäsi kaikki mahdollinen tukimateriaali tehtävien tekemiseksi. Lisäksi pystyt 
prosessin aikana kysymään neuvoa niin opettajalta kuin luokkakavereiltasi.

Kurssiarvosanasi voi poiketa merkittävästi ryhmän muiden jäsenten arvosanasta
Huomaa myös se tosiasia, että oma arvosanasi voi poiketa huomattavastikin jonkun
ryhmäsi jäsenen arvosanasta. Ero johtuu mitä todennäköisimmin henkilökohtaisen
oppimispäiväkirjan paremmuudesta ja rajatapauksissa “bonuskertoimesta” eli
esimerkiksi läsnäolosta ja saaduista tukipisteistä. Ja jäikö hissipuheesi kenties pitämättä. 
Läsnäolot eivät kuitenkaan vaikuta arvosanaa alentavasti. Ne kuitenkin toimivat
"hätätapauksessa" pelastusrenkaana niissä tilanteissa, joissa arvosana jää ns. rajalle,
jossa ei arviointia pysty nostamaan vielä seuraavaan arvosanaan, mutta jos sinulla on
läsnäoloja  esim. 91-100 % lähiopetuskertojen määrästä, nousee arvosanasi seuraavaan
numeroon.

Olet vastuussa itse
Muista lisäksi se tosiasia, että a) olet korkeakouluopiskelija ja b) olet lisäämässä omaa
ammattitaitoasi. Et opiskele opettajaa varten tai vanhempiasi varten. Suhtaudu siis
opintoihisi vakavuudella. Älä tuhlaa opettajan, jo muutenkin niukkaa, aikaresurssia
tekemällä työsi vähän sinne päin, kokeillen menisikö tehtävä läpi. Jos saat
mahdollisuuden korjata tehtävä, tee se huolella.  

Yrittäjämäinen asenne on tehdä työ kerralla niin että sen takia ei tarvitse huudella
perään. Yksi yrittäjän tärkeä ominaispiirre on toimia annettujen aikataulujen mukaan, ne
ovat osa sopimusta ja arvolupausta.

Kiitos yhteisestä matkasta yrittäjyyden ja yritysoikeuden parissa.
Onnea ja menestystä opintoihisi.

Arviointi


Arviointi tehdään, kuten kurssin alussa kerrottiin, niin että LTS muodostaa 50 % arvosanasta ja
oppimispäiväkirja 50 % arvosanasta. Niissä rajatapauksissa, joissa oppimispäiväkirja tai LTS jäävät
vähän arvosanan rajoille, niin arvosanaan on otettu huomioon läsnäolo opetuskerroilla, sekä erityisen
hyvästä LTS:n esityksestä saa tähän liittyen myös bonusta.
Jälleen kerran, kun näitä teidän tehtäviänne olen lukenut,  olen tehnyt saman havainnon, mitä
muinakin vuosina, tunneilla ahkerasti olleet ovat oivaltaneet olennaisia asioita paremmin kuin ne, jotka
eivät ole osallistuneet opetukseen.  Myös ne, jotka ovat heti kurssin alussa ryhtyneet lukemaan jotakin
teosta ja tekemään samalla oppimispäiväkirjaa, ovat selkeästi saaneet enemmän irti kurssista ja
oppimispäiväkirja on sisällöllisesti ja teknisesti parempi.
Jos sinulta puuttuu tehtävä
Muutama arvosana puuttuu vielä, sillä en ole saanut ihan kaikilta ryhmiltä vielä LTS:ää ja 
muutamalta puuttuu oppimispäiväkirja. Ne kannattaa nyt viipymättä lähettää Moodessa 
olevan linkin kautta.
Lainaan tähän pätkän yhden opiskelijan oppimispäiväkirjasta vuodelta 2016. 
Tämä Opiskelija A:n (2016) kirjoittama pätkä, jossa hän viittaa Jääskeläisen (2015) tekstiin,  
kuvaa mielestäni hyvin yhtä yrittäjyyden keskeisintä asiaa eli oikeaa (riittävän katteellista) hintaa.
Jääskeläisen (2015, 76)  mukaan on vain kolme syytä tehdä työtä liian halvalla:
1.      jos se mahdollistaa lisäkaupan, joka aiheuttaa paremman tuloksen myöhemmin
2.      et halua irtisanoa tai tarvitset rahaa juuri nyt heti
3.      haluat tukea hyväntekeväisyyttä.
Nämä kolme syytä ovat siis ne ainoat syyt, miksi yrittäjän kannattaa pitää katetuottoprosenttia
liian pienenä. (Jääskeläinen 2015, 76.)  Näin kirjoittaa siis Opiskelija A, (2016) ja
viittaa tekstissään Jääskeläisen (2015) teokseen.Miksi oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjan kirjoittamisen opetuksellisena päämääränä on ohjata sinua reflektoimaan
arkikäsityksiäsi tieteellisen tekstin kanssa.   Toisena tehtävänä on madaltaa kirjoittamisen kynnystä
noin yleensä ja kolmanneksi ammattikorkeakouluasetus määrittää tutkintoihin sisältyvät viralliset
valtakunnalliset tavoitteet. Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai
muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa sellainen kielitaito, jotta hän voi omalla ammattialallaan toimia
ja joka on ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen (Ammattikorkeakouluasetus 1129/2014.)
Pykälissä 7- 8 asia todetaan näin:
7 § Kielitaito
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa
saavuttaneensa:
1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta
kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan
kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on
tarpeellinen; sekä
2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen
ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin
suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta
opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää ammattikorkeakoulu.
Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä
kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.
Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Kielitaitoa merkittäessä on
otettava huomioon, mitä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa
annetun valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19 §:ssä säädetään.
8 § Kypsyysnäyte
Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa
perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää
kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.
(Ammattikorkeakouluasetus 1129/2014.)
Perusvaatimukset, joiden on täytyttävä oppimispäiväkirjassa, jos aikoo saada siitä arvosanaksi yli
1. Mikäli olisimme yliopistossa tulisi hylsy automaattisesti näistä laiminlyönneistä.
 1. Työ on kirjoitettava VAMK:n  opinnäytetyön mallipohjalle.
 2. Viittaustekniikan on oltava kunnossa. Jotta tekstistä on mahdollisuus saada kiitettävä tai
  erinomainen arvosana, on viittaustekniikka oltava täysin kunnossa.
 3. Tekstistä tulee löytyä lähdeluettelo ja sisällysluettelo.
Lähdeviittauksien haltuunotossa on käytettävä omatoimista opiskelua. Apua löytyy alan
kirjoista sekä esimerkiksi tuottamastani oppimateriaalista. Esimerkiksi (Mannila 2017) olen
kirjoittanut lähdeviittauksista pienen koosteen otsikolla
Lähdeviittaukset ja viittaustekniikka. (12.12.2018) .

Kiinnitä huomiota seuraavaan

 • lähdeluettelo on tekstin lopussa. Siihen merkitään ainoastaan ja  vain ne lähteet, joita tekstissä
  on käytetty.
 • lähteet ovat aakkosjärjestyksessä! Aina.
 • viittaukset pitää löytyä myös tekstistä. Ja niiden täytyy olla merkattu oikein: ohjeiden mukaan.
 • huomaa että opinnäytetyöohje on kirjoitettu kirjoitusteknisesti niin kuin akateeminen teksti
  Vaasan ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan tulee kirjoittaa. Älä kehitä mitään omaa systeemiä-
  si, sillä se miten työtäsi arvioidaan, perustuu juuri siihen ohjeeseen, jota omassa korkeakoulus-
  sasi käytetää. Liiketalouden töissä viitataan, siten mitä niistä on sovittu ja tekniikan töissä
  puolestaan siten, miten niistä on sovittu.
 • jotta siis saat hyvän arvosanan oppimispäiväkirjastasi, tulee tekstissä käyttää a) viittauksia,
  b) lähteenä jotakin kurssivaatimuksissa olevaa teosta ja c) tekstin tulee olla reflektoivaa.
 • edelleen: käytä sitä mallipohjaa. Se auttaa sinua jäsentämään kirjoituksesi. Samalla saat
  harjoitusta sen käytössä. Älä kehitä siihenkään siis mitään omaa systeemiäsi.
 • sisällysluettelo auttaa lukijaa hahmottamaan heti, mistä on kysymys.
 • muista kappalejako. Tekstiä, joka on kirjoitettu yhteen pötköön, ilman kappalerajoja ja
  väliotsikoita,  on todella vaikea lukea.
 • rajaa. Älä yritä kirjoittaa yhteen tehtävään kaikkea mahdollista, vaan reilusti ota teema tai pari
  kolme teemaa, joista kirjoitat. Perehdy niihin kunnolla. Tavoitteena on, että opit jotakin uutta. Se
  vaatii sinulta itseltäsi työtä ja sitoutumista.
 • tekstin riviväli on 1,5, fontin koko 12 pt ja sivumäärä tekstille 5 sivua. Kansilehteä, sisällys- ja
  lähdeluetteloa ei lasketa sivupituuteen.

Onnistumisia

 • joissakin papereissa oli viittaustekniikka otettu erittäin hyvin haltuun!
 • Parhaimmissa tekstissä oli hienosti teorian ja käytännön vuoropuhelua. Kirjoittaja oli osannut
  hyvin poimia kokemusmaailmastaan esimerkkejä ja linkittää ne teoriaan.
 • kirjoitus ei ollut pelkästään toteavaa, vaan kirjoittaja osaisi reflektoida.
 • eräässä oppimispäiväkirjassa (Anonyymi 1 2015) vuonna 2015  luki näin: “ Edellä mainittu tieto
  muutti käsitystäni, sillä nyt ymmärrän, että tärkeintä hinnoittelussa eivät ole alhaiset hinnat
  vaan omien kustannuksien kattaminen.”
   (Anonyymi 1 2015). Juurikin näin. Tärkeintä
  yritystoiminnassa, jotta se pysyy kannattavana,  on omien kustannusten kattaminen ja lisäksi
  voiton tuottaminen. Tässä kirjoittajalla on lähdeviittaus teoriaan + sitten oma ajatus. Tässä en
  ole viitannut kirjoittajan lainaamaan teoriaan.

Liiketoimintasuunnitelma

Kuluvana vuonna oli poikkeuksellisen hyviä liiketoimintasuunnitelmia. Oli ymmärretty
liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueiden linkittyminen yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Lähes
kaikissa töissä oli nähty paljon vaivaa numeroiden kanssa. Ne ovat haastavia, mutta ymmärrys voi 

oikeasti syntyä vain tekemällä ja yrittämällä. Ja siinä suhteessa olitte pääsääntöisesti tehneet hyvää
työtä.
Käytännössä liiketoimintasuunnitelman tekemisessä yksi suurimpia haasteita on pohtia hintaa.
Yllättävän moni väittää, että tuotteen kate on sama kuin myyntihinta. Nyt esiin kustannuslaskennan
opus ja hieman kriittistä prosessointia tässä kohdassa. Tämä on yksi pahimmista virheistä, joita
liiketoimintasuunnitelmissa ilmeni. Se on myös asia, jolla hyvänkin suunnitelman arvosana laskee
vauhdilla.
Hinnoitteluun kannattaa perehtyä perusteellisesti, erityisesti silloin,  jos haaveilee oikeasti perustavansa
yrityksen.
http://www.yritystulkki.fi/application/files/cache/8533ae1be4aac3c5dcd15168e206fef7.jpg
Erinomainen opas hinnoitteluun löytyy Business Oulun -sivustolta, josta myös tämä kuva on lainattu. 
 http://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/aloittava-yrittaja/hinnoittelu/
Toivon myös että esimerkki hautaustoimiston perustamisesta auttoi hahmottamaan sitä, miten hintaa
pitää ryhtyä rakentamaan on sitten kyse tuotteesta tai palvelusta.
Opiskelija B (2016) reflektoi mainiosti liian halpaa hintaa: “Liian halpa hinta on vielä vaarallisempi kuin
korkea hinta. Sen lisäksi että asiakkaat näkevät alhaisessa hinnassa selkeän alitajuisen korrelaation 

huonoon laatuun, liian halvalla myyminen voi olla kohtalokasta yritykselle (Jääskeläinen 2015, 76).
Liian halvalla ei kannata hyödykkeitään myydä, vaikka olisitkin pienimuotoista yritystä aloittava yrittäjä.
Kiinteitä kuluja tulee yllättävän paljon eikä kate riitä maksamaan niitä sekä muita kuluja ja yrittäjän
omaa palkkaa. Kilpailijoiden hinnoista kannattaa ottaa pohjaa hinnoille, ja jos omat hinnat ovat
selkeästi halvempia kuin heillä pitää asioita tarkastella uudestaan. Asiakkaat ihmettelevät halpoja
hintoja, ja eivät täten uskalla ostaa hyödykkeitäsi. Oman työn hinnoittelua ei pidä myöskään
aliarvioida.” (Opiskelija B, 2016.)
Hän on oivaltanut myös hyvin oppimispäiväkirjan kirjoitustyylin eli viittaus lähteestä ja sitten omat
ajatukset/pohdinta.
Katteen käsittäminen on yksi avaintekijä. Tämän tulee näkyä oppimispäiväkirjassa. Opiskelija C
lainaa oppimispäiväkirjassaan myös Jääskeläistä: “
Yrityksen toiminnassa on paljon yllättäviäkin
kuluja ja menoeriä. Jääskeläinen itse tunnustaa, että häneltä huomaamatta jäävät usein pienet, mutta
toistuvat kulut. (Jääskeläinen 2015, 80). Helposti voidaan ajatella ja yleistää, että kaikki katetuotto on
voittoa ja se jää suoraan yrittäjän taskuun. On kuitenkin huomioitava, että kuluja on usein jopa
enemmän kuin menoja. Myöskään yrityksen perustamisen jälkeen ensimmäisten vuosien tulokset
ovat usein jopa negatiivisia, voitot usein sidotaan suoraan yritykseen takaisin.” (Opiskelija C.)
Kuten edellä mainitsin, on varsin tavanomainen virhe, että yrittäjä (opiskelija) ajattelee, että kaikki mitä
asiakkaalta laskutetaan on voittoa. Näin se ei ole. Jos olisi, niin luultavasti me kaikki olisimme yrittäjiä.
 Ja korostan vielä kerran, että tällainen virhe tuolla LTS:n puolella laskee arvosanaa reippaasti.
Toinen yleinen puute on, että SWOT-analyysi ja kilpailija-analyysi tehdään kapea-alaisesti. Kilpailijoiksi
nähdään vain suoraan omalla toimialalla tai täsmälleen samaa palvelua tarjoavat yritykset.
Käytännössä kilpailijan ymmärtäminen hieman laajemmin auttaa todennäköisesti hahmottamaan
todellisuuden realistisemmin.
Kolmanneksi numerot ylipäätään (hinnan lisäksi) ovat haastavia.  Ne ovat, mutta jos aikoo pärjätä
täytyy ottaa numerot haltuun. Numeroiden kanssa joutuu yleensä miettimään aika laajasti asioita.
Jos on joku erityistilanne ja aikoo oikeasti perustaa yrityksen, siinä tapauksessa on otettava yhteyttä
verottajaan ja varmistettava, että asiat menevät lainmukaisesti eikä yllätyksiä tule verottajan
näkökulmasta.
Lisäksi  yksi asia, joka vie liiketoimintasuunnitelman arvosanaa reippaasti alaspäin, on väite, että 
yritykselläsi ei ole kilpailijoita. Opiskelija B (2016), kirjoittaa oppimispäiväkirjassaan näin: “Joskus
kuulee yrittäjien kertovan, ettei heillä ole kilpailijoita. Todellisuudessa kilpailijoita on. Mutta yrittäjä
ei vain näe omaa liiketoimintaansa pidemmälle. Kilpailijan ei tarvitse olla välttämättä samanlainen
kuin oma yrityksesi, eikä se välttämättä ole edes samalla alalla (Jääskeläinen 2015, 32). “ (Opiskelija B,

 2016.) Huomaa myös Opiskelija B:n hieno viittaus Jääskeläisen tekstiin.
Väite että yritykselläsi ei ole kilpailijoita ei yksinkertaisesti voi pitää paikkaansa.  Voi toki olla, että juuri
suoraan samalla tavalla asioita toteuttavaa ei ole (Sinisen meren markkinat), mutta asiakkaalla on
mahdollisuus käyttää rahansa johonkin toiseen tuotteeseen tai palveluun kuin sinun tarjoamasi. Tämä
asia yrittäjän on hyvä ottaa huomioon.

Ja sitten tulee tämä apporttiomaisuus!
Sanoin tunnilla, että tähän kohtaan EI kannata laittaa mitään, ellei sitten vaivaudu tekemään myös
asiakirjoja, jotka tässä yhteydessä kuuluu tehdä. Siitä huolimatta tähän kohtaan, tänäkin vuonna, on
lähes kaikilla laitettu joku summa.
http://tutkimu.blogspot.fi/2016/10/apporttiomaisuus.html
(13.12.2018). Ilmeisesti tätä asiaa ei oikein hahmoteta ja ajatellaan, kun se on outo sana, että siinä
pitää varmaankin olla jotakin.

Esitykset

Esitykset menivät varsin mukavasti. Etenkin kun ottaa huomioon, että yrittäjyys ja siihen liittyvä 
käsitteistö ei ole vielä kovin tuttua näin opintojen alkuvaiheessa.

Esiintymisessä kannattaa huomioida

Kun esiinnytte, kannattaa muistaa aina se, kenelle ollaan myymässä. Hyvääkään tuotetta tai asiaa ei
kykene myymään, jos oma asenne on negatiivinen tai asiakasta aliarvioiva. Yrittäjä ja työntekijä ovat
yhtä kaikki riippuvaisia asiakkaasta. Asiakas maksaa palkan. Ilman asiakasta ei ole tarvetta
yrityksellekään. Vanha hyvä sääntö asiakkaan kohtaamisessa on että kannattaa olla nöyrä muttei
nöyristelevä.
Esityksen alussa on aina hyvä opetella myös esittäytymään, kuka on, mistä tulee ja millä mandaatilla
puhuu.
Aika moni kertoo, että varmuus esiintyjänä on tämän ensimmäisen lukukauden aikana lisääntynyt ja
se on hieno asia kuulla. Opettajana on myöhemminkin hienoa nähdä, kuinka esiintymistaidot ovat
kehittyvät opintojen aikana.

Aktiivisuus

Aktiivisuus ja omatoimisuus on tärkeä asia kaikissa elämän osa-alueilla. Opiskelussa se edelleenkin
korostuu. Tunneilla asioita ei ehditä käymään kovin perusteellisesti,  mutta siellä osoitetaan ne
kohteet, joihin kannattaa perehtyä tarkemmin tai joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Helpoiten se
tapahtuu etsimällä aihealueelta kirjallisuutta, joka auttaa syventämään tietoja. Kannattaa jo tässä
vaiheessa yrittää perehtyä asioihin myös englannin kielellä. Näin saat vähitellen oman alasi kielen
haltuun. Suurin osa teistä tulee käyttämään englannin kieleltä työkielenään.

Itsenäinen tekeminen

Sinun on opeteltava itsenäistä tekemistä. Sinua ei patisteta tekemään töitä, vaan me ajattelemme,
että olet nuori aikuinen, joka ottaa vastuun tekemisistään. Meidän tehtävämme, kuten edellä totesin,
on osoittaa sinulle ne asiat, joihin sinun kannattaa kiinnittää huomiosi. Loppu jää sinulle itsellesi.
Oppiminen on henkilökohtainen prosessi. Prosessissa sinua auttaa mm. se, että osallistut tunnilla
aktiivisesti. Opit käyttämään alan termistöä, kun tuotat itse sitä mahdollisimman paljon.
 
Itsenäisyys on yksi keskeinen osa yrittäjyyttä. Yrittäjälle ei kukaan kerro, mitä hänen pitää tehdä
seuraavaksi, vaan hän ryhtyy ottamaan asioista selvää ja pohdiskelee niitä yhdessä toisten yrittäjien
tai muun tukiverkostonsa kanssa.

Jos haluat yrittää korottaa arvosanaasi

Jos haluat yrittää korottaa arvosanaasi, se onnistuu siten, että korjaat liiketoimintasuunnitelmaa ja/tai
oppimispäiväkirjaasi tai oikeudellisen suunnitelmasi. Suhtaudu vakavasti lähteisiin ja lainauksiin.
Lähdeluettelossa on oltava ne lähteet, joihin olet viitannut. Viittaus täytyy löytyä tekstistä.
Lähdeluettelossa aineisto esitetään aakkosjärjestyksessä.
Käytä opinnäytetyöpohjaa huolella. Eli huomioi myös otsikointi. On äärimmäisen vaikea lukea tekstiä,
jota ei ole jäsennelty väliotsikoin tai josta puuttuu kappalejako. Yksi tämän tehtävän pointti on opetella 

akateemista, muodollista kirjoittamista, joka eroaa tarinankerronnasta.
Liitä teoria käytäntöön. Älä pelkästään totea ja kirjoittele pelkästään omaa tajunnanvirtaasi, vaan
reflektoi.  Se tarkoittaa sitä, että ota mukaan käyttämästäsi lähteestä ajatuksia, jotka liität omaan
ajatteluusi ja tuot esiin, mitä itse ajattelet asiasta, oletko samaa mieltä: miksi. Jos olet eri mieltä:
miksi.
Liiketoimintasuunnitelmassa kiinnitä huomiosi hinnoitteluun ja kilpailijoiden analyysiin. Ymmärrä, että
kilpailijoiden analyysi on yksi tärkeimmistä jutuista, jos oikeasti lähdet yrittäjäksi joskus.  
Älä “hutaise” SWOT-analyysiä, mieti asioita laajasti ja syvällisesti. Jos sinulla on uhissa yksi asia ja
heikkouksissa nolla, olet luultavasti tehnyt homman aivan liian pinnallisesti. Mieti siis uudelleen.
Ymmärrä että riskikartassa käsitellyt asiat liittyvät SWOT-analyysin sisäisiin hekkouksiin  ja ulkoisiin
uhkiin!
Vaikka rahoitukseen liittyvät asiat ovat haastavia: yritä tehdä myös se osuus. Se on välttämätöntä.
Reaalimaailmassa yrittäjä on rahoituksen kanssa yhtä pihalla kuin sinä nyt. Jos hinnoittelussa väität 
että kaikki on pelkkää tuottoa, olet väärässä. Usko pois, tuotteeseen kohdistuu myös huomattava 
määrä kustannuksia.
Jos tehtävän palauttaminen jäi tekemättä ajallaan, palauta se joko ensimmäisen tai toisen uusinnan 
linkkiin. Arviointi aloitetaan palautuspäivän jälkeen.
 
Oikeudellisen suunnitelman kohdalla, käsitä että ne perustiedot ohjaavat, miten sovellat
yritystoimintaa liittyvää lainsäädäntöä juuri siihen sinun yritykseesi.
Hyväksyttyä arvosanaa saa korottaa kerran. Hylättyä kaksi kertaa.
Uusintojen palautspäivämäärät löytyvät Moodlesta.

Ja huomaathan, että hyväksytyn arvosanan korottaminen on tutkintosäännön 10 §:n mukaan
"Opintojakson hylätty suoritus voidaan uusia enintään kaksi kertaa. Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran vuoden kuluessa opintojakson hyväksymisestä. Korottamistavasta päättää opintojakson opettaja. Korotusyrityksen epäonnistuminen ei alenna alkuperäistä arvosanaa." (VAMK:n tutkintosääntö 14.12.2018.)

Lopuksi

Oppimispäiväkirjojanne oli tosi mukava lukea, niistä ja myös liiketoimintasuunnitelmista näkyi, että
oppimisen oivalluksia oli tullut.
Päätän tämän kirjoituksen lainaukseen eräästä vuonna 2015 kirjoitetusta oppimispäiväkirjasta: ”Kaikki
haluavat, mutta ne, jotka tahtovat saavat. Kirkonmiehet ovat tienneet tämän tuhansia vuosia: siksi
alttarilla pitää sanoa ’tahdon’, eikä ’haluan’.” [...]  esimerkkinä se toimii loistavasti ja herättää ajatuksia.
Jos oikeasti tahtoo jotain ja tekee paljon töitä asian eteen, sen myös useimmiten saa. Yrittäjyydessä
tämä pätee yhtä lailla. Yrittäjän on uskottava toimintaansa ja tahdottava oikeasti asioiden tapahtuvan, 

jotta ne tapahtuvat. Tahtominen ei kuitenkaan ainoastaan riitä, vaan yrittäjän on tehtävä lujasti töitä
saavuttaakseen tavoitteensa. Yritys on aina läsnä yrittäjän elämässä, siltä ei pääse karkuun.

(Anonyymi 2., 2015.)
 
Näin se on. Tsemppiä opintoihinne.

Edit 20.12.2018
Vielä tiivistetysti:

Sähköpostien lähettämisen sijaan tarkistakaa seuraavat asiat töistänne, jos olette saaneet
hylätyn:
Yrittäjyys

1.   Tarkista ovatko viittaukset kunnossa oppimispäiväkirjassa? Katso opinnäytetyöohje. Tee sen mukaan. Älä kehitä omintakeista viittaustekniikkaa. Viittaa vain niihin lähteisiin, joita olet käyttänyt.
2.       Jos et ole osallistunut ryhmätehtävän tekemiseen olet todennäköisesti saanut ryhmän jäseniltä palautetta. Silloin olen myös lähestynyt sinua suoraan sähköpostilla. Tällaisessa tapauksessa teet LTS:n ihan omatoimisesti ja mietit kohdeyrityksen ihan itse. Palautat tehtävän linkkiin uusinta I.
 

Yritysoikeus
1.      Tarkista oletko palauttanut oman oppimisen analyysin? Se on tavanomaisin syy siihen, että arvosanasi on 0.
2.       Oletko osallistunut tehtävän tekemiseen? Jos olet jättänyt osuutesi hoitamatta, on ryhmäsi antanut sinun osallistumisestasi palautetta ja tällaisessa tapauksessa olen lähestynyt sinua sähköpostilla suoraan. => teet oikeudellisen suunnitelman omatoimisesti. Palautat sen uusinta I-linkkiin.
3.       Tarkista onko oikeudellisessa suunnitelmassasi määritelty yrityksen taustatiedot? Laittamalla taustatiedot, rajaat työmäärääsi.
4.     Tarkista onko oikeudellisessa suunnitelmassasi vain 2-5 lakia. Se ei vielä riitä tehtävän läpäisyyn.Kaikkia ei todellakaan tarvitse yrittää etsiä, mutta täytyy osoittaa ymmärtävänsä, kuinka laajasta osa-alueesta on kyse. ( Tarkoituksena ei ole, että kopioit tehtävään yksittäisten lakien sisällön sanansta sanaan, vaan muistilappu laeista, jotka liittyvät nimenomaiseen yritystoimintaan, jota LTS-tehtävässä olette käsitelleet.)

Lähteet


Ammattikorkeakouluasetus 1129/2014: 7 - 8. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista
1129/2014.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141129 (12.12.2018).
Anonyymi 1. (2015). Oppimispäiväkirja. VAMK. (4.1.2016).
Anonyymi 2. (2015). Oppimispäiväkirja. VAMK. (4.1.2016).
Business Oulu. Aloittava yrittäjä Hinnoittelu. (12.12.2018).
Mannila, M. (2016). Apporttiomaisuus. Perheyrittäjyys. (13.12.2018).
Mannila, M. (2016). Hinnoitteluun liittyvää aineistoa. Perheyrittäjyys. (12.12.2018).
Mannila, M. (2016). Linkkikooste yrittäjyyden oppimisen tueksi. Perheyrittäjyys. (12.12.2018).
Mannila, M. (2017). Lähdeviittaukset ja viittaustekniikka. Perheyrittäjyys. (12.12.2017).
Mannila, M. (2013). Oppimispäiväkirjasta. http://tutkimu.blogspot.fi/2013/09/oppimispaivakirjasta.html (12.12.2018).
Opiskelija A. (2016). Oppimispäiväkirja. VAMK. (14.12.2018).
Opiskelija B. (2016). Oppimispäiväkirja. VAMK. (14.12.2018).
Opiskelija C. (2016. Oppimispäiväkirja. VAMK. (14.12.2018).

Tutkintosääntö. Vaasan ammattikorkeakoulu. VAMK. (14.12.2018).
Edit 
20.12.2018Comments