Kvalitatiivinen ja toimintatutkimus
Kuvat Margit Mannila


TLYS2402

Laadullinen tutkimus eli kvalitatiivinen tutkimus.

Lähteet ja lukemisto

Alasuutari, P. (2011). Mitä on laadullinen tutkimus? Tampereen yliopisto. (8.2.2020).

Helsingin yliopisto.
Toimintatutkimus. (6.8.2019). 
Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä. (6.8.2019).

Jyväskylän yliopisto. Koppa. 
Toimintatutkimus. (6.8.2019).
Tutkimuksen tekoon opastavaa kirjallisuutta.  (6.8.2019). 

Järvenpää, Eila. (2006). Laadullinen tutkimus. Tekninen korkeakoulu. Luentomateriaali. (5.8.2019). 

Kvalitatiivinen tutkimus. Tilastokeskus. (6.8.2019). 

Laadullinen tutkimus. Koppa. Jyväskylän yliopisto. (6.8.2019).

Langenoja, Marianna. (2019). Määrällisen ja laadullisen tutkimuksenominaispiirteetja matka suunnitelmista tutkimustuloksiin. Esimerkkitapauksena Worlds of Journalism Studyn Suomen tutkimus. Viestintätieteiden tiedekunta. Journalistiikka. Pro Gradu. Tampereen yliopisto. (6.8.2019).

Lindfors, Heidi. (2004). Empiirinen tutkimus oikeustieteessä. Helsingin yliopisto. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 64. (14.8.2019).

Luoma, Pentti. (2006). Johdatusta kvalitatiiviseen vertailevaan analyysiin. Oulun yliopisto. (5.8.2019).


Narratiivinen analyysi. Jyväskylän yliopisto. (18.6.2019).

Salminen, A. (2011). Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin Vaasan yliopisto. Opetusjulkaisuja 62. Julkisjohtaminen 4. (7.6.2019).

Saaranen-Kauppinen & Puusniekka. Menetelmäopetus. KvaliMOTV. (18.6.2019).
Narratiiviset tarkastelutavat. (18.6.2019)
 Sisällönanalyysi. (18.6.2019)

Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka. (2006).
Analyysin äärellä. (5.8.2019).
Analyysi ja tulkinta. (5.8.2019).
Mitä laadullinen tutkimus on? Lyhyt oppimäärä. (6.8.2019).
KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. <https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/>. (5.8.2019.) 

Salminen, Ari. (2011). Mikä  kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Opetusjulkaisuja 62. Julkisjohtaminen 4.  Vaasan yliopiston julkaisuja. (5.8.2018). (Kannattaa ehdottomasti tutustua. Selkeä esitys kirjallisuuskatsauksesta.)

Seitamaa-Hakkarainen, P.  Kvalitatiivinen sisällönanalyysi Sisällön analyysin keskeisiä piirteitä. Metodix. (18.6.2019).

Suojanen, Ulla. (2014). Toimintatutkimus ammatillisen kehittymisen välineenä. Metodix. (6.8.2019).  Tämän hyvän ja selkeän kirjoituksen lopussa on erittäin hyvä lähdeluettelo.Tiainen, T. (2014).  Haastattelu tietojenkäsittelytieteen tutkimuksessa. Informatiotieteen laitos. Tampereen yliopisto. (7.6.2019).


van Dijk, T. A. (1993).Principles of critical discourse analysis.(18.6.2019).

Vienola, V. Videoiden käyttö tutkimuksen apuvälineenä.  Tutkivaope.(7.6.2019).


Vilkka, H. Toim. (2011). Grönfors, M. . Laadullisen tutkimuksen kenttätyömenetelmät. (7.6.2019). 

Vilkka, H. (2006). Tutki ja havainnoi. (2.3.2020).


Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, jonkun linkkaamisen arvoisen sivuston tai huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään. Viestiäsi ei julkaista, jos kiellät sen julkaisemisen.  

Edit
2.3.2020 10/580
8.2.2020 5/570
14.8.2019 5/565.
6.8.2019 80/560
5.8.2019 240/480
18.6.2019 120/240
7.6.2019 120


Comments

Anonymous said…
Linkki ei toimi: Alasuutari, P. (2011). Mitä on laadullinen tutkimus? Tampereen yliopisto. (6.8.2019).
MarMa said…
Kiitos kommentista. Korjasin linkin.