Tieteenfilosofiahttps://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tieteenfilosofiset-suuntaukset/kuvat/keha-fil2.gif Kuvan lähde Jyväskylän yliopisto/Tieteenfilosofia/Koppa. (7.1.2020).

 Rationalism vs. Empiricism. Stanford University. (7.1.2020).

Tieteenfilosofia. Tieteen termipankki. (7.1.20120). 


Haaparanta (2017,  183) nostaa esiin Niiniluodon  (1999, 10) teesit tiivistäen:
(R0) Ainakin osa todellisuudesta on ontologisesti riippumaton ihmismielestä.
(R1) Totuus on kielen ja todellisuuden välinen semanttinen suhde.
(R2) Totuuden ja epätotuuden käsitteet soveltuvat periaatteessa kaikkiin tieteellisen tutkimuksen kielellisiin tuotoksiin.
(R3) Tieteen olemuksellinen päämäärä on totuus.
(R4) Totuutta ei tavoita helposti, mutta sitä voi lähestyä.
(R5) Tieteen käytännöllisen menestyksen selittää parhaiten se, että tiede on riittävän lähellä totuutta. 
Lähteet ja lukemisto

Anttila, Pirkko. Tutkimisen taito ja tiedonhankinta. Metodix. (7.1.2020). Ensisijainen lähde.

Esimerkki Ilkon opinnäytetyöstä. (7.1.2020).

Haaparanta Leila. (2017). Tiede, totuus, viisaus: Huomioita Ilkka Niiniluodon filosofiakäsityksestä. Journal.fi. (7.1.2020).

Huhtaharju, Teea. (2015). ASIAKKUUDENHALLINNAN RATKAISUVAIHTOEHDOT PALVELUALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja. Tampereen tekninen yliopisto. (7.1.2020).

Pajunen, John. (2010) Tieteenfilosofia. Lapin yliopisto. (7.1.2020).

Rationalism vs. Empiricism. Stanford Encyclopedia of Philosophy .Stanford University. First published Thu Aug 19, 2004; substantive revision Thu Jul 6, 2017.  (7.1.2020). 
Hakemisto, josta löytyy erittäin kattavasti terminologiaa.  (7.1.2020). 

Ritala, Paavo. Johdatus tutkimusmetodologiaan Päivä 2: Keskeiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. (7.1.2020). 

Salmi, Samuli. (2017). Mitä on tieteenfilosofia ja minkälaisia keinoja se tarjoaa lääkärille? Lääketieteen filosofiaa syventäen Teema: Anamneesi. Helsingin yliopisto. (7.1.2020).

Salonen, Toivo. Tieteenfilosofia. (7.1.2020).

Sirén, Torsti & Pekkarinen, Otto. (2017). TIETEENFILOSOFISMETODOLOGISIA PERUSTEITA PRO GRADU -TUTKIELMAN LAADINTAAN. Maanpuolustuskorkeakoulu. Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 3. (7.1.2020).

Edit 
7.1.2020 240

Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, jonkun linkkaamisen arvoisen sivuston tai huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään. Viestiäsi ei julkaista, jos kiellät sen julkaisemisen. 

Comments