Yrittäjyyskasvatus


Kuva Margit Mannila


Lähde: Kasvu yrittäjyyteen

Lähteitä ja lukemistoa

Alkutaival yrittäjyyteen koulussa. 1994. Toimittaneet Auli Ojala ja Jussi Pihkala. Helsinki: Opetushallitus. Syksyllä 1993 Opetushallituksen käynnistämien yrittäjyyskasvatusprojektien raportti, jossa esitellään projekteihin osallistuneet paikkakunnat ja projektin tuotokset.

Heikkilä, Mauri 2005: Henkinen kasvu sisäisen yrittäjyyden perustana. Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnan julkaisuja 144. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Tutkimuksessa etsitään yhteyttä sisäisen yrittäjyyden, minäkäsityksen, itsetunnon ja yksilön henkisen kasvuprosessin välillä. Lisäksi vastauksia etsitään mm. siihen, mitä edellytetään sisäiseksi yrittäjäksi kasvamiseen.

Heinonen, Jarna – Kovalainen, Anne – Paasio, Kaisu – Pukkinen, Tommi – Österberg, Johanna 2006: Palkkatyöstä yrittäjäksi. Tutkimus yrittäjäksi ryhtymisen reiteistä sosiaali- ja terveysalalla sekä kaupallisella ja teknisellä alalla. Työpoliittinen tutkimus 297. Turku: Turun kauppakorkea koulu.
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja luokitella siirtymisreittejä sekä julkisen sektorin palkkatyöstä että akateemisesti koulutetun asiantuntijan tai johtajan työstä yrittäjäksi. Kyselytutkimuksella selvitettiin, miten, miksi ja minne palkkatyöstä siirrytään yrittäjäksi.


Heinonen, Jarna – Vento-Vierikko, Irma 2002: Sisäinen yrittäjyys. Uskalla, muutu, menesty. Helsinki: Talentum.
Teos kertoo, mitä on sisäinen yrittäjyys ja kuinka sitä voi toteuttaa. Kirjaa voi käyttää myös yrittäjämäisen toiminnan oppikirjana.


Heinonen, Juha – Ruuskanen, Petri 1997: Polut yrittäjyyteen. Toimeenpanon, vaikuttavuuden ja merkityksen arviointia. ESR-julkaisut. Helskinki: Työministeriö.
Raportti arvioi kriittisesti Polut yrittäjyyteen -toimenpidekokonaisuutta ja kertoo kokonaisuuden toteutuksesta, tuloksista ja ongelmista.

Hetemaa, Sakari 1995: Yrittäväksi koulussa ja työssä: case-tutkimus yrittäjyydestä sekä peruskoulun yrittäjyyskasvatuksesta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos.


Hietaniemi, Sinikka 2002: Työelämään tutustumisen ideaalimalli yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja, 88. Vaasa: Vaasan yliopisto.
Tutkimuksessa pyritään rakentamaan opinto-ohjaajien käyttöön TETin toteutusmalli, jonka avulla voidaan tukea oppilaan kasvua sisäiseen yrittäjyyteen, lisätä oppilaiden ulkoisen yrittäjyyden tuntemusta ja luoda positiivisia asenteita yrittäjyyttä kohtaan.


Honkanen, Virpi 2004: Yrittänyttä ei laiteta – Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksen viisasten kiveä etsimässä. Turku: Turun yliopisto.
Tässä raportissa tarkastellaan sitä, mitä yrittäjäkoulutus ammattikorkeakouluissa käytännössä on. Millaisena opettajat ja opiskelijat näkevät yrittäjäkoulutuksen ja minkälaisin keinoin ja uusin innovaatioin tulevaisuuden yrittäjiä koulitaan?

Hänninen, Sari – Palva, Laura 1997: Yrittäjyyskasvatus: tämän päivän työkasvatustako? Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. (e-aineisto)
Tutkimuksessa esitellään 1990-luvun lopun alakoulun yrittäjyyskasvatuksen yhteyksiä 1900-luvun alun kansakoulun työkasvatukseen.

Ikonen, Risto 2006: Yrittäjyyskasvatus – kansalaisen taloudellista autonomiaa etsimässä. Helsinki, Jyväskylä: Minerva.
Teos pohtii, mitä on yrittäjyyskasvatus ja miksi siitä pidetään niin suurta meteliä. Kirjoittajan tarkoituksena on antaa eväitä itsenäiseen ajatteluun, esitellä suomalaista yrittäjyyskasvatusta, sen taustoja, käytänteitä ja ongelmia sekä tarkastella yrittäjyyskasvatusta osana aatehistoriaa ja laajempaa kansalaiskasvatusta

Jokela, Pia – Anneberg, Martti 1995: Yrittäjyys - ammatti ja tulevaisuus. Rovaniemi: Polarlehdet.

Kangasoja, Matti 1996: Yrittäjyyskasvatuksesta keskisuomalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa. Julkaisuja 3/1996. Jyväskylä: Keski-Suomen lääninhallitus, sivistysosasto.

Kansikas, Juha 2007: Kasva yrittäjyyteen. Helsinki: Talentum.
Kasva yrittäjyyteen on ajankohtainen teos yrittäjyyskasvattajille, esimiehille ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Omasta henkisestä kasvustaan yrittäjyyteen kertovat kirjassa Jaakko Salovaara, Kalle Kuusela, Paola Suhonen, Marco Bjurström, Esa Saarinen, Jyrki Sukula, Asko Kallonen ja Minna Cheung. Heidän lisäkseen teoksessa saavat puheenvuoron useat koulutussektorin edustajat. Sekä esimiehet että työntekijät tarvitsevat taitoja kannustaa itseään ja muita yritteliäiksi ja aloitekykyisiksi.


Kehittävä opettaja: yrittäjyyttä, tukipuita ja projekteja. 2005. Toimittanut Tuija Rautio. Jyväskylän ammattikorkeakoulun puheenvuoroja,1. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Teos sisältää kolme artikkelia, joissa kuvataan sitä koulutuksen kehittämistyötä, jota ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat tekevät osana opintojaan. Ensimmäisessä artikkelissa kuvataan kolmen keskisuomalaisen koulutuskuntayhtymän yhteistä yrittäjyyskouluhanketta, jossa artikkelin kirjoittaja oli yhtenä osallistujana.


Kemppainen, Heikki 1996: Freire-pedagogiikka: "hiljaisuuden kulttuurissa elävien" kouluttamisesta yrittäjyyskasvatukseen. Pori: Salario.

Kiiskinen, Anna-Liisa 1988: Yrittäjyyden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja. B, Teoriaa ja käytäntöä, 31. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Teoksessaan Kiiskinen tarkastelee sisäisen yrittäjyyden kehittämistä käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksissa.

Kippo-Kovasin, Lea – Tainio, Katja 1996: Työkasvatuksesta yrittäjyyskasvatukseen: luokanopettajien näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos.
Tutkimus keskittyy luokanopettajien yrittäjyyskasvatusnäkemyksiin: miten yrittäjyyskasvatus on toteutettu ja millaisia metodeja ala-asteen yrittäjyyskasvatuksessa on käytössä.


Koiranen, Matti – Peltonen, Matti 1995: Yrittäjyyskasvatus – ajatuksia yrittäjyyteen oppimisesta. Valkeakoski: Konetuumat.
Kirjan luvuissa tarkastellaan yrittäjyyden olemusta, sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä opetuksessa, oppimisprosesseja, suhtautumista opetukseen ja oppimiseen, yrittäjiä oppijoina sekä yritystoiminnan, työn ja koulutuksen kehitysnäkymiä.


Koiranen, Matti – Pohjan-saari, Tuija 1994: Sisäinen yrittäjyys: innovatiivisuuden, laadun ja tuottavuuden perusta. Valkeakoski: Konetuumat.

Koiranen, Matti 1993: Ole yrittäjä: sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys. Helsinki: TT-kustannustieto.
Kirja sisältää tietoa ulkoisesta yrittäjyydestä: toimintamuodoista, esteistä ja kannusteista, yrittäjästä ja verkostoista. Kirjassa esitellään myös sisäistä yrittäjyyttä käytännön esimerkein ja sisäisen yrittäjyyden piirteitä: innovatiivisuutta ja luovuutta.

Kokko, Ilona 2005: Into – yrittäjyyteen! Helsinki: Yksityisyrittäjäin säätiö, Kerhokeskus - koulutyön tuki.
Into -yrittäjyyteen! on 9-12-vuotiaille tarkoitettu oppimateriaali, joka tarkastelee yrittäjyyttä siihen liittyvien ominaisuuksien kautta.

Kokko, Ilona 2006: Into – yrittäjyyteen!: ohjaajan vinkkivihko. Helsinki: Yksityisyrittäjäin säätiö, Kerhokeskus - koulutyön tuki. (pdf)

Kokko, Ilona 2007: Katso kaleidoskooppiin: ideoita yrittäjyyskasvatukseen. Helsinki: Kerhokeskus - koulutyön tuki. (pdf)
Katso kaleidoskooppiin on yrittäjyyskasvatuksen opetusmateriaali aihekokonaisuuteen osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Se on tarkoitettu kaikille peruskoulun ylimpien luokkien opettajille – oppiaineesta riippumatta. Materiaali soveltuu myös toiselle asteelle ja käytettäväksi nuorten harrastustoiminnassa.

Kollanus, Timo – Mäki, Katja – Pukkinen, Tommi 2000: Koulutuksella yrittäjyyteen. Opetusministeriön yrittäjyyshankkeet rakennerahastokaudella 1995–1999. Opetusministeriön EU-rakennerahastot -julkaisu. Helsinki: Opetusministeriön EU-Rakennerahastot.

Kormano, Anu 1997: Yrittäjyyskasvatus: myyttiä vai todellisuutta? Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, kasvatustiede.

Koulu + yritys = yhteistyö. Hyvät käytännöt kiertämään. 2008. Helsinki: Taloudellinen tiedotustoimisto.
Opasvihkoseen on koottu vuonna 2004 käynnistyneessä Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmassa kehitettyjä ja jalostettuja hyviä käytäntöjä.

Kyrö, Paula 1998: Yrittäjyyden tarinaa kertomassa. Helsinki: WSOY

Kytkentöjä yrittäjyyskasvatukseen. 2007. Toimittanut Risto Ikonen ja Eeva Karttunen. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja A: Tutkimuksia, 18. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.
Teoksen artikkeleissa 9 yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaa avaa uusia näkökulmia yrittäjyyskasvatuksen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Artikkeleiden painopiste asettuu yrittäjyyskasvatuksen yhteiskunnallisten ja kulttuuristen reunaehtojen tarkasteluun.

Laurila, Kati - Länkinen, Eija 1999: Koulut liikkeellä yrittäjyyttä kohti. Tapaustutkimus oppilasvastaavakoulutuksen vaikutuksista 6. ja 7. luokkalaisiin Koulut liikkeellä – kulttuurit kohtaavat -projektissa yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos. (e-aineisto)
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Koulut liikkeellä – kulttuurit kohtaavat -projekti toteuttaa yrittäjyyskasvatusta opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Projektin keskeinen toimintamuoto oli oppilasvastaavakoulutus.

Leskinen, Pia-Lena 1999: "Yrittäjällä on koko elämä kiinni yrityksessä": opiskelijoiden yrittäjyyskäsitykset ja niiden muutokset yritysprojektin aikana. Acta Wasaensia. Business administration 27. Vaasa: Universitas Wasaensis. Tutkimuksessa tarkastellaan Pietarsaaren kauppaoppilaitoksen merkanttiopiskelijoiden Nuori Yrittäjyys -projektin ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun ulkomaankaupan opiskelijoiden perustaman oikean osuuskunnan vaikutuksia opiskelijoiden asenteisiin ja käsityksiin

Leskinen, Pia-Lena 2000: Yrittäjyyttä etsimässä: kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksesta. Business Edita. Helsinki: Edita

Luukainen, Olli – Wuorinen, Jarkko 2002: Yrittävä elämänasenne. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Kirjassa pohditaan, millä keinoin yksilö tai yhteisö voi kehittyä yrittäväksi ja aloitteelliseksi. Kirjaa varten haastatellut asiantuntijat kertovat, miten koulutuksen tavoitteet, yrittäjyyden tarpeet ja työyhteisöjen kehittäminen voidaan liittää yhteen.

Lyyti kirjoittaa jälleen. Osoitteena yrittäjyyskasvatus. 2004. Toimittanut Ensio Lappalainen, Anneli, Repo ja Kari Ristimäki. Opetusjulkaisuja 1/2004. Kuopio: Kuopion yliopisto
Pohjois-Savon Lyyti – löydä oma yrittäjyytesi, yrittäjyyskasvatushankeen aikana koottu kirjanen, jossa yrittäjyyskasvatuksen teoriaa ja toteutusmalleja.

Malvisalo, Tuula – Polso, Lea – Uitti, Erkki 2004: Yrittävä Hervanta, yrittäjyyskasvatusta käytännössä. Tampere: Yrittävä Hervanta -yrittäjyyskasvatusprojekti.
Kirjassa esitellään projektiin vaikuttaneita lähtökohtia ja periaatteita, toiminnan painopisteitä sekä projektin aikana toteutettuja käytänteitä.

Mansio, Helena 1997: Opetuksen vaikuttavuus yrittäjäksi ryhtymiseen ammattikorkeakouluissa. Lisensiaatintyö. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu.

Mäkinen, Tiina – Savolainen, Pasi 2006: Yritny. Yrittäjyyskasvatusta peruskoulun yläluokille. Pori: Yes-keskus.
Yritny on yrittäjyyskasvatuksen opettajan opas. Materiaali on suunniteltu vuonna 2004 Porin Lyseoon perustetun yrittäjyyskasvatuksen pilottiluokan oppimateriaaliksi.

Otala, Leenamaija 2002: Oma työ: opas yrittämisen maailmaan. Helsinki: Kerhokeskus - koulutyön tuki.


Paajanen, Pekka 2001: Yrittäjyyskasvattaja. Ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupanalan opettajien näkemykset itsestään ja työstään yrittäjyyskasvattajana. Väitöskirja. Jyväskylä studies in business and economics, 16. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Pekka Paajasen tutkimuksen johtoajatus on, että kaikkien hallinnon ja kaupan alan ammattikorkeakouluopettajien tulisi olla yrittäjyyskasvattajia, ja että opettaja ei voi olla yrittäjyyskasvattaja ellei hän itse ole ainakin sisäinen yrittäjä. Väitöskirjatyön pääongelmana on kuvata, millaisia näkemyksiä ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan alan opettajilla on itsestään ja työstään yrittäjyyskasvattajana.Paajanen, Pekka 2001: Yrittäjyyskasvattaja. Viitekehyksen ja tutkimusasetelman konstruointi yrittäjyyskasvatuksen tutkimiseksi ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan alalla. Lisensiaatin tutkimus. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta.
Lisensiaatin työssään Paajanen tarkastelee yrittäjyyden, yrittäjyyskasvatuksen, oppimisen ja affektiivisen alueen yhteyttä. Analyysin perusteella Paajanen hahmottelee yrittäjyyskasvattajan ideaalimallin.Pannula, Tiina – Routamaa, Vesa 2002: Eurooppalaisia näkökulmia yrittäjyyskasvatukseen. Opetusministeriön EU-rakennerahastot -julkaisu 10/2002. Helsinki: Opetusministeriö.
Tutkimuksessa vertaillaan neljän eri valtion ammatillisten oppilaitosten opettajien ja opiskelijoiden käsityksiä yrittäjyyskasvatuksesta ja suhtautumista sitä kohtaan.

Parkkonen, Sanna 2004: Yrittäjyyskasvatus peruskoulun kotitalousopetuksessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos.

Pihkala, Jussi 1998: Yrittäjäkasvatus koulussa: -näkökulmana Englannin ja Suomen koulujärjestelmien yrittäjyyskasvatuksen hankkeet sekä suomalaisten opiskelijoiden yrittäjäorientaatiot. Lisensiaatintyö. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen laitos. (e-aineisto)Pihkala, Jussi 2008: Ammattikorkeakoulutuksen aikaiset yrittäjyysintentioiden muutokset. Opetusministeriön julkaisuja. Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. (e-aineisto)
Tutkimus liittyy yrittäjyyden ydintehtävän onnistumisen arviointiin, eli siihen, miten ammattikorkeakoulut onnistuvat yrittäjyyskoulutuksessaan muutoksen aikaansaamiseksi. Tuloksia voidaan käyttää hyödyksi käytännössä koulutusta ja sen järjestelyjä suunniteltaessa ja toteutettaessa.


Remes, Liisa 1996: Oman oppimisen ideointi – osa yrittäjyyskasvatusta. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos.


Remes, Liisa 2003: Yrittäjyyskasvatuksen kolme diskurssia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (e-aineisto)
Liisa Remeksen väitöskirjassa pohditaan yrittäjyyskasvatuksen määrittelyä kasvatustieteestä käsin diskurssianalyysin avulla. Yrittäjyyskasvatus käsitteenä on Remeksen mukaan hankala. Hänen mukaansa yrittäjyydestä tietäminen on eri asia kuin yritteliäästi toimiminen.


Ristimäki, Kari - Evälä, Annika 2001: Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyskasvatusmateriaali Suomessa. Opetusministeriön EU-rakennerahastot -julkaisu 6/2001. Helsinki: Opetusministeriö.

Ristimäki, Kari – Vesalainen, Jukka 1997: Arvioiva kartoitus suomalaisesta yrittäjyyskasvatusmateriaalista. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 22. Vaasa: Vaasan yliopisto. Kartoituksen tarkoituksena on listata tarjolla oleva yrittäjyyskasvatusmateriaali ja tuoda esille olemassa olevan oppimateriaalin aukot.

Ristimäki, Kari 1998. Yrittäjyyskasvatus Kokkolan kouluissa: tutkimus opettajien yrittäjyysasenteista ja -arvoista. Chydenius-instituutin tutkimuksia 7/1998. Kokkola: Chydenius-instituutti.
Tutkimuksessa käsitellään opettajien asenteita yrittäjyyteen ja ristiriitaa opettajien yritteliäisyyden ja kouluinstituution arvojen välillä. Tutkimustuloksissa esitellään yrittäjyyskasvatuksen mahdollistajia ja esteitä.

Ristimäki, Kari 1999: Yrittäjyyskasvatuksen uudet mallit: yrittäjyyskasvatuksen Auringonkukka-projekti yrittäjyyttä edistämässä. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 42. Vaasa: Vaasan yliopisto.

Ristimäki, Kari 2000: Koulun ja yrityselämän yhteistyö yrittäjyyskasvatuksen toimintamuotona: "opettajat muutosagentteina" toimivan yrityselämäyhteistyön moottoreina.. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 68. Vaasa: Vaasan yliopisto.
Opettajat muutosagentteina -projektin arvioiva tutkimusraportti kokoaa yhteen opettajien, yritysten ja oppilaiden mielipiteitä projektista. Raportissa arvioidaan yrittäjyyskasvatusta sekä oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä.

Ristimäki, Kari 2001: Arvioiva kartoitus suomalaisesta yrittäjyyskasvatusmateriaalista vuonna 2000. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja. Vaasa: Vaasan yliopisto.

Ristimäki, Kari 2001: Yleissivistävän koulun yrittäjyyskasvatus. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 84. Vaasa: Vaasan yliopisto.
Julkaisu käsittelee yrittäjyyskasvatuksen roolia ja tarvetta kouluopetuksessa, ulkoisen yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen suhdetta sekä koulun ja yrityselämän osaa yrittävyyteen kasvattamisessa.

Ristimäki, Kari 2002: Yrittäjyyskasvatus: yrittäjyyttä ja kasvatusta. Helsinki: Taloudellinen tiedotustoimisto.
Kirjan taustalla on toisaalta koulujen opetussuunnitelmien perusteet ja niiden kytkeytyminen yrittäjyyden edistämiseen ja toisaalta koulun vaikutus yrittäjyyteen huolimatta siitä, harjoitetaanko siellä aktiivisesti yrittäjyyskasvatusta.

Ristimäki, Kari 2004: Yrittäjyyskasvatus. Järvenpää: Yrityssanoma.
Ristimäen yrittäjyyden perusteos vastaa moniin yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatus koskeviin kysymyksiin. Kirjan keskeisenä teemana on, miten koulu ja opettajat voivat kehittää omaa toimintaansa niin, että yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet toteutuvat.


Ristimäki, Kari 2004: Yrittäjäksi identifioituminen: fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus nuorten yrittäjyyteen liittyvän identiteetin kehityksestä. Acta Wasaensia, Liiketaloutiede 51. Vaasa: Universitas Wasaensis.


Rohkeutta, tahtoa ja osaamista – tarinoita nuorista yrittäjistä. 2009. Toimittanut Ulla Bard ja Pirjo Valokorpi. HAMKin julkaisuja 1/2009. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.
Julkaisun tavoitteena on auttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä hahmottamaan yrittäjän arkea sekä yrittäjyyden tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita.

Saurio, Simo 2003: Yrittäjyyden edistäminen ja yrityshautomotoiminta ammattikorkeakouluympäristössä. Tutkimukset 1/2003 Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.


Seikkula-Leino, Jaana 2006: Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus 2004–2006 ja yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen: Paikallinen opetussuunnitelmatyö yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.


Seikkula-Leino, Jaana 2007: Opetussuunnitelmauudistus ja yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen. Opetusministeriön julkaisuja 2007:28. Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto

Tammelin, Juhana - Varamäki, Marko 1997: Oppilaiden käsityksiä yrittäjyydestä ja yrittäjäopetuksesta - tapaustutkimus Teuvan kunnan peruskoulun yäasteella toteutetusta yrittäjyyskasvatuskokeilusta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Rauman opettajankoulutuslaitos.

The dynamics of learning entrepreneurship in a cross-cultural context. 2005. Toimittanut Paula Kyrö ja Camille Carrier. Entrepreneurship Education series 2/2005. Tampere: Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos.

Utriainen, Virpi 2003: Yrittäjyyskasvatusta käytännössä: esimerkkejä ja kokemuksia Yrittäjyys ja kunnat -hankkeessa. Helsinki: Suomen kuntaliitto. Käsikirja esittelee Kuntaliiton hankkeen aikana esille nousseita näkökulmia, pilottikuntien yrittäjyyskasvatustyötä ja kokemuksia sekä erilaisia polkuja yrittäjyyskasvatukseen.

Valjakka, Mikki 2003: Yrittäjäkoulutuksen vaikuttavuus ja tarkoituksenmukaisuus. LIITU-Liiketoiminnan tutkimusyksikkö, Työpapereita 2. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Varis, Sanna 2006: Yrittäjyyskasvatus käsityönopetuksessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos.

Yrittäjyyden askeleita yhteiskunnassa. 1999. Toimittaneet Paula Kyrö, Kari E. Nurmi ja Tuulia Tikkanen. Helsinki: Yliopistopaino.

Yrittäjyyskasvatuksella Kuusamosta maailmalle – ja takaisin: Matleenan oppimispolkuja yrittäjyyteen. 1999. Toimittanut Riitta Laitinen. Kuusamo: Kuusamon koulutoimi.

Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia 2007: Toimittanut Paula Kyrö, Heleena Lehtonen ja Kari Ristimäki. Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja 5/2007. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu.
Moni- ja poikkitieteellinen kirja sisältää 18 yrittäjyyskasvatuksen ammattilaisten kirjoittamaa artikkelia. Artikkelit käsittelevät niin yrittäjyyskasvatuksen historiallista ja yhteiskunnallista taustaa kuin yrittäjyyskasvatuksen kokemuksia ja pedagogisia suuntauksia.

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. 2009. Opetusministeriön julkaisuja 2009:7. Helsinki: Opetusministeriö, Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia. 2006. Toimittaneet Paula Kyrö ja Anna Ripatti. Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja 4/2006. Hämeenlinna: Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu.

Yrittäjyyskasvatus - mitä se voi olla?: esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteutuksesta eri kouluasteilla. 1998. Toimittanut Olli Luukkainen ja Tuija Toivola. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Chydenius-instituutti.
Kirjan tapausesimerkit ovat osa Kokkolan seudun Tavoite 2 -ohjelmaan ESR-rahoitteisen yrittäjyyskasvatuskoulutusohjelman tuotoksista.

Yrittäjyyskasvatus peruskoulussa – sytykkeitä uudistuvaan kouluun. 1997. Toimittanut Ulla Suojanen ja Tuomo Lähdenniemi. Helsinki: Taloudellinen Tiedotustoimisto.

Yrittäjyyskasvatusta joka kuntaan. 2001. Toimittanut Auli Ojala. Heinola: Opetusalan koulutuskeskus.
Kirjaan on koottu Opekon Yrittäjyyskasvatuksen tähtiopettaja joka kuntaan -koulutusohjelmaan vuosina 1997-1998 osallistuneiden opettajien tuottamat yrittäjyyskasvatusprojektit, joista yrittäjyyden edistämisen ja opetuksen parissa työskentelevät voivat poimia ideoita omaan työhönsä.

Yrittäväksi koulussa: kasvatus yrittäjyyteen. 1993. Opetushallitus. Helsinki: Kirjayhtymä.

Artikkeleita:
Alla mainitut artikkelit löytyvät Vaskesta. (tuuli.raatikainen(at)vaske.fi)

Kajanto, Anneli – Kyrö, Paula – Saarelainen, Minna 2001: Yrittäjyyskoulutuksen mallintaja. Aikuiskasvatus 2/2001 s. 173–175. Helsinki: Kansanvalistusseura. professori Allan Gibbin haastattelu. Gibb on tehnyt pioneerityötä yrittäjyyskasvatuksen alueella vuodesta 1985 alkaen.

Kakkonen, Marja-liisa 2008: Luovuus yrittäjyyskasvatuksen haasteena. Aikuiskasvatus 3/2008 s. 212–218. Helsinki: Kansanvalistusseura. Kirjoitus pohtii luovuuden opettamisen vaikeutta yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden opiskelijoiden näkökulmasta.

Keskitalo-Foley, Seija – Komulainen, Katri – Naskali, Päivi 2007: Yrittäjäminuuden sukupuoli koulutuksessa. Kasvatus 38, 2/2007 s. 110–121. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. Artikkelissa pohditaan yrittäjäminuuden muodostumista analysoimalla yliopistossa ilmenevää oppimis- ja opetusajattelua sekä yrittäjyyskasvatuksen oppikirjoja ja tutkimalla, millaista yrittäjäminää naisille kohdennetussa naisyrittyyskoulutuksessa tuotetaan.

Koiranen, Matti – Ruohotie, Pekka 2001: Yrittäjyyskasvatus: analyysejä, synteesejä ja sovelluksia. Aikuiskasvatus 2/2001 s. 102–111. Helsinki: Kansanvalistusseura. Artikkelissa nostetaan esille yrittäjyyskasvatuksen eri ulottuvuuksia sekä sisällön että käytettävien oppimismenetelmien kannalta.

Komulainen, Katri 2004: Suomalainen – löydä sisäinen yrittäjyytesi! Kansa, kansalaisuus ja erot yrittäjäkasvatuksen oppikirjoissa. Kasvatus 35, 5/2004 s., 541–555. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. Kirjoittaja esittelee artikkelissaan, kuinka yrittäjäkasvatuksessa kautta ihmisiä toisaalta integroidaan yrittäjyyteen sekä suomalaiseen tai globaaliin maailmantalouteen ja toisaalta tuotetaan luokka- ja sukupuolieroja.

Korkeasti koulutettujen yrittäjyydestä. Suomen Eläinlääkärilehti 2008, 114, 7. Helsinki: Suomen eläinlääkäriliitto. Lyhyt artikkeli Akavan talouspoliittisen yksikön ja Sampo Pankin selvityksestä.

Kyrö, Paula 2001: Yrittäjyyskasvatuksen olemus ja oppiminen. Aikuiskasvatus 2/2001 s. 182–183. Helsinki: Kansanvalistusseura. Paula Kyrön arvio Pia-Lena Leskisen väitöskirjasta ”Yrittäjällä on koko elämä kiinni yrityksessä” – Opiskelijoiden yrittäjyyskäsitykset ja niiden muutokset yritysprojektin aikana.

Kyrö, Paula 2001: Yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia lähtökohtia pohtimassa. Aikuiskasvatus 21 2/2001 s.92–101. Helsinki: Kansanvalistusseura. Kyrö lähestyy artikkelissaan kasvatuksen ja yrittäjyyden välistä vuoropuhelua pohtimalla ensin yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen luonnetta ja nykytilaa ja sen jälkeen yrittäjyyden olemuksen tarjoamia mahdollisuuksia tieteiden väliseen vuoropuheluun.

Laitinen, Matti T. – Nurmi, Kari E. 2007: Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia. Aikuiskasvatus 2/2007 s. 150–151. Helsinki: Kansanvalistusseura. Kirja-arvio Paula Kyrön ja Anna Ripatin toimittamasta teoksesta Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia.

Leskinen, Pia-Lena 2001: Yrittäjyyttä oppimassa – kouluyrittäjyyden paradoksi. Aikuiskasvatus 2/2001 s. 112–121. Helsinki: Kansanvalistusseura. Artikkelissa kuvataan ammattikorkeakoulun sekä kauppaoppilaitoksen yhdessä toteuttamaa yritysprojektikokeilua ja siitä saatuja kokemuksia. Kirjoittaja esittelee artikkelissaan yrittäjyyskasvatuksen suunnitteluun yrittäjyyden neliapila -mallin.

Pihkala, Jussi 2008: Näkökulmia yrittäjyysintentioihin. Aikuiskasvatus 3/2008 s. 206–211. Helsinki: Kansanvalistusseura. Artikkeli pohjautuu kasvatustieteiden tohtori Jussi Pihlkalan väitöskirjaan ”Ammattikorkeakoulutuksen aikaiset yrittäjyysintentioiden muutokset".

Remes, Liisa 2001: Yrittäjyyskasvatus pedagogisessa toimintatehtävässä. Kasvatus 32, 4/2001 s. 368–381. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. Artikkeli käsittelee opetustapaa, jossa pedagogiset ratkaisut ovat olleet yrittäjyyskasvatuksen periaatteiden mukaisia. Oppilaiden työpajatyöskentelyä tarkkailemalla tehdyt havaintoja ja yrittäjyyttä määrittäviä periaatteita vertailemalla kirjoittaja muodostaa käsityksen kokonaisvaltaisesta yrittäjyyskasvatuksesta pedagogisena toimintatehtävänä.

Ristimäki, Kari 1999: Yrittäjyyskasvatus: sisäisen, ulkoisen vaiko vain yrittäjyyden edistämistä yksilössä. Kasvatus 30, 5/1999 s. 450–460. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos. Artikkelissa tarkastellaan koulun ja opettajien luomaa yrittäjyyskasvatuksen toimintamallia sekä opettajien yrittäjämäisten arvojen ja koulun arvojen kitkaa.

Salo, Petri 2008: Kasvatus luovaan riskiin. Aikuiskasvatus 3/2008 s. 162–163. Helsinki: Kansanvalistusseura. Aikuiskasvatus-lehden yrittäjyyskasvatuksen teemanumeron pääkirjoitus.

Tapani, Annukka 2008: Extreme-mahdollisuuksia vai konkurssin pelkoa? Yrittäjyys nuorten näkökulmasta. Hallinnon tutkimus 27, 1/2008 s. 49–61. Tampere: Hallinnon tutkimusseura. Artikkeli vertailee nyky-yhteiskunnan ja nuorten näkemyksiä yrittäjyydestä sekä pohtii yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuutta nuorten yrittäjyysintoon.

Tiikkala, Anne 2008: Mielenkiintoinen perusteos yrittäjyyskasvatuksesta. Aikuiskasvatus 3/2008 s. 227–229. Helsinki: Kansanvalistusseura. Kirja-arvostelu Kari Ristimäen teoksesta Yrittäjyyskasvatus.

Varto, Juha 2008. Yrittäjyyden toiveita ja todellisuusksia. Aikuiskasvatus 3/2008 s. 230–232. Helsinki. Kansanvalistusseura. Arvio Paula Kyrön, Heleena Lehtosen ja Kari Ristimäen toimittamasta teoksesta Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia.


Oheiskirjallisuutta:
AULANKO, MARI 2004: Minä osaan: anna aivojesi toimia. Helsinki: Loisto, WSOY.
CARNEGIE, DALE: Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa
ENÄKOSKI, RITVA 1996: Halu, hinku ja haba: miten bodaan kantin kestäväksi. Tampere: Kirjayhtymä.
HELIN, KARI 2006: Yhdessä menestymisen taito. Helsinki: Talentum.
KATZENBACH, JON R. – SMITH, DOUGLAS K. 1998: Tiimit ja tuloksekas yritys. Helsinki: WSOY.
PELIN, RISTO 1990: Projektin suunnittelu ja ohjaus: käsikirja. Espoo: Weilin+Göös.
PRASHNIG, BARBARA 2003: Eläköön erilaisuus. Oppimisen vallankumous käytännössä. Jyväskylä: PS-kustannus, Atena.
RAATIKAINEN, LEENA 2006: Liikeideasta liikkeelle. Helsinki: Edita.
SAARINEN, ESA & LINDSTRÖM, CURT 1995: Poppamies. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY.
SARASVUO, JARI 1996: Sisäinen sankari. Helsinki: WSOY.
TRACY, BRIAN 1998: Menestys ja onnellinen elämä. Helsinki: WSOY
TÖYTÄRI, JUHANI 2003: Saavutusten seikkailu. Lahti: Positiivarit.
Yrittäjän ja valmentajan parhaat kirjat 2008. 2008. Toimittanut Johannes Partanen. Jyväskylä: Tiimiakatemia.

Oppikirjoja:
RISSANEN, TAPIO 2009: Yrittäjyys on täyttä elämää. Jyväskylä: Yrityksen Tietopalvelu Oy
KINKKI, SEPPO – LEHTISALO, ANNELI: Yrtti Yritystietous. Helsinki: WSOY
KORKEAMÄKI, ANNE – RAUTIAINEN, TIMO: Johan nyt on markkinat! Helsinki: WSOY
ALIKOSKI, RISTO – VIITASALO, JARI – KOPONEN, MARIKA: Yritystoiminnan taitajaksi. Helsinki: WSOY
KINKKI, SEPPO – HULKKO, PEKKA – MÄKINEN, IRMA: Yritystoiminta (Optio 2000). Helsinki: WSOY
KINKKI, SEPPO – LEHTISALO, ANNELI: Yrtti 1, 2, 3. Helsinki: WSOY

Comments