Yrittäjän rekisterit

Kuva Margit Mannila

Kun yritys perustetaan, on yrittäjällä mahdollisuus (ja velvollisuus) liittyä tiettyihin yritystoiminnan kannalta keskeisiin rekistereihin samalla, kun hän ilmoittaa yrityksensä PRH:n yritysreksiteriin. Näitä rekistereitä ovat työnantajarekisteri, arvonlisävelvollisen rekisteri, ennakkoperintärekisteri ja vakuutusmaksuvelvollisten rekisteri.

Arvonlisävelvollisen rekisteri
Arvonlisäverolaki (1501/1933) säätelee sitä, mistä asioista pitää maksaa ALV. Verohallinon sivustolta löytyy aihepiiriin liittyen (arvonlisäverotus) lisää tietoa. Sivustolla on koottu tietopaketti aloittelevalle yritykselle ja sieltä löytyy arvonlisäverovelvollisen lomakkeet.  Jos yrityksen toiminta on pienimuotoista ei sen tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Ohje on vuodelta 2010 ja sen sanotaan olevan voimassa toistaiseksi.

Arvonlisäverovelvolliseksi kannattaa hakeutua ja hakea samalla pidennettyä ilmoitusaikaa (eli kerran vuodessa tehtävä ilmoitus). Kun ilmoittaudut ALV-velvolliseksi, voit vähentää yrityksesi toimintaan liittyvistä ostoista ALV:n.


Ennakkoperintärekisteri
Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen vaikuttaa verojen ennakkoperintään. Rekisteriin merkitsemisen tarkoitus on osoittaa, ettei suorituksen maksajan tarvitse tehdä maksusta ennakonpidätystä vaan rekisteriin merkitty toimija huolehtii ennakkoverojen maksamisesta itse. (Verohallinto.fi)

Yrittäjien sivustolla kerrotaan asiasta näin: Ennakkoperintälain mukaan toiselle tehdystä työstä, tehtävästä tai palvelusta maksettavasta suorituksesta on toimitettava ennakonpidätys, ellei suorituksen saajaa ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Toimeksiantajan, joka maksaa työpalveluiden ostosta tai käyttökorvausta yrittäjälle, voi tarkistaa YTJ –tietopalvelusta, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys on rekisteröity, voidaan palkkiot maksaa ilman ennakonpidätystä ja sosiaaliturvamaksua. Rekisteriaseman tarkastusvelvollisuus ei koske tavarakauppaa, vuokrausta tms. Näitä koskevat laskut voidaan edelleen maksaa ilman rekisteriaseman tarkastusvelvollisuutta. (Lähde: Yrittäjät.fi)
Ks. myös veroblogit, jota kirjoittavat verohallinnon asiantuntijat.

Työnantajarekisteri
Yrittäjät.fi-sivustolla todetaan työnantajarekisteristä näin:
Ennen säännöllisen palkanmaksun aloittamista on yrityksen tehtävä ilmoitus palkkojen maksamisen aloittamisesta. Ilmoitus voidaan tehdä YTJ:n perustietolomakkeella. Kaikkien työnantajien on annettava kausiveroilmoitus ja vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista.
Rekisteröity työnantaja tilittää ja ilmoittaa sähköisesti ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut verotilille kausiveroilmoituksella viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Käytettäessä paperista kausiveroilmoitusta määräpäivä on jo kuukauden 7. päivä.
Satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja ei yleensä merkitä työnantajarekisteriin. Satunnainen työnantaja voi kuitenkin halutessaan rekisteröityä. Ennakonpidätykset ja työnantajasuoritukset maksetaan ja ilmoitetaan tässäkin tilanteessa verotilille. (Yrittäjät.fi.)

Verohallinnon sivustolla sanotaan työnantajarekisteristä näin: Työnantajan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja sen palveluksessa on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa. Kaikkien työnantajien on annettava kausiveroilmoitus ja vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista. (Verohallinto

Yritys työnantajana -otsikon alla on tarkempaa tietoa.

Vakuutusmaksuvelvollisten rekisteri

Suomessa toimivan vakuutusyhtiön on suoritettava vakuutussopimuksen nojalla kannettavasta vakuutusmaksusta veroa silloin, kun vakuutettuna on Suomessa oleva omaisuus taikka täällä harjoitettuun toimintaan liittyvä tai täällä oleva muu etuus. Tietyissä tilanteissa vakuutusmaksuverovelvollisia ovat vakuutuksenottajat.

Lisätietoa vakuutusmaksuverovelvollisuudesta on Verohallinnon ohjeessa Vakuutusmaksuvero-ohje (Dnro 502/40/2010).

ja verohallinnon sivulla kerrotaan vakuutusmaksuvelvollisuudesta:

1. Milloin vakuutuksenottaja on vakuutusmaksuvelvollinen?

Pääsääntöisesti vakuutusmaksuveron maksavat Suomessa vakuutusliikettä harjoittavat vakuutuksenantajat (mm. suomalaiset vakuutusyhtiöt). Poikkeuksena tähän on kuitenkin tilanne, jossa vakuutus on otettu Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittautuneelta vakuutuksenantajalta. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on velvollinen maksamaan vakuutusmaksuveron maksamistaan vakuutusmaksuista. Vakuutuksenottajana verovelvollinen voi olla suomalainen tai ulkomainen yhteisö tai yksityishenkilö.
Vakuutuksenottajan täytyy maksaa veroa vakuutusmaksuista silloin, kun hän tekee vakuutussopimuksen sellaisen kolmannen maan vakuutusyhtiön kanssa, joka ei harjoita Suomessa vakuutusliikettä, eli kyseisellä vakuutusyhtiöllä ei ole täällä edustustoa. Kun suomalainen tai ulkomaalainen yksityishenkilö ottaa vakuutuksen Suomessa olevalle omaisuudelleen tällaisesta kolmannen maan vakuutusyhtiöstä, yksityishenkilön on rekisteröidyttävä vakuutusmaksuverovelvolliseksi ja maksettava vakuutusmaksuvero valtiolle.
Vakuutusmaksuverovelvollinen vakuutuksenottaja voi olla myös suomalainen tai ulkomainen yhteisö eli yritys, yhdistys, säätiö tms. (Ks. tarkemmin verohallinnon ohjetta aiheesta)Comments