Kirjallisten tutkimusraporttien arviointi


Metodiopinnot ovat tärkeä osa akateemisia opintoja. Opiskellessani Jyväskylän yliopistossa kauppatieteitä, harjoittelimme tutkimuksen rakenteen ymmärtämistä analysoiden aiemmin tehtyjä, eritasoisia, graduja ja kandintöitä. (Väitöskirjatasolla kohteena olivat sitten lisurit ja väikkärit.)

Teimme arviointeja yleensä ryhmätyönä. Apuna meillä oli lista, jossa oli mm. seuraavia kysymyksiä:

1. Onko tutkimuksen nimi tarkoituksenmukainen ja sopiva? Perustele. Millaisia periaatteita voidaan esittää hyvälle tutkimuksen nimelle?

2. Onko tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelma määritelty täsmällisesti? Ovatko tutkimuksen rajaukset selkeät ja perustellut? Mikä on tutkimuksen rajauksen merkitys?

3. Ovatko tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet määritelty? Mitä merkitystä käsitteiden määrittelyllä on yleensä tutkimustyössä? Miten tämä työ liitetään aikaisempaan aihetta koskevaan teoriakeskusteluun?

4. Onko aiheen valinta perusteltu? Olisiko sitä voinut perustella jollakin muulla tavalla? Miten?

5. Mitä on tutkimusstrategia (tutkimusote, metodologinen lähestymistapa)? Miten se suhteutuu tutkimuksen tarkoitukseen? Miten se soveltuu tutkimusongelman ratkaisuun? Miten valittua tutkimusstrategiaa on perusteltu?

6. Mikä on tutkimusmenetelmä? Onko se soveltuva suhteessa tutkimuksen tarkoituskeen ja tutkimusongelmaan? Onko menetelmää perusteltu? Mitkä ovat valitun aineiston vahvuudet ja ongelmat? Olisiko joku muu aineisto tullut kysymykseen? Mitkä ja miksi?

7. Miten ainisto on analysoitu/tulkittu? Onko analyysin7tulkinnan periaatteiden kuvausriittävän tarkka?

8. Mitkä ovat tutkimuksen päätulokset ja päätelmät? Ovatko ne helposti löydettävissä? Miten tulokset ovat suhteessa asetettuun tarkoitukseen ja ongelmaan? Millä tavoin tulokset ovat mielenkiintoisia ja tärkeitä teorian ja/tai käytännön kannalta? Luovatko päätelmät pohjaa uusiin keskustelu-ja tutkimusaiheisiin?

9. Miten tutkimuksen luotettavuudesta/uskottavuudesta on huolehdittu?

10. Pitäisikö tutkimuksen asetelmaa (ongelma, strategia, menetelmä) muuttaa jotenkin, että kokonaisuudesta tulisi johdonmukaisempi ja perustellumpi? Miten?

11. Arvioi tutkimusraportin rakennetta ja raportointitekniikkaa seminaarityöstä annettujen ohjeiden ja Hirsjärvi  (Tutki ja kirjoita) ym. tietojen pohjalta. Erityisesti  kiinnitä huomiota siihen, ovatko viittausmerkinnät riittävät ja tarkoituksenmukaiset sekä ovatko viittaukset ja lähteet yhdenmukaiset? Arvioi lähteiden tasoa ja riittävyyttä.

12. Miksi tämä työ kannattaa lukea?

Lähde Metodiopinnot. YLA/YMA/YJO/RIC83. (2002-2003) Jyväskylän yliopisto. Taloustieteiden tiedekunta.


Lähetetty Windows Phonesta

Comments