Konkurssi (kooste)

  

 Kuvat Margit Mannila

Kokoan tähän postaukseen konkurssiin liittyvät postaukseni kokonaisuudeksi ja samalla yritän hahmottaa kokonaisuuden, millaisesta prosessista on kysymys ja mitä konkurssin eri vaiheessa tapahtuu.


"Pääsääntö on, että velallinen vastaa ennen konkurssin alkua syntyneestä saatavasta myös sillä omaisuudella, jonka velallinen vastaisuudessa saa, jollei velkojan kanssa ole toisin sovittu. Konkurssi ei siis vapauta veloista. Se on vain menettely velallisen maksukyvyn selvittämiseksi sekä varojen realisoimiseksi ja tilittämiseksi velkojille tasapuolisesti saatavien suuruuden mukaan. Velallinen siis maksaa, kunnes velka on maksettu." (Laki24.fi

YritysSuomi.fi-sivustolla on paljon tietoa yrittäjyydestä ja siellä on kerrottu myös konkurssiprosessi. 


Konkurssiprosessi. Kuvan alkuperäinen lähde Konkurssiasiamies. Käännös Margit Mannila

Konkurssihakemus
Konkurssiin asettamista haetaan käräjäoikeudelta. Hakemuksen voi tehdä velallinen tai velkoja.
Kirjallisen hakemuksen tulee sisältää
  • vaatimus konkurssiin asettamisesta ja sen perustelu,
  • velallisen yksilöintitiedot ja
  • hakijan tai hänen edustajansa yhteystiedot.
Kun velallinen itse jättää konkurssihakemuksen, siihen tulee liittää luettelo suurimmista velkojista yhteystietoineen ja yleisluonteinen selvitys omaisuudesta ja velkojen määrästä. Lisäksi vaaditaan yrityksen toimivaltaisen toimielimen (esimerkiksi osakeyhtiössä hallituksen) päätös konkurssiin hakeutumisesta.
Tuomioistuimen on annettava velkojan konkurssihakemus tiedoksi velalliselle ja varattava tälle tilaisuus antaa asiasta kirjallinen lausuma. (YritysSuomi.fi)


Konkurssiin asettaminen ja pesänhoitajan määrääminen
Konkurssi alkaa, kun tuomioistuin asettaa velallisen konkurssiin. Konkurssin alkamisesta julkaistaan kuulutus Virallisessa lehdessä ja siitä tehdään merkintä oikeusministeriön konkurssirekisteriin, kaupparekisteriin ja luottotietorekistereihin. (YritysSuomi.fi 19.5.2016).

Konkurssin alettua velallinen menettää oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluneesta omaisuudesta.
Tuomioistuin määrää pesänhoitajan hoitamaan konkurssipesän hallintoa. Pesänhoitajalla tulee olla tehtävän vaatima kyky, taito ja kokemus sekä sopivuus tehtävään. Käytännössä pesänhoitajina toimivat asianajajat tai muut lakimiehet. (YritysSuomi.fi 19.5.2016).

Konkurssin peruuntuminen
Konkurssi voidaan määrätä peruuntuneeksi velallisen ja konkurssihakemuksen tehneen velkojan yhteisestä hakemuksesta. Peruuntumista on haettava kahdeksan päivän määräajassa siitä, kun velallinen on asetettu konkurssiin. Peruuntumiselle on oltava pätevä syy, kuten esimerkiksi velkojan saama suoritus saatavalleen.  (YritysSuomi.fi 19.5.2016).


Pesäluettelo ja velallisselvitys
Konkurssin alussa kaikissa konkurssipesissä laaditaan velallisen varoista ja veloista pesäluettelo ja konkurssivelallista ja tämän konkurssia edeltävää toimintaa käsittelevä velallisselvitys. Pesänhoitaja laatii nämä asiakirjat, mutta velallisella on velvollisuus myötävaikuttaa niiden aikaansaamiseen ja oikeaan sisältöön. Velallisen on myös vahvistettava vakuutuksellaan pesäluettelon tiedot oikeiksi.

Velallisselvityksen ja pesäluettelon tiedoilla on tärkeä merkitys, kun arvioidaan sitä, minkälaisena konkurssimenettelyä jatketaan ja minkälaisia selvityksiä ja tarkastuksia konkurssipesässä on syytä tehdä. (YritysSuomi.fi 19.5.2016).


Konkurssin raukeaminen
Tuomioistuimen on tehtävä päätös konkurssin raukeamisesta, jos konkurssipesän varat ovat niin vähäiset, etteivät ne riitä konkurssimenettelyn kustannuksiin, tai jos velkojille tuleva kertymä joka tapauksessa jäisi hyvin vähäiseksi. Päätös konkurssin raukeamisesta tehdään yleensä 2-6 kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta.
Konkurssin rauetessa pesänhoitajan tehtävä ja konkurssin muut oikeusvaikutukset lakkaavat. Osakeyhtiömuotoinen velallinen poistetaan kaupparekisteristä.
Jos raukeavaan konkurssipesään jää jonkin verran varoja, ne luovutetaan ulosottomiehelle, joka jakaa ne velkojille. (YritysSuomi.fi 19.5.2016).

Julkisselvitys
Vähävaraista konkurssia, joka muutoin raukeaisi varojen puutteessa, voidaan jatkaa julkisselvityksenä. Edellytyksenä on, että velallisen konkurssia edeltävään toimintaan tai konkurssipesän toimintaan kohdistuu selvitystarpeita tai asialla on muu erityinen syy.
Esityksen julkisselvitykseen siirtymisestä tekee konkurssiasiamies ja päätöksen antaa tuomioistuin. Julkisselvitys merkitsee, että konkurssimenettelyä jatketaan konkurssiasiamiehen kuluvastuulla ja valvonnassa. Pesänhoitaja tehtävästä huolehtiva julkisselvittäjä raportoi ja antaa lopputilityksen konkurssiasiamiehelle. (YritysSuomi.fi 19.5.2016). 
Konkurssihakemus malli
http://www.sopimusmallit.com/tuotekuvat/595x841/150-Konkurssihakemus_velallisen_page_1.png 
Kuva Velallisen konkurssihakemus. Kuvan lähde Sopimusmallit.com (19.5.2016).
Konkurssisäännön tarkoittama maksukehoitus

http://www.yrjoreinikainen.fi/23_Toimisto-_ja_tilipalvelu_Y_Reinikainen_oikaisuvaatimuksen_kasittely/Konk_maksukeh_KY.jpg


Kuva Konkurssisäännön tarkoittama maksukehoitus. Kuvan lähde tästä linkistä. (19.5.2016). 
Lähteet ja lukemisto

Asianajajaliitto. (19.5.2016).

Konkurssi. Suomen Yrittäjät ry. (19.5.2016). 

Konkurssiasiamies. (19.5.2016).

Konkurssilaki 120/2004. Finlex. (19.5.2016).

Maksimainen, Heini. (2014). Konkurssi kaatoi niskaan 150 000 euron velat – "Miksi sitä pitäisi hävetä?". Helsingin-Sanomat. (19.5.2016). 

Mannila, Margit. (2016). Debitor or a creditor can be filed the bankruptcy application . Perheyrittäjyys. (19.5.2016).

Mannila, Margit. (2016). Elämä konkurssin jälkeen. Perheyrittäjyys. (19.5.2016). 

Mannila, Margit. (2013). Kun asiakas unohtuu. Perheyrittäjyys. (19.5.2016). 

Mannila, Margit. (2011). Konkurssista. Perheyrittäjyys. (19.5.2016). Mannila, Margit. (2015). Ole yrittäjä. Perheyrittäjyys. (19.5.2016). 


Mannila, Margit. (2015). Yritysoikeus. Perheyrittäjyys. (19.5.2016).

Mannila, Margit. (2009). Yrittäjyys-linkkejä. Perheyrittäjyys. (19.5.2016).

Osakeyhtiön konkurssiin liittyvästä kaupparekisterimenettelystä. Patentti- ja rekisterihallitus.  PRH. (19.5.2016). 

Saloranta, Asmo. Luovalaboratorio. Elämää konkurssin jälkeen. Blogi konkurssista ja siitä selviytymisestä. (21.1.2018).Talous- ja velkaneuvojat. Kuluttaja- ja kilpailuvirasto. (19.5.2016).

22-3 Toimisto- ja tilipalvelu Y.Reinikainen KY:n vuotta 1997 koskeva liikevaihtoverotarkastuskertomuksen sisältö . (19.5.2016).Virallinen lehti. (19.5.2016).

YritysSuomi.fi (19.5.2016). 

Edit 
21.1.2018
26.12.2017 

Comments