Kiertotalous

Kuvat Margit Mannila


Lukuvuonna 2018-2019 on yrittäjyyden kurssillani teemana kiertotalous ja ympäristö. Tärkeitä asioita, joihin yrittäjä voi omalla tavalla vaikuttaa huomattavan paljon. 

Tähän postaukseen olen kerännyt muutamia linkkejä, jotka liittyvät aiheeseen ja joiden avulla voit kartuttaa tietämystäsi tästä osa-alueesta.

Mitä kiertotalous (circular economy) sitten on? Mieti ensiksi, mitä sana tuo sinulle mieleen ja miten itse ymmärrät sen. 

Sitran sivustolla on määritelty termi kiertotalous seuraavasti:


Kiertotalous 
Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Siinä materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa. 

Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. Kiertotalouteen liittyvät läheisesti muun muassa biotalous, cleantech, jakamistalous, kestävä ruokatalous ja teolliset symbioosit. 

Kiertotalouden toimintamalleihin kuuluvat muun muassa jätteen ja hukan minimointiin tähtäävä tuote- ja palvelusuunnittelu, jakaminen, liisaus ja vuokraus, korjaaminen ja kunnostaminen, uudelleenkäyttö sekä kierrätys. 

Kuluttajat ovat ratkaisevassa asemassa mahdollistamassa muutosta kohti kiertotaloutta, joka tarjoaa yksilöille ja kotitalouksille keinoja maapallon kantokyvyn rajoissa pysymiseen. 

Kiertotalous vaatii myös yrityksiltä muutosta asenteissa ja toimintatavoissa, käyttäjälähtöisyyttä ja uudenlaisia kumppanuuksia. Siirtyminen kiertotalouteen vaatii myös toimintaympäristön kehittämistä. (Sjöstedt 2016)

Koska on kyse yrittäjyydestä, on tärkeä käsite tässä keskustelussa liiketoimintaeksosysteemi.

Liiketoimintaekosysteemi

Liiketoimintaekosysteemillä tarkoitetaan verkostoa, jossa erityyppiset toimijat, kuten yritykset, tutkimus-, koulutus- ja innovaatiosektori sekä julkiset toimijat, tekevät yhteistyötä yli toimialarajojen luodakseen toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluja tai kehittääkseen uudenlaista osaamista ja tuotantoresursseja. 
Liiketoimintaekosysteemejä on muodostunut muun muassa ravinnekiertojen ja biokaasun ympärille.

Ison veturiyrityksen luoma ekosysteemi voi toimia myös pienten startup-yritysten kasvualustana. Tavoitteena on asiakkaan kokeman lisäarvon ja liiketoiminnan suorituskyvyn kasvattaminen niin kunkin yksittäisen toimijan kuin koko arvoverkonkin osalta.

Kiertotaloudelle liiketoimintaekosysteemit ovat oleellisia, sillä kiertotalouden edistäminen edellyttää usein laajamittaista yhteistyötä sekä arvoketjun toimijoiden välillä että yli arvoketjujen. Esimerkiksi uusien palveluiden ja älyteknologian myötä tavoiteltava radikaali liikenteen murros edellyttää vahvaa yhteistyötä liiketoimintaekosysteemissä ja liikkumisen arvoketjuissa. (Sjöstedt 2016). Kiertotalous

Tutustuminen kiertotalouteen on hyvä aloittaa esimerkiksi tästä selvityksestä, sillä siinä on määritelty, mtiä kiertotalous on ja :

Jyri Seppälä – Olli Sahimaa – Juha Honkatukia – Helena Valve – Riina Antikainen – Petrus Kautto – Tuuli Myllymaa – Ilmo Mäenpää – Hanna Salmenperä – Katriina Alhola – Jussi Kauppila – Jani Salminen. Kiertotalous Suomessa – toimintaympäristö,ohjauskeinot ja mallinnetut vaikutukset vuoteen 2030. Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2016. (13.8.2018). 

Selvityksessä (Seppälä ym. 2016, 11-12) nostavat esiin yhteisiä periaatteita kiertotalouden erilaisista kuvauksista. Kuvaukset ovat mukailtu Stegemanin esittämien ajatusten pohjalta( 13 Stegeman, H., 2015. From circular materials cycles to a circular macroeconomy with scenario’s for the Netherlands., katso tarkemmin alkuperäisestä tekstistä.)
 a) Uudelleenkäytön ja jätteettömyyden suunnittelu
Jätettä ei synny silloin, kun biologinen ja tekninen komponentti (tai materiaali) on suunniteltu tarkoituksellisesti sopimaan biologisten ja teknisten materiaalien kiertoon tai/ja purettavaksi ja uudelleenkäyttöön. Materiaalien tulisi olla haitta-aineettomia ja biologiset materiaalit on voitava kompostoida helposti. Tekniset materiaalit, kuten polymeerit, seokset ja muut ihmisten valmistavat materiaalit on suunniteltava siten, että ne voidaan palauttaa käytön jälkeen takaisin kiertoon minimaalisilla energiapanoksilla ja ilman laadun heikkenemistä.

b) Systeeminen resilienssi (järjestelmätason kestävyys)
Systeemit, jotka ovat moninaisia kytkentöjen ja laajennettavuuden näkökulmasta, ovat vähemmän herkkiä häiriötekijöille. Käytännössä tämä merkitsee monimuotoisia liiketoimintamalleja ja tuotanto- ja liiketoimintaverkostoja erilaisine alihankkijoineen ja asiakkaineen. Kiertotaloudessa tuote- ja palvelujärjestelmät ovat monipuolisia ja sopeutuvia. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että laitevalmistaja hoitaa myös laitteiden huollon lisäksi sen päivitettävyyden. Tämä puolestaan voi merkitä sitä, että tuotesuunnittelussa modulaarisuus on yksi keskeinen tavoite.

c) Uusiutuvan energian käyttö
Tuotteiden materiaalihäviöiden vähentäminen erilaisten kiertojen kautta vaatii aina energiaa. Kestävää kiertotaloutta ei voi saavuttaa ilman uusiutuvaa, puhdasta energiaa.

d) Systeemitason ajattelu
Systeemitason ajattelulla pyritään ei-lineaarisiin järjestelmiin, joissa takaisinkytkennät näyttelevät keskeistä roolia. Eri tekijöiden ja materiaalivirtojen vaikutus kokonaisuuteen on ymmärrettävä, jotta järjestelmä voidaan optimoida. Tässä onnistuminen edellyttää myös pitkäjänteisyyttä ja ennakoimista.

e) Bioperustan vahvistaminen
Biologisten materiaalien käytön lisääminen kulutuksen tarpeisiin tapahtuu kaskadikäyttöä lisäämällä. Samaa biologista materiaalia käytetään useaan kertaan tuotteissa, joiden käyttötarve voi erota edellisestä tarpeesta. Biologisen materiaalien arvo vähenee kuitenkin joka käytöllä mahdollisimman vähän ja hylkäysvaiheessa biologisten materiaalien ravinteet otetaan talteen. Tällä tavalla neitseellisten luonnonvarojen sisäänottoa järjestelmään minimoidaan.

 Keskeisiä käsitteitä


Suljettu kierto
Suljetun kierron liiketoimintamallit sisältävät tuotteita ja liiketoimintaprosesseja, jotka on luotu mahdollistamaan materiaalin laadun ja arvon kerääminen käytön päättyessä. Tällöin resursseja kierrätetään ”loputtomasti” järjestelmässä.


Uudelleenkäyttö
Uudelleenkäyttö on esimerkki kierrätyksen liiketoimintamalleista. Uusiokäyttömallissa yrityksellä on takaisinottopalvelu, jossa yritys ottaa vastaan omia tuotteitaan ja myy ne edelleen käytettyinä vaatteina, joko itse tai kumppanin avustuksella.


Kierrätys
Kierrätyksessä käytetty tuote jaetaan raaka-aineisiin, jotka käytetään uuden tuotteen luomiseen. Kierrätyksen liiketoimintamallit perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan arvoa luodaan ”jätteestä”.


Korjaaminen ja takuu
Korjaaminen ja takuu ovat esimerkkejä tuotesuuntautuneista tuotepalvelujärjestelmistä, joissa liiketoimintamallit ovat pääasiassa kohdistettu, tuotteen myymiseen, mutta niiden oheen on lisätty muutamia palveluja.


Vuokraus ja leasing
Vuokraus ja leasing –konseptit ovat esimerkkejä käyttösuuntautuneista tuote-palvelu-järjestelmistä. Tässä mallissa yritys säilyttää tuotteen omistajuuden, liisaa tai vuokraa sen kuluttajalle ja on vastuussa sen ylläpidosta tuotteen palautuessa.


Kysynnänhallinta
Kysynnänhallinnassa käytetään järjestelmää, ohjelmisto tai muu viestintäkanava, jolla ennustetaan ja suunnitellaan tiettyjen tuotteiden kysyntää. Jotta malli toimii, se vaatii viestintää kohdemarkkinan/ryhmän kanssa.


Yhteiskehittely
Teollinen yhteiskehittely luominen tunnetaan myös massaräätälöntinä. Ydinajatus siinä on se, kuluttajien moninaiset tarpeet luovat mahdollisuuden arvonlisäykseen liiketoiminnassa. Tämän vastakohtana on tarpeisiin vastaaminen perinteisen massatuotannon keinoin: yksi malli sopii kaikille. (Lähde Suomen tekstiili ja muoti.)


Esimerkkejä yrityksistä
Globe Hope on yksi mamme ensimmäisiä muotialan yrityksiä, joka on perustanut toimintansa kiertotalouden periaatteille. 

Muovi palautetaan pyrolyysissä takaisin öljyksi. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten uudenlaisella lähestymistavalla voidaan tehdä asioita, jotka säästävät luonnonvaroja.

Pohjanmaan Hyötyjäte Oy, Laihia. (14.8.2018).  
- Jätemuovista voidaan tehdä vaikka öljyä laivanmoottoreihin. Yle. 2014. (14.8.2018).
Sitran listalta löytyy lisää yrityksiä ja ajatuksia kiertotaloudesta
Lähde Kiertotalouden kiinnostavimmat (14.8.2018). 

Lähteitä ja lukemistoa

Bio- ja kiertotalous. Pirkanmaa. (13.8.2018).

Circular Economy. European Comission/Environment. (13.8.2018).

Kiertokaari. (13.8.2018). 

Kiertotalous- päivittäistä toimintaa ja esimerkkejä. Metsä. (13.8.2018).

Kiertotalous. Metsäteollisuus. (13.8.2018). 

Kiertotalous. MTK. (13.8.2018). 

Kiertotalous. Sitra. (13.8.2018).

Kiertotalous. Suomen tekstiili ja muoti. (13.8.2018). 

Kiertotalous. YLE. (13.8.2018). 

Kiertotalous. Ympäristöministeriö. (13.8.2018). 

Kiertotaloudesta kasvua teknologiateollisuuteen. Teknologiateollisuus. (13.8.2018). 

Krabbe, Katarina. (2018). Mitä on kiertotalous? JätePlus 2/2018. (13.8.2018). 

Kohti kiertotaloutta. Syke. (Suomen ympäristökeskus). (13.8.2018).

Kuvia googlesta. (13.8.2018).  

Latvanen, Kari. (2016). Suomesta kiertotalouden kärkimaa? Loundge. (13.8.2018).  

Laitala, Henni. (2018). Pääsisikö kotimaisella kasvivärillä maailman catwalkeille? Ikivanhasta värikasvista jalostuu pellon luksustuotetta. (14.8.2018).

Mikä ihmeen kiertotalous? Elinkeinoelämän keskusliitto. EK. (13.8.2018). 

Mitä kiertotalous on? Aarre. (13.8.2018). 

Pietarila, Päivikki. (2018). Nämä viisi kikkaa... Uusi käsikirja neuvoo yrityksille, miten kiertotaloudella tehdään rahaa. Tekniikka & Talous. (19.9.2018). 

Pohjanmaan Hyötyjäte Oy, Laihia. (14.8.2018).  
- Jätemuovista voidaan tehdä vaikka öljyä laivanmoottoreihin. Yle. 2014. (14.8.2018). 

Ruokahävikki ja ruokajärjestelmän kiertotalous. (11.9.2018). 

Sjösted, Tuula. Mitä nämä käsitteet tarkoittavat? Sitra. (13.8.2018).

Suomen tiekartta kiertotalouteen  (2016). Sitra. (13.8.2018).  
- Kierrolla kärkeen. (2016). Sitra. (13.8.2018). 
- Kiertotalouden kinnostavimmat. (13.8.2018). 
- Kiertotalous. Sitra. (13.8.2018).
- Mitä kiertotalous on ja miksi sen pitäisi olla osana opetusta? Sitra.  YouTube-video. (13.8.2018).

Tiilikainen, K. & Katainen, J. (2018). Kiertotalous edistää ympäristön tilaa. HelsinginSanomat. Mielipide. (13.8.2018).

Uusiouutiset. (14.8.2018). 
- Kiertotalous puolittaisi energiapäästöt. (14.8.2018).

What is circular economy? Ellen MacArthur foundation. (13.8.2018). Tähän sivustoon kannattaa tutustua. Saat näppärästi alan englanninkielistä käsitteistöä haltuun.  

Edit
19.9.2018 (10/460)
11.9.2018 (5/450)
14.8.2018 (120)
13.8.2018  (325)

Auta minua pitämään sivusto ajan tasalla. Jos huomaat, että joku linkki ei toimi, laita viesti kommenttikenttään.

Comments