Eläketutkimus


Kuten aloitusviestissäni kerroin kiinnostaa minua eniten yritysten sukupolvenvaihdoksiin liittyvä tematiikka.

Käytännössä on kysymys yrittäjän siirtymisestä eläkkeelle. Yrittäjän eläköitymiseen liittyvää tutkimusta tehdään Eläketurvakeskuksessa. Siellä Raili Hyrkkänen on paneutunut aiheeseen.

eläkeläinen, eläköityminen, eläköityä jäädä eläkkeelle, eläkehalukkuus (eläköitymishalukkuus) halukkuus eläköityä
retiree, pensioner, senior citizen, retirement, retire, retiring, willingness to retire,


Eläkesäätiöyhdistys

Eläketurvakeskuksen tutkimusosasto


Bibliografiaan on koottu suomalaisten tutkijoiden tekemiä eläkkeellesiirtymistä koskevia tutkimuksia. Luettelo on puutteellinen, voit ilmoittaa puutteista palautelomakkeen kautta.

Linkkejä eläketutkimuksiin:

Eläketurvakeskuksen julkaisut.

ETK:n julkaisuluettelot 2003 ja 2005.

Kansaneläkelaitoksen julkaisut


Bibliografia

1970-luku

Forss, Simo U. 1973. Eläkeikäkysymyksen perusongelmia. Vertaileva tutkimus työsuhteessa olevien eläkeikään liittyvistä tekijöistä kolmella ammattialalla. Lyhennetty raportti. Eläketurvakeskus, Helsinki.

Aarnio Margaretha et al. 1976. Ikääntyvä työntekijä ja ammatti: eläkeikätutkimus. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1/1975. Helsinki.

1980-luku

Gould, Raija 1985. Työkyvyttömyys – erivapaus työstä vai työttömyydestä? Eläketurvakeskus, Helsinki.

Tuomi, Kaija ym. 1985. Eläkkeelle siirtyneiden kunnallisten työntekijöiden terveys ja työkyky. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 3, 133-148.

Hännikäinen, Martti 1988. Työkyvyttömyysriski ja sen taustatekijät. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 3/1998.

1990

Gould Raija 1990. "Eläkkeelle ennen eläkeikää". Teoksessa Karisto, Antti, Takala, Pentti, Hellsten, Katri, Helminen, Ilmari ja Massa, Ilmo (toim): Sosiaaliset riskit, tutkimus ja päätöksenteko. Juhlakirja Tapani Purolan 60-vuotispäivän kunniaksi. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Yliopistopaino, Helsinki.

1991

Gould, Raija, Takala, Mervi ja Lundqvist, Bo 1991. Työ vai eläke? Yksilöllisellä varhaiseläkkeellä olevien ja työssä käyvien vertailu. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1/1991. Helsinki.

KM 1991. Eläkekomitea 1990:n mietintö. Helsinki.

Huuhtanen, Pekka & Piispa, M. 1991. Eläke ajatuksissa. Työssä olevien työ- ja eläkeajatukset. Haastattelututkimus syksyllä 1990. Työterveyslaitos. Helsinki.

Piispa, Minna 1991. Eläke houkuttelee: tutkimus ikääntyneiden työntekijöiden eläkkeellesiirtymishalukkuudesta Eläketurvakeskuksen varhaiseläketutkimuksen aineiston valossa. Helsingin yliopisto, opinnäytteet. Helsinki.

Piispa, Minna & Huuhtanen, Pekka 1991. Eläkkeellä työstä. Eläkkeellä olevien eläkkeelle siirtyminen, ansiotyöhalukkuus ja sopeutuminen eläkeaikaan. Ikääntyvä arvoonsa - työterveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämisohjelman julkaisuja 3. Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto. Helsinki.

1992

Gould, Raija, Takala, Mervi & Lundqvist, B. 1992. Varhaiseläkkeelle hakeutuminen ja sen vaihtoehdot. Eläketurvakeskus, tutkimuksia 1/1992. Helsinki.

1993

Hytti, Helka 1993. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen yhteiskunnalliset taustatekijät. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja M:87. Helsinki

Huuhtanen, Pekka, Piispa, M. 1993. Työ- ja eläkeasenteet. Muutokset eläkeajatuksissa 1990-1992. Työterveyslaitos, Helsinki.

Piispa, Minna & Huuhtanen, Pekka 1993. Varhaiseläkeläisen muotokuva. Ikääntyvä arvoonsa - työterveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämisohjelman julkaisuja 14. Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto. Helsinki.

Matikainen, E., Malmivaara, A., Müller, K., Juntunen, J., Leino, P., Klockars, M. 1993. Rakentajien työkyky. Kyselytutkimus rakennustyöntekijöiden terveydentilasta, työkyvystä ja eläkeasenteista. Ikääntyvä arvoonsa - työterveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämisohjelman julkaisuja 10. Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto. Helsinki.

Rasku, M. 1993. Ikääntyvä opettaja - voimavarat ja eläkehakuisuus. Ikääntyvä arvoonsa - työterveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämisohjelman julkaisuja 9. Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto. Helsinki.

Tikkanen, T. Kuusinen, J. 1992. Retirement and retirement preparation. In Aging and work. International Scientific Symposium on Aging and work. Proceedings 4. Ed. by Juhani Ilmarinen. Institute of Occupational Health. Helsinki.

1994

Gould, Raija 1994. Työelämä takanapäin? Tutkimus ikääntyneiden työntekijöiden työssä pysymisestä vuosina 1990-1993. Eläketurvakeskus, Helsinki.

Kangas, Olli 1994. "Welfare state and work. Work disincentives in welfare capitalism". In Alestalo, M., Allardt, E., Rychard, A. & Wesolowski, W. (eds): The Transformation of Europe. Social Conditions and consequences. IFIS, Warzaw.

Huuhtanen, P. 1994. Työssä vai eläkkeellä? Kirjassa Kuusinen, J. (toim) Ikääntyminen ja työ. Wsoy ja Työterveyslaitos. Helsinki.

1995

Huhtaniemi, Päivi 1995. The Sense of Life Control and Thoughts of Early Retirement. Turun yliopiston julkaisuja, Sarja B – osa 210. Turku.

Gould, Raija 1995. "Eläkeläistyminen varhaisen työstä poistumisen reittinä – Suomen malli eurooppalaisessa vertailussa". Teoksessa Lundqvist, Bo, Salminen, Kari, Tuominen, Eila ja Vanamo, Jussi (toim.) Hyvinvointivaltio, eläketurva ja kansainvälistymisen haasteet. Keskustelua pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin ja eläketurvan muutoksista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2/1995. Helsinki.

Niemelä, P., Talvitie-Ryhänen, T. & Väisänen, R. 1995. Ikääntyvien työntekijöiden sosiaalinen turvattomuus ja eläkkeelle siirtymishalukkuus. STM:n julkaisuja 2. Helsinki.

Piispa, Minna & Huuhtanen, Pekka 1995. Eläkeajatukset murroksessa. Muutokset työ- ja eläkeajatuksissa 1990-1994. Ikääntyvä arvoonsa - työterveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämisohjelman julkaisuja 19. Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto. Helsinki.

1996

Takala, Mervi 1996. Part-time Pension as an incentive to longer participation in the labour-market. The Central Pension Security Institute, Papers 12. Helsinki.

Takala, Mervi 1996. Työssä ja eläkkeellä. Alustavia tietoja osa-aikaeläketutkimuksesta. Eläketurvakeskuksen monisteita, Helsinki.

Lilja, Reija 1996. "Microeconomic Analysis of Early Retirement in Finland." In Eskil Wadensjö (ed): Early Exit from the Labour Markets in the Nordic Countries." North Holland.

Gould, Raija 1996. "Työttömyys ja varhainen eläkkeelle siirtyminen" Gerontologia 10 (3), 140-148.

1997

Gould, Raija & Takala, Mervi 1997. Eläketurvakeskuksen varhaiseläketutkimus. Selvitys tutkimuksen nykyisestä vaiheesta. Eläketurvakeskuksen monisteita 21/1997. Helsinki.

Gould, Raija 1997. Pathways of early exit from work in Finland in Period of High Unemployment. In Kilbom Åsa et al. (eds) Work after 45? Volume 1. Arbetrslivsinstitutet. Solna.

1998

Hytti, Helka 1998. Varhainen eläkkeelle siirtyminen – Suomen malli. Kansaneläkelaitoksen tutkimuksia. Hakapaino Oy, Helsinki.

Gould, Raija & Nyman, Heidi 1998. Työkyvyttömyyseläkeratkaisut 1990-1997. Eläketurvakeskuksen monisteita 25/1998.

Niemelä, Heikki & Sullström, Risto 1998. Eläkeikä, sairastavuus ja onnettomuusriski: tutkimus julkisen liikenteen linja-auton ja raitiovaununkuljettajien eläkeiän muutoksesta. VATT Keskustelualoitteita 173. Helsinki.

Karisalmi, Seppo ja Tuuli, Pirjo: Työssä jatkaminen ja työelämän laatu. Eläketurvakeskuskuksen raportteha 11/1998. Eläketurvakeskus, Helsinki.

1999

Gould Raija 1999. Varhaisen työmarkkinoilta poistumisen reitit. Eläketurvakeskuksen monisteita 1999:26. Eläketurvakeskus. Helsinki.

Takala, Mervi 1999. Työnteon ja eläkkeellä olon yhdistäminen. Vaihtoehtona osa-aikaeläke. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1/1999. Helsinki.

Aho, Simo & Österman, Päivi 1999. Ikääntyvien työssäkäynti, työttömyys ja varhainen eläkkeelle siirtyminen 1987-1996. STM. OY Edita Ab. Helsinki.

Hakola, Tuulia 1999. Race for Retirement. Government Institute for Economic Research. Reports 60/1999. Helsinki.

Huhtaniemi, Päivi: Varhaiseläkeajatukset, työn kuormittavuus ja koettu elämänhallinta eläkkeelle siirtymisen ennustajina. Työ ja Ihminen, 13 (1999) :3, 220-229.

Savioja, H, 1999. Suuret ikäluokat eläkeiän kynnyksellä. Alustavia tuloksia. Kela. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 10/1999. Helsinki.

2000

Elovainio, Marko, Forma, Pauli, Halmeenmäki, Tuomo ja Sinervo, Timo 2000. "Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 1990-luvulla." Yhteiskuntapolitiikka 65 (2), 125-134.

Feldt, Taru: Sense of Coherence. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000.

Forma, Pauli & Halmeenmäki, Tuomo 2000. "Eläkkeelle siirtyminen kunta-alalla 1990-luvulla. Makrotason näkökulma". Teoksessa Loikkanen, H. A. & Saari, J. (toim.). Suomalaisen sosiaalipolitiikan alueellinen rakenne. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto. Helsinki. s. 212-239.

Elovainio, Marko Forma, Pauli, Sinervo, Timo ja Halmeenmäki, Tuomo 2000. Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön eläketilanne. Aiheita 2/2000. Stakes, Helsinki.

Hakola, Tuulia 2000. Varhaiseen eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 11/2000. Helsinki.

Hakola, Tuulia 2000. Navigating through the Finnish Pension System. VATT discussion papers 224. Government Instititute for Economic Research. Helsinki.

Pyy-Martikainen, Marjo 2000. Työhön vai eläkkeelle? Ikääntyvien työntekijöiden valinnat työmarkkinoilla. J-Paino Oy, Helsinki.

Takala, Mervi 2000.. Osa-aikaeläke. Katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Eläketurvakeskuksen monisteita 32/2000. Helsinki.

2001

Elovainio, Marko, Forma, Pauli, Kivimäki, Mika, Sinervo, Timo ja Wickström, Gustav 2001. "Työn psykososiaaliset piirteet ja eläkeajatukset sosiaali- ja terveydenhuollossa". Sosiaalilääketieteellinen aikakauskirja 38 (3), 186-194.

Forma, Pauli & Harkonmäki, Karoliina 2001. "Kunnanjohtajien ja eräiden muiden kunnallisten avainryhmien terveys, stressi ja eläkeajatukset." Kunnallistieteellinen Aikakauskirja 1 (29), 4-13.

Forss, Sim 2001.: Toimipaikkojen ikäpolitiikka ja yrityskulttuuri. Teoksessa Forss, Simo, Karisalmi, Seppo ja Tuuli, Pirjo: Työyhteisö, jaksaminen ja eläkeajatukset. Eläketurvakeskuksen raportteja 26/2001. Helsinki: Eläketurvakeskus.

Hakola, Tuulia and Roope Uusitalo 2001. Let's Make a Deal - the Impact of Social Security Provisions and Firm Liabilities on Early Retirement. VATT-discussion papers 260. Government Institute for Economic Research. Helsinki.

Hakola, Tuulia and Lindeboom, Maarten 2001. Retirement Round-bout: Early Exit Channels and Disability Applications. VATT-discussion papers 262. Government Institute for Economic

Polvinen, Anu 2001. Osa-aikaeläkeläisten työ ja tulot. Kuvaus rekisteriaineistojen valossa. Eläketurvakeskuksen monisteita 35/2001. Helsinki.

Gould, Raija 2001. Eläkeajatukset. Katsaus aiheeseen liittyviin tutkimustuloksiin. Eläketurvakeskuksen monisteita 36/2001. Helsinki.

Takala, Mervi 2001. Yritykset ja osa-aikaeläke. Eläketurvakeskuksen monisteita 33/2001. Helsinki.

Takala, Mervi 2001. Ennakkotietoja vuoden 2001 osa-aikaeläketutkimuksesta. Eläketurvakeskuksen monisteita 34/2001. Helsinki.

Janatuinen, Esa 2001. Miksi ennenaikaiselle eläkkeelle? Tutkimus valtion työntekijöiden työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle ja työttömyyseläkkeelle siirtymisen taustoista. Valtiokonttori. Oy Edita Ab, Helsinki.

Huuhtanen, Pekka & Piispa, Minna 2001. "Eläkeasenteet 1990-luvun ensi puoliskon Suomessa". Teoksessa Ilmarinen, Juhani & Louhevaara, Veikko (toim) Ikääntyvä arvoonsa - ikääntyvien työntekijöiden terveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämisohjelma 1990-1996. Työ ja Ihminen tutkimusraportti 17. Työterveyslaitos.

Karisalmi, Seppo: "Työelämän laatu ja eläkesuuntautuminen." Teoksessa Forss, Simo, Karisalmi, Seppo & Tuuli, Pirjo: Työyhteisö, jaksaminen ja eläkeajatukset. Eläketurvakeskuksen raportteja 26/2001. Helsinki: Eläketuvakeskus, 2001.

2002

Hytti, Helka 2002. Early Exit from the Labour market through the unemployment pathway in Finland. Central Pension Security Institute. Working Papers 2. Helsinki.

Takala, Mervi 2002. "Osa-aikaeläke ja varhennettu vanhuuseläke muuttuvat - nouseeko eläkeikä?" Teoksessa Takala, M. & Uusitalo, H. (toim) Varhaiseläkkeet muuttuvat - mutta miten? Eläketurvakeskuksen raportteja 30/2002. Hakapaino Oy, Helsinki.

Hakola, Tuulia 2002. Economic incentives and labour market transitions of the aged Finnish workforce. Government Institute for Economic Research. Helsinki.

Huovinen, P. & Piekkola, H. 2002. The time is right? Early retirements and use of time by older Finns,. Ministry of Labour. Hakapaino Oy, Helsinki.

Saurama, Laura: Early Retirement and Citizenship. University of Turku, Department of Social Policy series B/25, 2002.

2003

Gould, Raija & Saurama, Laura 2003. From early exit culture to the policy of active ageing - the case of Finland. Finnish Centre for Pensions. Working Papers 4/2003.

Julkunen, Raija 2003. Kuusikymmentä ja työssä. Jyväskylä: SoPhi 73, Kopijyvä Oy.

Järnefelt, Noora 2003. Ikääntyvien työuran päättyminen lamavuosina ja nousukaudella. Helsinki: Tilastokeskus.

Forma, Pauli & Väänänen,Janne 2003. "Joustavasti vanhuuseläkkeelle? Suhtautuminen joustavaan vanhuuseläkkeeseen kunta-alalla." (yhdessä Janne Väänäsen kanssa) Yhteiskuntapolitiikka 68 (5), 443-453.

Varma-Sampo 2003. Työ tekijäänsä kantaa. Tuhansia vuosia työtä ja työhyvinvointia – 65 vuoden ikään työskennelleiden kokemuksia työelämästä. Varma-Sampo, Helsinki.

2004

Forma, Pauli 2004. "Antavatko eri mittarit erilaisen kuvan työssä jatkamisesta?" Teoksessa Forma, Pauli & Väänänen, Janne (toim.) Työssä jatkaminen ja työssä jatkamisen tukeminen kunta-alalla. Kuntatyö 2010-tutkimus. Kuntien eläkevakuutus, Helsinki. s. 189-208.

Forma, Pauli 2004. "Familj, vårdansvar och planer på fortsatt yrkesarbete." Nordisk Försäkringstidskrift 85 (3), 223-230.

Forma, Pauli 2004. "Työ, perhe ja työssä jatkaminen" Teoksessa Forma, Pauli & Väänänen, Janne (toim.) Työssä jatkaminen ja työssä jatkamisen tukeminen kunta-alalla. Kuntien eläkevakuutus, Helsinki. s. 115-140.

Forma, Pauli 2004. "Työhön suhtautuminen ja työssä jatkaminen" Teoksessa Forma, Pauli & Väänänen, Janne (toim.) Työssä jatkaminen ja työssä jatkamisen tukeminen kunta-alalla. Kuntatyö 2010-tutkimus. Kuntien eläkevakuutus, Helsinki. s. 209-232.

Forma, Pauli 2004. "Työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus kunta-alan ammattiryhmissä 1995-2001". Teoksessa Artikkeleita kunnallisesta eläkejärjestelmästä ja kunta-alan työntekijöistä (Pauli Forma, Peter Blomster, Tuomo Halmeenmäki, Helena Peltonen ja Teemu Tiilikka). Kuntien eläkevakuutus, Helsinki. s. 54-72.

Forma, Pauli, Blomster, Peter, Halmeenmäki, Tuomo, Peltonen, Helena ja Tiilikka, Teemu 2004. Artikkeleita kunnallisesta eläkejärjestelmästä ja kunta-alan työntekijöistä. Kuntien eläkevakuutus, Helsinki.

Forma, Pauli, Tuominen, Eila & Väänänen-Tomppo Irma 2004. "Työssä jatkamisen haasteet yksityisellä ja julkisella sektorilla" (yhdessä Eila Tuomisen ja Irma Väänänen-Tompon kanssa) Teoksessa Tuominen, Eila (toim). Eläkeuudistus ja ikääntyvien työssä jatkamisaikeet. Eläketurvakeskuksen raportteja 37. Hakapaino, Helsinki. s. 23-82.

Forma, Pauli ja Väänänen, Janne (toimittajat) 2004. Työssä jatkaminen ja työssä jatkamisen tukeminen kunta-alalla. Kuntatyö 2010 –tutkimus. Kuntien eläkevakuutus, Helsinki.

Gould, Raija ja Nyman, Heidi 2004. Mielenterveys ja työkyvyttömyyseläkkeet. Eläketurvakeskuksen monisteita 50/2004. Helsinki.

Halmeenmäki, Tuomo 2004. "Eläkkeelle siirtyminen 1990-luvulla". Teoksessa Forma, Pauli, Halmeenmäki, Tuomo, Blomster, Peter, Peltonen, Helena ja Tiilikka, Teemu. Artikkeleita kunnallisesta eläkejärjestelmästä. Kuntien eläkevakuutus, Helsinki.

Hyrkkänen, Raili 2004. "Yrittäjät ja joustavan eläkeiän mahdollisuudet". Teoksessa Tuominen, Eila (toim) Eläkeuudistus ja ikääntyvien työssä jatkamisaikeet. Eläketurvakeskuksen raportteja 37. Hakapaino, Helsinki.

Hytti, Helka 2004. "Early Exit from the Labour Market Through the Unemployment Pathway in Finland." European Societies 6 (3), 265-297.

Kivimäki, Mika, Pauli Forma, Juhani Wickström, Tuomo Halmeenmäki, Jaana Pentti and Jussi Vahtera 2004. "Sickness Absence as a Risk Marker of Future Disability Pension: The 10-Town Study. " Journal of Epidemiology and Community Health 58, 710-711.

Rantala, Juha & Romppanen, Antti 2004. Ikääntyvien työmarkkinoilla pysyminen. Eläketurvakeskuksen raportteja 35:2004. Eläketurvakeskus, Helsinki.

Takala, Mervi 2004. "Onko osa-aikatyöstä ratkaisuksi työssä jatkamiselle?" Teoksessa Tuominen, Eila (toim) Eläkeuudistus ja ikääntyvien työssä jatkamisaikeet. Eläketurvakeskuksen raportteja 37. Hakapaino, Helsinki.

Tuominen, Eila ja Pelkonen Janne 2004. Joustava eläkeikä-tutkimus. Esiraportti joustavien ikärajojen valintatilanteeseen vuosina 2005-2007 tulevista yksityisalojen palkansaajista. Eläketurvakeskuksen monisteita 45. Eläketurvakeskus, Helsinki.

Tuominen, Eila, Takala, Mervi ja Tuominen, Kristiina 2004. Työnantaja ja joustava vanhuuseläke. Eläketurvakeskuksen monisteita 51. Eläketurvakeskus, Helsinki.

Peltonen, Helena 2004. "Mitä kuntoutustuen jälkeen?" Teoksessa Forma, Pauli, Halmeenmäki, Tuomo, Blomster, Peter, Peltonen, Helena ja Tiilikka, Teemu. Artikkeleita kunnallisesta eläkejärjestelmästä. Kuntien eläkevakuutus, Helsinki.

Väänänen, Janne 2004. "Vapaaehtoinen eläkevakuutus: kuka hankkii ja miksi?" Teoksessa Forma, Pauli ja Väänänen, Janne (toimittajat) 2004. Työssä jatkaminen ja työssä jatkamisen tukeminen kunta-alalla. Kuntatyö 2010 –tutkimus. Kuntien eläkevakuutus, Helsinki.

Väänänen, Janne 2004. "Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaikutukset työhön ja työkykyyn" Teoksessa Forma, Pauli ja Väänänen, Janne (toimittajat) 2004. Työssä jatkaminen ja työssä jatkamisen tukeminen kunta-alalla. Kuntatyö 2010 –tutkimus. Kuntien eläkevakuutus, Helsinki.

2005

Pelkonen, Janne 2005. Vanhempien palkansaajien työssä jatkaminen työeläkeuudistuksen jälkeisessä valintatilanteessa. Eläketurvakeskuksen Raportteja 2005:1. Helsinki.

Vahtera, Jussi, Kivimäki, Mika, Forma, Pauli, Wikström, Juhani & Halmeenmäki, Tuomo, Linna, Anna ja Pentti, Jaana 2005. "Organizational Downsizing as a Predictor of Disability Pension: the 10-Town Prospective Cohort Study." Journal of Epidemiology and Community Health 59, 238 - 242.


2006

Hyrkkänen, Raili 2006. Yrittäjien ja palkansaajien eroja eläkeiän valinnassa. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2006:2. Helsinki.


Rekisteritietoja käyttäneitä sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja vuodelta 2003


Sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisen bibliografian pääsivu

Aho Simo, Kataja-Aho Tuija, Koponen Hannu, Virjo Ilkka (2003):
Mikä estää ja mikä edistää työttömien työllistymistä? – Analyysia ja pohdintoja nykyisen työttömyysongelman luonteesta paikallisen tutkimuksen tulosten pohjalta.
Työpoliittinen aikakauskirja 46:1, 43-65. 2003

Aho Simo, Virjo Ilkka (2003):
More Selectivity in Unemployment Compensation in Finland: Has it Led to Activation or More Poverty?
In: Guy Standing (ed.), Minimum Income Schemes in Europe. Geneva: International Labour Office, 2003, 193-218.

Aho Simo, Kataja-Aho Tuija, Koponen Hannu, Virjo Ilkka (2003):
Työttömyys ja työllistyminen Hervannassa (172 s.).
Hervanta-sarja 6. Tampere: Tampereen kaupunki 2003.

Alho Juha (2003):
Predictive Distribution of Adjustment for Life Expectancy Change.
Finnish Centre for Pensions. Working Papers 3/2003. 25 pp.

Alvesalo Anne, Virta Erja (2003):
Researching Regulators and the Paradoxes of Access.
In Tombs and Whyte (eds.):Unmasking the Crimes of the Powerful. 'Studies in Crime and Punishment Series', Peter Lang, New York.

Gissler Mika (2003):
Hedelmällisyys Suomessa ennen, nyt ja tulevaisuudessa.
Yhteiskuntapolitiikka 6: 553–567, 2003.

Gissler M, Meriläinen J, Vuori E, Hemminki E (2003):
Register-Based Monitoring Shows Decreasing Socioeconomic Differences in Finnish Perinatal Health.
Journal of Epidemiology and Community Health 57: (6): 433–439, 2003.

Gissler M, Pakkanen M, Otterblad Olausson P (2003):
Fertility and perinatal health among Finnish immigrants in Sweden.
Social Science and Medicine 57: (8): 1443–1454, 2003.

Gould Raija, Nyman Heidi, Takala Mervi (2003):
Osittain työkyvytön vai osittain työkykyinen? Tutkimus osatyökyvyttömyyseläkeläisten työssäolosta.
Eläketurvakeskuksen raportteja 33/2003. 84 s.

Haataja Anita (2003):
1990-luvun perhetukireformit ja lapsiperheiden köyhyys vuonna 2000.
Teoksessa Ritakallio V-M (ed.) Riskit, instituutiot ja tuotokset, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimus nro 59/2003, TCWR tutkimuksia nro 1, Turku, 153-177.

Haataja Anita (2003):
Suomalaiset mikrosimulointimallit päätöksenteon valmistelussa ja tutkimuksessa. VATT- keskustelualoitteita 296/2003. Helsinki: VATT. (English abstract).

Hagfors Robert, Hellsten Katri, Ilmakunnas Seija Uusitalo Hannu (toim.) (2003): Eläkeläisten toimeentulo 1990-luvulla.
Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2003:1. 176 s.

Halve Helena (2003):
Ung i utkant.
Nordisk ministerrådet, TemaNord 2003:519

Heikkilä Elli, Järvinen Taru (2003):
Migration and Employment of Immigrants in the Finnish Local Labour Markets.
The Population Research Institute, Yearbook of Population in Finland 39 (2003), 103-118.

Heiskanen Markku, Sirén Reino, Roivainen Outi (2003):
Rikollisuus kunnissa: tilastollinen tutkimus Suomen kuntien väkivalta- ja omaisuusrikollisuuteen vaikuttavista tekijöistä.
OPTL:n julkaisuja 203/2003 ja Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 16. Espoo : Poliisiammattikorkeakoulu, 2003. - 107 s.

Hujanen Timo (2003):
Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2001.
Aiheita 1/2003. Helsinki: Stakes. Julkaisu www-osoitteessa: http://www.stakes.fi/verkkojulk/pdf/Aiheita1-2003.pdf.

Hyrkkänen Raili (2003):
Uusien yrittäjien työtulon kehitys.
Eläketurvakeskuksen monisteita 43/2003. 51 s.

Hytti Helka, Paananen Seppo (2003):
Foreign citizens in Finland as recipients of social security benefits.
Yearbook of population research in Finland XXXIX 2003. Vammala: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, 2003, 73 - 90:

Hytti Helka (2003):
Työmarkkinatuki ja rakennetyöttömyyden purkutalkoot. Toimeentuloturvan näkökulma.
Yhteiskuntapolitiikka 2003; 68: 353-368.

Jalovaara Marika (2003):
The joint effects of marriage partners' socio-economic positions on the risk of divorce.
Demography, 40(1):67-81.

Jolkkonen Arja, Jolkkonen Ari, Soininen Tiina (2003):
Pitkät työmatkat ja työn kuormittavuus.
Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 140.

Jolkkonen Arja, Haarala Mikko, Koistinen Pertti (2003):
Varkauden talousalueen työmarkkinat ja naisten työllistymismahdollisuudet.
Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja 2/2003. Joensuun yliopisto. Pdf-muodossa: http://www.varkaudenseutu.fi/index.php?id=179.

Järviö Maija-Liisa, Räty Tarmo (2003):
Terveydenhuollon tuottavuus ja tehokkuus, terveyskeskukset 1997-2001.
Teoksessa Hjerppe R., Kangasharju A. ja Vuorento R. (toim.) Kunnalliset Palvelut – Terveyden- ja vanhustenhuollon tuottavuus. ss. 14–40. VATT julkaisuja nro 37.

Kannisto Jari, Klaavo Tapio, Rantala Juha, Uusitalo Hannu (2003):
Missä iässä eläkkeelle? Raportti työeläkkeelle siirtymisiästä ja sen mittaamisesta. Eläketurvakeskuksen raportteja 32/2003. 63 s.

Koivusilta Leena, Rimpelä Arja, Vikat Anders (2003):
Health behaviours and health in adolescence as predictors of educational level in adulthood: a follow-up study from Finland.
Social Science Medicine 2003;57:577-593.

Koivusilta Leena, Honkala S, Honkala E, Rimpelä Arja (2003):
Toothbrushing as a part of adolescent lifestyle predicts educational level.
Journal of Dental Research 2003;82:361-366.

Korkeamäki Ossi, Kyyrä Tomi (2003):
Explaining gender wage differentials: Findings from a random effects model.
VATT Discussion Papers 320.

Knudsen LB, Gissler M (2003):
The divergent rates of induced abortion among young women in Finland and Denmark.
Finnish Demographic Yearbook XXXIX 2003, pages 227-244. The Population Research Institute. Vammalan Kirjapaino Oy. Vammala 2003.

Kortteinen Matti, Lankinen Markku, Vaattovaara Mari (2003):
Pääkaupunkiseudun kehitys 1990-luvulla: kohti uudenlaista eriytymistä. [Development of metropolitan Helsinki region in the 1990's: Towards a new kind of differentiation].
In Kopomaa Timo (ed.) Kohti kaupunkisosiaalityötä – haasteena tasapainoinen kaupunki. (Revised form Yhteiskuntapolitiikka 1999 5/6).Palmenia kustannus.

Kouvo Antti (2003):
Ympäristöhuolen sosiaalinen jakautuminen.
Sosiologia 4/2003.

Laaksonen, Seppo and Teikari, Ismo (2003).
The junction between external data and statistics data. Is it possible to optimise?
The UNECE Working Session in Madrid, October 2003. http://www.unece.org/stats/documents/2003/10/sde/wp.10.e.pdf

Lankinen Markku (2003):
Kerrostalolähiöiden tilastoseurantaa vuoteen 2000.
Ympäristöministeriön monisteita 119, 2003

Lankinen Markku (2003):
Asunnontarpeen ennakointi- määrästä laatuun 1996.
Suomen ympäristö: Asuminen 43 Ympäristöministeriö 2003

Lankinen Markku (2003):
Asuntojen tarve ja tuotanto 2001-2030.
Suomen ympäristö: Asuminen 639. Ympäristöministeriö 2003

Luoma Kalevi, Räty Tarmo, Moisio Anttri , Parkkinen Pekka, Vaarama Marja, Mäkinen Erkki (2003):
Seniori-Suomi – ikääntyvän väestön taloudelliset vaikutukset.
Sitra-raportteja nro 30.

Martikainen Pekka, Kauppinen Timo M, Valkonen Tapani (2003):
The effects of the characteristics of neighbourhoods and the characteristics of individuals on cause-specific mortality.
Journal of Epidemiology and Community Health 2003;57:210-217.

Mäkelä Pia, Jansson M, Keskimäki Ilmo, Koskinen Seppo (2003):
What underlies the high alcohol-related mortality of the disadvantaged: high morbidity or poor survival?
Journal of Epidemiology and Community Health 57:981-986, 2003.

Mäkinen Tiina (2003):
Eläkeläiset tulonjaossa.
Eläketurvakeskuksen monisteita 42/2003. 24 s.

Niska Ari (2003):
Ketkä muuttavat pois Helsingistä? Pitkittäistarkastelu vuosina 1954-56 syntyneistä. Tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu Kvartti 4/03.

Nyblom Jukka, Borgatti Steve, Roslakka Juha, Salo Mikko A (2003):
Statistical analysis of network data: an application to diffusion of innovation.
Social Networks, 2003, 25, ss. 175-195.

Pensola Tiina (2003):
From past to present: Effect of lifecourse on mortality in middle adulthood.
The Population Research Institute, Yearbook of Population Research in Finland XXXIX 2003 Supplement, Helsinki.

Pensola Tiina, Martikainen Pekka (2003):
Cumulative social class and mortality from various causes in young men.
Journal of Epidemiology and Community Health 2003;57(9):745-51.

Pensola Tiina, Martikainen Pekka (2003):
Effect of the living conditions in the parental home and youth paths on social class differences in mortality among women.
Scandinavian Journal of Public Health 2003;31(6):428-438.

Perrels Adriaan, Kemppi Heikki (2003):
Liberalised Electricity Markets - Strengths and Weaknesses in Finland and Nordpool. Vatt Research Report No.97.

Piha Kustaa (2003):
Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot 1990-luvulla.
Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuskatsauksia 2003:5, 66 p.

Piha Kustaa (2003):
Individual and employment related factors and sickness absence among the employees of the City of Helsinki. Master's thesis in organisation and management.
Helsinki School of Economics, May 2003, 67 p.

Piha Kustaa, Rahkonen Ossi, Roos Eva, Lahelma Eero:
Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot 1990-1999.
Suomen Lääkärilehti 2003; 58: 3679-3683

Pulkkinen L, Fyrstén S, Kinnunen U, Kinnunen M-L, Pitkänen T, Kokko K (2003):
40+ Erään ikäluokan selviytymistarina.
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, 349.

Räty Tarmo, Luoma Kalevi, Mäkinen Erkki, Vaarama Marja (2003).
The Factors Affecting the Use of Elderly Care and The Need for Resources by 2030 in Finland.
Vatt-tutkimuksia 99.

Santtila, Zappalà, Laukkanen, Picozzi (2003):
Testing the utility of a geographical profiling approach in three rape series of a single offender: A case study.
Forensic Science International

Sirén Reino, Tuominen Martti (2003):
Pahoinpitelyrikokset 1995 ja 1999. Miten poliisi kontrolliviranomaisena reagoi lainmuutokseen?
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 197. Helsinki 2003

Vaattovaara Mari, Kortteinen Matti (2003):
Kohti käännettä kaupunkipolitiikassa? [Towards a turn in urban policy?]
In Helne Tuula et al. (eds.) Sosiaalinen politiikka. Pp. 331 – 357. WSOY. Helsinki.2

Vaattovaara Mari, Kortteinen Matti (2003):
Beyond Polarisation versus Professionalisation? A Case Study of the Development of the Helsinki region, Finland.
Urban Studies, Vol. 40:11, pp 2127 – 2145.2

Vohlonen Ilkka, Vehviläinen Arto, Kinnunen Juha (toim.):
Terveysturva ja sen rahoitus: tuloksia tutkimus- ja kehittämishankkeen ensimmäisestä vaiheesta : results of a preliminary study.
Kuopion yliopiston selvityksiä. E, Yhteiskuntatieteet, ISSN 1237-8208; 34. Kuopio : Kuopion yliopisto, 2003 185 [291] s.

Sosiaali- ja yhteiskuntatieteen tutkimus sivu on julkaistu 21.3.2006, päivitetty 12.4.2006

Comments