Lähteitä tutkimuksen tekemiseen

Tutkimuksen tekeminen
What it reserarch?

Concept, theory and model
Web Dictionary for Cybernetics and Systems

Lähteiden merkintä. Kielijelppi. Helsingin yliopisto. 

Lähteitä:
Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I, Metodin valinta ja aineiston keruu: vinkkejä aloittelevalle tutkijalle. PS-kustannus, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä
Aaltola, J. & Valli, R. (2001). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II, näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtäkohtiin ja analyysimenetelmiin, PS-kustannus, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä
Anttila P. 2005. Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta Hamina: Akatiimi Oy
Engeström, Y. 1995. Kehittävä työntutkimus. Perusteita, tuloksia ja haasteita. Helsinki: Painatuskeskus.
Hakala, J. 2004 Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille, Helsinki:Gaudeamus
Heikkinen H., Huttunen R., Moilanen P. (toim.) 1999. Siinä tutkija missä tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Juva: Atenakustannus
Heikkinen, R. , Agander A. Ijäs E. & OLaitinen M. 1998. Tiedonhankijan teho-opas. Jyväskylä Teknolit Oy

Hirsjärvi, S., Remes, P. ja Sajavaara, P. 1997 tai uudempi. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä.
Kansanen, P. & Uusikylä K. (toim.) 2004. Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. Juva: PS-kustannus
Kinnunen M. & Löytty O.2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino
Koskinen, I., Alasuutari P. & Peltonen P.2005. Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino
Lind, O. Näin tehdään onnistunut projekti. Domus Offset Oy.
Luomanen J. & Räsänen P. 2002. Tietokoneavusteinen laadullinen analyysi ja QSRNVivo- ohjelmisto. Turku: Digipaino. 2.uudistettu painos tai uudempi .
Metsämuuronen J. 2001. Monimuuttujamenetelmien perusteet SPSS-ympäristössä, Helsinki: International Methelp ky
Miestamo, R. 2005. Tutkija - miten menestyt mediassa, Helsinki, Helia A:21
Pelin, R. 1996. Projektihallinnan käsikirja. Helsinki: Projektijohtaminen Oy Risto Pelin.
Räsänen, P. Anttila A.-H. & Melin H. (toim.) 2005. Tutkimus menetelmien pyörteissä. Juva: PS-kustannus
Stake R. 1995. The art of doing case study research. California: Sage
Tähtinen J. & Isoaho H. 2001. Tilastollisen analyysin lähtökohtia. Ensiaskeleet kvanttiaineiston käsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan SPSS-toimintaympäristössä Turku: Turun yliopisto
Vilkka, H. 2005. Tutki ja kehitä, Helsinki, Tammi
Vilkka, H. & Airaksinen T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö, Helsinki: Tammi.
Virkki, P. ja Somermeri, A. 1997. Projektityö: kehittämisen moottori. 4. uud. painos. Helsinki: Oy Edita Ab.

Lähde: Haaga-Helia

Muokattu alkuperäisestä.
(Edit 21.9.2015)

Comments