Yrittäjyyskasvatuksesta


Kuva Margit MannilaYRITTÄJYYSKASVATUS KIRJALLISUUTTA

Kirjoja
 • Aikuiskasvatus 2/2001. Yrittäjyys, yrittäminen ja koulutus.
 • Heinonen, Jarna ja Vento-Vierikko, Irma (2002). Sisäinen yrittäjyys - Uskalla, muutu, menesty. Talentum.
 • Huuskonen, Visa (2001). Sisäinen yrittäjyys - enemmän sisältöä, tehoa ja tuottavuutta jokaiseen työpäivään. Taloudellinen tiedotustoimisto ja yrittäjyysvuosikymmen.
 • Johannisson, Bengt ja Madsén, Torsten (1997). I entreprenörskapets tecken, en studie av skolning i förnyelse. Närings- och handelsdepartment. Ds. 1997:3. Regeringskansliets offsetcentral.
 • Koiranen, Matti ja Peltonen, Matti (1995). Yrittäjyyskasvatus, Ajatuksia yrittäjyyteen oppimisesta.
 • Koiranen, Matti ja Pohjansaari, Tuija (1994). Sisäinen yrittäjyys, Innovatiivisuuden, laadun ja tuottavuuden perusta.
 • Leskinen, Pia-Lena (2000). Yrittäjyyttä etsimässä - kokemuksia ja ajatuksia yrittäjyyskasvatuksesta.
 • Luhtasaari, Liisa (2002). Yrittäjyyskasvatuksen rooli ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa. Opetusministeriön EU-rakennerahastot -julkaisu ; 11/2002.
 • Luukkainen, Olli ja Toivola, Tuija (toim.) (1998). Yrittäjyyskasvatus - Mitä se voi olla? Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteutuksesta eri kouluasteilla. Chydenius instituutin tutkimuksia.
 • Luukkainen, Olli ja Wuorinen, Jarkko (2002). Yrittävä elämänasenne - Kasvaminen yksilönä ja yhteisönä.
 • Ojala, Auli ja Pihkala, Jussi (toim.) (1994). Alkutaival yrittäjyyteen koulussa. Opetushallitus
 • Opetushallitus (1993). Yrittäväksi koulussa - kasvatus yrittäjyyteen.
 • Otala, Leenamaija & Suurla, Riitta (2002). Oma työ - Opas yrittämisen maailmaan. Kerhokeskus - koulutyön tuki Oy.
 • Pannula, Tiina & Routamaa, Vesa (2002). Eurooppalaisia näkökulmia yrittäjyyskasvatukseen
  Opetusministeriön EU-rakennerahastot -julkaisu ; 10/2002.
 • Parikka, Matti (toim.) (1997). Kasvu yrittäjyyteen. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen opetuksen perusteita ja käytänteitä 27.
 • Paajanen, Pekka (2001). YRITTÄJYYSKASVATTAJA - Ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan alan opettajien näkemykset itsestään ja työstään yrittäjyyskasvattajana. Jyväskylän yliopisto.
 • Remes, Liisa (2003). Yrittäjyyskasvatuksen kolme diskurssia. Jyväskylän yliopisto.
 • Ristimäki, Kari (1998). Yliopisto ja yrittäjyyskasvatus, Yrittäjyys yliopistojen koulutusohjelmissa. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 31.
 • Ristimäki, Kari (1998). Yrittäjyyskasvatus Kokkolan kouluissa. Tutkimus opettajien yrittäjyysasenteista ja -arvoista. Chydenius -instituutin tutkimuksia.
 • Ristimäki, Kari (1999). Yrittäjyyskasvatuksen uudet mallit, Yrittäjyyskasvatuksen "Auringonkukka" -projekti yrittäjyyttä edistämässä. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 42.
 • Ristimäki, Kari (1999). Yrittäjyyskasvatus yrittäjyyttä edistämässä. Yrittäjyys-Lappi 2002 -projektin ulkopuolinen arviointi.
 • Ristimäki, Kari (2000). Koulun ja yrityselämän yhteistyö yrittäjyyskasvatuksen toimintamuotona. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 68.
 • Ristimäki, Kari (2001). Yleissivistävän koulun yrittäjyyskasvatus. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 84. v. 2001.
 • Ristimäki, Kari & Evälä, Annika (2001). Ammatillisen koulutuksen yrittäjyyskasvatusmateriaali Suomessa. -Oppimateriaalien tarve, tila ja asema suomalaisessa ammatilliseen koulutukseen liittyvässä yrittäjyyskasvatuksessa. Opetusministeriön EU-rakennerahastot -julkaisu ; 6/2001.
 • Ristimäki, Kari (2002). Yrittäjyyskasvatus, yrittäjyyttä ja kasvatusta. TAT.
 • Taloudellinen tiedotustoimisto (1997). Yrittäjyyskasvatus peruskoulussa - Sytykkeitä uudistuvaan peruskouluun.
 • Yrittävyys - Opetusaineisto ala-asteelle (kansio). Turun kauppakorkeakoulu, Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus, PK-Instituutti.
 • Yrittäjyys - Opetusaineisto 14-19 vuotiaille. Turun kauppakorkeakoulu, Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus, PK-Instituutti.
 • Yrittäjyyskasvatusta käytännössä. Esimerkkejä ja kokemuksia Yrittäjyys ja kunnat -hankeessa (2003). Suomen kuntaliitto.
Artikkeleita
 • Gibb, Allan (1993). The Enterprise Culture and Education. International small business journal 11:3, 11-24.
 • Hirvi, Vilho (1995). Mitä koulu ja koulujärjestelmä, erityisesti opettajankoulutus, voi tehdä yrittäjyyden edistämiseksi? Opettajankouluttaja 1/95, 4-5.
 • Rae, David (2000). Understanding entrepreneurial learning: a question of how? International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, Vol 6 No 3, 2000. 145-159.
 • Remes, Liisa (2001). Yrittäjyyskasvatus pedagogisessa toimintatehtävässä. Kasvatus 4/2001, 368-381.
 • Ristimäki, Kari (1999). Yrittäjyyskasvatus: sisäisen, ulkoisen vaiko vain yrittäjyyden edistämistä yksilössä. Kasvatus 5/1999, 450-460.
Kansioita
 • Auringonkukka, Yrittäjyyskasvatuksen uudet mallit. Vaasan yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana toteutettu yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tuottaa uudenlaista oppimateriaalia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.
 • Kytke 2005. Yrittäjyys- ja teknologia kasvatuksen opetussuunnitelmien maakunnalliset perusteet - Kainuu. Kajaanin opettajankoulutusyksikkö.
 • Yrittäjyys tutuksi Varkaudessa. Yrittäjyysvuosikymmen 1995-2005 projekti. Päiväkodit, Peruskoulut 1-6 sekä 7-10, Ammatilliset oppilaitokset, Lukio.
Raportteja, selvityksiä, monisteita, oppimateriaaleja, toteutettuja yrittäjyyskasvatusprojekteja
 • Isotalo, Kaisa (1997). Innostus, ponnistus ja kannustus! Yrittävä Variska. (Yrittäjyyskasvatuksen toteutuksesta Variskan koululla Vaasassa.)
 • Kuvaja, Anneli (1995). Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen peruskoulun yläasteella. Helsingin yliopisto, Opettajan koulutuslaitos.
 • Olé yrittäjä. Yrittäjyysopas 9. luokan oppilaille. 36 s.
 • Pidä koulu siistinä, Yrittäjyyskasvatusta ala-asteelle (1994). Taloudellinen tiedotustoimisto. 32 s.
 • Terveisiä Huvikummun päiväkodin ja Huutoniemen koulun lapsilta (1998). Lasten kertomuksia ja piirroksia tehtaasta, roboteista, dinosauruksista ja muista tärkeistä asioista.
 • Turtiainen, Juhani (2002). Kaakkois-Suomen yrittäjyysselvitys. Yrittäjyyskasvatus ja -koulutuskysely oppilaitoksille. Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen julkaisuja 9. Kouvola: Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus.
 • Turtiainen, Marianna ja Suolanen, Paula (1997). Nuori yrittäjä. WSOY/Oppimateriaalit. 96 s.
 • Vaasanseudun matkailureitit nuoren silmin. Onkilahden yläaste 1999.
 • Viitalahti, Maila (2001). "MUUTTUUKO IHMINEN, JA MIHIN SUUNTAAN?..." Yrittäjyyskasvatus osana tulevaisuuskasvatusta yleissivistävän koulun opetussuunnitelmassa. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteen laitos. Lisensiaatintutkimus.
 • Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen Pohjois-Karjalassa. OPPIA ELÄMÄSTÄ - OPPIA KOKEMUKSISTA. Peruskoulun 1.-8. -luokkalaisten yrittäjyyskasvatusaineiston hyödyntäminen keväällä, kesällä ja syksyllä 1995. Raportti. Arveli, Eila ja Lehtinen, Leena.

Comments