Metodikirjallisuutta

Metodikirjallisuutta tutkimuksen tueksi. Literature: How to do research?


METODIKIRJALLISUUTTA:

Aaltola, Juhani (1992) Eräitä tieteenteorian peruskysymyksiä ihmistutkimuksen näkökulmasta. Chydenius-instituutin tutkimuksia 4/1992. Jyväskylän yliopisto/Chydenius-instituutti, Kokkola 1992.

Aaltola, Juhani ja Valli, Raine (toim) (2001) Ikkunoita tutkimusmetodeihin I - II. PS-Kustannus, K-kirja, Jyväskylä.

Alasuutari, Pertti (1998) Laadullinen tutkimus. Toinen painos. Vastapaino, Tampere.

Alasuutari, P. (1998) An Invitation to Social Research. Sage Publications: London.

Alkula, Tapani (1993) Tilastollisen sosiaalitutkimuksen harjoituskurssi. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen työselosteita n:o 58, Helsinki.

Atkinson, Maxwell (1980) Coroners and the Categorization of Deaths as Suicides: Changes in Perspective as Features of the Research Process. Teoksessa: Doing Sociological Reseach. Edited by Colin Bell and Howard Newby. George Allen & Unwin, London.

Benson, Douglas and Hughes, John A. (1983) The Perspective of Ethnomethodology. Longman, London and New York.

Bernard, Russell H. (2000) Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches. SAGE Publications, London.

Bohrnstedt, George W. and Knoke, David (1988) Statistics for Social Scientists. 2d edition. F. E. Peacock, Ithaca Ill.

Brewer, John and Hunter, Albert (1989) Multimethod Research. A Synthesis of Styles. Sage Library of Social Research 175. SAGE Publications, Newbury Park-London-New Delhi.

Bryman, Alan and Cramer, Duncan (1990) Quantitative data analysis for social scientists. Routledge, London and New York.

Burton, Dawn (ed) (2000) Research Training for Social Scientists. A Handbook for Postgraduate Researchers. SAGE Publications, London.

Cole, Stephen (1972) The Sociological Method. Markham Publishing Comapany, Chicago.

Comparative Methodology. Theory and Practice in International Social Research. SAGE Studies in International Sociology 40, Newbury Park-London-New Delhi 1990.

Cooper, Harris M. (1984) The Integrative Research Review. A Systematic Approach. Applied Social Research Methods Series, Volume 2. Series Editors: Leanard Bickman and Debra Rog. SAGE Publications, Beverly Hills-London-New Delhi.

Crotty, Michael (1998) The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process. Sage Publications, London.

Doing Sociological Reseach (1980) Edited by Colin Bell and Howard Newby. George Allen & Unwin, London.

Dore, R. P. (1976) Function and Cause. Teoksessa: The Philosophy of Social Explanation. Edited by Alan Ryan.Oxford Readings in Philosophy. Series Editor: G. J. Warnock. Oxford University Press, Oxford.

Eco, Umberto (1989) Oppineisuuden osoittaminen eli miten tutkielma tehdään. Vastapaino, Tampere & Ylioppilaspalvelu, Helsinki.

Eichler, Margrit (1989) Nonsexist Research Methods. A Practical Guide. Second Impression. Unwin Hyman, Boston-London-Sydney-Wellington.

Faktajuttu. (1998) Tilastollisen sosiaalitutkimuksen pelisäännöt. Toim. Seppo Paananen, Anneli Juntto ja Hannele Sauli. Vastapaino, Tampere.

Frankfort-Nachmias, Chava and Nachmias, David (1992) Research Methods in the Social Sciences. Fourth Edition. Edvard Arnold, London-Melbourne-Auckland.

Hardy, Melissa and Bryman, Alan (2004) In Kaplan, David (ed) (2004) Handbook of Data Analysis. SAGE, London.

Hellevik, Ottar (1987) Forskningsmetoder i sociologi och statvetenskap. Översättning av Monica Johansson. Bokförlaget Natur och Kultur, Lund.

Hunter, John E. and Schmidt, Frank L. (1990) Methods of Meta-Analysis. Correcting Error and Bias in Research Findings. SAGE Publications, Newbury Park-London-New Delhi.

Kaplan, David (ed) (2004) The SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences. SAGE, London.

Livingston, Eric (1987) Making Sense of Ethnomethodology. Routledge & Kegan Paul, London and New York.

Mann, Peter H. (1985) Methods of Social Investigation. Basil Blackwell, Oxford and New York.

Marsh, Cathrine. 1988. Exploring Data. An Introduction to Data Analysis for Social Scientists. Polity Press in association with Basil Blackwell, Cambridge UK - Oxford UK - New York.

McIntyre, Lisa J. (2004) Need to Know. Social Science Research Methods. Open University Press, London.

Metsämuuronen, Jari (2003) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 2. painos. International Methelp Ky , Helsinki. (http://www.methelp.com/)

Moustakas, Clark. 1990. Heuristic Research. Design, Methodology and Applications. SAGE Publications, Newbury Park-London -New Delhi.

Peltonen, Matti (1970) Johdatus käyttäytymistieteiden tilastollisiin menetelmiin. WSOY, Porvoo-Helsinki.

Pöntinen, Seppo (1974) Sosiologian laudatur-tutkimusmenetelmäkurssi: luentorunko. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen monisteita n:o 5. Helsinki.

Ragin, Charles C. (1989) The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies. First Paperback Printing. University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London.

Ragin, Charles C.; Mayer, Susan E. and Drass, Kriss A. (1984) Assessing Discrimination: A Boolean Approach. American Sociological Review 49: 2, 221-233.

Ragin, Charles C. (1994) Constructing Social Research. The Unity and Diversity of Method. Pine Forge Press, Thousand Oaks (Calif.).

Rosenau, Pauline (1992) Modern and Postmodern Science. Some Contrasts. Review XV: 1, 48-89.

Schutz, Alfred (1976) Problems of Interpretative Sociology. Teoksessa: The Philosophy of Social Explanation. Edited by Alan Ryan.Oxford Readings in Philosophy. Series Editor: G. J. Warnock. Oxford University Press, Oxford.

Sharrock, Wes and Anderson, Bob (1986) The Ethnomethodologists. KEY SOCIOLOGISTS. Series Editor: Peter Hamilton. Ellis Horwood Publishers, Chichester & Tavistock Publications, London and New York.

Silverman, David (1985) Qualitatative Methodology & Sociology. Gower Publishing Company Limited, Aldershot Hants and Brookfield Vermont.

Silverman, David (1991) Sociology and the Community: A dialogue of the Deaf? Julkaisussa: Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa. Katkelmia empiirisen tutkimuksenteon vaiheista. Toim. Hannele Forsberg jm.. Sosiaalipolitiikan laitos, Tutkimuksia, Sarja A Nro 1. Tampereen yliopisto, Tampere.

Silverman, David (1993) Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. Sage, London.

Silverman, David (ed) (1997) Qualitative Research. Theory, Method and Practice. SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.

Singleton, Royce A. Jr. - Starits, Bruce C. - Miller Straits, Margaret (1993) Approaches to Social Research. Second Edition. Oxford University Press, New York Oxford.

Forsberg, Hannele jm. (toim) (1991) Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa. Katkelmia empiirisen tutkimuksenteon vaiheista. Sosiaalipolitiikan laitos, Tutkimuksia, Sarja A Nro 1. Tampereen yliopisto, Tampere.

Stinchcombe, Arthur (1984) The Origins of Sociology as a Discipline. Acta Sociologica 27: 1, 51-61.

Suhonen, Pertti (1991) Kaksisuuntainen peili. Mielipidetutkimukset julkisuudessa ja politiikassa. Hanki ja Jää, Helsinki.

Toivonen. Timo (1999) Empiirinen sosiaalitutkimus. Filosofia ja metodologia. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva.

Töttö, Pertti (1997) Pirullinen positivismi: kysymyksiä laadulliselle tutkimukselle. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä

Trochim, William M. K. (1997) The Knowledge Base. An Online Research Method Textbook.

Uusitalo, Hannu (1991) Tiede, tutkimus ja tutkielma: johdatus tutkielman maailmaan. WSOY, Juva.

Valkonen, Tapani (1974) Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa. Gaudeamus, Helsinki.

Wallis, Roy (1980) The Moral Career of a Research Project. Teoksessa: Doing Sociological Reseach. Edited by Colin Bell and Howard Newby. George Allen & Unwin, London.

Varto, Juha (1992) Laadullisen tutkimuksen metodologia. Kirjayhtymä, Helsinki.

de Vaus, D. A. (1991) Surveys in Social Research. Third Edition. Allen & Unwin, London.


KIRJALLISUUTTA FAKTORIANALYYSISTA

Alkula, Tapani. 1993. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen harjoituskurssi. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen työselosteita n:o 58, Helsinki.

Alkula, Tapani - Pöntinen, Seppo - Ylöstalo, Pekka. 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva.

Basilevsky, Alexander. 1994. Statistical factor analysis and related methods: theory and applications. Wiley, New York (NY).

Bryman, Alan and Cramer, Duncan. 1990. Quantitative Data Analysis for Social Scientists. Routledge, London and New York. (Chapter eleven: Aggregating variables: Exploratory factor analysis, pp. 253-266)

Kim, Jae-On and Mueller, Charles W. (1979) Introduction to Factor Analysis. What It Is and How To Do It. Quantitative Applications in the Social Sciences series. Volume 13. Sage, London.

Child, Dennis. 1990. The Essentials of factor analysis. 2nd ed. Cassell, London.

Gorsuch, Richard L. 1983. Factor analysis. Erlbaum, Hillsdale, N.J.

Gunsjö, Anna. 1994. Faktoranalys av ordinala variabler. Studia statistica Upsaliensia, 2.
Uppsala universitet, Uppsala.

Heinonen, Veikko. 1971. Faktorianalyysin sovelluksia ja menetelmän muunnelmia. Opetusmoniste/Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen laitos, 33. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Jaccard, James. 1998. Interaction effects in factorial analysis of variance. Sage university papers, Quantitative applications in the social sciences 118. Sage, Thousand Oaks (Calif.).

Kääriäinen, Juha. 1990. Laadullisen ja määrällisen näkökulman yhdistäminen sosiaalitieteellisen havaintoaineiston käsittelyssä. Alkoholipolitiikka 55: 5, 224-230.

Leskinen, Esko. 1987. Faktorianalyysi: konfirmatoristen faktorimallien teoria ja rakentaminen.
Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen julkaisuja 1. Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitos, Jyväskylä.

Markkanen, Touko. 1964. Sosiaaliset ja psykologiset faktorit väkijuomien käytön selittäjinä: tutkimus faktoritulosten sisällöllisestä ryhmittämisestä ja vertailusta. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste, 12. Alko, Helsinki.

Miller, Delbert C. 1991. Handbook of Research Design and Social Measurement. Fifth Edition. SAGE Publications, London - Newbury Park - New Delhi. (pp. 293-295)

Neal, Arthur G. and Rettig, Salomon. 1967. The Multidimensionality of Alienation. American Sociological Review 32: 1 (February), 54-64.

Nummenmaa, Tapio. 1985. Faktorianalyysin luennot. Tampereen yliopiston psykologian laitoksen oppimateriaaleja, 6. Tampereen yliopisto, Tampere.

Peltonen, Matti. 1968. Faktorianalyysin soveltamisesta käyttäytymistieteissä. Monisteita/Turun yliopiston sosiologian laitos 18. Turun yliopisto, Turku.

Peltonen, Matti. 1970. Johdatus käyttäytymistieteiden tilastollisiin menetelmiin. WSOY, Helsinki.

Pöntinen, Seppo. 1974. Sosiologian laudatur-tutkimusmenetelmäkurssi: luentorunko. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen monisteita n:o 5. Helsingin yliopisto, Helsinki.

Tabachnik, B. G. and Fidell, L. S. 1989. Using Multivariate Statistics. Harper and Row, New York. (Chapter 12: Principal Components and Factor Analysis, pp. 597-677)

Taipale, Ensio. 1987. Osaryhmä- ja vertailuanalyysin sovelluksia: analyysi faktorirakenteiden tutkimiseen. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, Sarja A:12. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Vahervuo, Toivo ja Ahmavaara,Yrjö. 1958. Johdatus faktorianalyysiin. WSOY, Porvoo.

Linkkejä

Helsingin yliopisto/ Niskanen


Sosiologinen tutkimus


Oulun yliopiston sivuilla on linkkejä sosiologian tutkimukseen

Joitakin valtaistumiseen ja kehitykselliseen kontekstiin liittyviä lähteitä:

Cohen, R. & Siegel, A. W. (toim.) (1991). Context and development. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum

Duncan, G. J. & RAudenbush, S. W. (1999). Assessing the effects of context in studies of child and youth development. Educational Psychologist, 34 (1), 29-41

Laverack, Glenn Health promotion practice : power and empowerment / Glenn Laverack London : Sage, 2004 157 s.

Lerner, R. M. & Castellino, D. R. (2002). Contemporary developmental theory and adolescence: Developmental systems and applied developmental science. Journal of Adolescent Health, 31 (6, supplement), 122-135.

Lerner, R. M. & Tubman, J. G. (1991) Developmental Contextualism and Study of Early Adolescent Development. (183-210). Teoksessa: Cohen, R. & Siegel, A. W. (toim.) (1991). Context and development. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.Rogoff, B. & Angelillo, C. (2002). Investigating the coordinated functioning of multifaceted cultural practices in human development. Human Development, 45 (4), 211-225.
Rose, Stephen M. Advocacy and empowerment : mental health care in the community / Stephen M. Rose and Bruce L. Black

VALIDITEETTI JA RELIABILITEETTI:

Allison, Paul D. (2001) Missing Data. Sage, London.

Armstrong David et al. (1997). The Place of Inter-Rater Reliability in Qualitative Research: An Empirical Study. Sociology, 31(3): 597-606.

Bloor, Michael (1997). Techniques of Validation in Qualitative Research: A Critical Commentary. In Context & Method in Qualitatyive Research. Edited by Gale Miller & Robert Dingwall. SAGE Publications, Thousand Oak-London New Delhi.

Brinberg, David and McGrath, Joseph E. (1985). Validity and the research process. SAGE, Beverly Hills, CA.

Golafshani, Nahid (2003) Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. The Qualitative Report 8 (4). Retrieved [11-05-2004] from http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-4/golafshani.pdf.

Hammersley, M. and Gomm, R. 1997. Bias in Social Research. Sociological Research Online 2: 1,

Issues of validity in qualitative research (1989). Edited by Steinar Kvale. Teori, forskning, praktik. Studentlitteratur, Lund.

Kirk, Jerome and Miller, Marc L. 1987. Reliability and validity in qualitative research. Qualitative research methods 1. Beverly Hills, Calif.: Sage Publ., Beverly Hills CA.[Repr.].

LeCompte, M. L. and J. P. Goetz. 1982. Problems of reliability and validity in ethnographic research. Review of Educational Research 52: 1, 31-60.

Melia, Kath M. 1997. Producing 'Plausible Stories': Interviewing Student Nurses. In Context & Method in Qualitatyive Research. Edited by Gale Miller & Robert Dingwall. SAGE Publications, Thousand Oak-London New Delhi.

Morse, J. M. 1997. Perfectly healthy, but dead; the myth of inter-rater reliability. Qualitative Health Research 7: 4, 445-447.

Mäkelä, K. 1996. Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Teoksessa: V. A. Niskanen (toim.). 1996. Tieteellisten menetelmien perusteita ihmistieteissä. Opiskelijan opas. Yliopistopaino, Helsinki.

Peräkylä, Anssi (1996). Reliability and Validity in Research Based on Transcripts. In Qualitative Research. Theory, Method and Practice. Edited by David Silverman. SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.

Räsänen, Pekka ja Luomanen, Jari. 2000. Systemaattisuudesta laadullisessa tutkimuksessa. Tieteessä tapahtuu 18: 1, 55-58.

Sapsford, Roger and Jupp, Victor (1996). Validating Evidence. In Data Collection and Analysis. Edited by Roger Sapsford and Victor Jupp. SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.

Seale, Clive. 1999. The Quality of Qualitative Research. SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.

Silverman, David (1997). The Logics of Qualitative Research. In Context & Method in Qualitatyive Research. Edited by Gale Miller & Robert Dingwall. SAGE Publications, Thousand Oak-London New Delhi.S

Svensson, Per-Gunnar (1996). Förståelse, trovärdighet eller validitet. I Per-Gunnar Svensson & Bengt Starrin (red.): Kvalitativa studier i teori och praktik. Studenlitteratur, Lund.

Wolcott, Harry F. (1994). Transforming Qualitative Data. Description, Analysis, and Interpretation. SAGE Publications, Thousand Oak-London New Delhi. (luku 11, ss. 337-373)

Comments