Tekstianalyysi

Tekstianalyysi
Helsingin yliopistossa Prof. Helena Ahonen-Myka on pitänyt kurssin liittyen tekstianalyysiin. Kurssi esitellään seuraavasti:

Tekstianalyysin tavoitteena on tunnistaa teksteistä erilaisia kiinnostavia piirteitä tai säännönmukaisuuksia automaattisesti. Osin piirteet ovat sellaisia, että ihmisen on kohtuullisen helppo tunnistaa ne tekstiä lukiessaan. Esimerkiksi ihminen osaa useimiten valita helposti kontekstin perusteella sanan merkityksen useista vaihtoehdoista. Osin taas tekstianalyysi voi paljastaa piirteitä ja säännönmukaisuuksia, joita ihmisen ei ole helppo nähdä, esimerkiksi koska näiden piirteiden tunnistaminen edellyttäisi hyvin suuren tekstimäärän lukemista.

Tekstianalyysiä voidaan tarkastella useiden tieteenalojen ja sovellusten näkökulmasta. Esim. lingvistinen tekstianalyysi on kiinnostunut itse kielestä, kun taas yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen liittyvä tekstianalyysi sisältää menetelmiä kvalitatiivisten aineistojen (esim. haastatteluaineistojen) käsittelemiseksi. Tietojenkäsittelytieteen piirissä tekstianalyysiä tehdään mm. tiedon louhintaan ja tiedonhakujärjestelmiin liittyen. Menetelmät perustuvat usein tekstin tilastolliseen käsittelyyn.

Seminaarissa tutustutaan tekstianalyysimenetelmiä käsittelevään tutkimukseen laaja-alaisesti ja otetaan huomioon kaikki edellä mainitut näkökulmat. (Tietojenkäsittelytieteen laitos, Helsingin yliopisto)

Kurssin ohjelma on ollut seuraava (tästä pääset kiinni hyviin lähteisiin ja erilaisiin lähestymistapoihin)

Ohjelma

28.9.

Miika Hartikainen: Muunnellun tekstin lähteen tunnistaminen

 • Y. Wilks: On the ownership of text. Computers and the iHumanities 38: 115-127, 2004.
 • P. Clough et al: METER: MEasuring TExt Reuse
5.10.

Eeva Ahonen: Avainsanojen poimiminen tekstistä

 • E. Frank et al: Domain-specific keyphrase extraction.
 • P. Turney: Learning algorithms for keyphrase extraction, 1999.
12.10.
Peruutettu. Esitys siirretty tiistaiksi 23.11.
19.10.

Joanna Mrozinski: Assosiaatioiden louhinta

 • R. Feldman, I. Dagan: Knowledge discovery in textual databases (KDT). Proceedings of the First International Conference on Knowledge Discovery (KDD), 1995, pp. 112-117.
 • R. Feldman, H. Hirsh: Mining associations in text in the presence of background knowledge.
 • I. Dagan et al: Keyword-based browsing and analysis of large document sets. Proceedings of the Symposium on document analysis and information retrieval, SDAIR96, 1996, p. 191-208.
 • R. Feldman et al: Mining text using keyword distributions.
26.10.

Lauri Jokipii: Kirjoittajan/tyylin tunnistaminen

 • J. Collins et al: Detecting collaborations in text. Computers and the Humanities 38: 15-36, 2004.
2.11

Petteri Susi: Usean dokumentin tiivistäminen

 • K. McKeown et al: Towards multidocument summarization by reformulation: progress and prospects.
9.11.

Marko Konttinen: Tekstitiedon louhinta asiakaspalvelukeskuksissa

 • T. Nasukawa, T. Nagano: Text analysis and knowledge mining system. IBM Systems Journal, Vol. 40, No 4, 2001.
16.11.

Petri Kosunen: Tutkimushypoteesien etsintä tieteellisistä artikkeleista.

 • M. Hearst: Untangling text data mining.
 • B. Rosario, M. Hearst: Classifying semantic relations in bioscience texts.
23.11.

Laura Kataja: Sanojen semantiikka

 • M. Stubbs: Using very large text collections to study semantic schemas: a research note. In C. Heffer, H. Saunston, eds., Words in Context: A tribute to John Sinclair on his retirement. English Language Research Discourse Analysis Monograph 18, University of Birmingham, 2000.
 • M. Stubbs: Collocations and semantic profiles: on the cause of the trouble with quantitative studies. Functions of Language, 2, 1(1995).
Linkkejä:

Journalistinen retoriikka

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Mikko Lehtonen 1998. : Merkitysten maailma

Tekstianalyysi ja semiotiikka

Viestintätieteiden tutkimusmenetelmiä (Tampereen yliopisto)

Laadullinen tekstianalyysi ATLAS.ti 4.2 ohjelmalla (2002) Tekijät Markku Lonkila ja Jussi Silvonen Helsinki,Helsingin yliopisto, Helsingin yliopisto, Sosiologian laitoksen opetusmonisteita 63 Kv. Yhteisjulkaisu. Laitossarjojen julkaisut.

Diskurssianalyysi

Määritelmä (Lähde)

Diskurssianalyysilla on vielä useampia määritelmiä kuin sen peruskäsitteellä, diskurssilla. Diskurssin tutkimuksessa on kyse

 • huomion kohdistumisesta kielen käyttöön (vrt. pragmatiikka) kielijärjestelmän sijaan
 • kielen näkemisestä sosiaalisena toimintana
 • kielen sijoittamisesta osaksi yhteisöllisiä sosiaalisia rakenteita (vrt. sosiolingvistiikka
 • huomion kohdistumisesta yleisen sijasta erityiseen, nimenomaisiin diskursseihin tai teksteihin
Husa Sari 1995. Foucault'lainen metodi (Niin & Näin)

Papinniemi, J. Diskurssianalyysin problematiikka (myös tästä)

Diskurssianalyysi (Oulun yliopisto)

Diskurssianalyysi (Virtuaaliammattikorkeakoulu)

Diskurssianalyysi historiantutkimuksessa (Helsingin yliopisto)

Diskurssianalyyttinen lähestymistapa (Oulun yliopisto, väitöskirja)

Pro Gradu: Räisänen Mirka 2006 Transformatiivisuus opettajapuheessa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta.


Tutkimuskirjallisuutta

Tekijä Metsämuuronen, Jari
Nimeke Laadullisen tutkimuksen perusteet / Jari Metsämuuronen
Sijaintipaikka 16.7
Asiasana kvalitatiivinen tutkimus metodologia tutkimusmenetelmät tapaustutkimus fenomenologia
tutkimus etnografia tutkimus fenomenografia tutkimus
grounded theory toimintatutkimus diskurssianalyysi narratologia delfoimenetelmä
tutkimusaineisto tiedonhankinta tutkimustyö haastattelututkimus havainnointi
analyysimenetelmät
Julkaisuvuosi 2008
Julkaisu Helsinki : International Methelp, 2008 ; Jyväskylä : Gummerus kirjapaino
1 Tarkat luettelotiedot Muistilistaan Saatavuus
Nimeke Ikkunoita tutkimusmetodeihin / [toim. Juhani Aaltola, Raine Valli]. II : Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin
Sijaintipaikka 30.01
Asiasana yhteiskuntatieteet metodologia kasvatustiede metodologia tutkimusmenetelmät
yhteiskuntatieteet tutkimusmenetelmät kasvatustiede analyysi dekonstruktio
diskurssianalyysi narratiivisuus kvalitatiivinen tutkimus kvantitatiivinen tutkimus populaarikulttuuri
Julkaisuvuosi 2007
Julkaisu Jyväskylä : PS-kustannus, 2007 ; Juva : WS Bookwell
2 Tarkat luettelotiedot Muistilistaan Saatavuus
Nimeke Laadullisen tutkimuksen käsikirja / Jari Metsämuuronen (toim.)
Sijaintipaikka 30.01
Asiasana metodologia ihmistieteet ihmistieteet tutkimusmenetelmät kvalitatiivinen tutkimus
tiedonlähteet otanta hypoteesit tutkimustulokset luotettavuus
mittarit ihmistieteet analyysimenetelmät grounded theory toimintatutkimus
haastattelututkimus havainnointi fenomenologia fenomenografia etnografia
diskurssianalyysi pehmeä systeemimetodologia tietokoneavusteisuus tutkimus atk-ohjelmat
QSR NVivo QSR NVivo kvalitatiivinen analyysi tilastomenetelmät kvalitatiivinen tutkimus
Julkaisuvuosi 2006
Julkaisu Helsinki : International Methelp, 2006 ; Jyväskylä : Gummerus Kirjapaino
3 Tarkat luettelotiedot Muistilistaan Saatavuus
Tekijä Mikkola, Ilkka
Nimeke Kansa, kirjastot ja katkoshetki : lähikirjastojen lakkautuksia vastustavien mielipidekirjoitusten diskurssianalyyttistä tarkastelua / Ilkka Mikkola
Sijaintipaikka 02
Asiasana lähipalvelut kirjastot lakkauttaminen kirjastopalvelut yleiset kirjastot
lehdistökirjoittelu yleisönosastot kirjastopalvelut diskurssianalyysi
Julkaisuvuosi 2006
Julkaisu Helsinki : Suomen kuntaliitto ; [Tampere] : Tampereen yliopisto, 2006
4 Tarkat luettelotiedot Muistilistaan Saatavuus
Nimeke Tutkimus menetelmien pyörteissä / toim. Pekka Räsänen, Anu-Hanna Anttila, Harri Melin
Asiasana sosiaalitieteet - tutkimus metodologia - sosiaalitieteet tutkimusmenetelmät - sosiaalitieteet tutkimusetiikka yhteiskuntatieteet - tutkimus
sosiologia - tutkimus arviointitutkimus vertaileva tutkimus empiirinen tutkimus monimuuttujamenetelmät
diskurssianalyysi kriittinen realismi historiallinen sosiologia tapaustutkimus sosiaalivakuutus - lainsäädäntö
meritokratia sosiaalinen liikkuvuus
Julkaisuvuosi 2005
Julkaisu Jyväskylä : PS-Kustannus, 2005 ; Juva : WS Bookwell
5 Tarkat luettelotiedot Muistilistaan Saatavuus
Tekijä IKKUNOITA % AALTOLA, JUHANI & VALLI, RAINE (TOIM.)
Nimeke IKKUNOITA TUTKIMUSMETODEIHIN 2 : NÄKÖKULMIA ALOITTELEVALLE TUTKIJALLE TUTKIMUKSEN TEOREETTISIIN LÄHTÖKOHTIIN JA ANALYYSIMENETELMIIN
Sijaintipaikka 30.01
Asiasana YHTEISKUNTATIETEET KASVATUSTIEDE TUTKIMUSMENETELMÄT METODOLOGIA ANALYYSI
DISKURSSIANALYYSI NARRATIIVISUUS KVALITATIIVINEN TUTKIMUS KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS POPULAARIKULTTUURI
Julkaisuvuosi 2001
Julkaisu JYVÄSKYLÄ : PS-KUSTANNUS, 2001
6 Tarkat luettelotiedot Muistilistaan Saatavuus
Nimeke KIELI, DISKURSSI & YHTEISÖ / TOIMITTANEET KARI SAJAVAARA, ARJA PIIRAINEN-MARSH
Sijaintipaikka 87.
Asiasana DISKURSSI DISKURSSIANALYYSI KESKUSTELUNANALYYSI KIELELLINEN VUOROVAIKUTUS KIELENHUOLTO
KIELENKÄYTTÖ KIELI - SUKUPUOLI KONTRASTIIVINEN RETORIIKKA LUKUTAITO - TIETOYHTEISKUNTA PRAGMATIIKKA
SOSIOLINGVISTIIKKA TEKSTIT TYYLINTUTKIMUS
Julkaisuvuosi 2000
Julkaisu JYVÄSKYLÄ : JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN, 2000
7 Tarkat luettelotiedot Muistilistaan Saatavuus
Tekijä HÄNNINEN, VILMA
Nimeke SISÄINEN TARINA, ELÄMÄ JA MUUTOS
Sijaintipaikka 30.13
Asiasana SOSIAALIPSYKOLOGIA KERRONTA NARRATOLOGIA MERKITYKSET DISKURSSIANALYYSI
TARINAT ELÄMÄNMUUTOKSET ELÄMÄNHALLINTA
Julkaisuvuosi 1999
Julkaisu TAMPERE : TAMPEREEN YLIOPISTO, 1999
8 Tarkat luettelotiedot Muistilistaan Saatavuus
Tekijä Jokinen, Arja
Nimeke Diskurssianalyysi liikkeessä / Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen
Asiasana diskurssianalyysi kielenkäyttö kielellinen vuorovaikutus vuorovaikutus retoriikka
kvalitatiivinen tutkimus tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteet
Julkaisuvuosi 1999
Julkaisu Tampere : Vastapaino, 1999 ; Jyväskylä : Gummerus
9 Tarkat luettelotiedot Muistilistaan Saatavuus
Tekijä COBLEY, PAUL
Nimeke SEMIOTIIKKA VASTA-ALKAVILLE JA EDISTYVILLE / PAUL COBLEY JA LITZA JANSZ ; [SUOMENNOS: SARI VÄHÄNEN]
Sijaintipaikka 00.201
Asiasana BARTHES, ROLAND DERRIDA, JACQUES ECO, UMBERTO FOUCAULT, MICHEL JAKOBSON, ROMAN
LÉVI-STRAUSS, CLAUDE LACAN, JACQUES PEIRCE, CHARLES SANDERS SAUSSURE, FERDINAND DE DISKURSSIANALYYSI
KIELITIEDE - TEORIAT MERKIT - TUTKIMUS MERKITYKSET MYYTIT SEMIOTIIKKA
STRUKTURALISMI VIESTINTÄ
Julkaisuvuosi 1998
Julkaisu HELSINKI : JALAVA, 1998
10
Lintula, Anna. Diskurssianalyysi lähestymistapana tekstien tarkastelussa (PDF).

Diskurssianalyysi liikkeessä Kirsi Juhila Arja Jokinen Eero Suoninen
Comments