Tutkimussuunnitelma ja kirjallisuuskatsaus How to write a research proposal Kuva Margit Mannila

5. TUTKIMUSSUUNNITELMA
5.1. Tutkimussuunnitelman tehtävät
Tutkimussuunnitelma on eräänlainen tuoteseloste tutkimuksesta, jolla on monta tarkoitusta. Sen tärkein tehtävä on tutkimusongelman täsmällinen määrittely. Toinen tehtävä on sitouttaa tutkija ja työn ohjaaja tutkimuksen toteuttamiseen. Yhdessä nämä mahdollistavat tutkimuksen aikataulun arvioinnin: Milloin ja miten tutkimusaineisto kerätään ja mitä menetelmää analysoinnissa käytetään. Tutkimusprojektien mahdollinen yhteistyö ja ulkopuolisen rahoituksen haku edellyttävät myös tutkimussuunnitelman laatimista. Nämä tahot päättävät tutkimussuunnitelman perusteella, soveltuuko tutkimushanke yhteistyöprojektiin ja onko se rahoittamisen arvoinen.


5.2. Tutkimussuunnitelman sisältö
Tutkimussuunnitelman sisältö vaihtelee sen mukaan, onko valittu lähestymistapa teoreettinen, empiirinen vai deskriptiivinen (tarkemmin osio 6.4).

Tutkimussuunnitelmassa perustellaan, miksi aiheen tutkiminen on hyödyllistä, miksi valittu lähestymistapa on mielekäs, mitä merkitystä odotetuilla tuloksilla voi olla sekä mikä on tutkimuksen mahdollinen kontribuutio (lisäys, parannus) aiempaan tutkimustietoon. Tutkimussuunnitelmaan liitetään yleensä lyhyt selonteko aiheen aiemmista tutkimuksista sekä siitä, mihin lähestymistapaan aiottu tutkimus kuuluu. Vaikka tutkimussuunnitelmat eroavatkin toisistaan, yleensä niistä löytyy seuraavat asiat:


1. Mikä on täsmällinen tutkimusongelma.
2. Miksi kyseistä ongelmaa on mielekästä tutkia valitulla lähestymistavalla.
3. Mitä tutkimuksia aiheesta on aiemmin tehty ja minkälaisia tuloksia on saatu.
4 . Miten tutkimus eroaa aiemmista ja mitä merkitystä odotetuilla tuloksilla voi olla.
5. Mitä aineistoja aiotaan käyttää, miten ne kootaan ja miten niitä analysoidaan.
6. Mikä on tutkimuksen aikataulu ja arvioidut kustannukset.
7. Miten tutkimustulokset raportoidaan.

Tutkimussuunnitelmaan liitetään yleensä tulevan tutkimusraportin oletettu sisällysluettelo eli dispositio. Tutkimussuunnitelma kannattaa tehdä huolella, sillä se ohjaa tutkimuksen eri vaiheiden toteuttamista. Tarkka työsuunnitelma helpottaa myös työn ohjaajan tehtävää. Tutkimusprosessin aikana suunnitelmia voidaan sitten tarvittaessa muuttaa. (Lähde Estola & Viitanen 2002)Kirjallisuuskatsauksesta on hyvä esimerkki Merja Ahdon väitöskirjasta: Sepelvaltiomotauti ja elämänlaatu iäkkäillä . Ja Mari Vainionpään (2006) gradussa Kissan kipu - kirjallisuuskatsaus kissan kipulääkitykseen
tai Pirinen Markku (2003)
Kodin ergonomian merkitys ikääntyneiden kaatumisissa – ergonomisen systeemimallin kehittäminen


 Päivi Kinnusen kirjoittama Hyvä kysymys on puoli vastausta on todennäköisesti hyödyksi.

How to write a research proposal


Research proposal Help

Anthony W. Heath The Proposal in Qualitative Research

Proposal Writer's Guide by Don Thackrey

Guidelines on writing a research proposal by Matthew McGranaghan


Lähteet:

Ahto Merja (1999). Sepelvaltimotauti ja elämänlaatu iäkkäillä: Sepelvaltimotaudin vallitsevuus, ilmenemismuodot ja yhteydet fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Oulu: Oulun yliopisto. Väitösk.

Matti Estola & Jari Viitanen (2002). OHJEITA TUTKIMUKSEN TEKEMISEEN,
OPPONOINTIIN JA ARVIOINTIIN. Joensuun yliopisto, Taloustieteiden laitos, Kansantaloustiede.

Pirinen Markku (2003). Kodin ergonomian merkitys ikääntyvien kaatumisisssa -ergonomisen systeemiamallin kehittäminen. Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos, Oulun yliopisto.

Vainionpää, Mari (2006).Kissan kipu - kirjallisuuskatsaus kissan kipulääkitykseen. Helsingin yliopisto, Helsinki. Pro gradu.

Kirjallisuutta:

Hakala, Juha, T. (2008) Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Gaudeamus.

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (1997). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Johannsson, Kirsi (Toim.) (2007). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitos.

Metsämuuronen, Jari (2006). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. International Methelp Ky.

(Edit 20.10.2015)

Comments