Typologies in Research on Family Business and in General

Typologiat perheyritysten tutkimuksessa on kiinnostava aihe.
Mielestäni tpologiat ovat sinänsä kiinnostava ja laaja-alainen aihe. Monet arkiset asiat perustuvat typologioihin. Arkisena esimerkkinä stereotypiat, jotka ohjaavat suhtautumistamme ihmisiin ja asioihin.


Gómez Gonzalo. Typologies of Family Business: " A Conseptual Framework Based on Trust and Strategic Management"

Piirreteoriat: perusteet ja nykytilanne
(Alla oleva materiaali on ollut Joensuun yliopiston VAVI-maisteriohjelman sivustolla)

Typologiat
Piirrelähestymistavan perusteet:
Allport, Cattel, Eysenck
Nykytilanne: "Big Five"
Miten psykologinen testi syntyy ja mitä on faktorianalyysi?
----
Aho, Sirkku. 1979. Luokan sosiaaliset tyypit / Sirkku Aho Turku, Pääkirjasto, sali III. Lainattava kirjallisuus: 1, (Turun yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja. A ; 63)

Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät,
s. 104-105 on otsikkona Typologiat. Saat sieltä hyvää matskua mittarisi rakentamiseen.
Esimerkkinä siellä on Karasekin typologia.

Approaches to the typology of word classes / edited by Petra M. Vogel, Bernard Comrie
Berlin : Mouton de Gruyter, 2000 Pääkirjasto, sali V. Lainattava kirjallisuus: 1, (Empirical approaches to language typology ; 23)

Classification and typologies in social sciences Quality and Quantity (Historical Archive).
Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V. Volume 2, Numbers 1-2 7 - 7 http://www.personalityresearch.org/bigfive.html


Erickson, Sarah J. , Hans Steiner Predicting Adolescents' Global Functioning from Personality Typologies Child Psychiatry and Human Development. Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V..s. 34 (1) 63-80. This study examined the utility of three personality typologies in predicting global functioning in a non-clinic sample of adolescents. Participants were 140 students from middle class suburban public high public high schools (74 girls; mean age = 16.0 ± 1.2; 70.7% Caucasian, 11.4% , African American, 7.1% Asian,

Eskola, Antti. 1985. Persoonallisuustyypeistä elämäntapaan : persoonallisuuden tutkimuksen metodologisia opetuksia Porvoo: WSOY

Eskola, Antti. 1975. Teoksessa: Sosiologian tutkimusmenetelmät. (sivut 195-254; D Tyyppiluokitusten ja yhdistettyjen mittareiden laatiminen). Porvoo: WSOY.

Borg, M. eräänlaista arkihömppää

Eckman, Fred R. 1977. Current themes in linguistics : bilingualism, experimental linguisties, and language typologies / Fred R. Eckman, Pääkirjasto, sali V. Lainattava kirjallisuus: 1, New York : Wiley.

Graafinen esitys, tästä ohjeita kvantti-tutkimusten tekijöille

Goudy. F. W. 1940. Typologia. 2. painos 1968.

Haajanen, Anne Pro gradu, kasvatustiede Helsingin yliopisto

Haavio-Mannilan teokseen vuodelta 1989 kannattaa myöskin tutustua. Teos on nimeltään:
Miesten ja naisten työ, elämäntyyli ja hyvinvointi. Tutkimus yhdentoista ammattiryhmän jäsenistä. Helsingin yliopiston sosiologian laitos. Työselostuksia 43.


Hakala Timo 2006. Sosiaaliturvajärjestelmien konvergenssi Euroopan unionissa Sveitsissä, Islannissa ja Norjassa 1990-luvulla - Universaalin asumisperusteisen sosiaaliturvan tulevaisuus Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Toposos- Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus. Sosiaalipolitiikan laitos. Turun yliopisto.

Heinonen Visa
, Kulutustutkimuksen moninaisuus ja yhteiskunnalliset kytkennät Puheenvuoro Kuluttaja, hyvinvointi ja politiikka –seminaarissa 18.4.2005

Hyvönen, Saara, Pienyritysten yhteistoiminta ja kilpailuasema : typologia yhteistyösuuntautuneista ja irtaantumishakuisista vähittäiskaupoista / Saara Hyvönen, Terri Kupiainen, Helsinki : Helsingin kauppakorkeakoulu, 1994, (Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. D ; 192)
Pihlman, Sirkku, Kansainvaellus- ja varhaismerovinkiajan aseet Suomessa : typologia, kronologia ja aseet ryhmästrategioissa / Sirkku Pihlman, Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys : Tiedekirja [jakaja], 1990


Kannisto, Heikki 1994. Ihmisen normatiivinen järjestys. Ehdotus filosofisten ihmiskäsitysten typologiaksi. Teoksessa Laine Timo, Ihmisen mallit.


Karjala Kalle 2003. Neulanreiästä panoraamaksi. Ruotsin kulttuurikuvan ainekset eräissä keskikoulun ja B-ruotsin vuosina 1961–2002 painetuissa oppikirjoissa. Kasvatustieteiden tiedekunta. No: 214 Jyväskylän yliopisto. Väitösk.

Kurssi Joensuussa, menneenä vuonna. Kurkistelkaa, onko tarjolla lähiaikoina.

Laurila, Pia, Työ ja asukkaat elävässä kylässä : kylien elinkeinoihin perustuva tyypittely / Pia Laurila, Seinäjoki : Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994, (Raportteja ja artikkeleita / Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus ; n:o 29)

Leinonen Timo Rikossovittelu ja sovittelun typologiaLinkkejä Web-info.fi linkkejä hakusanalla typologiat

Lucchini Riccardo 1997. Aspects theoriques de la marginalite sociale. Revue suisse de sociologie 3, 35-56. Syrjäytymisen typologia.

Luonto- ja elämysmatkailu K A L A - J A R I I S TARAPORTTEJA n r o 3 5 2, Tekijät:
Anna-Liisa Toivonen, Juhani Kettunen, Asmo Honkanen ja Jarkko Saarinen
Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset. Esiselvitys tutkimusaiheista. Helsinki 2005.

Lönnqvist Harriet, 2003. Humanistiska forskningsprocesser och informationssökare. Typologier för informationssökande forskare. Informaatiotieteiden laitos. Tampereen yliopisto. Väitösk.

Mistä mediat ovat tuleet? Muinaisista egyptiläisistä ensimmäisiin sanomalehtiin. Eräs typologia eli malli kehityksen ymmärtämiseksi.

Oululaista nimetöntä tutkimusta, joka alkaa "Tässä tutkielmassa käsittelemme lapsuutta erilaisten persoonallisuusteorioiden näkökulmasta. Havighurst jakaa ihmisen elämänkaaren kuuteen vaiheeseen: varhaislapsuuteen (0-6v), lapsuuden keskivaiheeseen ( 6-12v), nuoruuteen (12-18v), varhaisaikuisuuteen (18-35v), keski-ikään (35-60v) ja myöhäisaikuisuuteen (60v-).1 Tutkielmassamme olemme keskittyneet varhaislapsuuden ja lapsuuden keskivaiheen tapahtumien tutkimiseen, koska persoonallisuuden perusta ja lähtökohdat muodostuvat ensimmäisten ikävuosien aikana."

Ostopaikan valinta Heli Marjanen 2005, Turun yliopisto


Persoonallisuuspsykologia
Todennäköisesti joku luentomoniste.

Puhakka Vesa, Yrittäjien persoonallisuus- miksi ja miten sitä kannattaa tutkia

Rossi Jyrki, Psykologian ja uskonnonopettajan kotisivut.

Räsänen Antti 2002. Aikuisen uskonnollisuus. Tutkimus Fritz Oserin uskonnollisen arvioinnin
kehityksen teoriasta ja sen pätevyydestä aikuisilla suomalaisilla koehenkilöillä. Teologinen teidekunta. Helsingin yliopisto. Väitösk.

Savela, Eeva 2003. Ammattitaidon ylläpitäminen apteekissa - farmaseuttien ja proviisorien kouluttautuminen normiteorian viitekehyksessä. Sosiaalifarmasian laitos. Farmaseuttinen tiedekunta. Kuopion yliopisto. Väitösk.

Shopper-typologia. Esimerkki typologian käyttötavasta.

Simpura, Jussi, Juomiskertojen tyypittely sanallisten juomiskertakuvausten perusteella / Jussi Simpura, Helsinki : Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, 1980, Pääkirjasto, sali III. Lainattava kirjallisuus: 1
Savonlinna, lainattava kirjallisuus: 1, (Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste ; N:o 136)

Laurila, Pia, Työ ja asukkaat elävässä kylässä : kylien elinkeinoihin perustuva tyypittely / Pia Laurila, Seinäjoki : Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994, (Raportteja ja artikkeleita / Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus ; n:o 29)


Silvasti, T. Tyypittelyt ja typologiat viljelijöiden elämäntapaa tutkittaessa (20.2.)

Suomalainen turvattomuus : inhimillisen turvattomuuden yleisyys, perusulottuvuudet ja tyypittely : haastattelututkimus 1990-luvun Suomessa / Pauli Niemelä ... [et al.], Helsinki : Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 1997, (Sosiaaliturvan kirjallisuus, Sarja Sosiaaliturva, sosiaalipolitiikka ; [4])

Sosiaalipsykologian peruskurssi (Tampereen yliopisto, Verkko-opinnot)
ja tässä jatkoa Typologioista (em. lähde)

Taideteollinen korkeakoulu, sivuja tutkimisesta (asiantuntijana Pentti Routio)

Sosiaaliturvan suunta

Sukupuoli ja organisaatiot liikkeessä

The typology and dialectology of Romani / edited by Yaron Matras, Peter Bakker and Hristo Kyuchukov, Philadelphia, Pa. : J. Benjamin Pub. Co, 1997, xxx, 222 s
Yleisurheilulajien typologia / [kirj.] Markku Hyvärinen ... [et al.]
Yleisurheilulajien typologia / [kirj.] Markku Hyvärinen ... [et al.]
Helsinki : Helsingin yliopiston voimistelulaitos, 1972, 57 lehteä
Erikoistyö, Helsingin yliopisto : voimistelulaitos, kirja


Typologiat ja piirreteoriat persoonallisuuden historiallisessa tarkastelussa

Muutamia google-linkkejä hakusanalla typologiat
Ulla Hytillä on asiantuntemusta:
Persoonallisuuspiirteistä:
Ks. myös ns. big five-persoonallisuustyypeistä.
Käytä hakusanana myös Jungin typologia. Jung on psykologi ja hän on tyypitellyt ihmisiä.

Wikipediasta löytyy typologiasta tällaista ks. myös luokittelu.

Äitiyden alkumetritComments