Tulevaisuus ja sen tutkiminen prof. Sirkka Heinosen luennot

Kuva Margit Mannila

Turun Kauppakorkeakoulun professori, Sirkka Heinonen, lienee yksi maamme tunnetuimmista tulevaisuudentutkijoista. Muita perusteellisemmin alaan vihkiytyneitä ovat mm. Mika Mannermaa ja Osmo Kuusi.

tulevaisuudentutkimus = futures research, futures studies, futurology, prospective studies (Heinosen luentomateriaali vuodelta 2009: TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN METODEISTA-Tulevaisuuden tutkimisesta tulevaisuuden luomiseen). Heinosen luennosta löytyy monta mielenkiintoista ja ajatuksia liikkeelle saavaa toteamusta. Poimin tähän muutamia:
  • Emme tiedä emmekä tule tietämään tulevaisuudesta mitään ennen kuin se on muuttunut nykyisyydeksi (Oiva Ketonen 1985).
  • Ihminen nykyisyydessään omalla tavallaan elää koko ajan tulevaisuudessaan tai tulevaisuuttaan varten
  • Mitä tänään teemme, silmälläpitäen tulevaisuutta ja mihin tänään sitoudumme, siitä tiedämme olevamme vastuussa huomenna

Voitaneen olla suhteellisen yksimielisiä tästä Oiva Ketosen tiivistyksestä. Huominen tehdään tänään ja hetki muuttuu silmänräpäyksessä historiaksi. Kun teemme tänään teon X voi olla, että teon seuraukset ovat esimerkiksi kymmenen vuoden aikajänteellä jo muotoa X(2*2*2*X). Ongelmaksi tulee, miten tietää tulevaisuudesta viisaasti ja vastuullisesti.
Sinänsä tulevaisuuden suhteen on varaa hutiloida, etenkin jos päätöksenten hetkellä on ikää sen verran, että ei välttämättä joudu enää käytännössä elämään tekemiensä päätösten kanssa.

Heinonen määrittelee tulevaisuudentutkimuksen luennoillaan näin:
Väljästi ymmärrettynä tulevaisuudentutkimus on tiedollista pyrkimystä hahmottaa tulevaisuutta (antiikista alkaen)
Tiukasti ymmärrettynä tulevaisuudentutkimus on systemaattista toimintaa, joka kehittää tieteellisiä menetelmiä tulevaisuuden mahdollisten, todennäköisten ja toivottavien vaihtoehtojen selvittämiseen (1940-60-luvulta alkaen)

Tulevaisuuden tutkimuksen tavoitteena
• luodata muutosta
• saada muutos ennakoitavammaksi (vähentää epävarmuutta)
• tuottaa ennakointitietoa päätöksentekoon
• vaikuttaa toivotun tulevaisuuden rakentamiseen

Tulevaisuudentutkimus on luonteeltaan ja tavoitteeltaan sellaista, että siinä ovat mukana seuraavat asiat:
pitkä tähtäys
systemaattisuus
holistisuus
monitieteisyys (yksin/yhdestä näkökulmasta ei pystytä ratkaisemaan asioita)

�� Moderni tulevaisuudentutkimus tieteellisin
perustein tapahtuvana tai siitä mallia ottavana
tulevaisuutta koskevana tiedon hankintana ja
tulevaisuudesta ”tietämisenä” on nuori
�� Länsimaisen humanismin, tieteen ja teknologian
edistymisen myötä visionäärisen profeetan sijaan
on noussut rationaalisesti ajatteleva filosofi
(Flechtham 1972)
�� Paradigma on jo muodostunut, mutta elää koko
ajan (metodit, periaatteet, instituutit, julkaisut, konferenssit ym)


Mitä on tulevaisuudentutkimus?

�� Futurologia tarkoittaa tulevaisuutta koskevien
asiakokonaisuuksien kriittistä ja systemaattista
käsittelyä
�� Futurologia voidaan jakaa kolmeen
lähestymistapaan:
1. tulevaisuudentutkimus ahtaassa mielessä
(ennusteet)
2. tulevaisuuden hahmottelu (ohjelmat, slu)
3. tulevaisuusfilosofia (metodologia, etiikka)(Flechtheim 1943; 1972)

Tulevaisuudentutkimus on nykyisyyden
tutkimusta erityisestä tulevaisuudesta tietämisen
intressistä käsin tämän tietämisen kontingentti
perusluonne huomioon ottaen
(Malaska & Mannermaa 1984)

Perusteesit tulevaisuudentutkimuksessa (Heinosen luento)
1. Tulevaisuus ei ole ennakoitavissa
2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty
3. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa valinnoilla
(Roy Amara 1981)

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä:

�� Delphi
�� Scenario (...backcasting)
�� Modelling, simulations
�� Statistical analysis
�� Technology roadmaps
�� Futures Wheel
�� Futures Matrix
�� Megatrends
�� Weak signals
�� Wild cards
�� Causal Layered Analysis (CLA)
�� Discontinuities
��Futures workshops

Tulevaisuudentutkimuksen aktivointi
- julkishallinto ja parlamentaarinen taso
(tulevaisuusselonteot, Tulevaisuusvaliokunta,
tulevaisuuskatsaukset, ennakointiverkostot)
- akateeminen maailma (Tulevaisuuden
tutkimuksenseura 80, Tulevaisuuden
tutkimuskeskus 92, TulevaisuusVerkostoAkatemia
TVA 98)
- koulujärjestelmä (näitä kehitettävä)
- yritykset
- kolmas sektori
- media
Suomi kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu
tulevaisuudentutkimuksen maa

• tulevaisuuden kuvittelu (imagining the future)
• tulevaisuuden ”simulointi” (simulating the future)
• tulevaisuuden kokeminen (experiencing the future)
• tulevaisuuden testaaminen (testing the future)
• tulevaisuusinnovointi (innovating the future)
• tulevaisuuden luominen tulevaisuusdialogina
(futures creation through futures dialogues)

Tulevaisuuden tutkimukseen kuuluvat ns. heikot signaalit

Kulttuurin heikkoja signaaleja?
1. Eettisyyden ja ekologisuuden nousu
2. Yksilöllistyminen ja prosumerismi
3. Uusyhteisöllisyys ja digikulttuuri
4. Itse tekeminen ja käden taidot
5. Taiteen terveysvaikutukset

Futura -tulevaisuudentutkimuksen seura

Comments