Yrittäjä, perheyrittäjä family business business familyKuva: Margit Mannila 

Lähteitä References

Heikkinen,, E. (2007). Yrittäjän persoonallisuus ja sen yhteys yrityksen kasvuun Big Five -teorian mukaan tarkasteltuna. Jyväskylän yliopisto. Väitösk.

Jalonen, H. (2009). Yrittäjän kompetenssit. Tampereen yliopisto. Pro gradu. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03815.pdf

Ketola, H.U. (2000). Sisäinen yrittäjyys ja toiminnan tehostaminen elektroniikka-alan tuotanto-organisaatiossa. Case: Teleste. Jyväskylän tyliopisto. Taloustieteiden tiedekunta. Pro Gradu. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/13090/hannketo.pdf?sequence=1


Puhakka, V. (2002). Yrittäjän persoonallisuus - miksi ja miten sitä kannattaa tutkia. Liiketaloudellinen aikakauskirja. Discussion. http://lta.hse.fi/2002/2/lta_2002_02_d4.pdf

Virtanen, N. & Keskinen, S. (2000) Yrittäjän muotokuva. http://www.ttl.fi/NR/rdonlyres/2D0A5031-76D3-4615-8AFD-1D222FC4B9EE/0/Raportti15.pdf

YritysSuomi Yrittäjän persoonallisuus. http://www.yrityssuomi.fi/Default.aspx?nodeid=15106 (kooste)

Hébert ja Link (1989) ovat tunnistaneet ainakin kaksitoista yrittäjyyden monialaisuutta
kuvaavaa ja hyvin havainnollistavaa yrittäjän roolikokoonpanoa, jotka ovat esiintyneet
alan kirjallisuudessa:
1. Yrittäjä kantaa epävarmuudesta johtuvan riskin.
2. Yrittäjä on henkilö joka sijoittaa tarvittavan pääoman.
3. Yrittäjä on innovaattori.
4. Yrittäjä on päätöksentekijä.
5. Yrittäjä on teollinen johtaja.
6. Yrittäjä on manageri.
7. Yrittäjä on organisoija ja taloudellisten voimavarojen koordinaattori.
8. Yrittäjä on yrityksen omistaja.
9. Yrittäjä ottaa tuotannontekijät käyttöön.
10. Yrittäjä on sopimusten tekijä ja neuvottelija.
11. Yrittäjä on hintaerojen hyödyntäjä.
12. Yrittäjä allokoi resurssit vaihtoehtoisten tuotantotapojen välillä.

Aitken, H.G.I. (toim.) Explorations in Enterprise. Harvard University Press,
Cambridge, Massa 1965.

Aldrich, H. & Zimmer, C. Entrepreneurship through social networks. Teoksessa The
art and science of entrepreneurship. Toim. D.L. Sexton & R.W. SmilorBallinger,
Cambridge, Mass. 1986.

Allport, G. W. Patterns and growth in personality. New York, USA 1961.

Begley, T. M. & Boyd, D. P. Psychological characteristics associated with
performance in entrepreneurial firms and smaller businesses. Journal of Business
Venturing 1987:2, 79–93.

Bergman, T. Pätevä yrittäjä. Näkökohtia yrittäjyyden kehittämiseksi Suomessa 1980-
luvulla. Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys, Turku
1980.

Birley, S. Female Entrepreneurs: Are They Really Any Different? Journal of Small
Business Mangement 1989: 1, 32–37.

Brandstätter, H. Becoming an entrepreneur – a question of personality structure?
Journal of Economic Psychology 1997:18, 157-177.

Brockhaus, R. H. Psychological and environmental factors which distinguish the
successful from the unsucessful entrepreneur: A longitudinal study. Academy of
Management Proceedings 1980, 368-372.

Brockhaus, R. & Horwitz, P. The psyhchology of entrepreneurship. Teoksessa The
art and schience of entrepreneurship. Toim. D. Sexton & R. Smilor. Ballinger,
Cambridge, Mass 1986.

Brunsson, N. The Irrational Organization. Irrationality as a Basis for Organizational
Action and Change. John Wiley & Sons, New York 1989.

Bygrave, W. D. & Hofer, C. W. Teoretisointia yrittäjyydestä. Avainsektori 1992: 2, 59–
73.

Cattell, R. B. The scientific analysis of personality. Great Britain 1967.
47

Chandler, J. S. Trone, T. & Weiland, M. Decision Support Systems Are for Small
Business. Management Accounting, Apr. 1983.

Chell, E., Haworth, J. & Brearley, S. The entrepreneurial personality. Routledge,
London 1991.

Dumas, C. Tytär perheyrityksen johtoon. Avainsektori 1994: 3, 73-100.

Fagenson, E. A. & Marcus, E. C. Havaintoja yrittäjien sukupuolirooleille ominaisista
strereotyyppisistä luonteenpiirteitä: Naisten arviointeja. Avainsektori 1994:3, 49-72.

Fleming, P. Entrepreneurship Education in Ireland: A longitudinal Study. Teoksessa:
RISE’96 Proceedings: Research on Innovative Strategies and Entrepreneurship.
Toim. Matti Koiranen ja Minna Koskela. Taloustieteen laitos. Jyväskylän ylipisto.

Foley, s. N. & Powell, G.N. Reconceptualizing Work-Family Conflict for
Business/Marriage partners: A Theoretical Model. Journal of Small Business
Management 35 (1997):4, 36–47.


Gartner, W. B. A Conceptual Framework rof Describing the Phenomenon of New
Venture Creation. Academy of Management Review 1985:4, 696–706.

Guilford, J. P. Personality. New york, USA 1959.

Haahti, A. J. Entrepreneurs’ Strategic Orientation: Modeling Strategic Behavior in
Small Industrial Owner-managed Firms. Helsinki1989.

Handler, W. C. Sukupolvenvaihdos perheyrityksessä: Keskinäinen roolien
sopeuttaminen yrittäjän ja seuraavan polven perheenjäsenten välillä. Avainsektori
1992:2, 75–100.


Hauta-aho, S. Yrityksen perustamisen vaiheet – Työsuhde-lähestymistavan
teoreettista analysointia ja perustamisen konkretisointi. Vaasan korkeakoulun
julkaisuja, tutkimuksia no 146. 1990.

Hébert, R. F. & Link, A. N. In Search of the Meaning of Entrepreneurship. Small
Business Economics 1989:1, 39–49.

Hiltunen, H. & Markkanen, T-R. Käyttäytyminen. Teoksessa: Design management.
Yrityskuvasta kilpailuvaltti. Otava, Keuruu, 1994, 195-215.


Hisrich, R. D. & Peters, M. P. Entrepreneurship. Starting, developing, and managing
a new enterprise. Second edition. Richard D. Irwin, Ind., Homewood, IL 1992.

Hornaday, R. W. & Wheatley, W. J. Managerial Characteristics and the Financial
Performance of Small Business. Journal of Small Business Management April, 1986,
1-7.

Huuskonen, V. Yrittäjäksi ryhtyminen. Teoreettinen viitekehys ja sen koettelu. Turun
kauppakorkeakoulun julkaisuja sarja A-2, 1992.

Johannisson, B. Entrepreneurs as learners – beyond education and training. Paper
presented at the Conference IntEnt 2 (Internationalizing Entrepreneurship Education
and Training. June 1992. Dortmund. Centre for Small Business, Development Papers
/ Växjö University 1992.


Kast, F. & Rosenzweig, J. Organization and Management. A Systems Approach.
McGraw-Hill Inc, New York 1970.

Kauranen, I. Yrittäjän persoonallisuus ja yrityksen menestyminen. Helsinki University
of Technology. Institute of Industrial Management. Otaniemi 1993/4.

Kauranen, I. & Kyheröinen, T. Aloittavan teollisuusyrityksen ja sen yrittäjän
ominaisuuksien yhteys yrityksen menestymiseen. Mikkelin läänin yrityksiä koskeva
lyhyen ja pitkän seurantajakson tarkastelu. Kauppa- ja teollisuusministeriön
tutkimuksia ja raportteja 65. Painatuskeskus Oy, Helsinki 1994.

Kettunen, P. Yrittäjäkirja. (ei painopaikkaa) 1983.

Kettunen, P. Yritys ja yhteiskunta. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1989.


Kock, S. Företagsledning och motivation. Helsinki 1965.

Koiranen, M. Ole yrittäjä. Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys. Tammer-Paino Oy, Tampere
1993.


Koiranen, M. Henkinen kasvu yrittäjyyteen. Teoksessa Matti Parikka (toim.) Kasvu
yrittäjyyteen. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja
käytänteitä 1997: 27, 23–26.

Koiranen, M. Perheyrittäminen. Huomioita suku- ja perheyrityksistä. Tammer-paino
Oy, Tampere 1998.

Kolb, D. Management and the learning process. California Management Review.
Spring 1976, 21–31.

Kolb, D. Ym. Organizational Psychology – An Experiental Approach. 3rd ed.
englewood Cliffs N.J. 1984.


Koskinen, A. Yrittäjyyden prosessin synty. Yrittäjän orientaatio ja uranvalinta.
Helsingin Kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksen julkaisuja M-73, 1995.

Koskinen, M. Yrittäjäkoulutus työvoimapolitiikan osana. Teoksessa Paula Kyrö, Kari
E. Nurmi & Tuulia Tikkanen (toim.) Yrittäjyyden askeleita yhteiskunnassa.
Yliopistopaino, Helsinki, 1999, 50–72.

Kovalainen, A. Naisyrittäjän kuva. Teoksessa: Uudistuva pienyritys. Toim. Iiro
Jahnukainen, Espoo1992.

Kovalainen, A. From paid labour to self-employment – from rags to Mercedes.
Teoksessa: Women and Markets. Learning of the Differences in the Finnish and
German Labour Markets. Toim. Pertti Koistinen & Ilona Ostner. Work Research
Center. Publications 13. University of Tampere 1994.

Kyrö, P. Yrittäjyyden murrokset ja uudet muodot. Teoksessa: Kasvu yrittäjyyteen.
Toim. Matti Parikka. Jyväskylän opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja
käytänteitä 1997: 27, 11–21.

Lahti, A. Yrittäjyyden voima on rajaton. Yritystalous 1989: 4, 28–36.

Laitinen, E. Keskisuomalaisen pienyrittäjän persoonallisuus. Teoksessa: Pertti
Kansanen 50 vuotta: Talous, yrittäjyys, laskentatoimi. Keski-Suomen taloudellinen
tutkimuskeskus, Jyväskylä 1985.


Laitinen, E. Keskisuomalaisen yrittäjän persoonallisuus. Jyväskylän yliopiston
täydennyskoulutuskeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 1, 1986.
Lehtinen, J. R. Asiakasyrittäjä: liiketoiminnan resurssi. SMG kustannus, Hämeenlinna
1988.

Liles, P. R. Who Are the Entrepreneurs? MSU Business Topics, 1974: 22, 5–14.

Littunen, H. Aloittavien teollisuusyritysten menestystekijät. Jyväskylän yliopiston
Keski-Suomen taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisuja 98, 1989.

Littunen, H. Uusien yritysten menestyminen. Tutkimuksen toteutustapa ja
perustamistilanteen kartoitus. Keski-Suomen taloudellisen tutkimuskeskuksen
julkaisuja 124. Jyväskylän yliopisto 1992.

Lorrain, J. & Dussault, L. Relation Between Psychological Characteristics,
Administrative Behaviors and Success of Founder Entrepreneurs at the Start-Up
Stage. Teoksessa: Frontiers of Entrepreneursip Research 1988. Center for
Entrepreneurial Studies. Toim. Kirchhoff Bruce A., Long Wayne A., McMullan W. Ed,
Vesper Karl, H., Wetzel, William E. Jr. Babson College, Wellesley Masachusetts,
USA 1988, 150–164.

Loufti, M. F. Self-employment Patterns and Policy Issues in Europe. International
Labour Review, 130 (1991):1, 1–19.

Low, M. B. & MacMillan, I.C. Entrepreneurship: Past Research ad Future Challenges.
Journal of Management 1988:2, 139–161.Lämsä, A-M. Yrityksen perustaminen. Opetushallitus, Helsinki 1992.

Lämsä, A-M. Yrittäjyyteen oppiminen: Erään työelämän monimuotokoulutushankkeen
tarkastelua oppijoiden kokemana. Taloustieteen osasto. Julkaisuja n:o 105.
Jyväskylän yliopisto 1997.

Mansio, H. Yrittäjäksi aikominen. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulun
julkaisusarja B 2. Yliopistopaino, Helsinki 1997.

March, J. & Olsen, J. Ambiguity and Choice in Organizations. (2 ed.)
Universitetsforlaget. Bergen-Oslo-Ttromso 1979.

Marjosola, I. Yrittäjyys tahtona ja mahdollisuutena. Jyväskylän yliopiston
taloustieteen laitoksen julkaisuja 49, 1979.


McClelland, D. C. The Achieving Society. Free Press, New York 1961.

McClelland, D. C. N Achiement and Entrepreneurship. A longitudinal Study. Journal
of Peersonality and Social Psychology, 1 (1965):4, 389–392.

McClelland, D. The Achiement Motive in Economic Growth. In: The entrepreneurship
and Economic Development. Toim. Kilby Peter. London, UK 1971.

Miettinen, A. Haastattelu artikkelissa Kilgast Riitta, Sulaako jää yrittämisen tieltä.
Kehittyvä kauppa 1, 1986.

Miller, D. & Toulouse, J. M.. Chief executive personality and corporate strategy and
structure in small firms. Management Science 1986a:32, 1389–1409.

Miller, D. & Toulouse, J. M. Strategy, structure, CEO personality, and performance.
American Journal of Small Business 10 (1986b):3, 47–62.

Miner, J.B. The Expanded Horizon for Achieving Entrepreneurial Success.
Organizational Dynamics, Winter, 1997:54–66.

Mäkinen, V. Yrityksen perustaminen. Teoreettinen tarkastelu. Yrityksen taloustieteen
ja yksityisoikeuden laitos. Julkaisuja A 10. Tampereen yliopisto 1977.

Mäkinen, V. Yrittäjjyyden edellytykset ja niiden toteutuminen, empiirinen
vertailututkimus. Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja A!:
Tutkimuksia 22. Tampereen yliopisto 1982.

Niittykangas, H. Kehitysalueavustusten vaikutukset. Jyväskylän yliopiston Keski-
Suomen taloudellisen tutkimuskeskuksen julkaisuja 64, 1985.

Niittykangas, H. & Tervo, H. Työttömyys ja uusien yritysten synty. Jyväskylän
yliopiston Keski-Suomen taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 125, 1993.

Niittykangas, H. & Tervo, H. Teollisuuspainotteinen kehittäminen harvaanasuttujen
alueiden mahdollisuutena. Maaseudun uusi aika – maaseutututkimuksen ja –
politiikan aikakauslehti 1994:1, 47–59.

Nukala-Korkala, A. Muutoksesta uusiin voimavaroihin. Työttömien yrittäjien ja
johtajien kokemukset työttömyydestä sekä koulutukselliset keinot työttömien
aktivoimiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö. Talous- ja suunnitteluosasto, Helsinki
1994.

Nurmi, J-E. Tavoitteet, keinot ja illuusiot – ihminen tulevaisuutensa tekijänä.
Tiedepolitiikka 1995:1, 1–12.

Nurmi, K. E. Yrittäjäksi kasvamisen oppimisprosesseja postmodernissa
yhteiskunnassa. Teoksessa: Yrittäjyyden askeleita yhteiskunnassa. Toim. Paula
Kyrö, Kari E. Nurmi & Tuulia Tikkanen. Yliopistopaino, Helsinki, 1999: 28–45.

Näsi, J. Strategic Thinking as Doctrine: Development of Focus Areas and New
Insights. Teoksessa: Arenas of Strategic Thinking. Toim. J. Näsi. Helsinki 1991.


Palojärvi, J. Pk-yrittäjän päätöksenteko. Psyko-sosiaalinen näkökulma.
Johtamiskoulutuksen julkaisuja 7. Jyväskylän yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus
1998.


Peltonen, M. 1986. Yrittäjyys. Otava, Keuruu.

Peltonen, M. & Ruohotie, P. Motivaatio. Menetelmiä työhalun parantamiseksi.
Aavaranta-sarja 4, Keuruu 1987.

Pickle, H. & Abrahamson, C. Small Business Management. Santa Barbara 1976.

Pitkänen, S. & Vesala, K. Yrittäjyysmotivaatio Kymen ja Vaasan lääneissä. Vertaileva
tutkimus yrittäjyyteen ohjaavista tekijöistä. Tutkimusraportteja 9. Tuotantotalouden
osasto. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 1988.

Powell, T. C. Organizational allignment as competitive advantage. Strategic
Management Journal 1992:13, 119–134.

Pulli, P. & Laine, S. Yrittäjäkurssien seurantatutkimus. Porin koulutus- ja
tutkimuskeskus. Julkaisusarja nro 6. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Turun
kauppakorkeakoulu. Pori 1991.

Robinett, S. What school can teach entrepreneurs. Inc., February 1985:50, 54, 58.

Scheinberg, S. & McMillan, I. An 11 Country Study of Motivations to Start A
Business. Teoksessa: Frontiers of entrepreneurship Research 1988. Toim. B.
Kirchhoff, W. Long, W ed. MsMullan, K. Vespr & W. Wetzel. Center for
Entrepreneurial Studies, Bacon College, Wellelsly Massachusetts, USA, 1988: 669–
687.

Scherer, R., Brodzinski J.D. & Wiebe F.A. Entrepreneur career selection and gender:
a socialization approach. Journal of Small Business Management April, 1990: 37–44.
Silventoinen, A. Yrityksen konkurssi. Julkaisussa Yritys kriisissä. Vuosikirja 1991.
Widenius, Sederholm & Someri, Helsinki, 1991, 21–30.

Smith, N. R. The Entrepreneur and his Firm: The Relationship Between Type of Man
and the Type of Company. Graduate School of Business Administration. Michigan
State University, East Landing 1967.

Smith, N.R. & Miner, J. B Motivational considerations in the success of
technologically innovative entrepreneurs. Frontiers of Entrepreneurship Research,
Babson College, Wellesley, Massachusetts, USA, 1984a., 488–495.

Smith, N.R. & Miner, J.B. Type of entrepreneur, type of firm and managerial
motivation: Implications for organizational cycle theory. Strategic Management
Journal, October-December, 1984b:325–340.
Stantworth, J. & Curran, J. Management Motivation in the Smaller Business. Gower
Press, London 1973.

Stanworth, M.J.K. & Curran, J. Growth and the Small firm – an alternative view.
Teoksessa: Small Business Perspectives. Toim. Gorb Peter, Dowell Philip & Wilson
Peter. London, UK 1981.

Stantworth, J., Stantworth, C., Granger, B. & Blyth, S. Who becomes an
Entrepreneur? International Small Business Journal 1, 1989:11–22.
Stoner, C.R., Hartman, R.I. & Arora, R. Work-home role conflict in female owners of
small businessess: an exploratory study. Journal of Small Business Management
January, 1990, 30–38.

Sundin, E. & Holmqvist, C. Kvinnor som företagare: osyndighet, mangfald,
anpassing: en studie. Lider, Malmö 1989.Sutinen, M. Kaikki mitä olet halunnut tietää yritystoiminnasta mutta et ole tiennyt
keneltä kysyä. Opas yrittäjille, yrityksen perustamista suunnitteleville sekä
yrittäjätutkintoon valmistautuville. Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd, Kuopio 1994.

Tamminen, R. Perustamisvaiheen pienyritystyypit. Jyväskylän yliopiston taloustieteen
laitos. Workin papers 10. 1981.

Tiusanen, O. Menestyvä pienyrittäjä. Loimaan Kirjapaino Oy, Loimaa 1995.


Turunen, P. & Niemelä, P. Yrittäjien kokema taloudellinen turvattomuus ja sen
hallinta. Kansaneläkelaitos. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 6. Kelan
omatarvepaino, Helsinki 1995.

Ulrich, T. & Cole, G. Towards more effective training of future entrepreneurs. Journal
of Small Business Management 25 (1987): 4, 32-39.

Van de Ven A.H., Hudson, R. & Schroeder, D. M. Designing new business startups:
Entrepreneurial, organizational, and ecological considerations. Journal of
Management 1984:10, 87–107.

Vesala, K. M. Pienyrittäjien kontrollipremissit. Sosiaalipsykologinen tarkastelu.
Soveltavan psykologian monografioita 5. Oy West Point, Rauma 1992.


Wainer, M. A. & Rubin, I. M. Motivation of research and development entrepreneurs:
Determinants of company success. Journal of Applied Psychology 53 (1969): 3.
Welsh, H. & Young, E. The Information Source Selection Decision: The Role of
Entrepreneurial Personality Characteristics. Journal of Small Business Management,
October, 1982, 49-57.

Westhead, P. (1990) A typology of new manufacturing firm founders in Wales: Performance measures and public policy implications. Journal of Business Venturing 5(2)103-122. doi:10.1016/0883-9026(90)90003-C

Woo, C. Y. Cooper, A. C., & Dunkelberg w. C. Entrepreneurial Typologies:
Definitions and Implications. Teoksessa: Frontiers of Entrepreneurhip Research
1988. Kirchoff Bruce A., Long Wayne A., McMullan W. Ed, Vesper Karl, H., Wetzel
William E. Jr. (eds.). Center for Entrepreneurial Studies, Babson College, Wellesley
Massachusetts, USA 1988, 165-176.

Woo,Carolyn Y., Arnold C. Cooper & William C. Dunkelberg (1991). The development and interpretation of entrepreneurial typologies. Journal of Business Venturing 6(2)93-114.

Wärneryd, K-E. The psychology of innovative entrepreneurship. Teoksessa:
Handbook of economic psychology. Toim. W. F. Van Raiij, G. M. Veldhoven & K-E.
Wärneryd. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1988.
References

Acs, Z., Audretsch, D. (1989), "Entrepreneurial strategy and the presence of small firms", Small Business Economics, Vol. 1 No.3, pp.193-214.


Acs, Z.J., Audretsch, D.B. (1990), "Small firms in the 1990s", in Acs, Z.J., Audretsch, D.B. (Eds),The Economics of Small Firms: A European Challenge, Kluwer, Dordrecht, pp.1-22.


Adams, G., Hall, G. (1993), "Influences on the growth of SMEs: an international comparison", Entrepreneurship & Regional Development, Vol. 5 pp.73-84.


Ang, J. (1991), "Small business uniqueness and the theory of financial management", Journal of Small Business Finance, Vol. 1 No.1, pp.1-13.


Aston Business School (1991), “Constraints on the growth of small firms”, Department of Trade and Industry, HMSO, London, .

Bank of England (2000), Finance for Small Firms: Seventh Report, Bank of England, London, .

Bannock, G. (1981), The Economics of Small Firms, Blackwell, Oxford, .


Barber, J., Metcalfe, J., Porteous, M. (1989), Barriers to Growth in Small Firms, Routledge, London, .


Barber, W. (1967), A History of Economic of Thought, Penguin Books, Harmondsworth, .


Barreto, H. (1989), The Entrepreneur in Microeconomic Theory, Routledge, London, .


Barrow, C. (1988), Financial Management for the Small Business, 2nd ed., Kogan Page, London, .


Barton, S.L., Gordon, P.J. (1987), "Corporate strategy: useful perspective for the study of capital structure", Academy of Management Review, Vol. 12 No.1, pp.67-75.


Barton, S.L., Gordon, P.J. (1988), "Corporate strategy and capital structure", Strategic Management Journal, Vol. 9 No.November, pp.623-32.


Barton, S., Mathews, C. (1989), "Small firm financing: implications for strategic management", Journal of Small Business Management, Vol. 27 pp.107.


Baumol, W.J. (1968), Entrepreneurship in Economic Theory, American Economic Review: Papers and Proceedings, Vol. Vol. 58 pp.64-7.

Begley, T.M., Boyd, D.P. (1987), "Psychological characteristics associated with performance in entrepreneurial firms and smaller businesses", Journal of Business Venturing, Vol. 2 pp.79-93.


Bhide, A. (1996), "The questions every entrepreneur must answer", Harvard Business Review, No.November-December, .


Birch, D.L. (1979), The Job Generation Process, MIT Program on Neighbourhood and Regional Change, MIT, Cambridge, MA, .

Birch, D., Haggerty, A., Parsons, W. (1993), Who is Creating Jobs?, Cognetics Inc., Boston, MA, .


Birley, S. (2000), "To grow or not to grow", in Birley, S., Muzyka, D. (Eds),FT-Mastering Entrepreneurship, Financial Times-Prentice Hall, London, .


Birley and Grant Thornton (1996), People and Relationship Issues in Management: The Ambitions of Owner/managers, Grant Thornton Publications, London, .


Birley, S., Ng, D., Godfrey, A. (1999), "The family and the business", Long-range Planning, Vol. 32 No.6, pp.598-608.


Birley, S., Norburn, D. (1984), "Small versus large companies: the entrepreneurial conundrum", Journal of Business Strategy, Vol. 6 No.1, pp.Summer.


Birley, S., Westhead, P. (1990), "Growth and performance contrasts between “types” of small firms’", Strategic Management Journal, Vol. 11 pp.535-57.


Block, Z., MacMillan, I. (1983), "Milestones for successful venture planning", Harvard Business Review, Vol. 63 No.5, pp.184-96.


Boswell, J (1972), The Rise and Decline of Small Firms, Allen and Unwin, London, .


Brock, W., Evans, D. (1989), "Small business economics", Small Business Economics, Vol. 1 No.1, pp.7-20.


Burns, P., Dewhurst, J. (1996), Small Business and Entrepreneurship, 2nd ed., Macmillan Business, Basingstoke, .


Burns, P., Whitehouse, O. (1996), Managers in Europe, pp.18.


Bygrave, B. (1998), "Building an entrepreneurial economy: lessons from the US", Business Strategy Review, Vol. 9 No.2, pp.11-18.


Carland, J.W., Hoy, F., Boulton, W.R., Carland, J.A.C. (1984), "Differentiating entrepreneurs from small business owners: a conceptualization", Academy of Management Review, Vol. 9 No.2, pp.354-9.


Casson, M. (1982), The Entrepreneur: An Economic Theory, Barnes & Noble, Towtowa, NJ, .


Chell, E., Haworth, J., Breasely, S. (1991), The Entrepreneurial Personality: Concepts, Cases and Categories, Routledge, London, .


Child, J. (1972), "Organisational structure, environment and performance: the role of strategic choice", Sociology, Vol. 6 No.1, pp.1-22.


Churchill, N., Lewis, V. (1983), "The five stages of small business growth’", Harvard Business Review, No.May-June, pp.30-50.


Clifford, M., Nilakant, V., Hamilton, R. (1991), "Management succession and the stages of small business development", International Small Business Journal, Vol. 9 No.4, pp.43-55.


Cousins Stephens Associates (1991), Constraints on the Growth of Small Firms, DTI, HMSO, London, .

Cox, C.J., Cooper, C.L. (2000), "The psychology of the entrepreneur", The Business Economist, Vol. 31 pp.2.


Davidsson, P. (1989), "Entrepreneurship – and after? A study of growth willingness in small firms", Journal of Business Venturing, Vol. 4 pp.211-26.


Davidsson, P. (1991), "Continued entrepreneurship: ability, need, opportunity as determinants of small entrepreneurial firm growth", Journal of Business Venturing, Vol. 6 pp.405-29.


Dodge, R., Robbins, J. (1992), "An empirical investigation of the organizational life cycle model for small business development and survival", Journal of Small Business Management, Vol. 30 No.1, pp.27-37.


Dreux, D.R. (1990), "Financing family business: alternatives to selling out or going public", Family Business Review, Vol. 3 pp.225-43.


Drucker, P. (1984), "Our entrepreneurial economy", Harvard Business Review, No.January-February, pp.59-65.


Drucker, P. (1985), Innovation and Entrepreneurship, Heinemann, London, .


Drucker, P. (1989), The New Realities, Mandarin, London, .


Dunkleberg, W., Cooper, A. (1982), "Entrepreneurial typologies", in Vesper, K. (Eds),Frontiers of Entrepreneurship, Centre for Entrepreneurial Studies, Babson, MA, .


Dunn, B., Hughes, M. (1995), "Family businesses in the United Kingdom", Family Business Review, Vol. 8 No.4, pp.267-91.


EIM (1995), The European Observatory for SMEs, Small Business Research and Consultancy AA Zoetermeer, Netherlands, .

Gallo, M.A. (1995), "The role of family business and its distinctive characteristic behavior in industrial activity", Family Business Review, Vol. 8 pp.83-98.


Gallo, M.A., Vilaseca, A. (1996), "Finance in family business", Family Business Review, Vol. 9 pp.387-402.


Gibb, A., Davies, L. (1990), "In pursuit of a framework of development of growth models in small business", Journal of Small Business Management, Vol. 9 No.1, pp.15-31.


Gibb, A., Scott, M. (1985), "Strategic awareness, personal commitment and the process of strategic planning in the small business", Journal of Management Studies, pp.597-632.


Golby, C., Johns, G. (1971), Attitude and Motivation, Productivity Centre, Dublin, .


Grant Thornton International (2000), European Business Survey of Small Medium Sized Enterprises, Grant Thornton International, London, .

Gray, C. (1992), "Growth orientation and the small firm", in Caley, K., Chell, E., Chittenden, F., Mason, C. (Eds),Small Enterprise Development: Policy and Practise, Paul Chapman, London, .


Greiner, L. (1972), "Evolution and revolution as organisations grow", Harvard Business Review, Vol. 4 No.July-August, pp.37-46.


Hackman, J.R., Oldham, G.R. (1976), "Motivation through the design of work: test of a theory", Organisational Behaviour and Human Performance, Vol. 16 pp.250-79.


Hakim, C. (1989), "Identifying fast growth small firms", Employment Gazette, No.January, pp.29-41.


Hall, G. (1995), Surviving and Prosperity in the Small Firm Sector, Routledge, London, .


Hambrick, D.C., Crozier, L.M. (1985), "Stumblers and stars in the management of rapid growth", Journal of Business Venturing, Vol. 1 No.Spring, pp.31-45.


Hamilton, R.T. (1987), "Motivations and aspiration of business founders", International Small Business Journal, Vol. 6 pp.1.


Hay, M., Khamshad, K. (1994), "Small firms growth: intentions, implementation and impediments", Business Strategy Review, Vol. 5 No.3, pp.49-68.


Hebert, R., Link, A. (1989), "In search of the meaning of entrepreneurship", Small Business Economics, Vol. 1 No.1, pp.39-49.


Jennings, P., Beaver, G. (1997), "The performance and competitive advantage in small firms: a management perspective", International Small Business Journal, Vol. 15 pp.2.


Julien, P. (1989), "The entrepreneur and economic theory", International Small Business Journal, Vol. 7 No.3, pp.29-38.


Kazanjian, R., Drazin, R. (1990), "A stage-contingent model of design and growth for technology based new ventures", Journal of Business Venturing, Vol. 5 No.3, pp.137-90.


Keasy, K., Watson, R. (1993), Small Firm Management, Blackwell, Oxford, .


Kets de Vries, M.F.R. (1985), "The dark-side of entrepreneurship", Harvard Business Review, No.November-December, pp.161-7.


Kets de Vries, M.F.R. (2000), "Creative rebels with a cause", in Birley, S., Muzyka, D. (Eds),FT-Mastering Entrepreneurship, Financial Times-Prentice Hall, London, .


Kirzner, I. (1982), "The theory of entrepreneurship in economic growth", in Kent, et al. (Eds),Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, .


Levie, J., Hay, M. (2000), "Life beyond the kitchen ‘culture’", in Birley, S., Muzyka, D. (Eds),FT-Mastering Entrepreneurship, Financial Times-Prentice Hall, London, .


McGuire, J. (1976), "The small enterprise in economics and organization theory", Journal of Contemporary Business, Vol. 5 No.2, pp.115-36.

McMahon, R., Stanger, A. (1995), "Understanding the small enterprise financial objective function’", Entrepreneurship: Theory and Practise, Vol. 19 pp.4.


Management Today (1998), "Entrepreneurs", Management Today, pp.90.


Marshall, A. (1920), Principles of Economics, 8th ed., Macmillan, London, .


Mathews, C.H., Vasudevan, D.P., Barton, S.L., Apana, R. (1994), "Capital structure decision making in privately held firms: beyond the finance paradigm", Family Business Review, pp.Winter.


Michaelas, N., Chittenden, F., Poutziouris, P. (1998), "A model of capital structure decision making in small firms", Small Business and Enterprise Development, Vol. 5 No.3, pp.246-60.


Moran, P. (1998), "Personality characteristics and growth orientation of the small business owner manger", International Small Business Journal, Vol. 15 pp.17-28.

Openshaw, S. (1983), "Multivariate analysis of census data: the classification of areas", in Rhind, D. (Eds),Census User's Handbook, Methuem, London, pp.243-63.


Osborne, R. (1994), "Second phase entrepreneurship: breaking through the growth wall", Business Horizons, No.January-February, .


Ouchi, W.G., Maguire, M.A. (1975), "Organisational control: two function", Administrative Science Quarterly, Vol. 20 No.4, pp.559-69.


Perren, L. (2000a), "Factors in the growth of micro-enterprises (part 1): developing a framework", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 6 No.4, pp.366-85.


Perry, C. (1986), "Growth strategies for small firms", International Small Business Journal, Vol. 5 No.2, pp.17-25.


Peters, T. (1987), Thriving on Chaos, Macmillan, London, .


Pinchot, G. (1985), Intrapreneuring: Why You Don't Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur, Harper & Row, New York, NY, .


Poutziouris, P. (1993), “A growth model of small manufacturing firms in Cyprus”, unpublished PhD thesis, Department of Economics-School of Management & Finance, Nottingham University, Nottingham, .

Poutziouris, P. (1995), "Managing the small business", in Crainer, S (Eds),Financial Times Handbook of Management, Pitman-FT Publishing, Marshfield, MA, .


Poutziouris, P. (2000), “Venture capital and small-medium sized family companies: an analysis from the demand perspective”, in Poutziouris, P. (2000), Tradition or Entrepreneurship in the New Economy?’, Academic Research Forum Proceedings, 11th Annual World Conference, London, .

Poutziouris, P., Chittenden, F. (1996), Family Business or Business Families, Institute for Small Business Affairs, Leeds, .


Poutziouris, P., Binks, M., Bruce, A. (1999), "A problem-based phenomenological growth model for small firms", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 6 pp.2.


Poutziouris, P., Chittenden, F., Michaelas, N. (1999), The Financial Development of Smaller Private and Public Ltd Companies, Tilney Fund Management, September, p. 34, .

Poutziouris, P., Michaelas, N., Chittenden, F. (1998), The Financial Affairs of Private Companies, Tilney Fund Management, Liverpool, .


Poutziouris, P., O'Sullivan, K., Nicolescu, L. (1997), "The [re]-generation of family business entrepreneurship in The Balkans", Family Business Review, Vol. X No.3, pp.239-62.


Poutziouris, P., Michaelas, N., Chittenden, F., Sitorious, S. (2000), “The financial structure, behaviour and performance of SMEs: family and private companies”, paper presented at the Small Business and Enterprise Development Conference, Manchester, .

Poza, E. (1989), Smart Growth, Jossey-Bass, London, .


Quinn, R., Cameron, K. (1983), "Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: some evidence", Management Science, Vol. 29 pp.33-51.


Ram, M. (1994), Managing to Survive – Working Lives in Small Firms, Blackwell, Oxford, .


Reid, G.C. (1993), Small Business Enterprise: An Economic Analysis, Routledge, London, .


Reid, R., Dunn, B., Cromie, S., Adams, J. (1999), "Family orientation in family firms: a model and some empirical evidence", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 1 pp.1.


Reynolds, P.D. (1995), “Family firms in the start-up process: preliminary explorations”, paper presented at the 1995 Annual Meeting of the International Family Business Programme Association, Nashville, TN, .

Reynolds, P.D., Hay, M., Bygrave, W.D., Camp, S.M., Autio, E. (2000), Global Entrepreneurship Monitor 2000, Babson College and London Business School, London, .

Routamaa, V., Vesalainen, J. (1986/87), "Types of entrepreneur and strategic level goal setting", International Small Business Journal, Vol. 5 pp.3.


Scase, R., Goffee, R. (1980), The Real World of the Small Business Owner, Croom Helm, London, .

Schumpeter, J. (1934), Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA, .


Scott, M., Bruce, R. (1987), "The 5-stages of growth in small business", Long Range Planning, Vol. 20 No.3, pp.45-52.


Simon, H. (1986), “Interview: the failure of armchair economics”, Challenge, November-December, pp.18-25.

Stanworth, J., Curran, J. (1973), Management Motivation in the Smaller Business, Gower Press, Epping, .


Stanworth, J., Curran, J. (1976), "Growth and the small firm: an alternative view", Journal of Management Studies, Vol. 13 pp.95-110.


Stanworth, J., Gray, C. (1991), Bolton 20 Years On: The Small Firm in the 1990s, Paul Chapman, London, .


Steinmetz, L. (1969), "Critical stages of small business growth", Business Horizons, No.February, pp.29.


Storey, D.J. (1994), Understanding the Small Business Sector, Routledge, London, .


Storey, D., Watson, R., Wynarczyk, P. (1987), “Fast growth small businesses: a study of 40 small firms in North-East England”, Research Paper No. 67, Department of Employment, London, .

Stratos (1990), Strategic Orientation of Small European Business, Gower, Aldershot, .


Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (1996), Using Multivariate Statistic, 3rd ed., HarperCollins College Publishers, Philadelphia, PA, .


Upton, N., Petty, W. (2000), "Venture capital and US family business", Venture Capital, Vol. 2 No.1, pp.27-39.


Voss, C., Blackmon, K.L., Cagliano, R., Hanson, P., Wilson, F. (1998), "Made in Europe, small companies", Business Strategy Review, Vol. 9 No.4, pp.1-19.


Vozikis, G. (1984), "A strategic disadvantage profile of the stages of development of small business: an empirical investigation", Review of Business & Economic Research, Vol. 20 No.1, pp.96-110.

Westhead, P., Cowling, M. (1997), "Performance contrasts between family and non-family unquoted companies in the UK’", International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 3 No.1, pp.30-52.

Westhead, P., Wright, M. (1998), "Novice, portfolio and serial founders: are they different?", Journal of Business Venturing, Vol. 13 pp.173-204.Ang, J. (1992), "On the theory of finance for privately held firms", Journal of Small Business Finance, Vol. 1 No.3, pp.185-203.


Churchill, N. (2000), "The six key phases of company growth", in Birley, S., Muzyka, D. (Eds),FT-Mastering Entrepreneurship, .


Churchill, N., Hatten, K. (1997), "Non-market-based transfers of wealth and power: a research framework for family businesses", Family Business Review, Vol. X No.1, pp.Spring.


Cosh, A., Hughes, A. (1994), "Size, financial structure and profitability", in Hughes, A., Storey, D.J. (Eds),Finance & The Small Firm, Routledge, London, .


Curwen, P. (1976), The Theory of the Firm, Macmillan, London, .


Gray, C. (1998), Enterprise and Culture, Routledge, London, .

Griffiths, A., Wall, S. (1999), Applied Economics, Longman Publishers, Essex, .


Kirzer, I. (1985), Discovery and the Capitalist Process, Chicago University Press, Chicago, IL, .


Kotkin, J. (1984), "Why small companies are saying no to venture capital", Journal of Small Business Management, pp.August.


Koutsoyiannis, A. (1975), Modern Microeconomics, Macmillan, London, .


McMahon, R., Holmes, S., Hutchison, P., Forsaith, D. (1993), Small Enterprise Financial Management, Australia, Harcourt Brace & Co, .


Monroe, S., Price, C., Neck, H. (1998), “Growing gazelles: an empirical study of entrepreneurial training strategies and venture hyper-performance”, Proceedings of Babson Entrepreneurship Conference, Babson, MA, .

O'Farrell, P., Hitchens, D. (1988), "Alternative theories of small firm growth: a critical review", Environment and Planning, Vol. 20 pp.1365-82.


Parks, G. (1977-78a), "How to climb a growth curve: Part 1", Journal of Small Business Management, Vol. 15 No.January, pp.25-9.


Parks, G. (1977-78b), "How to climb a growth curve: Part 2", Journal of Small Business Management, Vol. 15 No.April, pp.41-5.


Penrose, E. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Blackwell, Oxford, .


Perren, L. (2000b), "Factors in the growth of micro-enterprises (part 2): exploring the implications", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 7 pp.1.


Poutziouris, P., Chittenden, F. (1997), “The demographic differences between family and non-family firms: evidence from the UK small-medium size enterprising sector”, Working Paper No. 364, Manchester Business School, Manchester, .

Sahlman, W.A., Stevenson, H.H. (1992), The Entrepreneurial Venture, Harvard Business School Series, Boston, MA, .


Schumacher, E.F. (1975), Small is Beautiful, Harper, New York, NY, .


Stanworth, J., Stanworth, C., Granger, B., Blyth, S. (1989), "Who becomes an entrepreneur?’", International Small Business Journal, Vol. 8 pp.1.


Stevenson, H., Gumpert, D. (1985), "The heart of entrepreneurship", Harvard Business Review, No.March-August, pp.85-94.


Westhead, P., Cowling, M. (1996), “Demographic contrasts between family and non-family unquoted companies in the UK”, Working Paper No. 32, Centre for Small and Medium-sized Enterprises, The University of Warwick, Coventry, .

Wheelen, T.L., Hunger, J.D. (1995), Strategic Management and Business Policy, 5th ed., Addison-Wesley, Reading, MA, .


Wilson, H. (1979), The Financing of Small Firms, Interim Report of the Committee to Review the Functioning of Financial Institutions, HMSO, London, Cmnd., pp.7503.


You, Yong-il (1992), “Small firms in economic theory, small business research centre”, Working Paper No. 17, University of Cambridge, .

Comments