Yrityksen taloudelliset tunnusluvut ja muuta aiheeseen löysästi liittyvääBalance Consulting-nimisen yrityksen sivustolta löytyvät erittäin kattavasti tiedot yrityksen tunnusluvuista. Ne on aseteltu sinne aakkosittain ja mittauskohteittain. Esim. kannattavuus.
Myös Wikipediasta löytyy lyhyehkö johdatus tilinpäätösanalyysiin.

Cost accounting

Budjetointi ja suunnittelu (Osuuspankki)

Kirjanpitolautakunta on instanssi, jonka päätöksiä kannattaa tutkailla 
 Ks. myös kunnat.net-sivustolta ohjeita

Budjetointi suunnitteluvälineenä

Miksi budjetoidaan?
Lyhyesti sanottuna budjetointi on tulevaisuuden suunnittelua.Pk-yrityksen budjetointi ja raportointi käytännönläheisesti (9789529982370) - Hannele Lindfors, Outi Syvänperä - KirjatTaloussanomien sivustolta on talouden sanakirja. Sieltä voit löytää esimerkiksi budjetoinnin määritelmän ja monta muuta talouden termiä.

HintaMyyntikatteen ja käyttökatteen esittäminen uusilla tilikartoilla. (Käyttökate ks. myös täältä ja täältä)

Ihantola, E-M. (1998). Organisaation budjetointi-ilmapiirin ymmärtäminen holistisen ihmiskäsityksen pohjalta. LTA. (PDF)

Bhimani- Horngren- Datar- Foster: Management and cost accounting., 4th Edition (tai vastaava).Neilimo & Uusi-Rauva 2005 tai uudempi. Johdon laskentatoimi. Edita
Jyrki Niskanen – Mervi Niskanen: Tilinpäätösanalyysi, Edita
Puolamäki, E. Strateginen johdon laskentatoimi. Tietosanoma Oy.
Vähäkylä, O. (2007). Budjetointi suunnitteluvälineenä. Lappeenrannan tekninen yliopisto. (PDF, pro gradu)
Lähde: Oulunseudun yritysopas:
33. TALOUDEN TUNNUSLUVUISTA JA KIRJANPITOON LIITTYVISTÄ KÄSITTEISTÄ

Yritystoiminnan tavoitteiden seurantaan on kehitetty erilaisia talouden mittareita eli tunnuslukuja, jotka vaihtelevat toimialan, suhdanteiden ja investointien mukaan. Valitse niistä oman toimintasi kannalta tärkeimmäksi katsomasi. Seuraa niitä jatkuvasti ja pidä ne ajan tasalla.

Current ration ja quick ration tarkoituksena on osoittaa, kuinka turvatussa asemassa lyhyen vieraan pääoman sijoittajat ovat yrityksen toiminnan yllättäen loppuessa. Näiden tunnuslukujen kohdalla käytetään usein nyrkkisääntöä, jossa rahoitusomaisuuden pitäisi olla vähintään yhtä suuri kuin lyhytaikainen vieras pääoma, jolloin quick ration (acid test) pitäisi olla suurempi kuin 1. Rahoitus- ja vaihto-omaisuuden tulisi olla vastaavasti kaksi kertaa suurempi kuin lyhytaikainen vieras pääoma eli current ration tulisi olla vähintään 2.


Maksuvalmius kertoo lyhytaikaisen velan maksukyvyn Tavoitearvo
Current ratio = rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus : lyhytaikaiset velat 1,5 - 2
Quick ratio = rahoitusomaisuus : (lyhytaikaiset velat – ennakkomaksut) yli 1
Velkaantumisaste = 100 x (lyhytaikaiset + pitkäaikaiset velat) : koko pääoma pieni

Vakavaraisuus kuvaa pääoman käytön tehokkuutta
Omavaraisuusaste = 100 x oma pääoma : koko pääoma suuri
Pääoman kierto = liikevaihto : koko pääoma suuri

Tuottavuus on resurssien käytön tehokkuus
Myyntisaamisten kiertonopeus = 365 x myyntisaamiset (päivää) : liikevaihto suuri
Varaston kierto = 365 x varastomäärä (päivää) : liikevaihto suuri
Liikevaihto/henkilö = liikevaihto : henkilöiden määrä suuri
Jalostusarvo = jalostusarvo : henkilö suuri

Kannattavuus kuvaa tuotoksen suhdetta panoksiin
Myyntikate % = 100 x myyntikate : liikevaihto korkea
Käyttökate % = 100 x käyttökate : liikevaihto korkea
Nettotulos % = 100 x nettotulos : liikevaihto suuri
Pääoman tuotto % = 100 x tulos : koko pääoma yli 20

Ostovelkojen kiertoaika (päivinä) = 365 x ostovelat : aine- ja tarvikeostot
Vaihto-omaisuuden kiertoaika (päivinä) = 365 x vaihto-omaisuus: (liikevaihto – myyntikate)


Käyttöpääoma kuvaa yrityksen juoksevaan liiketoimintaan sitoutuvan pääoman määrää. Se osoittaa liiketoiminnan rahoitustarpeen, joka on katettava korollisella vieraalla pääomalla tai omalla pääomalla. Käyttöpääoma lasketaan seuraavasti:

myyntisaamiset
+ vaihto-omaisuus
+ vaihto-omaisuudesta suoritetut ennakot
- ostovelat
- saadut ennakot
-----------------------------------------
= käyttöpääoma

Nettokäyttöpääoma osoittaa, kuinka suuri osa rahoitus- ja vaihto- omaisuudesta rahoitetaan pitkäaikaisella vieraalla pääomalla ja omalla pääomalla.
Nettokäyttöpääoma lasketaan kaavalla:

rahoitusomaisuus
+ vaihto-omaisuus
- lyhytaikaiset velat (ilman seur. kauden lyhennyksiä)
------------------------------------------------------
= nettokäyttöpääomaKirjanpitoon liittyvistä käsitteistä

Tuloslaskelma
osoittaa tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut sekä tilikauden tuloksen.

Liikevaihto
Liikevaihto kuvaa yritykseen tullutta rahamäärää ilman arvonlisäveroa.

Arvonlisävero
välillinen vero, joka tilitetään verottajalle. Tilitettävä alv on myynnin alv ./. ostoihin ja muihin vähennyskelpoisiin kuluihin sisältyvä alv.

Muuttuvat kulut
kulut, jotka riippuvat tuotannon määrästä, esim. aineet, puolivalmisteet, urakkapalkat jne.

Myyntikate
liikevaihto / muuttuvat kulut. Myyntikate kertoo, paljonko tilikauden liikevaihdosta on jäänyt myyntituottoja muiden kulujen katteeksi muuttuvien kulujen jälkeen.

Kiinteät kulut
kulut, jotka eivät riipu tuotannon määrästä, esim. kiinteät kuukausipalkat, vuokrat jne.

Käyttökate
myyntikate / kiinteät kulut. Käyttökate kertoo, paljonko tilikauden liikevaihdosta on jäänyt myyntituottoja jäljelle varsinaisesta toiminnasta
aiheutuneiden kulujen yli. (Muuttuvia ja kiinteitä kuluja, myyntikatetta ja käyttökatetta ei enää uuden kirjanpitolain mukaan esitetä virallisessa tuloslaskelmassa, kustannuslaskennassa katetuottoajattelu on edelleen käytössä).

Poistot
suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Tase
tase kuvaa yrityksen rahoitusasemaa, ilmaisee tilanteen tilikauden viimeisen päivän mukaisena (toisin kuin tuloslaskelma, joka laaditaan tilikaudelta).

Vastaavaa
vastaavaa-puoli sisältää rahat ja saatavat käsittävän rahoitusomaisuuden ja vaihto- (tavaravarasto) ja käyttöomaisuuserät.

Vastattavaa
vastattavaa-puolella on yrityksen käytössä olevat pääomat. Vieraan pääoman erät (pitkä- ja lyhytaikainen vieras pääoma) ovat palautettavia, kun taas oman pääoman erät ovat periaatteessa sijoitettu yritykseen koko sen elinajaksi.

Liikevaihdon muutos
on laskettu 12 kuukautta vastaavien liikevaihtojen muutoksena. Yrityskauppojen ja fuusioiden vaikutus näkyy tunnusluvussa
sellaisenaan.

Liiketulos
(liikevoitto/-tappio) kuvaa varsinaisen toiminnan tulosta ennen rahoituseriä

Nettotulos = liiketulos + korko- ja muut rahoitustuotot (ml. kurssivoitot) – korko- ja muut rahoituskulut (ml. kurssitappiot) – varsinaisen toiminnan välittömät verot + säännölliset muut tuotot – säännölliset muut kulut. Veroihin ei sisälly laskennallisen verovelan muutosta.

Kokonaistulos = nettotulos + satunnaiset tuotot – satunnaiset kulut

Sijoitetun pääoman tuotto = 100 x (nettotulos + korko- ja rahoituskulut + verot)/sijoitettu pääoma
Jakajana käytetty sijoitettu pääoma on tilikauden alun ja lopun sijoitetun pääoman keskiarvo. Sijoitettu pääoma on saatu vähentämällä taseen loppusummasta korottamat velat eli osto-, ennakkomaksu- ja siirtovelat sekä muut korottomat velat.

Gearing = 100 x (nettovelat/oma pääoma)
Nettovelat saadaan vähentämällä korollisista veloista likvidit varat.

Omavaraisuusaste = oman pääoman osuus koko pääomasta. Omaan pääomaan on luettu taseen oma pääoma, varaukset, vähemmistön osuus, konsernireservi ja käyttöomaisuuden taseeseen kerrytetty poistoero. Omasta pääomasta on vähennetty sen sisältämät omat osakkeet. Varauksista ja poistoerosta on vähennetty laskennallisen verovelan määrä. Koko pääoma saadaan vähentämällä taseen loppusummasta ennakkomaksut ja toimitusluotot.

Bruttoinvestoinnit ovat tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit, joista ei ole vähennetty omaisuuden myyntiä.

Helppotajuisesti yrityksen laskentatointa, kirjanpidon ja laskennan termejä, budjetointia sekä hinnoittelua käsitellään kirjassa: Melamies-Paakkunainen, Palveluyrityksen taloushallinto.(Palveluyrityksen taloushallinto. Jaana Melamies- Ritva Paakkunainen. WSOY 1997 tai uudempi painos.)

(Edit 1.6.2015)

Comments