Väitös, väitöskirja, väittely, väittelijä, vastaväittäjä Kuva Margit Mannila

Väitös akateeminen tilaisuus, jossa tutkija (väittelijä) puolustaa tekemäänsä tutkimusta julkisesti. Tutkimusta kutsutaan väitöskirjaksi.


Vastaväittäjä eli opponentti on yleensä työn toinen esitarkastaja. Hän esittää väitöskirjaan ja sen aihepiiriin liittyviä kysymyksiä, joihin väittelijä vastaa. Vastaväittäjiä voi olla myös kaksi. (Ks. tarkemmin esim. Oulun yliopiston sivustolta)

Väitöksen kulku (Helsingin yliopisto)


Tässä muutamia väitöskirjoja ja lisureita, joita olen listannut käytetyn lähestymistavan tai näkökulman mukaan mukaan.

Arvot
Mikkola Teija 2003. Muutuvat arvot ja uusi keskiluokka. Tutkimus arvojen mittaamisesta ja monitasoisuudesta. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia No 241. Valtiotieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. Väitösk. Mm. Schwartzin arvoulottuvuudet. (15.5.2018).

Caset
Ruohonen Voitto 2005. Paha meidän kanssamme. Matti Yrjänä Joensuun romaanien yhteiskuntakuvasta. Kirjallisuuden tutkimus. Joensuun yliopisto. Väitösk. Kirjallisuus casena. Linkistä pääsee vain väitöstiedotteeseen.

Cronbachin alfa
Vehkalahti Kimmo 2000. RELIABILITY OF MEASUREMENT SCALES
Tarkkonen's general method supersedes Cronbach's alpha Licentiate of Social Sciences. Helsingin yliopisto. Soisaalitieteiden laitos. Lisensiaatin työ.

Diskurssianalyysi
Keso Heidi 1999. Suomalaisen lentokoneteollisuuden sankarit ja konkarit Osaamisen diskurssiivinen rakentuminen. Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitos. Tampereen yliopisto Väitösk. (Kvalitat.) (15.5.2018).

Penttinen Leena 2005. Gradupuhetta tutkielmaseminaarissa. Kasvatustieteiden tiedekunta. No. 269. Jyväskylän yliopisto. Väitösk. (Kvalitat.) Hyvin tehty työ. Ohjaaja prof. (emerita) Sirkka Hirsjärvi. (15.5.2018).


Vuokila-Oikkonen Päivi 2002. Akuutin psykiatrisen osastohoidodn yhteistyöneuvottelun keskustelussa rakentuvat kertomukset. Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Psykiatrian klinikka, Oulun yliopisto. Väitösk. Tutkijan mukaan yhteistyöneuvottelun sanallisia kertomuksia rakennettiin
narratiivisella "Categorical-Content" - ja dialogianalyysi lukutavoilla. Sanattomia kertomuksia
rakennettiin QRS NVivo-tietokoneohjelmalla ja " Holistic-Content"- lukutavalla. (Kvalitat.) (15.5.2018).

Grounded theory
Korhonen Vesa 2003. Oppijana verkossa. Aikuisopiskelijan oppimiseen suuntautuminen ja oppimiskokemukset verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Kasvatustieteiden tiedekunta. Tampereen yliopisto. Väitösk. (Kvalitat.) (15.5.2018).

Hoitotieteet
Toljamo Maisa 1999. Insuliinihoitoisen diabeetikon omahoito. Hoitotieteen ja terveystieteen laitos. Oulun yliopisto. Väitösk. (Kvantitat.) Tutustumisen arvoinen. Selkeä työ. Tästä kannattaa katsoa mallia tulosten esittämiseen. (15.5.2018)


Kuva Margit Mannila


Kasvatustiede
Torkkeli Markus 2001. Koulutulokkaiden isät lastensa koulunkäynnin tukena. Kasvatustieteiden tiedekunta. Halsinkin yliopisto. Väitösk. Näkökulma: Isän vaikutus lapsen elämässä. (Monitieteellinen) (15.5.2018).

Liiketaloustiede
Stenhom Pekka 2004. Maantiekuljetusyrityksen ympäristölähtöinen kilpailukyky. Turun kauppakorkeakoulu. Väitösk. Näkökulma: resurssiperusteinen näkökulma. Naiivi realismi. (Kvantitat.)

Organisaatiokulttuuri
Paalumäki Anni 2004. Keltaisella johdetut. Artefaktit, johtaminen ja organisaation kulttuurin identiteetti. Turun kauppakorkeakoulu. Väitösk. Artefaktit, johtaminen, organisaatiokulttuuri. tutkimuksen perusfilosofia konstruktionistinen. (Kvalitat.)

Sosiaalipsykologia, persoonallisuuspsykologia
Rouvinen Mervi 2003. Elämää pankkityön jälkeen. Tapaustutkimus liiketoimintaorganisaation rakennemuutoksen seurauksena työtä vaille jäävien ihmisten sopeutumisesta uuteen elämäntilanteeseen. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto. Väitösk. (Kvantitat.) (15.5.2018).

Yliopistojen sivulla on oheita väitökseen valmistuville. Omasta tiedekunnasta saat mahdollisesti yksityiskohtaisemmat ohjeet.

Vaasan yliopisto ohjeistaa karonkkaan. "Karonkka ei ole perhe- eikä sukujuhla, joskin tilaisuuteen voidaan puolison lisäksi kutsua joitakin läheisiä aikuisia ystäviä ja sukulaisia."

Edit
15.5.2018
 

Comments