Opinnäytetyön pituus ja rakenneOpinnäytetyön pituus puhuttaa säännöllisin väliajoin niin meitä opettajia kuin opiskelijoitakin. Opiskelija haluaa yleensä tietää, kuinka paljon hänen pitää saada aikaan sivuja. Sivumäärää tärkeämpi asia on mielestäni sisältö. Kannattaa olla kuulolla kun opettaja/ohjaaja puhuu työn rajaamisesta. Joitakin viittellisiä sivumääriä on toki hyvä olla olemassa, jotta työstä ei synny ikuisuusprojektia sen takia, että opiskelija kuvittelee, että työssä ei ole tarpeeksi sivuja.

Olen tässä blogissa viitannut useampaan kertaan teokseen Hirsjärvi, Remes & Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Sen vuoden 2001 painoksessa s. 226 hahmotetaan, että pro gradu -työ on pituudeltaan 60-85  sivua. Parityönä tehdyn opinnäytetyön sivumäärä on, emt. mukaan, 85-100 sivua.

Kandintyö tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyö ovat sitten sivumäärältään tätä pienempiä. Olen hakenut tähän muutamia esimerkkejä:
Eräs saksalainen yliopisto kirjoittaa sivustollaan näin:
“The number of pages for the Bachelor Thesis is normally 30 to 40 pages, and for the Master Thesis normally 40 to 60 pages. Significant detailed results can, where appropriate, be summarized in an annexe.” Tämä löytyy tästä: https://www.uni-due.de/ise/study/thesis.shtml

PDF-tiedosto, jonka otsikkona on:  
BACHELOR THESIS GUIDE 2013/2014 EUROPEAN STUDIES
Three year international bachelor programme ES (ESB)/Third year bachelor programme BSK-ES (Double Diploma) (hae tällä otsikolla)
mainitaan kohdassa 2.5
2.5. Written and oral report
“The student gives an account of the execution and results of the bachelor assignment through
a written report (bachelor thesis) and an oral presentation. The amount of the written report is
a maximum of 25 pages (about 10.000 words), excluding the table of contents, appendices,
list of literature etc. The form of the report is as is usual in scientific and professional journals.”

Helsingin yliopiston taiteen laitoksella todetaan http://www.helsinki.fi/hum/english/studies/thesis.htm
”The recommended length of a Bachelor’s thesis is 15–20 pages (font size 12, line spacing 1.5).”


Harwardin yliopiston, joka on yksi maailman arvostetuimmista yliopistoista, ohjeessa väitöskirjasta sanotaan näin:
Length
“Most dissertations are between 100 to 300 pages in length. All dissertations should be divided
into appropriate sections, and long dissertations may need chapters, main divisions, and even
subdivisions. Students should keep in mind that GSAS and many departments deplore overlong
and wordy dissertations. If a dissertation contains as many as 400 pages, the binder may
recommend binding it in two volumes rather than one.”
Ja siis todellakin kysymys on väitöskirjaohjeesta.

HaagaHelian opinnäytetyöohjeessa sanotaan näin:
Opinnäytetyön pituus on 40–60 sivua ilman liitteitä, pari- ja ryhmätyössä 60–100 sivua. Projektityyppisessä opinnäytetyössä raportin vähimmäispituus on 20 sivua.”

Yhteenvetona näistä teksteistä voinee sanoa, että sopiva pituus, Bachelor-tason opinnäytetyölle ammattikorkeakoulussa, on  30-60 sivua.
Opinnäytetyön rakenteen malli Haaga Helian opinnäytetyöohjeen mukaan:

Tutkimustyyppinen työ
Empiirinen tutkimus*
Projektityyppinen työ
Selvitys, sovellus-, kokeilu-,
suunnittelu- tai kehityshanke
Kansi
Arviointilausunto
Tiivistelmä
Abstract
Sisällys
1 Johdanto
yleisjohdanto
tavoitteet, tutkimusongelmat/kysymykset ja rajaukset
käsitteet
 1 Johdanto
yleisjohdanto
tavoitteet, tehtävänasettelu (yksilöidysti)
käsitteet
2 Viitekehys eli teoreettinen osa
aikaisempi tutkimus, teoriat ja mallit, ammattikirjallisuus ja muut lähteet
3 Empiirinen osa
kohteen esittely
aineisto
menetelmät (tiedon hankinta ja analyysi)
tulokset
arviointi (reliabiliteetti ja validiteetti)
 3 Empiirinen osa
kohteen esittely
suunnitelma
käytännön toteutus
tuotoksen kuvaus / tulokset
arviointi eli evaluaatio
4 Diskussio eli pohdinta
yhteenveto
johtopäätökset ja/tai toimenpidesuositukset
jatkotutkimusehdotukset tai (jatko)kehittämisehdotukset
(diskussiossa voi olla myös opinnäytetyöprosessin evaluaatio)
Lähteet

 Mahdolliset liitteet
Liite: Dokumentointi (tuotos voi olla erillinen dokumentti) 
Haaga Helia Opinnäytetyöohje (Hae netistä hakusanalla Opinnäytetyö Haaga Helia)

Comments