Tilikartta (chart of accounts)

 
 Kuva:  MM


Laskentatoimi jakautuu kolmeen osaan

1. Ulkoinen laskentatoimi
 • palvelee yrityksen ulkoisia sidosryhmiä
 • tuottaa tilinpäätöksen liitetietoineen, veroilmoituksen ja tilastoraportit
2. Sisäinen laskentatoimi
 • palvelee yrityksen omaa päätöksentekoa tuottamalla kannattavuus- ja tunnuslukuanalyyseja sekä tarvittaessa investointien tuottolaskelmia
 • toimii siis johdon laskentatoimena päätöksenteon apuna
 • = operatiivinen laskentatoimi (eli kustannuslaskenta)
3. Kirjanpito
 • toimii yllä olevien asioiden perustiedostona eli tietojärjestelmänä
 • on lakisääteinen ja sen laajuutta ja muotoa säädellään eri lailla ja asetuksilla (mm. kirjanpitolaki ja –asetus, yhteisölait ja verolait). (Ahven.net)

Kirjanpito on muuttunut vuosien saatossa. Tässä lyhyt katsaus historiaan.
Historiallinen kehitys on tapahtunut seuraavasti:
 • Memoriaaliset kirjanpitomuodot (italialainen, päiväkirja>pääkirja)
 • Sarakekirjanpito (amerikkalainen, yhdistetty päiväpääkirja)
 • Läpikirjoitusmenetelmä (Taylorix)
 • Konekirjanpito (läpikirjoitustekniikkaa hyväksi käyttäen)
 • Kirjanpito koneellisten tietovälineiden avulla l.ATK-perusteinen kirjanpito (Ahven.net)


Kirjanpito

 • suppeimmillaan palvelee vain ulkoisen laskentatoimen lakisääteisiä informaatiovelvoitteita, joita ovat tilinpäätös, liitetiedot, veroilmoitus ja tilastoraportit
 • ratkaisee erilläänpitotehtävän siis kysymyksen kenen tuloista ja menoista sekä varallisuudesta on kysymys
Tekniikka
 • tietojen keräämistä ja rekisteröintiä varten on vastattava mm. seuraaviin kysymyksiin:
+ mitä kirjataan?
+ milloin kirjataan?
+ miksi kirjataan?
+ mistä kirjataan?
+ miten kirjataan?
+ mihin kirjataan?
 • kirjaamisen kohteina ovat liiketapahtumat ja arvojen muutokset
 • kirjausajankohta liittyy kysymykseen kirjauskypsyydestä
 • kirjauksen peruste on yleensä saatu tosite
 • kirjaukset tehdään ns. tilikirjoihin ja niiden tileille, jotka määritellään yritystoiminnan laajuuteen sopiviksi
 • kirjauksissa on noudatettava kahdenkertaisen kirjanpidon järjestelmää lukuun ottamatta ammatinharjoittajia (Kirjanpitolaki 7 luku 2 §)
 • kirjausten tekninen suoritustapa dokumentoidaan kirjaussuunnitelmaan
Yhdenkertainen kirjanpito
 • = maksuperusteinen kirjanpito, joka rekisteröi toteutuneet tulot ja menot sekä rahoitustapahtumat
 • ei huomioi tilinpäätöshetkellä maksamatta olevia kululaskuja
 • ei huomioi tilinpäätöshetkellä maksamatta l. saamatta olevia myynti- ym. saamislaskuja
 • soveltuu pienimuotoiseen ammatinharjoittamiseen (esim. osa-aika kalastajat)
Kahdenkertainen kirjanpito
 • tarkoittaa sitä, että jokaisesta tositteesta, joka kuvaa liiketapahtumaa tehdään vähintään kaksi vientiä (debet ja kredit) kirjanpitovelvollisen tilijärjestelmään
 • edellyttää tilijärjestelmää ja kirjaussuunnitelmaa (Ahven.net)

Kirjanpitolaissa 1336/1997, lakia muutettu (30.12.2015/1620) säädetään kirjapitovelvollisuudesta ja se luonnollisesti ohjaa kaikkea, mitä ja miten kirjanpito tulee hoitaa. Laissa sanotaan mm., että  "Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä (pääkirjanpito)." (Kirjanpitolaki 1336/1997 7§) 

Kirjausketju (Audit trail)
kirjaukset on tehtävä niin, että niiden yhteys tositteesta peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta tuloslaskelmaan ja taseeseen on vaikeuksitta todettavissa. (Ahven.net)

Kuva: MM

Audit trail (Ta A 43 § 2)
Audit trail, eli katkeamattoman kirjausketjun vaatimus tarkoittaa sitä, että kirjaukset on tehtävä niin, että niiden yhteys tuotto- ja kululaskelmaan, taseeseen ja talousarvion toteutumalaskelmaan voidaan vaikeuksitta todeta. Kirjanpidossa on tositteesta lähtien voitava seurata yksittäisen kirjanpitotapahtuman käsittelyä tilille merkintään saakka. Lisäksi on voitava todeta, miten kutakin tiliä on käsitelty tilinpäätöksessä. Kirjaussuunnitelmalla esitetään miten katkeamaton kirjausketju on toteutettu. Koneellisin menetelmin pidetyssä kirjanpidossa kirjausten suorittamistapa ja niiden yhteys tilinpäätöslaskelmiin on voitava todeta konetta käyttämättä. Kts. Visuaalinen audit trail.Kirjanpitomerkinnät
 • oltava selväkielisessä kirjallisessa muodossa, jollei koneellisten tietovälineiden hyväksikäyttöä koskevista säännöksistä (Kirjanpitolaki 2 luku 8 §) muuta johdu (Kirjanpitolaki 2 luku 7 § 1 mom.)
Kirjaukset
 • tarvittaessa saatettava selväkieliseen muotoon
 • yleensä yrittäjä itse parhaiten tietää mihin hankitut tuotteet on käytetty, joten hän pystyy vaikuttamaan kirjauksien oikeellisuuteen merkitsemällä tositteeseen mistä on kysymys (esim. öljynsuodatin p-autoon, ruiskutuspumppu venemoottoriin, polttoaine troolariin jne) (Ahven.net)


Kirjanpitoon kuuluu tilikartta ja kirjaussuunnitelma


Kirjanpidossa käytetyistä tileistä tulee olla selkeä ja riittävästi eritelty luettelo, josta ilmenee tilien sisältö (Kirjanpitolaki 2 luku 2 § 2 mom.) (Ahven.net) Tilikartta on luettelo tilikauden aikana käytössä olevista tileistä. Tilikartassa tuotto- ja kulutilit muodostavat oman ryhmänsä (tulostilit) ja omaisuus-, pääoma- ja velkatilit oman ryhmänsä (tasetilit).(Seuraohjelma.) Tililuettelon numerojärjestys määräytyy tuloslaskelman ja taseen kaavan mukaan. Kaikissa sähköisissä tilikartoissa on oltava numerointi. Tilinumerointi perustuu standardimalliseen perustililuetteloon.(Tilikartta)


Kirjaussuunnitelma on selvitys kirjausten suorittamistavasta ja kirjausketjuista eli mitä kullekin tilille kirjataan.  Kirjaussuunnitelman osana on mm. luettelo kirjanpitokirjoista, selvitys siitä miten siirrot kirjanpitokirjojen välillä tehdään sekä selvitys kirjausten suorittamisessa käytettävistä teknisistä apuvälineistä. Kirjaussuunnitelmalla siis itse asiassa esitetään miten katkeamaton kirjausketju on tiliviraston kirjanpidossa toteutettu. (Valtionkonttori.) Kirjanpitotilien sisältö on pidettävä jatkuvasti samana. Jos muutoksia tehdään, on ne hyvä ajoittaa tilikauden vaihteeseen. Tilikartassa tulee huomioida myös ulkopuolisten intressitahojen tarpeet. Ainakin verottajan ja julkisten avustusten antajien tarpeet on huomioitava. (Seuraohjelma.)

Tilikartta on yksi kirjanpitoon liittyvä käsite. Tilikartassa esitellään yrityksen tilien
PDF-tilikartasta(30.3.2017.)

Tilikarttoja, joita voit ladata.Kärki-Puskala, H. (2011) Kirjaussuunnitelma kirjanpidon käyttöön. Laurea ammattikorkeakoulu. (PDF) (27.11.2014.)

Chart of Accounts (Wikipedia)

(Edit 30.3.2017.)

Comments