Arvo-osuusjärjestelmä ja arvo-osuustili

Kuva Margit Mannila


Arvo-osuusjärjestelmä  helpottaa kummasti osakeyhtiön paperitöitä. Olisi vaikea kuvitella nykypäivän pörssikauppaa ilman arvo-osuustilejä. Arvo-osuusjärjestelmään liittyviä palveluja tarjoaa mm. Euro-Clear.

Suomen Arvopaperikeskus Oy, (nyk. Euroclear Finland Oy)

Finnish Central Securities Depositary Ltd.
APK oli Suomen valtion, Suomen Pankin, pankkien, pankkiiriliikkeiden sekä liikkeeseenlaskijayhtiöiden omistama kansallinen arvopaperikeskus, joka aloitti toimintansa 1.1. 1997. Arvopaperikeskus toimii nykyisin osana Euroclearin järjestelmää ja on nimeltään Euroclear Finland Oy. Se ylläpitää arvo-osuusrekisteriä, selvittää arvopaperikaupat ja hoitaa sijoitusten siirrot Suomen rajojen yli. Sen toimintaa valvoo Rahoitustarkastus. (Talous-Sanomat, Taloussanakirja)

Kun osakeyhtiö päättää liittyä arvo-osuusjärjestelmään, niin päätöksen tekee yhtiökokous. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että  yhtiöjärjestykseen otetaan määräys yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään. Samalla yhtiökokouksen on määrättävä aika, jonka kuluessa osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään (ilmoittautumisaika). Vaihtoehtoisesti yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään ilmoittautumisajasta. (PRH)

Osakeyhtiölain 624/2006 3:9
9 §
Osakekirjan antaminen
Hallitus voi antaa yhtiön osakkeista osakekirjat, jos osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Osakekirjaa ei kuitenkaan saa antaa ennen kuin yhtiö ja osake on rekisteröity. Osakekirja saadaan antaa vain osakeluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle.

Hallitus on 1 momentin mukaisten edellytysten täyttyessä velvollinen osakkeenomistajan pyynnöstä antamaan osakekirjat tämän osakkeista. Hallituksen on lisäksi osakkeenomistajan pyynnöstä toimitettava yhtiön kulujen korvaamista vastaan osakekirjan jakaminen taikka osakekirjojen yhdistäminen tai muu vaihtaminen, jos on kysymys samanlajisista osakkeista.
ja 
Osake- ja osakasluettelo
15 §
Osake- ja osakasluettelo
Jos yhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään, hallituksen on pidettävä niistä luetteloa (osakeluettelo). Luetteloon merkitään osakkeet tai osakekirjat numerojärjestyksessä, niiden antamispäivä sekä osakkeenomistajan nimi ja osoite. Osakeluettelosta tulee ilmetä kunkin osakkeen laji, jos yhtiössä on erilajisia osakkeita, sekä mahdolliset muut erot osakkeiden tuottamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa. Jos osakkeesta ei ole annettu osakekirjaa, osakeluetteloon on lisäksi merkittävä yhtiölle ilmoitettu osaketta rasittava pantti- tai muu vastaava oikeus.

Osakeluettelon mukaisista osakkeenomistajista on pidettävä aakkosellista luetteloa (osakasluettelo), jossa on oltava osakkeenomistajan nimi ja osoite sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä osakelajeittain.

Osakeluettelo ja osakasluettelo on laadittava viivytyksettä yhtiön perustamisen jälkeen. Luetteloita on pidettävä luotettavalla tavalla.

2 §
Osakeoikeudet arvo-osuusjärjestelmässä
Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan osakkeen saajalla ei ole oikeutta käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty 3 §:ssä tarkoitettuun osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen tuottamien oikeuksien käyttämisestä säädetään arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 1 §:n 2 momentissa. (14.12.2012/756)

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksentäsmäytyspäivä) merkittynä osakasluetteloon. Lisäksi hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään. (24.7.2009/585)

Osakkeeseen perustuva oikeus saada suoritus yhtiöstä varoja jaettaessa, oikeus saada osakkeita tai muu vastaava oikeus on sillä, jolle osake kuuluu varojenjako-, osakeanti- tai muussa päätöksessä määrättynä täsmäytyspäivänä. Myös osakkeiden lunastamista koskevassa päätöksessä voidaan määrätä täsmäytyspäivästä. Jollei osakeantipäätöksessä määrätä toisin, maksullisessa osakeannissa merkintäoikeus kirjataan merkinnän alkaessa asianomaiselle arvo-osuustilille ja maksuttomassa osakeannissa annettava osake kirjataan suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille.

Lähteet

Arvo-osuus. Taloussanakirja. TalousSanomat. (9.12.2015).

Arvo-osuusjärjestelmä vaihtoehtona osakeluettelon pitämiselle. Minilex. (9.12.2015).

Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 749/2012 . Finlex. (9.12.2015).

Osakeyhtiölaki 624/2006. Finlex. (9.12.2015).

PRH. Osakkeen kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään. (9.12.2015)


Lähetetty Windows Phonesta

Comments