Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kuvat Margit Mannila

Yhdenvertaisuussuunnitelma (Non-Discrimination plan) tulee pakolliseksi vuoden 2017 alusta. (Työsuojelu.fi 12.12.2016.) Yhdenvertaisuussuunnitelma on oltava viimeistään 1.1.2017 kaikissa yrityksissä, joissa on vähintään 30 työntekijää. Määräaikaiset työntekijät lasketaan mukaan, jos heitä on jatkuvasti suurimman osan vuotta. Vuokratyöntekijät otetaan huomioon käyttäjäyrityksen suunnitelmaa laadittaessa siltä osin kuin käyttäjäyritys käyttää heihin työn johto- ja valvontaoikeutta. Työpäivän pituudella ei ole merkitystä. (Akava.fi 12.12.2016.)

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia arvioimaan ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan. Edistämisvelvollisuus koskee kaikkia laissa mainittuja syrjintäperusteita. Lain mukaan viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämistä koskevista toimenpiteistä (yhdenvertaisuussuunnitelma). Yhdenvertaisuussuunnitelma voidaan tehdä erillisenä tai osana jotain muuta suunnitelmaa kuten esimerkiksi henkilöstösuunnitelmaa, tasa-arvosuunnitelmaa, opetussuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa.

Yhdenvertaisuuslain 2 luku asettaa suunnittelulle seuraavat vaatimukset:

Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta 5 §
Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.
Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvollisuus suunnitelman laatimiseen ei koske evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa eikä julkista hallintotehtävää hoitavaa sellaista yksityistä, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähemmän kuin 30 henkilöä.

Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta 6 §
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.
Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta 7 §
Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.
Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Sama oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla. (Yhdenvertaisuus.fi 12.12.2016)

Lähteet ja lukemisto


Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelma. Tampereen yliopisto. (12.12.2016.)

Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissa. Opetusministeriö. (12.12.2016).

 
Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014. Finlex. (12.12.2016).

Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee pakolliseksi vuoden 2017 alusta yli 30 henkilöä työllistäville yrityksille.  (TiVi) (4.12.2016).

Yhdenvertaisuussuunnitelma. (4.12.2016).

 
Yhdenvertaisuussunnittelu. yhdenvertaisuus.fi. Demokratia.fi. (4.12.2016).  Comments