Katsaus kansainväliseen liiketoimintaan Kuvat Margit MannilaKansainvälinen kauppa ja liiketoiminta
Kansainvälisellä kaupalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen vaihtoa kansainvälisten rajojen yli. Kansainvälinen kauppa muodostaa merkittävän osan useimpien maiden bruttokansantuotteesta. 

Vapaakaupan yleistyminen  on lisännyt kansainvälistä kauppaa. Kansainvälisessä kaupassa viennillä tarkoitetaan tavaroiden tai palvelujen myyntiä ulkomaille ja vastaavasti tuonnilla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ulkomailta.

Kauppatase kuvaa viennin ja tuonnin tasapainoa
Kauppatase. Tilastokeskus. (10.1.2018). 

Avainsanoja ja käsitteitä

maksutase, vaihtotase, kauppatase, tavarat, palvelut, ensitulo, tulojen uudelleenjako, pääomansiirrot, pääomatase, rahoitustase, suorat sijoitukset, ulkomaiset suorat sijoitukset, arvopaperisijoitukset, arvopaperit, kauppaluotot, lainat, talletukset, johdannaiset, valuuttavaranto, ulkomainen varallisuusasema, globalisaatio.(Lähde Tilastokeskus. 10.1.2018)

Pohdintaa
 • Mitä eroa on kansainvälisellä kaupalla, sisäisellä kaupalla ja kotimaan kaupalla?
 • Miksi kansainvälistä kauppaa pitää opiskella?
 • Kuinka kansainvälinen kauppa ja sisäinen kauppa eroavat kotimaan kaupasta?
 • Millaisia syitä identifioit  kansainvälisen kaupan kasvun taustalla?
 • Kuinka suomalainen kansainvälinen kauppa on kehittynyt vuodesta  1994- tähän päivään?  
 • Mikä on näkemyksesi kansainvälisen kaupan kehitysnäkymistä vuoteen 2028 mennessä?

Kansainvälistymisen vaikutukset yrityksen toimintoihin
 1. Toiminta-ajatus ja liikeidea (mitä, kenelle ja miten?)
  - soveltuuko yrityksen liikeidea kansainvälisille markkinoille sellaisenaan vai pitääkö jotakin muuttaa
 2. Taloudelliset resurssit
  - onko mahdollista hankkia lisäresursseja?
  - voidaanko tuotteet sopeuttaa kansainväliselle markkinalle vai joudutaanko tuottamaan uutta
  - onko talous terveellä pohjalla: käyttökate, vakavaraisuus, maksuvalmius, puskurit kunnossa
  - onko varauduttu suuriin ylimääräisiin kustannuksiin
 3. Markkinoiden vaatimukset
  - teknologian taso
  - tuotteen laatu
  - markkinaosuus kotimaassa
  - kilpailukyky
  - omalla liikkeellä vai jälleenmyyjien kautta?
  - millaisia kontaketeja jälleenmyyjillä on?
  - vai ostetaanko joku toimiva yritys?
 4. Mistä apua?
  - Finpro
  - TE-keskusten yhteydessä olevat vientiasiamiehet
  - FINTRA  (Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus)
  - TEKES
  - Finnvera & pankit
  - kauppakamari
  - vakuutusyhtiöt
  - huolinta- ja kuljetusyritykset
  - tullilaitos
  - Tilastokeskus
  - Suomen ulkomaanedustus
  - Suomessa olevat ulkomaiden lähetystöt, konsulaatti ja kaupallinen edustus
 5. Riskit ja riskienhallinta
  - henkilöstö
  - johtaminen
  - oikeudelliset
  - maariskit
  - taloudelliset
  - rahoitus jne. 
 6. Liikesuhteiden luominen ja kulttuurierojen huomioiminen kansainvälisessä liiketoiminnassa
  - opiskele kulttuuria ja kieltä
  - kunnioita tapoja
  - tabut kannattaa ottaa vakavasti
  - hahmota, että kaupankäynti ei ole useinkaan niin suoraviivaista kuin kotimaassa
  - opi tunnistamaan kieltäytyminen
 7. Verkostojohtaminen ja verkostoituminen kansainvälisessä liiketoiminnassa
  - arvoketjut
  - osaamisen johtaminen osana arvoketjua

Lähteitä ja lukemistoa

Findikaattori. Tuonti ja vienti. (10.1.2018).

Kauppatase. Yle.fi. (10.1.2018).

Mannila, M. (2018). Johtaminen kansainvälisessä ympäristössä. Perheyrittäjyys. (11.1.2018). 

Moran, R.T, Harris, P.R. & Moran, S.V. (2017). Managing Cultural Differences .  (20.2.2019).

Williamson, C. AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS... (10.1.2018).


Edit
20.2.2019

Comments