Menettely hakemusasiassa Kuva Margit Mannila


Prosessioikeus TLS 4604 (20.2.2018)

Tuula Linna (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki.

IV MENETTELY HAKEMUSASIASSA ..................................................109

 Tuula Linna (2012, 111) tiivistää, että hakemusasiamenettely on siviiliprosessin erityislaji. Toisin kuin riita-asiassa, hakemusasiassa ei ole kyse erimielisyyden ratkaisemisesta, vaan laissa säädettyjen hakemuksen hyväksymisen edellytysten tutkimisesta. Hakemusasioita kuvataan yksiasianosaissuhteiksi. => hakija hakee oikeussuojaa taikka laissa säädettyä etuutta tai järjestelyä ilman, että asiassa olisi vastapuolta. 
 • kadonneen asiakirjan kuolettamista koskeva hakemus
 Hakemusasiat muistuttavat kysymyksenasettelultaan normaaleja riita-asioita.

 • lapsen huolto ja/tai tapaamisoikeus
 • pesänselvittäjän tai pesänjakajan määrääminen kuolinpesään
 • yksityishenkilön velkajärjestely
 • yrityssaneeraus

Käräjäoikeuksien sivuilla todetaan, että

Hakemusasiat

Käräjäoikeudessa käsiteltävistä asioista suuri ryhmä on ihmisten arkipäiväiseen elämään liittyvät hakemusasiat, joita on useita eri tyyppejä.
Kyse on asioista, jotka
 • pannaan vireille hakemuksella,
 • vaativat jollekin toimelle oikeuden vahvistuksen tai
 • vaativat jonkin asian merkitsemistä julkiseen rekisteriin.
Hakemusasiat ratkaistaan useimmiten käräjäoikeuden kansliassa ilman istuntokäsittelyä, kun kukaan ei vastusta hakemusta tai käräjäoikeuden istunnossa, kun asian osapuolet ovat erimielisiä.
Hakemusasioita ovat muun muassa avioero, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat, edunvalvojan määrääminen, pesänjakajan määräys, konkurssi ja yksityishenkilön velkajärjestely.
Lainhuudot ja kiinnitysasiat siirtyivät Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi 1.1.2010.
Avioehtosopimuksen rekisteröinti ja isyyden tunnustamisen vahvistaminen ovat siirtyneet maistraattien hoidettavaksi 1.3.2003 lähtien.
Julkaistu 8.9.2017 (Käräjäoikeudet 20.2.2018).
Hakemusasiain käsittely. (20.2.2018). 
 • kirjallinen käsittely kansliassa
 • suullinen hakemusasian istunto
 • käsittely riita-asian järjestyksessä (suullinen valmistelu ja pääkäsittely). (Linna 2012, 112. )

Hakemusasioissa ei anneta yksipuolista tuomiota. Jos hakijan vastapuoli ei anna kirjallista lausumaa tai jää pois istunnosta, asia ratkaistaan siitä huolimatta. Jos taas hakija itse jää sanotulla tavalla passiiviseksi, asia jätetään sillensä. Siltä osin kuin OK 8 luvussa ei ole erityissäännöksiä, noudatetaan oikeudenkäymiskaaren riita-asian käsittelyä koskevia säännöksiä. (Linna 2012, 113.)
Lähteet ja lukemisto

Hakemusasiat. Käräjäoikeudet. (20.2.2018).

Hakemusasiain käsittely. Käräjäoikeudet. (20.2.2018).  

Hakemuslainkäyttö. Tieteen termipankki. (20.2.2018).

Linna, Tuula. (2012). Prosessioikeuden oppikirja. Talentum. Helsinki. 

Oikeudenkäymiskaari 4/1747: 8. Filnex. (20.2.2018).

Prosessioikeus. Prosessioikeuden pääperiaatteet. Perusasioita oikeustieteestä. Helsingin yliopisto. Avoin yliopisto. (20.2.2018). 

Prosessioikeus TLS 4604. (20.2.2018).Edit
20.2.2018 2.45 (h)
 

Comments