Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus

Kuva Margit Mannila

Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus (kuntalaki 410/2015 ks. myös laki kuntalain muuttamisesta 148472016.)

 - Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niinden jaoston sekä niiden alaisten viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
- Oikaisuvaatimus tehdään toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätäksestä toimielimelle.
-  Valtuuston ja kuntayhtymän toimielimen päätökseen sekä kunnanhallitusken, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.
- Valitusperusteet: 1)  päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä; 2) viranomainen on ylittänyt toimivaltansa ja 3) päätös on muuten lainvastainen.
- Vain valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevasta päätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
- Oikaisuvaatimuksen tekijä saa tehdä kunnallisvalituksen oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen. Jos päätös on muuttunut, niin valituksen voivat tehdä muutkin.
- Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
- Päätökseen, josta saa tehdä kunnallisvalituksen, tulee liittää valitusosoitus ja päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä.
- Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjaote oikaisuvaatimuksineen ja valitusosoituksineen erikseen kirjeellä. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.Comments